Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Przetwarzanie danych przestrzennych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przetwarzanie danych przestrzennych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Inżynierii Procesowej i Maszynoznawstwa
Nauczyciel odpowiedzialny Jerzy Balejko <Jerzy.Balejko@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Roman Drozdowski <Roman.Drozdowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 19 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL6 30 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Od studenta wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie tworzenia aplikacji wektorowych. Przyswojenie materiału ułatwi elementarna znajomość zagadnień związanych systemami informacji geograficznej (GIS).

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem jest zapoznanie studenta z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi prezentacji i udostępniania danych przestrzennych w Internecie zgodnie z obowiązującymi standardami.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie do programu GeoServer2
T-L-2Instalacja i poznanie funkcji programu2
T-L-3Katalog danych i jego struktura2
T-L-4Interfejs administracyjny, ustawienia serwera, podgląd warstw, przestrzenie robocze, źródła danych, warstwy, grupy warstw,2
T-L-5Konfiguracja usług OGC (WMS, WFS, WCS), Tile Ciche, bezpieczeństwo, układy współrzędnych i demo requests2
T-L-6Źródła danych dla usług OGC, dane wektorowe, pliki shapefile, GML, dane rastrowe, geoTIFF i inne formaty2
T-L-7Bazy danych, PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, widoki z poziomu GeoServera i ich parametryzacja, WMS i WFS jako źródła danych2
T-L-8Stylizacja warstw (SLD), podstawowe mechanizmy SLD, graficzne edytory plików SLD2
T-L-9Usługi OGC, WMS, rodzaje operacji. GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo2
T-L-10Mechanizmy filtrowania, dostępne języki filtrowania, filtrowanie warstw WMS i WFS2
T-L-11Użytkownicy i bezpieczeństwo, zarządzanie użytkownikami przez role2
T-L-12Zabezpieczanie dostępu do usług OGC i warstw2
T-L-13Korzystanie z mechanizmu cache dla WMS (GeoWebCache), generowanie kafl2
T-L-14Integracja z zewnętrznymi serwisami mapowymi i OpenLayers2
T-L-15Zarządzaniae GeoServerem z poziomu REST API2
30
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do GIS i WebGIS2
T-W-2Opis platformy GeoServer2
T-W-3Instalacja platwormy Geoserver1
T-W-4Katalog danych i jego struktura1
T-W-5Interfejs administracyjny, ustawienie serwera, konfiguracja usług, bezpieczeństwo1
T-W-6Źródła danych dla usług OGC, dane wektorowe, dane rastrowe1
T-W-7Bazy danych Post GIS. Oracle Spatial, SQL Server, widoki z poziomu GeoServera1
T-W-8Stylizacja warstw (SLD), podstawowe mechanizmy SLD, graficzne edytory plików1
T-W-9Usługi OGC, WMS, co to jest WMS? rodzaje operacji, formaty wyjsciowe1
T-W-10Mechanizmy filtrowania1
T-W-11Użytkownicy i bezpieczeństwo1
T-W-12Korzystanie z mechanizmu cache dla WMS (GeoWebCache)1
T-W-13Wprowadzenie do zarządzania GeoServerem z poziomu REST API1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Samodzielna praca na stanowisku komputerowym30
30
wykłady
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do zajęć8
A-W-3Studiowanie zalecanej literatury5
A-W-4Przygotowanie się za zaliczenie wykładów3
31

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny, opis, prelekcja, anegdota, objaśnienie lub wyjaśnienie. wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem, okrągłego stołu, wielokrotna, burza mózgów, panelowa, metaplan). film, Metody programowane: z użyciem komputera, z użyciem podręcznika programowanego. Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie własnego projektu prezentacji.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO16-2_W01
Student będzie miał wiedzę jak: - zarządzać GeoServerem i konfigurować jego środowisko korzystać z różnych formatów danych przestrzennych aby stanowiły źródło dla usług OGC -efektywnie i szybko prezentować i udostępniać dane przestrzenne za pomocą protokołów WMS i WFS
GW_1A_W02R1A_W01InzA_W02C-1T-L-8, T-L-13, T-L-14, T-L-11, T-W-12, T-W-9, T-W-4, T-L-4, T-L-15, T-L-12, T-L-5, T-W-8, T-L-2, T-L-6, T-L-9, T-W-3, T-W-6, T-W-5, T-W-13, T-W-7, T-L-3, T-L-10, T-L-1, T-W-10, T-W-2, T-L-7, T-W-11, T-W-1M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO16-2_U01
Student będzie w stanie samodzielnie skonfigurować i administrować GeoServerem oraz wydajnie i bezpiecznie udostępniać dane przestrzenne.
