Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Biotechnologia środowiskowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biotechnologia środowiskowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Sozologii Wód
Nauczyciel odpowiedzialny Agnieszka Rybczyk <Agnieszka.Rybczyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Bonisławska <Malgorzata.Bonislawska@zut.edu.pl>, Arkadiusz Nędzarek <Arkadiusz.Nedzarek@zut.edu.pl>, Agnieszka Tórz <Agnieszka.Torz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 16 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL7 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Posiadanie wiedzy z zakresu chemi ogólnej i nieorganicznej, ekologii oraz podstaw ochrony środowiska.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć i nabycie umiejętności praktycznych z zakresu biotechnologii srodowiskowej oraz wykorzystania metod biotechnologicznych w ochronie środowiska.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1BHP w laboratorium analiz chemicznych i w laboratorium procesów membranowych. Zasady prawidłowego użytkowania aparatury oraz sprzętu laboratoryjnego. Przedstawianie tematyki ćwiczeń i warunków uzyskania zaliczenia.2
T-L-2Zastosowanie technik membranowych w ochronie środowiska wodnego - analiza stopnia redukcji wybranych zanieczyszczeń ze ścieków technologicznych.6
T-L-3Ocena usuwania pierwiastków bigenicznych i materii organicznej z zastosowaniem technologii osadu czynnego.6
T-L-4Ćwiczenia podsumowujące. Kolokwium sprawdzające. Zaliczenie ćwiczeń.1
15
wykłady
T-W-1Zdefiniowanie biotechnologii i jej podział. Biotechnologia jako nauka interdyscyplinarna, naukowe podstawy oraz zakres zastosowań biotechnologii.4
T-W-2Podstawy procesów metabolizmu wegla, azotu i fosforu. Mechanizmy rozkładu związków organicznych. Bioprocesy służące do eliminacji wybranych grup zanieczyszczeń.6
T-W-3Buiotechnologie stosowane w likwidacji skażeń przemysłowych i odnowa terenów zdegradowanych. Technologie sprzyjające zrównoważonemu korzystaniu z zasobów środowiska.5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Opracowanie wyników i sprawozdania z laboratorium8
A-L-3Konsultacje2
A-L-4Studiowanie literatury przedmiotu3
A-L-5Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu2
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
A-W-4Konsultacje2
A-W-5Utrwalanie wiadomości, zaliczenie przedmiotu3
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające - wykład informacyjny, opis, objasnienie.
M-2Metody praktyczne - pokaz, ćwiczenia laboratoryjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Obserwacja pracy studenta, weryfikacja nabytej wiedzy i umiejętności.
S-2Ocena formująca: Ocena za sprawozdania z przebiegu poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena za kolokwium z ćwiczeń laboratoryjnych.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie kończowe wykładów.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO13-1_W02
Student posiada wiedzę na temat metod analitycznych w zakresie badania podstawowych parametrów fizycznych procesów biotechnologicznych zachodzących w przyrodzie.
GW_1A_W09, GW_1A_W18, GW_1A_W13R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07, R1A_W08InzA_W04C-1T-W-2, T-W-3, T-W-1, T-L-2M-1, M-2S-1, S-4, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO13-1_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student przeprowadza samodzielnie lub w zespole pod kierunkiem prowadzącego proste zadania badawcze związane z biotechnologią. Syntetyzuje wiedzę pozyskaną z literatury z nauk przyrodniczych, w tym biotechnologii z wykorzystaniem terminologii specjalistycznej.
GW_1A_U18, GW_1A_U04, GW_1A_U05R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U03, InzA_U05, InzA_U07, InzA_U08C-1T-W-3, T-L-2M-1, M-2S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO13-1_K01
Student rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych w zakresie procesów biotechnologicznych zachodzących w środowisku. Potrafi pracować zespołowo i ma świadomość odpowiedzialnosci za wspólnie realizowane zadania.
GW_1A_K01, GW_1A_K03, GW_1A_K02, GW_1A_K04R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-L-1, T-W-1, T-W-3, T-L-2, T-W-2M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO13-1_W02
Student posiada wiedzę na temat metod analitycznych w zakresie badania podstawowych parametrów fizycznych procesów biotechnologicznych zachodzących w przyrodzie.
