Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Metody eksploatacji morskich zasobów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody eksploatacji morskich zasobów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Hydrochemii i Biologicznych Zasobów Wód
Nauczyciel odpowiedzialny Katarzyna Stepanowska <Katarzyna.Stepanowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marcin Biernaczyk <Marcin.Biernaczyk@zut.edu.pl>, Tadeusz Graczyk <Tadeusz.Graczyk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 15 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawowa wiedza z zakresu hydrobiologii
W-2podstawowa wiedza z zakresu ekologia i ochrona środowiska

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zasadami i metodami racjonalnej eksploatacji ożywionych i nieożywionych zasobów mórz

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1metody eksploatacji roślin wodnych - miejsca ich występowania, stan zasobów, sposoby pozyskiwania2
T-A-2metody eksploatacji bezkręgowców wodnych - miejsca ich występowania, stan zasobów, sposoby pozyskiwania4
T-A-3metody eksploatacji ryb - miejsca ich występowania, stan zasobów, sposoby pozyskiwania6
T-A-4metody eksploatacji pozostałych kręgowców wodnych - miejsca ich występowania, stan zasobów, sposoby pozyskiwania3
T-A-5Eksploatacja nieożywionych zasobów morskich w ujęciu historycznym. Podstawy prawne eksploatacji bogactw mineralnych dna morskiego. Konwencja o prawie morza (UNCLOS). Klasyfikacja i występowanie morskich bogactw mineralnych. Rozmieszczenie złóż podmorskich.2
T-A-6Górnictwo morskie: górnictwo szybowe, odkrywkowe. Ropa i gaz - typy jednostek wiertnicznych i wydobywczych, technologia wydobycia i transportu, instalacje przetwórcze oraz magazynowanie, rurociągi morskie. Hydraty metanu. Kruszywa, minerały, rudy metali, konkrecje polimetaliczne (obszar Clarion-Cliperon), kamienie szlachetne – metody eksploatacji złóż. Eksploatacja morskich zasobów energetycznych (farmy wiatrowe, elektrownie falowe, pływowe, prądowe).8
T-A-7Wpływ eksploatacji nieożywionych zasobów morza na środowisko naturalne (naruszanie dna morskiego, zagrożenia w wyniku eksploatacji platform wiertniczych, wydobycia surowców płynnych i stałych, zagrożenia w fazie poszukiwania, eksploatacji i likwidacji urządzeń, naruszanie warunków naturalnych dna, emisja substancji trujących, niszczenie siedlisk i tarlisk, naruszanie krajobrazu, szkody dla turystyki).3
T-A-8Eksploatacja morskich bogactw naturalnych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej (EEZ).2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2przygotowanie prac semestralnych20
A-A-3praca własna z literaturą dotyczącą eksploatacji morskich zasobów10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metoda sytuacyjna
M-2dyskusja dydaktyczna
M-3film
M-4pokaz
M-5ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie zajęć w postaci przygotowania i przedstawienia prac semestralnych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO12-1_W01
studen posiada wiedzę na temat racjonalnego wykożystania ożywionych i nieożywionych zasobów mórz
GW_1A_W05, GW_1A_W06R1A_W05, R1A_W06InzA_W04, InzA_W05C-1T-A-3, T-A-5, T-A-6, T-A-1, T-A-7, T-A-8, T-A-4, T-A-2M-2, M-4, M-3, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO12-1_U01
Student wykazuje się podstawową umiejętnością prowadzenia zrównoważonej eksploatacji zasobów mórz
GW_1A_U09, GW_1A_U10R1A_U02, R1A_U06InzA_U05C-1T-A-8, T-A-7, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-1, T-A-3, T-A-2M-1, M-2, M-5S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO12-1_K01
Student posiada zdolność do planowania racjonalnej i etycznej działalności w zakresie szeroko rozumianej eksploatacji ożywionych i nieożywionych zasobów mórz.
GW_1A_K04R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-1T-A-5, T-A-3, T-A-7, T-A-6, T-A-1, T-A-2, T-A-8, T-A-4M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO12-1_W01
studen posiada wiedzę na temat racjonalnego wykożystania ożywionych i nieożywionych zasobów mórz
2,0
3,0student poprawnie przygotował pracę semestralną
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO12-1_U01
Student wykazuje się podstawową umiejętnością prowadzenia zrównoważonej eksploatacji zasobów mórz
2,0
3,0studen potrafi zaprezentować i uzasadnić i obronić przedstawione tezy w zakresie eksploatacji morskich zasobów
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO12-1_K01
Student posiada zdolność do planowania racjonalnej i etycznej działalności w zakresie szeroko rozumianej eksploatacji ożywionych i nieożywionych zasobów mórz.