GW_1A_U18R1A_U05, R1A_U06InzA_U05, InzA_U08C-1T-W-3, T-W-8, T-L-15, T-L-4, T-W-6, T-W-11, T-L-11, T-L-2, T-L-14, T-W-12, T-W-5, T-L-3, T-L-9, T-W-4, T-L-12, T-L-10, T-W-7, T-L-6, T-W-1, T-L-1, T-L-7, T-W-10, T-W-13, T-L-13, T-L-5, T-W-9, T-W-2, T-L-8M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO16-2_K01
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejetności i zna możliwosci ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
GW_1A_K01R1A_K01, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1T-L-10, T-L-14, T-L-8, T-W-10, T-W-8, T-L-9, T-L-3, T-W-5, T-L-6, T-L-2, T-L-15, T-W-11, T-L-4, T-L-7, T-W-3, T-W-6, T-W-12, T-L-1, T-W-4, T-W-9, T-L-12, T-W-13, T-L-5, T-L-11, T-L-13, T-W-1, T-W-2, T-W-7M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO16-2_W01
Student będzie miał wiedzę jak: - zarządzać GeoServerem i konfigurować jego środowisko korzystać z różnych formatów danych przestrzennych aby stanowiły źródło dla usług OGC -efektywnie i szybko prezentować i udostępniać dane przestrzenne za pomocą protokołów WMS i WFS
2,0
3,0Student musi umieć zrobić prezentację danych przestrzennych w sieci WEB
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO16-2_U01
Student będzie w stanie samodzielnie skonfigurować i administrować GeoServerem oraz wydajnie i bezpiecznie udostępniać dane przestrzenne.
2,0
3,0Student umie samodzielnie skonfigurować i administrować GeoServerem.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO16-2_K01
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejetności i zna możliwosci ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
2,0
3,0Zachowuje się w sposób etyczny.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Jacek Urbański, GIS w badaniach przyrodniczych, Publikacja udostępniona w sieci powszechnej

Literatura dodatkowa

  1. Brian Youngblood, GeoServer Beginner's Guide

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie do programu GeoServer2
T-L-2Instalacja i poznanie funkcji programu2
T-L-3Katalog danych i jego struktura2
T-L-4Interfejs administracyjny, ustawienia serwera, podgląd warstw, przestrzenie robocze, źródła danych, warstwy, grupy warstw,2
T-L-5Konfiguracja usług OGC (WMS, WFS, WCS), Tile Ciche, bezpieczeństwo, układy współrzędnych i demo requests2
T-L-6Źródła danych dla usług OGC, dane wektorowe, pliki shapefile, GML, dane rastrowe, geoTIFF i inne formaty2
T-L-7Bazy danych, PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, widoki z poziomu GeoServera i ich parametryzacja, WMS i WFS jako źródła danych2
T-L-8Stylizacja warstw (SLD), podstawowe mechanizmy SLD, graficzne edytory plików SLD2
T-L-9Usługi OGC, WMS, rodzaje operacji. GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo2
T-L-10Mechanizmy filtrowania, dostępne języki filtrowania, filtrowanie warstw WMS i WFS2
T-L-11Użytkownicy i bezpieczeństwo, zarządzanie użytkownikami przez role2
T-L-12Zabezpieczanie dostępu do usług OGC i warstw2
T-L-13Korzystanie z mechanizmu cache dla WMS (GeoWebCache), generowanie kafl2
T-L-14Integracja z zewnętrznymi serwisami mapowymi i OpenLayers2
T-L-15Zarządzaniae GeoServerem z poziomu REST API2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do GIS i WebGIS2
T-W-2Opis platformy GeoServer2
T-W-3Instalacja platwormy Geoserver1
T-W-4Katalog danych i jego struktura1
T-W-5Interfejs administracyjny, ustawienie serwera, konfiguracja usług, bezpieczeństwo1
T-W-6Źródła danych dla usług OGC, dane wektorowe, dane rastrowe1
