Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Technologie oczyszczania ścieków:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologie oczyszczania ścieków
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Sozologii Wód
Nauczyciel odpowiedzialny Agnieszka Tórz <Agnieszka.Torz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Bonisławska <Malgorzata.Bonislawska@zut.edu.pl>, Arkadiusz Nędzarek <Arkadiusz.Nedzarek@zut.edu.pl>, Agnieszka Rybczyk <Agnieszka.Rybczyk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 18 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL4 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW4 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Posiadanie wiedzy z chemii ogólnej, hydrochemii, gospodarki wodno-ściekowej w zakresie podstawowym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć związanych z oczyszczaniem ścieków. Zdobycie wiedzy z zakresu metod stosowanych podczas oczyszczania ścieków. Zdobycie wiedzy z zakresu zaawansowanych metod oczyszczania ścieków.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Założenie doświadczenia w obiegu zamkniętym (hodowla ryb).2
T-L-2Wstępne określenie parametrów wody użytej do obiegu zamkniętego.3
T-L-3Laboratoryjne określenie parametrów chemicznych ścieków powstałych w obiegu zamkniętym (hodowla ryb). Wyznaczenie bilansu azotu.4
T-L-4Laboratoryjne określenie parametrów chemicznych ścieków oczyszczonych po procesie nitryfikacji powstałych w obiegu zamkniętym.4
T-L-5Wyznaczenie sprawności procesu nitryfikacji.2
15
wykłady
T-W-1Określenie problemów przy wyborze metody oczyszczania śceików. Kryteria stosowania sztucznych lub naturalnych sposobów oczyszczania ścieków.3
T-W-2Procesy i metody stosowane podczas zaawansowanego biologicznego oczyszczania ścieków. wysokoefektywne układy stosowane w oczyszczaniu śceików. Reaktory z utwierdzoną biomasą. Metody oczyszczania gruntowego.5
T-W-3Podstawy i metody chemiczno-fizycznej eliminacji fosforu. Fizyczne i chemiczne podstawy strącania. Mechanizmy strącania.2
T-W-4Podstawy biologicznej eliminacji fosforu. Metody biologicznej eliminacji fosforu (metody: BARDENPHO, A/O, UCT, EASC, metody na bocznym strumieniu.2
T-W-5Przeróbka osadów ściekowych. Właściwości osadów, ilość osadów, zgęszczanie. Tlenowa stabilizacja osadów, fermentacja metanowa osadów. Wykorzystanie osadów.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Opracowanie sprawozdań4
A-L-3Studiowane literatury przedmiotu4
A-L-4Przygotowanie do kolokwium7
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny z elementami pogadanki, wykorzystanie rzutnika multimedialnego
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena ze sprawozdań ćwiczeń audytoryjnych
S-2Ocena formująca: Obserwacja ciągła w trakcie zajęć dydaktycznych
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z części wykładowej
S-4Ocena podsumowująca: Kolokwium z ćwiczeń

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO15-1_W01
Student zna kluczowe zagadnienia związane z oczyszczaniem ścieków. Posiada wiedzę z zakresu procesów związanych z oczyszczaniem ścieków. Zna zaawansowane metody oczyszczania ścieków. Posiada wiedzę z zakresu przeróbki i wykorzystania osadów ściekowych.
GW_1A_W04, GW_1A_W06, GW_1A_W13, GW_1A_W17R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07InzA_W03, InzA_W04C-1T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-5, T-W-4, T-L-1, T-L-5, T-L-4, T-L-3, T-L-2M-1, M-2S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO15-1_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi określić parametry chemiczne ścieków oczyszczonych. Potrafi wyznaczyć sprawność procesu nitryfikacji
GW_1A_U04, GW_1A_U05, GW_1A_U11, GW_1A_U10R1A_U03, R1A_U04, R1A_U06, R1A_U07InzA_U03, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-1T-L-5, T-W-3, T-W-2, T-L-1, T-W-5, T-W-4, T-L-2, T-W-1, T-L-4, T-L-3M-1, M-2S-4, S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO15-1_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi współpracować w grupie, umie dzielić się wiedzą i umiejętnościami. Jest świadomy odpowiedzialności za pracę własną. Ma świadomość potrzeby ciągłego samokształcenia.
