Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Produkcja organizmów wodnych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Produkcja organizmów wodnych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Gospodarki Rybackiej
Nauczyciel odpowiedzialny Przemysław Czerniejewski <Przemyslaw.Czerniejewski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Mariusz Raczyński <Mariusz.Raczynski@zut.edu.pl>, Adam Tański <Adam.Tanski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 20 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50egzamin
laboratoriaL6 30 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student przystępujący do zajęć z produkcji organizmów wodnych powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu biologii środowiska wodnego w tym ichtiologii, hydrochemii, biochemiii, fizjologii organizmów wodnych, matematyki i biofizyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z pojęciem akwakultury i marikultury, z metodami i technikami chowu i hodowli ryb i bezkręgowców wodnych oraz roślin wodnych stosowanymi w Polsce.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Metody i specyfika hodowli różnych grup organizmów morskich - glonów, zooplanktonu, mięczaków, skorupiaków2
T-L-2Organizmy hodowlane jako źródło pokarmu i surowców wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu oraz ich potencjalne zastosowanie do badań ekosystemów morskich2
T-L-3Uwarunkowania środowiskowe prowadzenia marikultury i akwakultury. Potencjalne zagrożenia dla środowiska2
T-L-4Bilans tlenowy stawów karpiowych3
T-L-5Technologia produkcji karpia w obrocie pełnym - tradycyjna metoda Dubischa4
T-L-6Bilans tlenowy w gospodarstwie pstrągowym3
T-L-7Założenia technologiczne do projektu obiektu do produkcji pstrąga w obiegu otwartym3
T-L-8Założenia technologiczne do projektu obiektu sadzowego3
T-L-9Technologia produkcji ryb w obiekcie sadzowym3
T-L-10Produkcja materiału zarybieniowego oraz tempo wzrostu wybranych gatunków hodowlanych.3
T-L-11Określenie optymalnych warunków hodowli zwierząt morskich i śródlądowych w oparciu o znajomość ich biologii i ekologii oraz energetyczny potencjał wzrostu (Scope for Growth)2
30
wykłady
T-W-1Definicje i podstawowe pojęcia z zakresu marikultury i akwakultury2
T-W-2Historia i stan obecny akwakultury na świecie i w Polsce.2
T-W-3Produkcja roślin wodnych2
T-W-4Produkcja bezkręgowców wodnych1
T-W-5Technologia produkcji karpia2
T-W-6Technologie produkcji pstrąga tęczowego2
T-W-7Technologie produkcji węgorza i łososia2
T-W-8Technologie produkcji suma Clarias gariepinus2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2praca własna studenta15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłał informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdziany pisemne i ustne
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne, egzamin ustny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO17-2_W01
Student zna pojęcia zwiazane z akwakulturą i marikulturą. Zna podstawowe metody chowu i hodowli organizmów roślinnych i zwierzecych w wodach słodnich, estuariowych i morskich
GW_1A_W11R1A_W05, R1A_W09InzA_W04, InzA_W05C-1T-L-7, T-L-3, T-W-6, T-W-1, T-W-3, T-L-4, T-L-6, T-L-9, T-W-4, T-L-8, T-L-11, T-L-2, T-W-2, T-W-7, T-L-1, T-W-8, T-W-5, T-L-5, T-L-10M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO17-2_U01
Student potrafi wykonać podstawowe obliczenia związane z produkcją w akwakulturze i marikulturze, rozwiązuje samodzielnie lub w grupie problemy związane z chowem i hodowlą organizmów wodnych.
