Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Ekonomia z elementami prawa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ekonomia z elementami prawa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Wiktorowska-Jasik <Anna.Wiktorowska-Jasik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Jolanta Sułek <Jolanta.Sulek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiadomości wyniesione ze szkoły średniej w zakresie matematyki i wiedzy o społeczeństwie. Ponadto znajomość lokalnego i krajowego rynku.
W-2Wiadomości wyniesione ze szkoły średniej w zakresie matematyki i wiedzy o społeczeństwie. Znajomość lokalnego i krajowego rynku.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozumienie kategorii ekonomicznych; opis i interpretację zjawisk ekonomicznych; rozumienie znaczenia procesów gospodarczych; wykorzystania podstawowych narzędzi ekonomicznych do opisu realnych problemów gospodarczych oraz umiejętnosć zarządzania małym przedsiębiorstwem. Ponadto zaznajomienie studentów z elementami prawnymi
C-2Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalajacych na rozumienie kategorii ekonomicznych, opis i interpretację zjawisk ekonomicznych, rozumienie znaczenia procesów gospodarczych, wykorzystania podstawowych narzędzi ekonomicznych do opisu realnych problemów gospodarczych. Ponadto zaznajomienie studentów z elementami prawa.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii.1
T-W-2Rynek i gospodarka rynkowa.2
T-W-3Modele gospodarki (wolna konkurencja, monopol, oligopol).4
T-W-4Mechanizmy funkcjonowania gospodarki w skali makro i mikroekonomicznej.2
T-W-5Polityka gospodarcza państwa-podstawowe typy.2
T-W-6Wzrost gospodarczy.2
T-W-7Bezrobocie i jego rodzaje.4
T-W-8Formy organizacyjno -prawne przedsiebiporstw.3
T-W-9Podstawowe zagadnienia z marketingu.2
T-W-10Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej2
T-W-11Gałęzie prawa i ich charakterystyka.4
T-W-12Zaliczenie wykładów.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnistwo w wykładach30
A-W-2Studiowanie literatury15
A-W-3Przygotowanie do zajeć15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład multimedialny
M-2Wyklad problemowy
M-3Praca w grupach
M-4Dyskusja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach
S-3Ocena formująca: Zaliczenie

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_B1_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie definiować i objaśniać pojęcia związane z ekonomią, przeprowadzić analizę ekonomiczna rynku
GW_1A_W03R1A_W02, R1A_W09InzA_W03, InzA_W04C-1M-1, M-2S-1
GW_1A_B1_W02
powinien definiować marketing
C-2S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_B1_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien uieć definiować podstawoe pojęcia z zakresu ekonomii, przeprowadzać podstawową analizę ekonomiczną, prawidłowo podejmować podstawowe decyzje ekonomiczne, przeprowadzać analizę SWOT
GW_1A_U03R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03InzA_U03, InzA_U05C-1M-2, M-1S-1
GW_1A_B1_U02
powinien postrzegać narzędzia marketingu jako źródło potencjanych sukcesów firmy
C-2M-3S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_B1_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: otwartość na nowe wyzwania, postepowanie zgodnie z normami i prawem, postępowanie zgodnie z zasadami BHP oraz etyki. chętny do pomocy.
GW_1A_K03, GW_1A_K01R1A_K01, R1A_K02, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1M-1S-1
GW_1A_B1_K02
winien rozumieć rolę dobrze zorganizowanego marketingu w działalnosci gospodarczej podmiotów
C-2S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_B1_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie definiować i objaśniać pojęcia związane z ekonomią, przeprowadzić analizę ekonomiczna rynku
2,0Student nie potrafi objaśnić większości podstawowych pojęć związanych z ekonomią.
3,0Student potrafi zdefiniować i objaśnić podstawowe pojęcia związane z ekonomią.
3,5Student potrafi poprawnie zdefiniować i objaśnić większość podstawowych pojęć związanych z ekonomią.