GW_1A_K01, GW_1A_K02, GW_1A_K03, GW_1A_K04R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-5, T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-W-3, T-L-5, T-W-1, T-L-3, T-W-4, T-W-2M-1, M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO15-1_W01
Student zna kluczowe zagadnienia związane z oczyszczaniem ścieków. Posiada wiedzę z zakresu procesów związanych z oczyszczaniem ścieków. Zna zaawansowane metody oczyszczania ścieków. Posiada wiedzę z zakresu przeróbki i wykorzystania osadów ściekowych.
2,0
3,0Student zdobył zamierzone efekty kształcenia w zakresie wiedzy
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO15-1_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi określić parametry chemiczne ścieków oczyszczonych. Potrafi wyznaczyć sprawność procesu nitryfikacji
2,0
3,0Student zdobył założone efekty kształcenia w zakresie umiejętności
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO15-1_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi współpracować w grupie, umie dzielić się wiedzą i umiejętnościami. Jest świadomy odpowiedzialności za pracę własną. Ma świadomość potrzeby ciągłego samokształcenia.
2,0
3,0Student zdobył założone efekty kształcenia w zakresie innych kompetencji społecznych i personalnych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Hartman L., Biologiczne oczyszczanie ścieków., Instalator Polski, Warszawa, 1996
  2. Imhoff K., Imhoff K.R., Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków., Projprzem-EKO, Bydgoszcz, 1996
  3. Beler J., Stein A., Reichmann H., Zaawansowane metody oczyszczania ścieków., Projprzem-EKO, Bydgoszcz, 1997

Literatura dodatkowa

  1. Kowal A.L., Odnowa wody. Podstawy teoretyczne procesów., Politechnika Wrocławska, Wrocław, 1997
  2. Dymaczewski Z., Sozański M.M., Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków, PZIiTS, poznań, 1995

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Założenie doświadczenia w obiegu zamkniętym (hodowla ryb).2
T-L-2Wstępne określenie parametrów wody użytej do obiegu zamkniętego.3
T-L-3Laboratoryjne określenie parametrów chemicznych ścieków powstałych w obiegu zamkniętym (hodowla ryb). Wyznaczenie bilansu azotu.4
T-L-4Laboratoryjne określenie parametrów chemicznych ścieków oczyszczonych po procesie nitryfikacji powstałych w obiegu zamkniętym.4
T-L-5Wyznaczenie sprawności procesu nitryfikacji.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Określenie problemów przy wyborze metody oczyszczania śceików. Kryteria stosowania sztucznych lub naturalnych sposobów oczyszczania ścieków.3
T-W-2Procesy i metody stosowane podczas zaawansowanego biologicznego oczyszczania ścieków. wysokoefektywne układy stosowane w oczyszczaniu śceików. Reaktory z utwierdzoną biomasą. Metody oczyszczania gruntowego.5
T-W-3Podstawy i metody chemiczno-fizycznej eliminacji fosforu. Fizyczne i chemiczne podstawy strącania. Mechanizmy strącania.2
T-W-4Podstawy biologicznej eliminacji fosforu. Metody biologicznej eliminacji fosforu (metody: BARDENPHO, A/O, UCT, EASC, metody na bocznym strumieniu.2
T-W-5Przeróbka osadów ściekowych. Właściwości osadów, ilość osadów, zgęszczanie. Tlenowa stabilizacja osadów, fermentacja metanowa osadów. Wykorzystanie osadów.3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Opracowanie sprawozdań4
A-L-3Studiowane literatury przedmiotu4
A-L-4Przygotowanie do kolokwium7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO15-1_W01Student zna kluczowe zagadnienia związane z oczyszczaniem ścieków. Posiada wiedzę z zakresu procesów związanych z oczyszczaniem ścieków. Zna zaawansowane metody oczyszczania ścieków. Posiada wiedzę z zakresu przeróbki i wykorzystania osadów ściekowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
GW_1A_W06Ma wiedzę w zakresie gospodarczego wykorzystania wód.
