Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Gospodarka odpadami:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Gospodarka odpadami
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Sozologii Wód
Nauczyciel odpowiedzialny Agnieszka Rybczyk <Agnieszka.Rybczyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Bonisławska <Malgorzata.Bonislawska@zut.edu.pl>, Arkadiusz Nędzarek <Arkadiusz.Nedzarek@zut.edu.pl>, Agnieszka Tórz <Agnieszka.Torz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 16 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL7 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Posiadanie wiedzy z zakresu chemi ogólnej i nieorganicznej, ekologii oraz podstaw ochrony środowiska.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć i nabycie umiejętności praktycznych z zakresu gospodarki odpadami oraz wykorzystania metod technologicznych w ochronie środowiska.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1BHP w laboratorium chemicznym. Aparatura, sprzęt laboratoryjny, szkło - rodzaje i zasady prawidłowego użytkowania. Przedstawianie tematyki ćwiczeń laboratoryjnych i warunków uzyskania zaliczenia. Podział na grupy laboratoryjne - podanie harmonogramu ćwiczeń.2
T-L-2Zastosowanie technik membranowych w oczyszczaniu ścieków w celu odzysku substancji cennych technologicznie.6
T-L-3Biodegradacja węglowodorów ropopochodnych z zastosowaniem specjalistycznych biopreparatów.6
T-L-4Ćwiczenia podsumowujące. Kolokwium sprawdzające. Zaliczenie ćwiczeń.1
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie: cel i zakres przedmiotu. Podstawowe definicje i pojęcia, definicja odpadów. Przegląd przepisów prawnych w omawianej problematyce zagadnienia. Stan prawny w zakresie biologicznego przetwarzania odpadów w Polsce. Stan prawny w karajach europejskich.2
T-W-2Ogólna charakterystyka wybranych odpadów. Charakterystyka ogólna źródeł powstawania odpadów komunalnych, odpadów przemysłowych i odpadów powstających przy oczyszczaniu ścieków.2
T-W-3Organizacja gospodarki odpadami. Gromadzenie, usuwanie i gospodarcze wykorzystanie. Sposoby ograniczania ilości odpadów. Kryteria oceny gospodarki surowcami wtórnymi. Ekonomicze oraz niekorzystne skutki wykorzystania surowców wtórnych.3
T-W-4Odpady komunalne. Charakterystyka odpadów komunalnych stałych. Właściwości technologiczne odpadów komunalnych. Cel i zakres badań własciwości technologicznych odpadów.2
T-W-5Surowce do procesu biologicznego przetwarzania. Identyfikacja surowców. Odpady nadające się do biologicznego przetwarzania. Procesy jednostkowe przygotowania odpadów do przetwarzania. Kompostowanie. Technologie kompostowania odpadów. Mechaniczno - biologiczne przetwarzanie odpadów (MBP).4
T-W-6Zagrożenie środowiska. Oddziaływanie na powietrze atmosfetyczne. Hałas. Gryzonie, insekty. Samozapłony. Rozwiewanie odpadów. Zagrożenia zdrowia pracowników. Bioaerozole. Potencjalne toksyczne środki chemiczne.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Opracowanie wyników i sprawozdania z laboratorium8
A-L-3Konsultacje2
A-L-4Studiowanie literatury przedmiotu3
A-L-5Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu2
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
A-W-4Konsultacje2
A-W-5Utrwalanie wiadomości, zaliczenie przedmiotu3
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające - wykład informacyjny, opis, objasnienie.
M-2Metody praktyczne - pokaz, ćwiczenia laboratoryjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Obserwacja pracy studenta, weryfikacja nabytej wiedzy i umiejętności.
S-2Ocena formująca: Ocena za sprawozdania z przebiegu poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena za kolokwium z ćwiczeń laboratoryjnych.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z części wykładowej.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO13-2_W01
Student posiada wiedzę na temat rodzajów odpadów, miejsc ich powstawania, źródeł uzyskiwania wiadomosci o odpadach, własciwościach technologicznych, metodach badań odpadów oraz oddziaływania odpadów na środowisko. Posiada wiedzę o procesach zachodzacych podczas unieszkodliwiania i wykorzystania odpadów.
GW_1A_W14, GW_1A_W18R1A_W05, R1A_W07, R1A_W09InzA_W03, InzA_W04C-1T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-W-6, T-W-5M-2, M-1S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO13-2_U01
Student potrafi zaplanować i przeprowadzić podstawowe badania właściwości technologicznych odpadów komunalnych. Potrafi zinterpretowac wyniki badań i dobrać na ich podstawie odpowiednią metodę unieszkodliwiania czy wokorzystania odpadów.