T-W-7Bazy danych Post GIS. Oracle Spatial, SQL Server, widoki z poziomu GeoServera1
T-W-8Stylizacja warstw (SLD), podstawowe mechanizmy SLD, graficzne edytory plików1
T-W-9Usługi OGC, WMS, co to jest WMS? rodzaje operacji, formaty wyjsciowe1
T-W-10Mechanizmy filtrowania1
T-W-11Użytkownicy i bezpieczeństwo1
T-W-12Korzystanie z mechanizmu cache dla WMS (GeoWebCache)1
T-W-13Wprowadzenie do zarządzania GeoServerem z poziomu REST API1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Samodzielna praca na stanowisku komputerowym30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do zajęć8
A-W-3Studiowanie zalecanej literatury5
A-W-4Przygotowanie się za zaliczenie wykładów3
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO16-2_W01Student będzie miał wiedzę jak: - zarządzać GeoServerem i konfigurować jego środowisko korzystać z różnych formatów danych przestrzennych aby stanowiły źródło dla usług OGC -efektywnie i szybko prezentować i udostępniać dane przestrzenne za pomocą protokołów WMS i WFS
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W02Ma wiedzę z zakresu informatyki (systemy informatyczne) i zna narzędzia statystyczne stosowane w naukach inżynierskich, z zachowaniem praw autorskich.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Celem jest zapoznanie studenta z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi prezentacji i udostępniania danych przestrzennych w Internecie zgodnie z obowiązującymi standardami.
Treści programoweT-L-8Stylizacja warstw (SLD), podstawowe mechanizmy SLD, graficzne edytory plików SLD
T-L-13Korzystanie z mechanizmu cache dla WMS (GeoWebCache), generowanie kafl
T-L-14Integracja z zewnętrznymi serwisami mapowymi i OpenLayers
T-L-11Użytkownicy i bezpieczeństwo, zarządzanie użytkownikami przez role
T-W-12Korzystanie z mechanizmu cache dla WMS (GeoWebCache)
T-W-9Usługi OGC, WMS, co to jest WMS? rodzaje operacji, formaty wyjsciowe
T-W-4Katalog danych i jego struktura
T-L-4Interfejs administracyjny, ustawienia serwera, podgląd warstw, przestrzenie robocze, źródła danych, warstwy, grupy warstw,
T-L-15Zarządzaniae GeoServerem z poziomu REST API
T-L-12Zabezpieczanie dostępu do usług OGC i warstw
T-L-5Konfiguracja usług OGC (WMS, WFS, WCS), Tile Ciche, bezpieczeństwo, układy współrzędnych i demo requests
T-W-8Stylizacja warstw (SLD), podstawowe mechanizmy SLD, graficzne edytory plików
T-L-2Instalacja i poznanie funkcji programu
T-L-6Źródła danych dla usług OGC, dane wektorowe, pliki shapefile, GML, dane rastrowe, geoTIFF i inne formaty
T-L-9Usługi OGC, WMS, rodzaje operacji. GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo
T-W-3Instalacja platwormy Geoserver
T-W-6Źródła danych dla usług OGC, dane wektorowe, dane rastrowe
T-W-5Interfejs administracyjny, ustawienie serwera, konfiguracja usług, bezpieczeństwo
T-W-13Wprowadzenie do zarządzania GeoServerem z poziomu REST API
T-W-7Bazy danych Post GIS. Oracle Spatial, SQL Server, widoki z poziomu GeoServera
T-L-3Katalog danych i jego struktura
T-L-10Mechanizmy filtrowania, dostępne języki filtrowania, filtrowanie warstw WMS i WFS
T-L-1Wprowadzenie do programu GeoServer
T-W-10Mechanizmy filtrowania
T-W-2Opis platformy GeoServer
T-L-7Bazy danych, PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, widoki z poziomu GeoServera i ich parametryzacja, WMS i WFS jako źródła danych
T-W-11Użytkownicy i bezpieczeństwo
T-W-1Wprowadzenie do GIS i WebGIS