GW_1A_W13Zna rolę i znaczenie ocen oddziaływania na środowisko jako podstawowego narzędzia zrównoważonego użytkowania i kształtowania zasobów wodnych.
GW_1A_W17Zna podstawowe procesy fizyczne zachodzące w hydrosferze; ma wiedzę na temat cyklu hydrologicznego; ma wiedzę na temat obiegu wody w przyrodzie; potrafi wymienić i scharakteryzować główne źródła zanieczyszczenia wód; rozumie zasady sporządzania ich klasyfikacji.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć związanych z oczyszczaniem ścieków. Zdobycie wiedzy z zakresu metod stosowanych podczas oczyszczania ścieków. Zdobycie wiedzy z zakresu zaawansowanych metod oczyszczania ścieków.
Treści programoweT-W-1Określenie problemów przy wyborze metody oczyszczania śceików. Kryteria stosowania sztucznych lub naturalnych sposobów oczyszczania ścieków.
T-W-3Podstawy i metody chemiczno-fizycznej eliminacji fosforu. Fizyczne i chemiczne podstawy strącania. Mechanizmy strącania.
T-W-2Procesy i metody stosowane podczas zaawansowanego biologicznego oczyszczania ścieków. wysokoefektywne układy stosowane w oczyszczaniu śceików. Reaktory z utwierdzoną biomasą. Metody oczyszczania gruntowego.
T-W-5Przeróbka osadów ściekowych. Właściwości osadów, ilość osadów, zgęszczanie. Tlenowa stabilizacja osadów, fermentacja metanowa osadów. Wykorzystanie osadów.
T-W-4Podstawy biologicznej eliminacji fosforu. Metody biologicznej eliminacji fosforu (metody: BARDENPHO, A/O, UCT, EASC, metody na bocznym strumieniu.
T-L-1Założenie doświadczenia w obiegu zamkniętym (hodowla ryb).
T-L-5Wyznaczenie sprawności procesu nitryfikacji.
T-L-4Laboratoryjne określenie parametrów chemicznych ścieków oczyszczonych po procesie nitryfikacji powstałych w obiegu zamkniętym.
T-L-3Laboratoryjne określenie parametrów chemicznych ścieków powstałych w obiegu zamkniętym (hodowla ryb). Wyznaczenie bilansu azotu.
T-L-2Wstępne określenie parametrów wody użytej do obiegu zamkniętego.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny z elementami pogadanki, wykorzystanie rzutnika multimedialnego
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Obserwacja ciągła w trakcie zajęć dydaktycznych
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z części wykładowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zdobył zamierzone efekty kształcenia w zakresie wiedzy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO15-1_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi określić parametry chemiczne ścieków oczyszczonych. Potrafi wyznaczyć sprawność procesu nitryfikacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U04Ma umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji i formułowania oraz uzasadniania opinii związanych ze środowiskiem wodnym.
GW_1A_U05Potrafi pracować w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac. Rozumie potrzebę i ma możliwości samokształcenia.
GW_1A_U11Posiada podstawowe umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich i eksploatacji środowiska wodnego.
GW_1A_U10Ma podstawowe umiejętności posługiwania się urządzeniami i maszynami związanymi z eksploatacją środowiska wodnego.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć związanych z oczyszczaniem ścieków. Zdobycie wiedzy z zakresu metod stosowanych podczas oczyszczania ścieków. Zdobycie wiedzy z zakresu zaawansowanych metod oczyszczania ścieków.
Treści programoweT-L-5Wyznaczenie sprawności procesu nitryfikacji.
T-W-3Podstawy i metody chemiczno-fizycznej eliminacji fosforu. Fizyczne i chemiczne podstawy strącania. Mechanizmy strącania.