GW_1A_U05, GW_1A_U07, GW_1A_U12, GW_1A_U13R1A_U03, R1A_U04, R1A_U06, R1A_U07, R1A_U08, R1A_U09InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-1T-L-3, T-L-5, T-W-8, T-W-2, T-L-2, T-W-1, T-L-9, T-L-8, T-W-5, T-L-7, T-W-4, T-W-6, T-L-10, T-W-7, T-L-1, T-L-6, T-L-4, T-L-11, T-W-3M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO17-2_K01
Student ma zdolność stosowania zdobytej wiedzy, umiejętności w praktyce, nabędzie następujace postawy: aktywna postawa do nowych wyzwań, kreatywność i otwartość, zdolny do rozwiązywania problemów w akwakulturze i marikulturze
GW_1A_K01, GW_1A_K03, GW_1A_K04R1A_K01, R1A_K02, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-4, T-L-3, T-L-6, T-L-4, T-L-9, T-L-2, T-W-3, T-W-8, T-W-7, T-W-2, T-L-1, T-L-8, T-W-6, T-L-5, T-W-5, T-L-7, T-L-11, T-L-10, T-W-1M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO17-2_W01
Student zna pojęcia zwiazane z akwakulturą i marikulturą. Zna podstawowe metody chowu i hodowli organizmów roślinnych i zwierzecych w wodach słodnich, estuariowych i morskich
2,0Student nie zna podstawowych pojęc zwiazanych z akwakulturą i marikulturą. Nie zna podstawowych metod chowu i hodowli organizmów roślinnych i zwierzecych w wodach słodnich, estuariowych i morskich
3,0Student zna podstawoe pojęcia zwiazane z akwakulturą i marikulturą. Zna wybrane podstawowe metody chowu i hodowli organizmów roślinnych i zwierzecych w wodach słodnich, estuariowych i morskich
3,5Student zna pojęcia zwiazane z akwakulturą i marikulturą. Zna podstawowe metody chowu i hodowli organizmów roślinnych i zwierzecych w wodach słodnich, estuariowych i morskich w stopniu ponad dostatecznym
4,0Student zna pojęcia zwiazane z akwakulturą i marikulturą. Zna podstawowe metody chowu i hodowli organizmów roślinnych i zwierzecych w wodach słodnich, estuariowych i morskich w stopniu dobrym
4,5Student zna pojęcia zwiazane z akwakulturą i marikulturą. Zna metody chowu i hodowli organizmów roślinnych i zwierzecych w wodach słodnich, estuariowych i morskich w stopniu ponad dobrym
5,0Student zna pojęcia zwiazane z akwakulturą i marikulturą. Zna metody chowu i hodowli organizmów roślinnych i zwierzecych w wodach słodnich, estuariowych i morskich w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO17-2_U01
Student potrafi wykonać podstawowe obliczenia związane z produkcją w akwakulturze i marikulturze, rozwiązuje samodzielnie lub w grupie problemy związane z chowem i hodowlą organizmów wodnych.
2,0Student nie potrafi wykonać podstawowych obliczen związanych z produkcją w akwakulturze i marikulturze, nie potrafi rozwiązywać samodzielnie lub w grupie problemów związanych z chowem i hodowlą organizmów wodnych.
3,0Student potrafi wykonać podstawowe obliczenia związane z produkcją w akwakulturze i marikulturze, potrafi rozwiązywać w grupie niektóre problemy związane z chowem i hodowlą organizmów wodnych w stoniu dostatecznym
3,5Student potrafi wykonać podstawowe obliczenia związane z produkcją w akwakulturze i marikulturze, rozwiązuje samodzielnie lub w grupie niektóre problemy związane z chowem i hodowlą organizmów wodnych w stopniu ponad dostatecznym
4,0Student potrafi wykonać podstawowe obliczenia związane z produkcją w akwakulturze i marikulturze, rozwiązuje samodzielnie lub w grupie problemy związane z chowem i hodowlą organizmów wodnych w stopniu dobrym
4,5Student potrafi wykonać podstawowe obliczenia związane z produkcją w akwakulturze i marikulturze, rozwiązuje samodzielnie lub w grupie problemy związane z chowem i hodowlą organizmów wodnych w stopniu ponad dobrym
5,0Student potrafi wykonać podstawowe obliczenia związane z produkcją w akwakulturze i marikulturze, rozwiązuje samodzielnie lub w grupie problemy związane z chowem i hodowlą organizmów wodnych w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO17-2_K01
Student ma zdolność stosowania zdobytej wiedzy, umiejętności w praktyce, nabędzie następujace postawy: aktywna postawa do nowych wyzwań, kreatywność i otwartość, zdolny do rozwiązywania problemów w akwakulturze i marikulturze
2,0Student nie wykazuje zdolności stosowania zdobytej wiedzy, umiejętności w praktyce, nie nabył następujacych postaw: aktywna postawa do nowych wyzwań, kreatywność i otwartość, zdolny do rozwiązywania problemów w akwakulturze i marikulturze
3,0Student ma zdolność stosowania zdobytej wiedzy, umiejętności w praktyce, nabył następujace postawy: aktywna postawa do nowych wyzwań, kreatywność i otwartość, zdolny do rozwiązywania problemów w akwakulturze i marikulturze w stopniu dostatecznym