GW_1A_U18, GW_1A_U11, GW_1A_U05, GW_1A_U10R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U03, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U08C-1T-W-6, T-W-4, T-W-5, T-L-1, T-L-2, T-W-1, T-W-3, T-W-2M-1, M-2S-2, S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO13-2_K01
Student rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych w zakresie gospodarki odpadami. Potrafi pracować zespolowo i ma świadomość odpowiedzialnosci za wspólnie realizowane zadania.
GW_1A_K01, GW_1A_K02, GW_1A_K04, GW_1A_K03R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-5, T-L-1, T-W-6, T-L-2, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-1M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO13-2_W01
Student posiada wiedzę na temat rodzajów odpadów, miejsc ich powstawania, źródeł uzyskiwania wiadomosci o odpadach, własciwościach technologicznych, metodach badań odpadów oraz oddziaływania odpadów na środowisko. Posiada wiedzę o procesach zachodzacych podczas unieszkodliwiania i wykorzystania odpadów.
2,0
3,0Student opanował 60% zrealizowanych treści programowych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO13-2_U01
Student potrafi zaplanować i przeprowadzić podstawowe badania właściwości technologicznych odpadów komunalnych. Potrafi zinterpretowac wyniki badań i dobrać na ich podstawie odpowiednią metodę unieszkodliwiania czy wokorzystania odpadów.
2,0
3,0Student opanował 60% zrealizowanych treści programowych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO13-2_K01
Student rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych w zakresie gospodarki odpadami. Potrafi pracować zespolowo i ma świadomość odpowiedzialnosci za wspólnie realizowane zadania.
2,0
3,0Student opanował 60% zrealizowanych treści programowych
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Czesława Rosik-Dulewska, Podstawy gospodrki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000, ISBN 83-01-13176-4
  2. Andrzej Jędrczak, Biologiczne przetwarzanie odpadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008, ISBN 978-83-01-15166-9
  3. Edward Krzywy, Przyrodnicze zagospodarowanie ścieków i osadów, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, 1999, ISBN 83-87327-72-7

Literatura dodatkowa

  1. K. Skalmowski, K. Wolska, u. Pieniak, I. Roszczyńska, Badanie własciwosci technologicznych odpadów komunalnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2004
  2. J. Nadziakiewicz, K. Wacławiak, K. Stelmach, Procesy termiczne utylizacji odpadów, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2012, ISBN 978-83-7335-961-1

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1BHP w laboratorium chemicznym. Aparatura, sprzęt laboratoryjny, szkło - rodzaje i zasady prawidłowego użytkowania. Przedstawianie tematyki ćwiczeń laboratoryjnych i warunków uzyskania zaliczenia. Podział na grupy laboratoryjne - podanie harmonogramu ćwiczeń.2
T-L-2Zastosowanie technik membranowych w oczyszczaniu ścieków w celu odzysku substancji cennych technologicznie.6
T-L-3Biodegradacja węglowodorów ropopochodnych z zastosowaniem specjalistycznych biopreparatów.6
T-L-4Ćwiczenia podsumowujące. Kolokwium sprawdzające. Zaliczenie ćwiczeń.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie: cel i zakres przedmiotu. Podstawowe definicje i pojęcia, definicja odpadów. Przegląd przepisów prawnych w omawianej problematyce zagadnienia. Stan prawny w zakresie biologicznego przetwarzania odpadów w Polsce. Stan prawny w karajach europejskich.2
T-W-2Ogólna charakterystyka wybranych odpadów. Charakterystyka ogólna źródeł powstawania odpadów komunalnych, odpadów przemysłowych i odpadów powstających przy oczyszczaniu ścieków.2
T-W-3Organizacja gospodarki odpadami. Gromadzenie, usuwanie i gospodarcze wykorzystanie. Sposoby ograniczania ilości odpadów. Kryteria oceny gospodarki surowcami wtórnymi. Ekonomicze oraz niekorzystne skutki wykorzystania surowców wtórnych.3
T-W-4Odpady komunalne. Charakterystyka odpadów komunalnych stałych. Właściwości technologiczne odpadów komunalnych. Cel i zakres badań własciwości technologicznych odpadów.2
T-W-5Surowce do procesu biologicznego przetwarzania. Identyfikacja surowców. Odpady nadające się do biologicznego przetwarzania. Procesy jednostkowe przygotowania odpadów do przetwarzania. Kompostowanie. Technologie kompostowania odpadów. Mechaniczno - biologiczne przetwarzanie odpadów (MBP).4
T-W-6Zagrożenie środowiska. Oddziaływanie na powietrze atmosfetyczne. Hałas. Gryzonie, insekty. Samozapłony. Rozwiewanie odpadów. Zagrożenia zdrowia pracowników. Bioaerozole. Potencjalne toksyczne środki chemiczne.2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Opracowanie wyników i sprawozdania z laboratorium8
A-L-3Konsultacje2
A-L-4Studiowanie literatury przedmiotu3
A-L-5Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
A-W-4Konsultacje2
A-W-5Utrwalanie wiadomości, zaliczenie przedmiotu3
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO13-2_W01Student posiada wiedzę na temat rodzajów odpadów, miejsc ich powstawania, źródeł uzyskiwania wiadomosci o odpadach, własciwościach technologicznych, metodach badań odpadów oraz oddziaływania odpadów na środowisko. Posiada wiedzę o procesach zachodzacych podczas unieszkodliwiania i wykorzystania odpadów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W14Zna metody rozwiązywania problemów z zakresu technologii i organizacji prac z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy. Ma wiedzę na temat ochrony własności intelektualnej.