T-W-2Procesy i metody stosowane podczas zaawansowanego biologicznego oczyszczania ścieków. wysokoefektywne układy stosowane w oczyszczaniu śceików. Reaktory z utwierdzoną biomasą. Metody oczyszczania gruntowego.
T-L-1Założenie doświadczenia w obiegu zamkniętym (hodowla ryb).
T-W-5Przeróbka osadów ściekowych. Właściwości osadów, ilość osadów, zgęszczanie. Tlenowa stabilizacja osadów, fermentacja metanowa osadów. Wykorzystanie osadów.
T-W-4Podstawy biologicznej eliminacji fosforu. Metody biologicznej eliminacji fosforu (metody: BARDENPHO, A/O, UCT, EASC, metody na bocznym strumieniu.
T-L-2Wstępne określenie parametrów wody użytej do obiegu zamkniętego.
T-W-1Określenie problemów przy wyborze metody oczyszczania śceików. Kryteria stosowania sztucznych lub naturalnych sposobów oczyszczania ścieków.
T-L-4Laboratoryjne określenie parametrów chemicznych ścieków oczyszczonych po procesie nitryfikacji powstałych w obiegu zamkniętym.
T-L-3Laboratoryjne określenie parametrów chemicznych ścieków powstałych w obiegu zamkniętym (hodowla ryb). Wyznaczenie bilansu azotu.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny z elementami pogadanki, wykorzystanie rzutnika multimedialnego
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Kolokwium z ćwiczeń
S-1Ocena formująca: Ocena ze sprawozdań ćwiczeń audytoryjnych
S-2Ocena formująca: Obserwacja ciągła w trakcie zajęć dydaktycznych
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z części wykładowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zdobył założone efekty kształcenia w zakresie umiejętności
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO15-1_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi współpracować w grupie, umie dzielić się wiedzą i umiejętnościami. Jest świadomy odpowiedzialności za pracę własną. Ma świadomość potrzeby ciągłego samokształcenia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
GW_1A_K02Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
GW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
GW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć związanych z oczyszczaniem ścieków. Zdobycie wiedzy z zakresu metod stosowanych podczas oczyszczania ścieków. Zdobycie wiedzy z zakresu zaawansowanych metod oczyszczania ścieków.
Treści programoweT-W-5Przeróbka osadów ściekowych. Właściwości osadów, ilość osadów, zgęszczanie. Tlenowa stabilizacja osadów, fermentacja metanowa osadów. Wykorzystanie osadów.
T-L-1Założenie doświadczenia w obiegu zamkniętym (hodowla ryb).
T-L-2Wstępne określenie parametrów wody użytej do obiegu zamkniętego.
T-L-4Laboratoryjne określenie parametrów chemicznych ścieków oczyszczonych po procesie nitryfikacji powstałych w obiegu zamkniętym.
T-W-3Podstawy i metody chemiczno-fizycznej eliminacji fosforu. Fizyczne i chemiczne podstawy strącania. Mechanizmy strącania.
T-L-5Wyznaczenie sprawności procesu nitryfikacji.
T-W-1Określenie problemów przy wyborze metody oczyszczania śceików. Kryteria stosowania sztucznych lub naturalnych sposobów oczyszczania ścieków.
T-L-3Laboratoryjne określenie parametrów chemicznych ścieków powstałych w obiegu zamkniętym (hodowla ryb). Wyznaczenie bilansu azotu.
T-W-4Podstawy biologicznej eliminacji fosforu. Metody biologicznej eliminacji fosforu (metody: BARDENPHO, A/O, UCT, EASC, metody na bocznym strumieniu.
T-W-2Procesy i metody stosowane podczas zaawansowanego biologicznego oczyszczania ścieków. wysokoefektywne układy stosowane w oczyszczaniu śceików. Reaktory z utwierdzoną biomasą. Metody oczyszczania gruntowego.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny z elementami pogadanki, wykorzystanie rzutnika multimedialnego
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Obserwacja ciągła w trakcie zajęć dydaktycznych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zdobył założone efekty kształcenia w zakresie innych kompetencji społecznych i personalnych.
3,5
4,0
4,5
5,0