3,5Student ma zdolność stosowania zdobytej wiedzy, umiejętności w praktyce, nabył następujace postawy: aktywna postawa do nowych wyzwań, kreatywność i otwartość, zdolny do rozwiązywania problemów w akwakulturze i marikulturze w stopniu ponad dostatecznym
4,0Student ma zdolność stosowania zdobytej wiedzy, umiejętności w praktyce, nabył następujace postawy: aktywna postawa do nowych wyzwań, kreatywność i otwartość, zdolny do rozwiązywania problemów w akwakulturze i marikulturze w stopniu dobrym
4,5Student ma zdolność stosowania zdobytej wiedzy, umiejętności w praktyce, nabył następujace postawy: aktywna postawa do nowych wyzwań, kreatywność i otwartość, zdolny do rozwiązywania problemów w akwakulturze i marikulturze w stopniu ponad dobrym
5,0Student ma zdolność stosowania zdobytej wiedzy, umiejętności w praktyce, nabył następujace postawy: aktywna postawa do nowych wyzwań, kreatywność i otwartość, zdolny do rozwiązywania problemów w akwakulturze i marikulturze w stopniu bardzo dobrym

Literatura podstawowa

 1. Krzysztof Goryczko, Pstrąg. Chów i hodowla, IRS, Olsztyn, 2008
 2. Ryszard Wojda, Karp. Chów i hodowla, IRS, Olsztyn, 2009
 3. Jacek Sadowski, Rajmund Trzebiatowski, Jarosław Filipiak, Chów ryb. Przewodnik do ćwiczeń, AR, Szczecin, 1999
 4. Costa-Pierce B.A., Ecological Aquaculture, Blackwell Science, Oxford, Oxford, 2002
 5. Harris R. (ed.), ICES Zooplankton Methodology Manual, Elsevier Academic Press, 2005
 6. Hoff F.H., Snell T.W., Plankton culture manual, Florida Aqua Farms Inc, 1987
 7. Huner, J. V., Brown E. E. (eds.), Crustacean and Mollusk Aquaculture in the United States., AVI Publishing Co., Westport, Connecticut, 1985

Literatura dodatkowa

 1. Imai T., Aquaculture In Shallow Seas: Progress In Shallow Sea Culture, A. A. Balkema/ Rotterdam, Rotterdam, 1980
 2. Lavens P., Sorgeloos P, Manual of the production and use of live food for aquaculture, FAO Fisheries Technical Paper No 361., 1996
 3. Lee C.S, O’Bryen P., Marcus N., Copepoda In Aquaculture, Wiley-Blackwell, 2005
 4. Winberg G.G., Methods for the estimation of production of aquatic animals, Academic Press, London, U.K., London, 1971

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Metody i specyfika hodowli różnych grup organizmów morskich - glonów, zooplanktonu, mięczaków, skorupiaków2
T-L-2Organizmy hodowlane jako źródło pokarmu i surowców wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu oraz ich potencjalne zastosowanie do badań ekosystemów morskich2
T-L-3Uwarunkowania środowiskowe prowadzenia marikultury i akwakultury. Potencjalne zagrożenia dla środowiska2
T-L-4Bilans tlenowy stawów karpiowych3
T-L-5Technologia produkcji karpia w obrocie pełnym - tradycyjna metoda Dubischa4
T-L-6Bilans tlenowy w gospodarstwie pstrągowym3
T-L-7Założenia technologiczne do projektu obiektu do produkcji pstrąga w obiegu otwartym3
T-L-8Założenia technologiczne do projektu obiektu sadzowego3
T-L-9Technologia produkcji ryb w obiekcie sadzowym3
T-L-10Produkcja materiału zarybieniowego oraz tempo wzrostu wybranych gatunków hodowlanych.3
T-L-11Określenie optymalnych warunków hodowli zwierząt morskich i śródlądowych w oparciu o znajomość ich biologii i ekologii oraz energetyczny potencjał wzrostu (Scope for Growth)2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Definicje i podstawowe pojęcia z zakresu marikultury i akwakultury2
T-W-2Historia i stan obecny akwakultury na świecie i w Polsce.2
T-W-3Produkcja roślin wodnych2
T-W-4Produkcja bezkręgowców wodnych1
T-W-5Technologia produkcji karpia2
T-W-6Technologie produkcji pstrąga tęczowego2
T-W-7Technologie produkcji węgorza i łososia2
T-W-8Technologie produkcji suma Clarias gariepinus2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2praca własna studenta15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO17-2_W01Student zna pojęcia zwiazane z akwakulturą i marikulturą. Zna podstawowe metody chowu i hodowli organizmów roślinnych i zwierzecych w wodach słodnich, estuariowych i morskich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W11Ma podstawową wiedzę z zakresu akwakultury – zna biotechnikę chowu i hodowli wybranych hydrobiontów, w tym biotechnologię rozrodu i ich podchowu w warunkach naturalnych i sztucznych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z pojęciem akwakultury i marikultury, z metodami i technikami chowu i hodowli ryb i bezkręgowców wodnych oraz roślin wodnych stosowanymi w Polsce.