4,0Student posiada podstawową wiedzę jak przeprowadzić analizę ekonomiczną rynku
4,5Student potrafi poprawnie przedstawić swoją wiedzę na temat zarządzania przedsiębiorstwem
5,0Student potrafi poprawnie z zrozumieniem opisać kilka procesów gospodarczych
GW_1A_B1_W02
powinien definiować marketing
2,0
3,0Umie definiować marketing
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_B1_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien uieć definiować podstawoe pojęcia z zakresu ekonomii, przeprowadzać podstawową analizę ekonomiczną, prawidłowo podejmować podstawowe decyzje ekonomiczne, przeprowadzać analizę SWOT
2,0Student nie umie definiować podstawowych pojęc z zakresu ekonomii, nie potrafi przeprowadzać podstawowych analiz ekonomicznych, nie potrafi prawidłowo podejmować podstawowe decyzje ekonomiczne i przeprowadzać analizy SWOT
3,0Student umie definiować podstawoe pojęcia z zakresu ekonomii, przeprowadzać podstawową analizę ekonomiczną, prawidłowo podejmować podstawowe decyzje ekonomiczne, przeprowadzać analizę SWOT w stopniu dostatecznym
3,5Student umie definiować podstawoe pojęcia z zakresu ekonomii, przeprowadzać podstawową analizę ekonomiczną, prawidłowo podejmować podstawowe decyzje ekonomiczne, przeprowadzać analizę SWOT w stopniu ponad dostatecznym
4,0Student umie definiować podstawoe pojęcia z zakresu ekonomii, przeprowadzać podstawową analizę ekonomiczną, prawidłowo podejmować podstawowe decyzje ekonomiczne, przeprowadzać analizę SWOT w stopniu dobrym
4,5Student umie definiować podstawoe pojęcia z zakresu ekonomii, przeprowadzać podstawową analizę ekonomiczną, prawidłowo podejmować podstawowe decyzje ekonomiczne, przeprowadzać analizę SWOT w stopniu ponad dobrym
5,0Student umie definiować podstawoe pojęcia z zakresu ekonomii, przeprowadzać podstawową analizę ekonomiczną, prawidłowo podejmować podstawowe decyzje ekonomiczne, przeprowadzać analizę SWOT w stopniu bardzo dorbym
GW_1A_B1_U02
powinien postrzegać narzędzia marketingu jako źródło potencjanych sukcesów firmy
2,0
3,0Postrzega narzędzia marketingu jako źródło potencjalnych sukcesów firmy
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_B1_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: otwartość na nowe wyzwania, postepowanie zgodnie z normami i prawem, postępowanie zgodnie z zasadami BHP oraz etyki. chętny do pomocy.
2,0Student nie potrafi objaśnić większości podstawowych pojęć związanych z ekonomią.
3,0Student potrafi zdefiniować i objaśnić podstawowe pojęcia związane z ekonomią.
3,5Student potrafi poprawnie zdefiniować i objaśnić większość podstawowych pojęć związanych z ekonomią.