2,0
3,0Student opanował ponad 60% zrealizowanych tresci programowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO13-1_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student przeprowadza samodzielnie lub w zespole pod kierunkiem prowadzącego proste zadania badawcze związane z biotechnologią. Syntetyzuje wiedzę pozyskaną z literatury z nauk przyrodniczych, w tym biotechnologii z wykorzystaniem terminologii specjalistycznej.
2,0
3,0Student opanował 60 % zrealizowanych treści programowych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO13-1_K01
Student rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych w zakresie procesów biotechnologicznych zachodzących w środowisku. Potrafi pracować zespołowo i ma świadomość odpowiedzialnosci za wspólnie realizowane zadania.
2,0
3,0Student opanował ponad 60% zrealizowanych treści programowych
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. E. Klimiuk, M. Łebkowska, Biotechnologia w ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005, ISBN 83-01-14067-4
  2. Kornelusz Miksch, Jan Sikora, Biotechnologia ścieków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010
  3. A. Chmiel, Biotechnologia. Podstawy biochemiczne i mikrobiologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998
  4. C. Ratledge, B. Kristiansen, Podstawy biotechnologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011

Literatura dodatkowa

  1. I. Wojnowska-Baryła, Trendy w biotechnologii środowiskowej, Wudawnictwo Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2008
  2. W. Wardecki, Bioanalityka w ocenie zanieczyszczeń środowiska, CEEAM, Gdańska, 2004
  3. A. Jędrczak, Biotechnologiczne przetwarzanie odpadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1BHP w laboratorium analiz chemicznych i w laboratorium procesów membranowych. Zasady prawidłowego użytkowania aparatury oraz sprzętu laboratoryjnego. Przedstawianie tematyki ćwiczeń i warunków uzyskania zaliczenia.2
T-L-2Zastosowanie technik membranowych w ochronie środowiska wodnego - analiza stopnia redukcji wybranych zanieczyszczeń ze ścieków technologicznych.6
T-L-3Ocena usuwania pierwiastków bigenicznych i materii organicznej z zastosowaniem technologii osadu czynnego.6
T-L-4Ćwiczenia podsumowujące. Kolokwium sprawdzające. Zaliczenie ćwiczeń.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zdefiniowanie biotechnologii i jej podział. Biotechnologia jako nauka interdyscyplinarna, naukowe podstawy oraz zakres zastosowań biotechnologii.4
T-W-2Podstawy procesów metabolizmu wegla, azotu i fosforu. Mechanizmy rozkładu związków organicznych. Bioprocesy służące do eliminacji wybranych grup zanieczyszczeń.6
T-W-3Buiotechnologie stosowane w likwidacji skażeń przemysłowych i odnowa terenów zdegradowanych. Technologie sprzyjające zrównoważonemu korzystaniu z zasobów środowiska.5
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Opracowanie wyników i sprawozdania z laboratorium8
A-L-3Konsultacje2
A-L-4Studiowanie literatury przedmiotu3
A-L-5Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
A-W-4Konsultacje2
A-W-5Utrwalanie wiadomości, zaliczenie przedmiotu3
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO13-1_W02Student posiada wiedzę na temat metod analitycznych w zakresie badania podstawowych parametrów fizycznych procesów biotechnologicznych zachodzących w przyrodzie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W09Ma wiedzę w zakresie zarządzania zasobami wód, zarządzania infrastrukturą komunalną, obszarami przybrzeżnymi, planowania przestrzennego oraz gospodarowania zasobami wód na terenach chronionych.
GW_1A_W18Ma podstawową wiedzę z zakresu gospodarki wodno-ściekowej terenów przemysłowych, zurbanizowanych i wykorzystywanych rolniczo.
GW_1A_W13Zna rolę i znaczenie ocen oddziaływania na środowisko jako podstawowego narzędzia zrównoważonego użytkowania i kształtowania zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
R1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć i nabycie umiejętności praktycznych z zakresu biotechnologii srodowiskowej oraz wykorzystania metod biotechnologicznych w ochronie środowiska.
Treści programoweT-W-2Podstawy procesów metabolizmu wegla, azotu i fosforu. Mechanizmy rozkładu związków organicznych. Bioprocesy służące do eliminacji wybranych grup zanieczyszczeń.