Treści programoweT-L-7Założenia technologiczne do projektu obiektu do produkcji pstrąga w obiegu otwartym
T-L-3Uwarunkowania środowiskowe prowadzenia marikultury i akwakultury. Potencjalne zagrożenia dla środowiska
T-W-6Technologie produkcji pstrąga tęczowego
T-W-1Definicje i podstawowe pojęcia z zakresu marikultury i akwakultury
T-W-3Produkcja roślin wodnych
T-L-4Bilans tlenowy stawów karpiowych
T-L-6Bilans tlenowy w gospodarstwie pstrągowym
T-L-9Technologia produkcji ryb w obiekcie sadzowym
T-W-4Produkcja bezkręgowców wodnych
T-L-8Założenia technologiczne do projektu obiektu sadzowego
T-L-11Określenie optymalnych warunków hodowli zwierząt morskich i śródlądowych w oparciu o znajomość ich biologii i ekologii oraz energetyczny potencjał wzrostu (Scope for Growth)
T-L-2Organizmy hodowlane jako źródło pokarmu i surowców wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu oraz ich potencjalne zastosowanie do badań ekosystemów morskich
T-W-2Historia i stan obecny akwakultury na świecie i w Polsce.
T-W-7Technologie produkcji węgorza i łososia
T-L-1Metody i specyfika hodowli różnych grup organizmów morskich - glonów, zooplanktonu, mięczaków, skorupiaków
T-W-8Technologie produkcji suma Clarias gariepinus
T-W-5Technologia produkcji karpia
T-L-5Technologia produkcji karpia w obrocie pełnym - tradycyjna metoda Dubischa
T-L-10Produkcja materiału zarybieniowego oraz tempo wzrostu wybranych gatunków hodowlanych.
Metody nauczaniaM-1Wykłał informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne, egzamin ustny
S-1Ocena formująca: Sprawdziany pisemne i ustne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych pojęc zwiazanych z akwakulturą i marikulturą. Nie zna podstawowych metod chowu i hodowli organizmów roślinnych i zwierzecych w wodach słodnich, estuariowych i morskich
3,0Student zna podstawoe pojęcia zwiazane z akwakulturą i marikulturą. Zna wybrane podstawowe metody chowu i hodowli organizmów roślinnych i zwierzecych w wodach słodnich, estuariowych i morskich
3,5Student zna pojęcia zwiazane z akwakulturą i marikulturą. Zna podstawowe metody chowu i hodowli organizmów roślinnych i zwierzecych w wodach słodnich, estuariowych i morskich w stopniu ponad dostatecznym
4,0Student zna pojęcia zwiazane z akwakulturą i marikulturą. Zna podstawowe metody chowu i hodowli organizmów roślinnych i zwierzecych w wodach słodnich, estuariowych i morskich w stopniu dobrym
4,5Student zna pojęcia zwiazane z akwakulturą i marikulturą. Zna metody chowu i hodowli organizmów roślinnych i zwierzecych w wodach słodnich, estuariowych i morskich w stopniu ponad dobrym
5,0Student zna pojęcia zwiazane z akwakulturą i marikulturą. Zna metody chowu i hodowli organizmów roślinnych i zwierzecych w wodach słodnich, estuariowych i morskich w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO17-2_U01Student potrafi wykonać podstawowe obliczenia związane z produkcją w akwakulturze i marikulturze, rozwiązuje samodzielnie lub w grupie problemy związane z chowem i hodowlą organizmów wodnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U05Potrafi pracować w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac. Rozumie potrzebę i ma możliwości samokształcenia.