4,0Student posiada podstawową wiedzę jak przeprowadzić analizę ekonomiczną rynku
4,5Student potrafi poprawnie przedstawić swoją wiedzę na temat zarządzania przedsiębiorstwem
5,0Student potrafi poprawnie z zrozumieniem opisać kilka procesów gospodarczych
GW_1A_B1_K02
winien rozumieć rolę dobrze zorganizowanego marketingu w działalnosci gospodarczej podmiotów
2,0
3,0Rozumie rolę dobrze zorganizowanego marketingu w działalności gospodraczej podmiotów
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Milewski R. (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa, 2013
  2. Hall, Robert E.; Taylor, John B, Makroekonomia. Macroeconomics, PWE, Warszawa, 2009
  3. Kufel J., Siuda W., Prawo gospodarcze, Scriptus, Poznań, 2008
  4. Begg, D. Fisher S., Dornbush R., Ekonomia, PWN, Warszawa, 2009
  5. W. Kowalczewski, J. Nazarka, Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa, 2006
  6. M. Fowler, Architektura systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Wzorce projektowe, Helion, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Worobjow L., Teoria i praktyka zarządzania, Politechnika Koszalińska, Koszalin, 2011
  2. W. Żurawik, Marketing. Podstawy i kontrowersje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2005

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii.1
T-W-2Rynek i gospodarka rynkowa.2
T-W-3Modele gospodarki (wolna konkurencja, monopol, oligopol).4
T-W-4Mechanizmy funkcjonowania gospodarki w skali makro i mikroekonomicznej.2
T-W-5Polityka gospodarcza państwa-podstawowe typy.2
T-W-6Wzrost gospodarczy.2
T-W-7Bezrobocie i jego rodzaje.4
T-W-8Formy organizacyjno -prawne przedsiebiporstw.3
T-W-9Podstawowe zagadnienia z marketingu.2
T-W-10Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej2
T-W-11Gałęzie prawa i ich charakterystyka.4
T-W-12Zaliczenie wykładów.2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnistwo w wykładach30
A-W-2Studiowanie literatury15
A-W-3Przygotowanie do zajeć15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_B1_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie definiować i objaśniać pojęcia związane z ekonomią, przeprowadzić analizę ekonomiczna rynku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W03Ma wiedzę w zakresie ekonomii, ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, infrastrukturą wodną oraz zna obowiązujące normy prawne krajowe i międzynarodowe, w szczególności RDW i Prawo Wodne.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozumienie kategorii ekonomicznych; opis i interpretację zjawisk ekonomicznych; rozumienie znaczenia procesów gospodarczych; wykorzystania podstawowych narzędzi ekonomicznych do opisu realnych problemów gospodarczych oraz umiejętnosć zarządzania małym przedsiębiorstwem. Ponadto zaznajomienie studentów z elementami prawnymi
Metody nauczaniaM-1Wykład multimedialny
M-2Wyklad problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi objaśnić większości podstawowych pojęć związanych z ekonomią.
3,0Student potrafi zdefiniować i objaśnić podstawowe pojęcia związane z ekonomią.
3,5Student potrafi poprawnie zdefiniować i objaśnić większość podstawowych pojęć związanych z ekonomią.
4,0Student posiada podstawową wiedzę jak przeprowadzić analizę ekonomiczną rynku
4,5Student potrafi poprawnie przedstawić swoją wiedzę na temat zarządzania przedsiębiorstwem
5,0Student potrafi poprawnie z zrozumieniem opisać kilka procesów gospodarczych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_B1_W02powinien definiować marketing
Cel przedmiotuC-2Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalajacych na rozumienie kategorii ekonomicznych, opis i interpretację zjawisk ekonomicznych, rozumienie znaczenia procesów gospodarczych, wykorzystania podstawowych narzędzi ekonomicznych do opisu realnych problemów gospodarczych. Ponadto zaznajomienie studentów z elementami prawa.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umie definiować marketing
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_B1_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien uieć definiować podstawoe pojęcia z zakresu ekonomii, przeprowadzać podstawową analizę ekonomiczną, prawidłowo podejmować podstawowe decyzje ekonomiczne, przeprowadzać analizę SWOT