T-W-3Buiotechnologie stosowane w likwidacji skażeń przemysłowych i odnowa terenów zdegradowanych. Technologie sprzyjające zrównoważonemu korzystaniu z zasobów środowiska.
T-W-1Zdefiniowanie biotechnologii i jej podział. Biotechnologia jako nauka interdyscyplinarna, naukowe podstawy oraz zakres zastosowań biotechnologii.
T-L-2Zastosowanie technik membranowych w ochronie środowiska wodnego - analiza stopnia redukcji wybranych zanieczyszczeń ze ścieków technologicznych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny, opis, objasnienie.
M-2Metody praktyczne - pokaz, ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Obserwacja pracy studenta, weryfikacja nabytej wiedzy i umiejętności.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie kończowe wykładów.
S-2Ocena formująca: Ocena za sprawozdania z przebiegu poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował ponad 60% zrealizowanych tresci programowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO13-1_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student przeprowadza samodzielnie lub w zespole pod kierunkiem prowadzącego proste zadania badawcze związane z biotechnologią. Syntetyzuje wiedzę pozyskaną z literatury z nauk przyrodniczych, w tym biotechnologii z wykorzystaniem terminologii specjalistycznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U18Potrafi identyfikować i specyfikować zadania inżynierskie o charakterze praktycznym związane z eksploatacją zasobów środowiska wodnego oraz niwelowania skutków antropopresji.
GW_1A_U04Ma umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji i formułowania oraz uzasadniania opinii związanych ze środowiskiem wodnym.
GW_1A_U05Potrafi pracować w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac. Rozumie potrzebę i ma możliwości samokształcenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć i nabycie umiejętności praktycznych z zakresu biotechnologii srodowiskowej oraz wykorzystania metod biotechnologicznych w ochronie środowiska.
Treści programoweT-W-3Buiotechnologie stosowane w likwidacji skażeń przemysłowych i odnowa terenów zdegradowanych. Technologie sprzyjające zrównoważonemu korzystaniu z zasobów środowiska.
T-L-2Zastosowanie technik membranowych w ochronie środowiska wodnego - analiza stopnia redukcji wybranych zanieczyszczeń ze ścieków technologicznych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny, opis, objasnienie.
M-2Metody praktyczne - pokaz, ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena za sprawozdania z przebiegu poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena za kolokwium z ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował 60 % zrealizowanych treści programowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO13-1_K01Student rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych w zakresie procesów biotechnologicznych zachodzących w środowisku. Potrafi pracować zespołowo i ma świadomość odpowiedzialnosci za wspólnie realizowane zadania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
GW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
GW_1A_K02Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
GW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć i nabycie umiejętności praktycznych z zakresu biotechnologii srodowiskowej oraz wykorzystania metod biotechnologicznych w ochronie środowiska.
Treści programoweT-L-1BHP w laboratorium analiz chemicznych i w laboratorium procesów membranowych. Zasady prawidłowego użytkowania aparatury oraz sprzętu laboratoryjnego. Przedstawianie tematyki ćwiczeń i warunków uzyskania zaliczenia.
T-W-1Zdefiniowanie biotechnologii i jej podział. Biotechnologia jako nauka interdyscyplinarna, naukowe podstawy oraz zakres zastosowań biotechnologii.
T-W-3Buiotechnologie stosowane w likwidacji skażeń przemysłowych i odnowa terenów zdegradowanych. Technologie sprzyjające zrównoważonemu korzystaniu z zasobów środowiska.
T-L-2Zastosowanie technik membranowych w ochronie środowiska wodnego - analiza stopnia redukcji wybranych zanieczyszczeń ze ścieków technologicznych.
T-W-2Podstawy procesów metabolizmu wegla, azotu i fosforu. Mechanizmy rozkładu związków organicznych. Bioprocesy służące do eliminacji wybranych grup zanieczyszczeń.
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne - pokaz, ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Obserwacja pracy studenta, weryfikacja nabytej wiedzy i umiejętności.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował ponad 60% zrealizowanych treści programowych
3,5
4,0
4,5
5,0