GW_1A_U07Potrafi opracować, ocenić i zaprezentować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego, umie przygotować lub zebrać niezbędną dokumentację do realizacji zadań związanych z procesem projektowo-inwestycyjnym budowli wodnej.
GW_1A_U12Potrafi zinterpretować wyniki badań biologicznych i wykorzystać je w programach hodowlanych i strategiach ochrony zasobów oraz zachowania bioróżnorodności środowiska wodnego.
GW_1A_U13Umie opracować założenia hodowlane do projektu obiektu akwakultury.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z pojęciem akwakultury i marikultury, z metodami i technikami chowu i hodowli ryb i bezkręgowców wodnych oraz roślin wodnych stosowanymi w Polsce.
Treści programoweT-L-3Uwarunkowania środowiskowe prowadzenia marikultury i akwakultury. Potencjalne zagrożenia dla środowiska
T-L-5Technologia produkcji karpia w obrocie pełnym - tradycyjna metoda Dubischa
T-W-8Technologie produkcji suma Clarias gariepinus
T-W-2Historia i stan obecny akwakultury na świecie i w Polsce.
T-L-2Organizmy hodowlane jako źródło pokarmu i surowców wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu oraz ich potencjalne zastosowanie do badań ekosystemów morskich
T-W-1Definicje i podstawowe pojęcia z zakresu marikultury i akwakultury
T-L-9Technologia produkcji ryb w obiekcie sadzowym
T-L-8Założenia technologiczne do projektu obiektu sadzowego
T-W-5Technologia produkcji karpia
T-L-7Założenia technologiczne do projektu obiektu do produkcji pstrąga w obiegu otwartym
T-W-4Produkcja bezkręgowców wodnych
T-W-6Technologie produkcji pstrąga tęczowego
T-L-10Produkcja materiału zarybieniowego oraz tempo wzrostu wybranych gatunków hodowlanych.
T-W-7Technologie produkcji węgorza i łososia
T-L-1Metody i specyfika hodowli różnych grup organizmów morskich - glonów, zooplanktonu, mięczaków, skorupiaków
T-L-6Bilans tlenowy w gospodarstwie pstrągowym
T-L-4Bilans tlenowy stawów karpiowych
T-L-11Określenie optymalnych warunków hodowli zwierząt morskich i śródlądowych w oparciu o znajomość ich biologii i ekologii oraz energetyczny potencjał wzrostu (Scope for Growth)
T-W-3Produkcja roślin wodnych
Metody nauczaniaM-1Wykłał informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne, egzamin ustny
S-1Ocena formująca: Sprawdziany pisemne i ustne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykonać podstawowych obliczen związanych z produkcją w akwakulturze i marikulturze, nie potrafi rozwiązywać samodzielnie lub w grupie problemów związanych z chowem i hodowlą organizmów wodnych.
3,0Student potrafi wykonać podstawowe obliczenia związane z produkcją w akwakulturze i marikulturze, potrafi rozwiązywać w grupie niektóre problemy związane z chowem i hodowlą organizmów wodnych w stoniu dostatecznym
3,5Student potrafi wykonać podstawowe obliczenia związane z produkcją w akwakulturze i marikulturze, rozwiązuje samodzielnie lub w grupie niektóre problemy związane z chowem i hodowlą organizmów wodnych w stopniu ponad dostatecznym
4,0Student potrafi wykonać podstawowe obliczenia związane z produkcją w akwakulturze i marikulturze, rozwiązuje samodzielnie lub w grupie problemy związane z chowem i hodowlą organizmów wodnych w stopniu dobrym
4,5Student potrafi wykonać podstawowe obliczenia związane z produkcją w akwakulturze i marikulturze, rozwiązuje samodzielnie lub w grupie problemy związane z chowem i hodowlą organizmów wodnych w stopniu ponad dobrym
5,0Student potrafi wykonać podstawowe obliczenia związane z produkcją w akwakulturze i marikulturze, rozwiązuje samodzielnie lub w grupie problemy związane z chowem i hodowlą organizmów wodnych w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO17-2_K01Student ma zdolność stosowania zdobytej wiedzy, umiejętności w praktyce, nabędzie następujace postawy: aktywna postawa do nowych wyzwań, kreatywność i otwartość, zdolny do rozwiązywania problemów w akwakulturze i marikulturze
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
GW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
GW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z pojęciem akwakultury i marikultury, z metodami i technikami chowu i hodowli ryb i bezkręgowców wodnych oraz roślin wodnych stosowanymi w Polsce.