2,0
3,0W trakcie zajęć przedstawia się zasady racjonalnej i etycznej działalności w gospodarce morskiej, nie można jednak dokonać oceny postawy etycznej studenta.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Anonymous, Marine mammals of the world. FAO species identification guide, FAO, Rome, 1993
 2. Caddy J.F., Griffiths R.C., Living marine resources and their sustainable development: some environmental and institutional perspectives, FAO, Rome, 1995
 3. Chądzyński W., Podstawy oceanotechniki, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1991
 4. Graczyk T., Piskorski Ł., Siemianowski R., Ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami z obiektów oceanotechnicznych, Politechnika Szczecińska, Szczeciin, 2001
 5. Gulland J. A., The Fish Resources of the Ocean, FAO, 1971
 6. Jura C., Bezkręgowce, PWN, 2002
 7. Karlic S., Zarys górnictwa morskiego, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice, 1983
 8. Kawalec P., Kozioł W., Machniak Ł., Eksploatacja kruszyw naturalnych ze złóż dna morskiego i jej oddziaływanie na środowisko, Górnictwo Odkrywkowe, Nr 5–6, 2007
 9. Kompowski A., Horbowy J., Dynamika stada, Wydawnictwo Morskiego Instytutu Rybackiego, Gdynia, 1990
 10. Kotliński R., Surowce mineralne mórz i dna morskiego, OPRES, Kraków, 1997, Encyklopedia geograficzna świata, t. VII, Oceany i morza
 11. Mazurkiewicz B.K., Encyklopedia inżynierii morskiej, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk, 2009
 12. Mizerski W., Szamałek K., Geologia i surowce mineralne oceanów, PWN, Warszawa, 2009
 13. Neuman E., Sandström O., Thoresson G., Guidelines for coastal fish monitoring, National Board of Fisheries Institute of Coastal Research, Sweden
 14. Rutkowicz S., Encyklopedia ryb morskich, Wydawnictwo morskie, Gdańsk, 1982
 15. Swiniarski J., Cetinic P, Technologia połowu organizmów morskich, Wyd. Morskie, Gdynia, 1993
 16. Wilson D.E., Reeder D.M., Marine mammals of the world. FAO species identification guide, John Hopkins University Press, Baltimore, 2005

Literatura dodatkowa

 1. Anonymus, Offshore Drilling& Production Concepts off the World, Oilfield Publications Limited, Wielka Brytania/USA, 2002, V
 2. Appelberg M., Swedish standard methods for sampling freshwater fish with multi-mesh gillnets, Fiskeriverket Information, 2000
 3. Balcerski A., Bocheński D., Układy technologiczne i energetyczne jednostek oceanotechnicznych, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 1998
 4. Bäck S., Guidelines for monitoring of phytobenthic plant and animal communities in the Baltic Sea, Annex for HELCOM COMBINE programme, Finnish Environment Institute, 1999
 5. Depowski S., Kotliński R., Ruhle E., Szamałek. K., Surowce mineralne mórz i oceanów, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, 1998
 6. Duxbury A. C., Duxbury A. B., Sverdrup K. A., Oceany świata, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002
 7. Guo B. i inni, Offshore pipelines, Elsevier, London, 2005
 8. Rutkowicz S., Zasoby morza i człowiek, Wydawnictwo morskie, Gdańsk, 1970
 9. Young A., Kallaby J., Offshore technology in civil engineering, ASCE Publications, J.S. Templeton, 2009

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1metody eksploatacji roślin wodnych - miejsca ich występowania, stan zasobów, sposoby pozyskiwania2
T-A-2metody eksploatacji bezkręgowców wodnych - miejsca ich występowania, stan zasobów, sposoby pozyskiwania4
T-A-3metody eksploatacji ryb - miejsca ich występowania, stan zasobów, sposoby pozyskiwania6
T-A-4metody eksploatacji pozostałych kręgowców wodnych - miejsca ich występowania, stan zasobów, sposoby pozyskiwania3
T-A-5Eksploatacja nieożywionych zasobów morskich w ujęciu historycznym. Podstawy prawne eksploatacji bogactw mineralnych dna morskiego. Konwencja o prawie morza (UNCLOS). Klasyfikacja i występowanie morskich bogactw mineralnych. Rozmieszczenie złóż podmorskich.2
T-A-6Górnictwo morskie: górnictwo szybowe, odkrywkowe. Ropa i gaz - typy jednostek wiertnicznych i wydobywczych, technologia wydobycia i transportu, instalacje przetwórcze oraz magazynowanie, rurociągi morskie. Hydraty metanu. Kruszywa, minerały, rudy metali, konkrecje polimetaliczne (obszar Clarion-Cliperon), kamienie szlachetne – metody eksploatacji złóż. Eksploatacja morskich zasobów energetycznych (farmy wiatrowe, elektrownie falowe, pływowe, prądowe).8
T-A-7Wpływ eksploatacji nieożywionych zasobów morza na środowisko naturalne (naruszanie dna morskiego, zagrożenia w wyniku eksploatacji platform wiertniczych, wydobycia surowców płynnych i stałych, zagrożenia w fazie poszukiwania, eksploatacji i likwidacji urządzeń, naruszanie warunków naturalnych dna, emisja substancji trujących, niszczenie siedlisk i tarlisk, naruszanie krajobrazu, szkody dla turystyki).3
T-A-8Eksploatacja morskich bogactw naturalnych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej (EEZ).2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2przygotowanie prac semestralnych20
A-A-3praca własna z literaturą dotyczącą eksploatacji morskich zasobów10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO12-1_W01studen posiada wiedzę na temat racjonalnego wykożystania ożywionych i nieożywionych zasobów mórz
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W05Ma wiedzę o rozmieszczeniu i wielkości zasobów biologicznych i abiotycznych oraz o dynamice zmienności zasobów z uwzględnieniem przyczyn tych zmian. Ma podstawową wiedzę w zakresie technik rybactwa, zna podstawy budowy i eksploatacji narzędzi połowu.