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U03Potrafi zarządzać przedsiębiorstwem, infrastrukturą wodną i zasobami środowiska wodnego stosując zasady ekonomii i ekonomiki zgodnie z normami prawnymi Unii Europejskiej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozumienie kategorii ekonomicznych; opis i interpretację zjawisk ekonomicznych; rozumienie znaczenia procesów gospodarczych; wykorzystania podstawowych narzędzi ekonomicznych do opisu realnych problemów gospodarczych oraz umiejętnosć zarządzania małym przedsiębiorstwem. Ponadto zaznajomienie studentów z elementami prawnymi
Metody nauczaniaM-2Wyklad problemowy
M-1Wykład multimedialny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie definiować podstawowych pojęc z zakresu ekonomii, nie potrafi przeprowadzać podstawowych analiz ekonomicznych, nie potrafi prawidłowo podejmować podstawowe decyzje ekonomiczne i przeprowadzać analizy SWOT
3,0Student umie definiować podstawoe pojęcia z zakresu ekonomii, przeprowadzać podstawową analizę ekonomiczną, prawidłowo podejmować podstawowe decyzje ekonomiczne, przeprowadzać analizę SWOT w stopniu dostatecznym
3,5Student umie definiować podstawoe pojęcia z zakresu ekonomii, przeprowadzać podstawową analizę ekonomiczną, prawidłowo podejmować podstawowe decyzje ekonomiczne, przeprowadzać analizę SWOT w stopniu ponad dostatecznym
4,0Student umie definiować podstawoe pojęcia z zakresu ekonomii, przeprowadzać podstawową analizę ekonomiczną, prawidłowo podejmować podstawowe decyzje ekonomiczne, przeprowadzać analizę SWOT w stopniu dobrym
4,5Student umie definiować podstawoe pojęcia z zakresu ekonomii, przeprowadzać podstawową analizę ekonomiczną, prawidłowo podejmować podstawowe decyzje ekonomiczne, przeprowadzać analizę SWOT w stopniu ponad dobrym
5,0Student umie definiować podstawoe pojęcia z zakresu ekonomii, przeprowadzać podstawową analizę ekonomiczną, prawidłowo podejmować podstawowe decyzje ekonomiczne, przeprowadzać analizę SWOT w stopniu bardzo dorbym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_B1_U02powinien postrzegać narzędzia marketingu jako źródło potencjanych sukcesów firmy
Cel przedmiotuC-2Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalajacych na rozumienie kategorii ekonomicznych, opis i interpretację zjawisk ekonomicznych, rozumienie znaczenia procesów gospodarczych, wykorzystania podstawowych narzędzi ekonomicznych do opisu realnych problemów gospodarczych. Ponadto zaznajomienie studentów z elementami prawa.
Metody nauczaniaM-3Praca w grupach
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Postrzega narzędzia marketingu jako źródło potencjalnych sukcesów firmy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_B1_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: otwartość na nowe wyzwania, postepowanie zgodnie z normami i prawem, postępowanie zgodnie z zasadami BHP oraz etyki. chętny do pomocy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
GW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozumienie kategorii ekonomicznych; opis i interpretację zjawisk ekonomicznych; rozumienie znaczenia procesów gospodarczych; wykorzystania podstawowych narzędzi ekonomicznych do opisu realnych problemów gospodarczych oraz umiejętnosć zarządzania małym przedsiębiorstwem. Ponadto zaznajomienie studentów z elementami prawnymi
Metody nauczaniaM-1Wykład multimedialny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi objaśnić większości podstawowych pojęć związanych z ekonomią.
3,0Student potrafi zdefiniować i objaśnić podstawowe pojęcia związane z ekonomią.
3,5Student potrafi poprawnie zdefiniować i objaśnić większość podstawowych pojęć związanych z ekonomią.
4,0Student posiada podstawową wiedzę jak przeprowadzić analizę ekonomiczną rynku
4,5Student potrafi poprawnie przedstawić swoją wiedzę na temat zarządzania przedsiębiorstwem
5,0Student potrafi poprawnie z zrozumieniem opisać kilka procesów gospodarczych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_B1_K02winien rozumieć rolę dobrze zorganizowanego marketingu w działalnosci gospodarczej podmiotów
Cel przedmiotuC-2Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalajacych na rozumienie kategorii ekonomicznych, opis i interpretację zjawisk ekonomicznych, rozumienie znaczenia procesów gospodarczych, wykorzystania podstawowych narzędzi ekonomicznych do opisu realnych problemów gospodarczych. Ponadto zaznajomienie studentów z elementami prawa.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Rozumie rolę dobrze zorganizowanego marketingu w działalności gospodraczej podmiotów
3,5
4,0
4,5
5,0