Treści programoweT-W-4Produkcja bezkręgowców wodnych
T-L-3Uwarunkowania środowiskowe prowadzenia marikultury i akwakultury. Potencjalne zagrożenia dla środowiska
T-L-6Bilans tlenowy w gospodarstwie pstrągowym
T-L-4Bilans tlenowy stawów karpiowych
T-L-9Technologia produkcji ryb w obiekcie sadzowym
T-L-2Organizmy hodowlane jako źródło pokarmu i surowców wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu oraz ich potencjalne zastosowanie do badań ekosystemów morskich
T-W-3Produkcja roślin wodnych
T-W-8Technologie produkcji suma Clarias gariepinus
T-W-7Technologie produkcji węgorza i łososia
T-W-2Historia i stan obecny akwakultury na świecie i w Polsce.
T-L-1Metody i specyfika hodowli różnych grup organizmów morskich - glonów, zooplanktonu, mięczaków, skorupiaków
T-L-8Założenia technologiczne do projektu obiektu sadzowego
T-W-6Technologie produkcji pstrąga tęczowego
T-L-5Technologia produkcji karpia w obrocie pełnym - tradycyjna metoda Dubischa
T-W-5Technologia produkcji karpia
T-L-7Założenia technologiczne do projektu obiektu do produkcji pstrąga w obiegu otwartym
T-L-11Określenie optymalnych warunków hodowli zwierząt morskich i śródlądowych w oparciu o znajomość ich biologii i ekologii oraz energetyczny potencjał wzrostu (Scope for Growth)
T-L-10Produkcja materiału zarybieniowego oraz tempo wzrostu wybranych gatunków hodowlanych.
T-W-1Definicje i podstawowe pojęcia z zakresu marikultury i akwakultury
Metody nauczaniaM-1Wykłał informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdziany pisemne i ustne
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne, egzamin ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje zdolności stosowania zdobytej wiedzy, umiejętności w praktyce, nie nabył następujacych postaw: aktywna postawa do nowych wyzwań, kreatywność i otwartość, zdolny do rozwiązywania problemów w akwakulturze i marikulturze
3,0Student ma zdolność stosowania zdobytej wiedzy, umiejętności w praktyce, nabył następujace postawy: aktywna postawa do nowych wyzwań, kreatywność i otwartość, zdolny do rozwiązywania problemów w akwakulturze i marikulturze w stopniu dostatecznym
3,5Student ma zdolność stosowania zdobytej wiedzy, umiejętności w praktyce, nabył następujace postawy: aktywna postawa do nowych wyzwań, kreatywność i otwartość, zdolny do rozwiązywania problemów w akwakulturze i marikulturze w stopniu ponad dostatecznym
4,0Student ma zdolność stosowania zdobytej wiedzy, umiejętności w praktyce, nabył następujace postawy: aktywna postawa do nowych wyzwań, kreatywność i otwartość, zdolny do rozwiązywania problemów w akwakulturze i marikulturze w stopniu dobrym
4,5Student ma zdolność stosowania zdobytej wiedzy, umiejętności w praktyce, nabył następujace postawy: aktywna postawa do nowych wyzwań, kreatywność i otwartość, zdolny do rozwiązywania problemów w akwakulturze i marikulturze w stopniu ponad dobrym
5,0Student ma zdolność stosowania zdobytej wiedzy, umiejętności w praktyce, nabył następujace postawy: aktywna postawa do nowych wyzwań, kreatywność i otwartość, zdolny do rozwiązywania problemów w akwakulturze i marikulturze w stopniu bardzo dobrym