GW_1A_W18Ma podstawową wiedzę z zakresu gospodarki wodno-ściekowej terenów przemysłowych, zurbanizowanych i wykorzystywanych rolniczo.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć i nabycie umiejętności praktycznych z zakresu gospodarki odpadami oraz wykorzystania metod technologicznych w ochronie środowiska.
Treści programoweT-W-2Ogólna charakterystyka wybranych odpadów. Charakterystyka ogólna źródeł powstawania odpadów komunalnych, odpadów przemysłowych i odpadów powstających przy oczyszczaniu ścieków.
T-W-4Odpady komunalne. Charakterystyka odpadów komunalnych stałych. Właściwości technologiczne odpadów komunalnych. Cel i zakres badań własciwości technologicznych odpadów.
T-W-3Organizacja gospodarki odpadami. Gromadzenie, usuwanie i gospodarcze wykorzystanie. Sposoby ograniczania ilości odpadów. Kryteria oceny gospodarki surowcami wtórnymi. Ekonomicze oraz niekorzystne skutki wykorzystania surowców wtórnych.
T-W-1Wprowadzenie: cel i zakres przedmiotu. Podstawowe definicje i pojęcia, definicja odpadów. Przegląd przepisów prawnych w omawianej problematyce zagadnienia. Stan prawny w zakresie biologicznego przetwarzania odpadów w Polsce. Stan prawny w karajach europejskich.
T-W-6Zagrożenie środowiska. Oddziaływanie na powietrze atmosfetyczne. Hałas. Gryzonie, insekty. Samozapłony. Rozwiewanie odpadów. Zagrożenia zdrowia pracowników. Bioaerozole. Potencjalne toksyczne środki chemiczne.
T-W-5Surowce do procesu biologicznego przetwarzania. Identyfikacja surowców. Odpady nadające się do biologicznego przetwarzania. Procesy jednostkowe przygotowania odpadów do przetwarzania. Kompostowanie. Technologie kompostowania odpadów. Mechaniczno - biologiczne przetwarzanie odpadów (MBP).
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne - pokaz, ćwiczenia laboratoryjne.
M-1Metody podające - wykład informacyjny, opis, objasnienie.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena za kolokwium z ćwiczeń laboratoryjnych.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z części wykładowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował 60% zrealizowanych treści programowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO13-2_U01Student potrafi zaplanować i przeprowadzić podstawowe badania właściwości technologicznych odpadów komunalnych. Potrafi zinterpretowac wyniki badań i dobrać na ich podstawie odpowiednią metodę unieszkodliwiania czy wokorzystania odpadów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U18Potrafi identyfikować i specyfikować zadania inżynierskie o charakterze praktycznym związane z eksploatacją zasobów środowiska wodnego oraz niwelowania skutków antropopresji.
GW_1A_U11Posiada podstawowe umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich i eksploatacji środowiska wodnego.
GW_1A_U05Potrafi pracować w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac. Rozumie potrzebę i ma możliwości samokształcenia.
GW_1A_U10Ma podstawowe umiejętności posługiwania się urządzeniami i maszynami związanymi z eksploatacją środowiska wodnego.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć i nabycie umiejętności praktycznych z zakresu gospodarki odpadami oraz wykorzystania metod technologicznych w ochronie środowiska.
Treści programoweT-W-6Zagrożenie środowiska. Oddziaływanie na powietrze atmosfetyczne. Hałas. Gryzonie, insekty. Samozapłony. Rozwiewanie odpadów. Zagrożenia zdrowia pracowników. Bioaerozole. Potencjalne toksyczne środki chemiczne.
T-W-4Odpady komunalne. Charakterystyka odpadów komunalnych stałych. Właściwości technologiczne odpadów komunalnych. Cel i zakres badań własciwości technologicznych odpadów.