GW_1A_W06Ma wiedzę w zakresie gospodarczego wykorzystania wód.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami i metodami racjonalnej eksploatacji ożywionych i nieożywionych zasobów mórz
Treści programoweT-A-3metody eksploatacji ryb - miejsca ich występowania, stan zasobów, sposoby pozyskiwania
T-A-5Eksploatacja nieożywionych zasobów morskich w ujęciu historycznym. Podstawy prawne eksploatacji bogactw mineralnych dna morskiego. Konwencja o prawie morza (UNCLOS). Klasyfikacja i występowanie morskich bogactw mineralnych. Rozmieszczenie złóż podmorskich.
T-A-6Górnictwo morskie: górnictwo szybowe, odkrywkowe. Ropa i gaz - typy jednostek wiertnicznych i wydobywczych, technologia wydobycia i transportu, instalacje przetwórcze oraz magazynowanie, rurociągi morskie. Hydraty metanu. Kruszywa, minerały, rudy metali, konkrecje polimetaliczne (obszar Clarion-Cliperon), kamienie szlachetne – metody eksploatacji złóż. Eksploatacja morskich zasobów energetycznych (farmy wiatrowe, elektrownie falowe, pływowe, prądowe).
T-A-1metody eksploatacji roślin wodnych - miejsca ich występowania, stan zasobów, sposoby pozyskiwania
T-A-7Wpływ eksploatacji nieożywionych zasobów morza na środowisko naturalne (naruszanie dna morskiego, zagrożenia w wyniku eksploatacji platform wiertniczych, wydobycia surowców płynnych i stałych, zagrożenia w fazie poszukiwania, eksploatacji i likwidacji urządzeń, naruszanie warunków naturalnych dna, emisja substancji trujących, niszczenie siedlisk i tarlisk, naruszanie krajobrazu, szkody dla turystyki).
T-A-8Eksploatacja morskich bogactw naturalnych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej (EEZ).
T-A-4metody eksploatacji pozostałych kręgowców wodnych - miejsca ich występowania, stan zasobów, sposoby pozyskiwania
T-A-2metody eksploatacji bezkręgowców wodnych - miejsca ich występowania, stan zasobów, sposoby pozyskiwania
Metody nauczaniaM-2dyskusja dydaktyczna
M-4pokaz
M-3film
M-1metoda sytuacyjna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie zajęć w postaci przygotowania i przedstawienia prac semestralnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student poprawnie przygotował pracę semestralną
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO12-1_U01Student wykazuje się podstawową umiejętnością prowadzenia zrównoważonej eksploatacji zasobów mórz
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U09Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować najważniejsze składniki flory i fauny środowiska wodnego i określić ich znaczenie dla gospodarki oraz używać poprawnej nomenklatury w zakresie biologii i ekologii.
GW_1A_U10Ma podstawowe umiejętności posługiwania się urządzeniami i maszynami związanymi z eksploatacją środowiska wodnego.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami i metodami racjonalnej eksploatacji ożywionych i nieożywionych zasobów mórz
Treści programoweT-A-8Eksploatacja morskich bogactw naturalnych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej (EEZ).