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, opis, prelekcja, anegdota, objaśnienie lub wyjaśnienie. wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem, okrągłego stołu, wielokrotna, burza mózgów, panelowa, metaplan). film, Metody programowane: z użyciem komputera, z użyciem podręcznika programowanego. Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie własnego projektu prezentacji.
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student musi umieć zrobić prezentację danych przestrzennych w sieci WEB
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO16-2_U01Student będzie w stanie samodzielnie skonfigurować i administrować GeoServerem oraz wydajnie i bezpiecznie udostępniać dane przestrzenne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U18Potrafi identyfikować i specyfikować zadania inżynierskie o charakterze praktycznym związane z eksploatacją zasobów środowiska wodnego oraz niwelowania skutków antropopresji.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Celem jest zapoznanie studenta z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi prezentacji i udostępniania danych przestrzennych w Internecie zgodnie z obowiązującymi standardami.
Treści programoweT-W-3Instalacja platwormy Geoserver
T-W-8Stylizacja warstw (SLD), podstawowe mechanizmy SLD, graficzne edytory plików
T-L-15Zarządzaniae GeoServerem z poziomu REST API
T-L-4Interfejs administracyjny, ustawienia serwera, podgląd warstw, przestrzenie robocze, źródła danych, warstwy, grupy warstw,
T-W-6Źródła danych dla usług OGC, dane wektorowe, dane rastrowe
T-W-11Użytkownicy i bezpieczeństwo
T-L-11Użytkownicy i bezpieczeństwo, zarządzanie użytkownikami przez role
T-L-2Instalacja i poznanie funkcji programu
T-L-14Integracja z zewnętrznymi serwisami mapowymi i OpenLayers
T-W-12Korzystanie z mechanizmu cache dla WMS (GeoWebCache)
T-W-5Interfejs administracyjny, ustawienie serwera, konfiguracja usług, bezpieczeństwo
T-L-3Katalog danych i jego struktura
T-L-9Usługi OGC, WMS, rodzaje operacji. GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo
T-W-4Katalog danych i jego struktura
T-L-12Zabezpieczanie dostępu do usług OGC i warstw
T-L-10Mechanizmy filtrowania, dostępne języki filtrowania, filtrowanie warstw WMS i WFS
T-W-7Bazy danych Post GIS. Oracle Spatial, SQL Server, widoki z poziomu GeoServera
T-L-6Źródła danych dla usług OGC, dane wektorowe, pliki shapefile, GML, dane rastrowe, geoTIFF i inne formaty
T-W-1Wprowadzenie do GIS i WebGIS
T-L-1Wprowadzenie do programu GeoServer
T-L-7Bazy danych, PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, widoki z poziomu GeoServera i ich parametryzacja, WMS i WFS jako źródła danych
T-W-10Mechanizmy filtrowania
T-W-13Wprowadzenie do zarządzania GeoServerem z poziomu REST API
T-L-13Korzystanie z mechanizmu cache dla WMS (GeoWebCache), generowanie kafl
T-L-5Konfiguracja usług OGC (WMS, WFS, WCS), Tile Ciche, bezpieczeństwo, układy współrzędnych i demo requests
T-W-9Usługi OGC, WMS, co to jest WMS? rodzaje operacji, formaty wyjsciowe
T-W-2Opis platformy GeoServer
T-L-8Stylizacja warstw (SLD), podstawowe mechanizmy SLD, graficzne edytory plików SLD
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, opis, prelekcja, anegdota, objaśnienie lub wyjaśnienie. wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem, okrągłego stołu, wielokrotna, burza mózgów, panelowa, metaplan). film, Metody programowane: z użyciem komputera, z użyciem podręcznika programowanego. Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie własnego projektu prezentacji.