T-W-5Surowce do procesu biologicznego przetwarzania. Identyfikacja surowców. Odpady nadające się do biologicznego przetwarzania. Procesy jednostkowe przygotowania odpadów do przetwarzania. Kompostowanie. Technologie kompostowania odpadów. Mechaniczno - biologiczne przetwarzanie odpadów (MBP).
T-L-1BHP w laboratorium chemicznym. Aparatura, sprzęt laboratoryjny, szkło - rodzaje i zasady prawidłowego użytkowania. Przedstawianie tematyki ćwiczeń laboratoryjnych i warunków uzyskania zaliczenia. Podział na grupy laboratoryjne - podanie harmonogramu ćwiczeń.
T-L-2Zastosowanie technik membranowych w oczyszczaniu ścieków w celu odzysku substancji cennych technologicznie.
T-W-1Wprowadzenie: cel i zakres przedmiotu. Podstawowe definicje i pojęcia, definicja odpadów. Przegląd przepisów prawnych w omawianej problematyce zagadnienia. Stan prawny w zakresie biologicznego przetwarzania odpadów w Polsce. Stan prawny w karajach europejskich.
T-W-3Organizacja gospodarki odpadami. Gromadzenie, usuwanie i gospodarcze wykorzystanie. Sposoby ograniczania ilości odpadów. Kryteria oceny gospodarki surowcami wtórnymi. Ekonomicze oraz niekorzystne skutki wykorzystania surowców wtórnych.
T-W-2Ogólna charakterystyka wybranych odpadów. Charakterystyka ogólna źródeł powstawania odpadów komunalnych, odpadów przemysłowych i odpadów powstających przy oczyszczaniu ścieków.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny, opis, objasnienie.
M-2Metody praktyczne - pokaz, ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena za sprawozdania z przebiegu poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.
S-1Ocena formująca: Obserwacja pracy studenta, weryfikacja nabytej wiedzy i umiejętności.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena za kolokwium z ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował 60% zrealizowanych treści programowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO13-2_K01Student rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych w zakresie gospodarki odpadami. Potrafi pracować zespolowo i ma świadomość odpowiedzialnosci za wspólnie realizowane zadania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
GW_1A_K02Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
GW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
GW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć i nabycie umiejętności praktycznych z zakresu gospodarki odpadami oraz wykorzystania metod technologicznych w ochronie środowiska.
Treści programoweT-W-5Surowce do procesu biologicznego przetwarzania. Identyfikacja surowców. Odpady nadające się do biologicznego przetwarzania. Procesy jednostkowe przygotowania odpadów do przetwarzania. Kompostowanie. Technologie kompostowania odpadów. Mechaniczno - biologiczne przetwarzanie odpadów (MBP).
T-L-1BHP w laboratorium chemicznym. Aparatura, sprzęt laboratoryjny, szkło - rodzaje i zasady prawidłowego użytkowania. Przedstawianie tematyki ćwiczeń laboratoryjnych i warunków uzyskania zaliczenia. Podział na grupy laboratoryjne - podanie harmonogramu ćwiczeń.
T-W-6Zagrożenie środowiska. Oddziaływanie na powietrze atmosfetyczne. Hałas. Gryzonie, insekty. Samozapłony. Rozwiewanie odpadów. Zagrożenia zdrowia pracowników. Bioaerozole. Potencjalne toksyczne środki chemiczne.
T-L-2Zastosowanie technik membranowych w oczyszczaniu ścieków w celu odzysku substancji cennych technologicznie.
T-W-3Organizacja gospodarki odpadami. Gromadzenie, usuwanie i gospodarcze wykorzystanie. Sposoby ograniczania ilości odpadów. Kryteria oceny gospodarki surowcami wtórnymi. Ekonomicze oraz niekorzystne skutki wykorzystania surowców wtórnych.
T-W-2Ogólna charakterystyka wybranych odpadów. Charakterystyka ogólna źródeł powstawania odpadów komunalnych, odpadów przemysłowych i odpadów powstających przy oczyszczaniu ścieków.
T-W-4Odpady komunalne. Charakterystyka odpadów komunalnych stałych. Właściwości technologiczne odpadów komunalnych. Cel i zakres badań własciwości technologicznych odpadów.
T-W-1Wprowadzenie: cel i zakres przedmiotu. Podstawowe definicje i pojęcia, definicja odpadów. Przegląd przepisów prawnych w omawianej problematyce zagadnienia. Stan prawny w zakresie biologicznego przetwarzania odpadów w Polsce. Stan prawny w karajach europejskich.
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne - pokaz, ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Obserwacja pracy studenta, weryfikacja nabytej wiedzy i umiejętności.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował 60% zrealizowanych treści programowych
3,5
4,0
4,5
5,0