T-A-7Wpływ eksploatacji nieożywionych zasobów morza na środowisko naturalne (naruszanie dna morskiego, zagrożenia w wyniku eksploatacji platform wiertniczych, wydobycia surowców płynnych i stałych, zagrożenia w fazie poszukiwania, eksploatacji i likwidacji urządzeń, naruszanie warunków naturalnych dna, emisja substancji trujących, niszczenie siedlisk i tarlisk, naruszanie krajobrazu, szkody dla turystyki).
T-A-4metody eksploatacji pozostałych kręgowców wodnych - miejsca ich występowania, stan zasobów, sposoby pozyskiwania
T-A-5Eksploatacja nieożywionych zasobów morskich w ujęciu historycznym. Podstawy prawne eksploatacji bogactw mineralnych dna morskiego. Konwencja o prawie morza (UNCLOS). Klasyfikacja i występowanie morskich bogactw mineralnych. Rozmieszczenie złóż podmorskich.
T-A-6Górnictwo morskie: górnictwo szybowe, odkrywkowe. Ropa i gaz - typy jednostek wiertnicznych i wydobywczych, technologia wydobycia i transportu, instalacje przetwórcze oraz magazynowanie, rurociągi morskie. Hydraty metanu. Kruszywa, minerały, rudy metali, konkrecje polimetaliczne (obszar Clarion-Cliperon), kamienie szlachetne – metody eksploatacji złóż. Eksploatacja morskich zasobów energetycznych (farmy wiatrowe, elektrownie falowe, pływowe, prądowe).
T-A-1metody eksploatacji roślin wodnych - miejsca ich występowania, stan zasobów, sposoby pozyskiwania
T-A-3metody eksploatacji ryb - miejsca ich występowania, stan zasobów, sposoby pozyskiwania
T-A-2metody eksploatacji bezkręgowców wodnych - miejsca ich występowania, stan zasobów, sposoby pozyskiwania
Metody nauczaniaM-1metoda sytuacyjna
M-2dyskusja dydaktyczna
M-5ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie zajęć w postaci przygotowania i przedstawienia prac semestralnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0studen potrafi zaprezentować i uzasadnić i obronić przedstawione tezy w zakresie eksploatacji morskich zasobów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO12-1_K01Student posiada zdolność do planowania racjonalnej i etycznej działalności w zakresie szeroko rozumianej eksploatacji ożywionych i nieożywionych zasobów mórz.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami i metodami racjonalnej eksploatacji ożywionych i nieożywionych zasobów mórz
Treści programoweT-A-5Eksploatacja nieożywionych zasobów morskich w ujęciu historycznym. Podstawy prawne eksploatacji bogactw mineralnych dna morskiego. Konwencja o prawie morza (UNCLOS). Klasyfikacja i występowanie morskich bogactw mineralnych. Rozmieszczenie złóż podmorskich.
T-A-3metody eksploatacji ryb - miejsca ich występowania, stan zasobów, sposoby pozyskiwania
T-A-7Wpływ eksploatacji nieożywionych zasobów morza na środowisko naturalne (naruszanie dna morskiego, zagrożenia w wyniku eksploatacji platform wiertniczych, wydobycia surowców płynnych i stałych, zagrożenia w fazie poszukiwania, eksploatacji i likwidacji urządzeń, naruszanie warunków naturalnych dna, emisja substancji trujących, niszczenie siedlisk i tarlisk, naruszanie krajobrazu, szkody dla turystyki).
T-A-6Górnictwo morskie: górnictwo szybowe, odkrywkowe. Ropa i gaz - typy jednostek wiertnicznych i wydobywczych, technologia wydobycia i transportu, instalacje przetwórcze oraz magazynowanie, rurociągi morskie. Hydraty metanu. Kruszywa, minerały, rudy metali, konkrecje polimetaliczne (obszar Clarion-Cliperon), kamienie szlachetne – metody eksploatacji złóż. Eksploatacja morskich zasobów energetycznych (farmy wiatrowe, elektrownie falowe, pływowe, prądowe).
T-A-1metody eksploatacji roślin wodnych - miejsca ich występowania, stan zasobów, sposoby pozyskiwania
T-A-2metody eksploatacji bezkręgowców wodnych - miejsca ich występowania, stan zasobów, sposoby pozyskiwania
T-A-8Eksploatacja morskich bogactw naturalnych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej (EEZ).
T-A-4metody eksploatacji pozostałych kręgowców wodnych - miejsca ich występowania, stan zasobów, sposoby pozyskiwania
Metody nauczaniaM-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie zajęć w postaci przygotowania i przedstawienia prac semestralnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W trakcie zajęć przedstawia się zasady racjonalnej i etycznej działalności w gospodarce morskiej, nie można jednak dokonać oceny postawy etycznej studenta.
3,5
4,0
4,5
5,0