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student umie samodzielnie skonfigurować i administrować GeoServerem.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO16-2_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejetności i zna możliwosci ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Celem jest zapoznanie studenta z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi prezentacji i udostępniania danych przestrzennych w Internecie zgodnie z obowiązującymi standardami.
Treści programoweT-L-10Mechanizmy filtrowania, dostępne języki filtrowania, filtrowanie warstw WMS i WFS
T-L-14Integracja z zewnętrznymi serwisami mapowymi i OpenLayers
T-L-8Stylizacja warstw (SLD), podstawowe mechanizmy SLD, graficzne edytory plików SLD
T-W-10Mechanizmy filtrowania
T-W-8Stylizacja warstw (SLD), podstawowe mechanizmy SLD, graficzne edytory plików
T-L-9Usługi OGC, WMS, rodzaje operacji. GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo
T-L-3Katalog danych i jego struktura
T-W-5Interfejs administracyjny, ustawienie serwera, konfiguracja usług, bezpieczeństwo
T-L-6Źródła danych dla usług OGC, dane wektorowe, pliki shapefile, GML, dane rastrowe, geoTIFF i inne formaty
T-L-2Instalacja i poznanie funkcji programu
T-L-15Zarządzaniae GeoServerem z poziomu REST API
T-W-11Użytkownicy i bezpieczeństwo
T-L-4Interfejs administracyjny, ustawienia serwera, podgląd warstw, przestrzenie robocze, źródła danych, warstwy, grupy warstw,
T-L-7Bazy danych, PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, widoki z poziomu GeoServera i ich parametryzacja, WMS i WFS jako źródła danych
T-W-3Instalacja platwormy Geoserver
T-W-6Źródła danych dla usług OGC, dane wektorowe, dane rastrowe
T-W-12Korzystanie z mechanizmu cache dla WMS (GeoWebCache)
T-L-1Wprowadzenie do programu GeoServer
T-W-4Katalog danych i jego struktura
T-W-9Usługi OGC, WMS, co to jest WMS? rodzaje operacji, formaty wyjsciowe
T-L-12Zabezpieczanie dostępu do usług OGC i warstw
T-W-13Wprowadzenie do zarządzania GeoServerem z poziomu REST API
T-L-5Konfiguracja usług OGC (WMS, WFS, WCS), Tile Ciche, bezpieczeństwo, układy współrzędnych i demo requests
T-L-11Użytkownicy i bezpieczeństwo, zarządzanie użytkownikami przez role
T-L-13Korzystanie z mechanizmu cache dla WMS (GeoWebCache), generowanie kafl
T-W-1Wprowadzenie do GIS i WebGIS
T-W-2Opis platformy GeoServer
T-W-7Bazy danych Post GIS. Oracle Spatial, SQL Server, widoki z poziomu GeoServera
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, opis, prelekcja, anegdota, objaśnienie lub wyjaśnienie. wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem, okrągłego stołu, wielokrotna, burza mózgów, panelowa, metaplan). film, Metody programowane: z użyciem komputera, z użyciem podręcznika programowanego. Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie własnego projektu prezentacji.
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zachowuje się w sposób etyczny.
3,5
4,0
4,5
5,0