Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Eksploatacja wód podziemnych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Eksploatacja wód podziemnych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Hydrochemii i Biologicznych Zasobów Wód
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Kubiak <Jacek.Kubiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sylwia Machula <Sylwia.Machula@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 14 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 30 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomosci z hydrologii
W-2Podstawowe wiadomości z chemii ogólnej, analityczne i instrumentalnej
W-3Umiejetności obsługi i korzystania z PC
W-4Umiejetność korzystania z baz danych z użyciem PC

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie zagadnień prawnych wykonywania i eksploatacji ujęć głębinowych.
C-2Poznanie znaczenie warunków hydrogeologicznych oraz umiejetność oceny wpływu oddziaływania ujęcia na środowisko wodno-gruntowe.
C-3Umiejętność interpretowamia wyniki próbnych pompowań, oceny stanu technicznego studni oraz dobierania metody rekonstrukcji i renowacji studni.
C-4POznanie zasad zrównoważonego zarządzania zasobami wód podziemnych.
C-5miejetność dobierania skutecznej technologii uzdatniania wody.
C-6Pozyskanie umioejętności projektowania sieć monitoringu hydrogeologicznego oraz interpretowania wyniki pomiarów monitoringu środowiska wodnego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Badanie składu chemiczneho wód podziemnych: gazy, makroelementy, mikroelementy, zanieczyszcenia16
T-A-2Badanie właściwości fizycznych i organoleptycznych wód podziemnych8
T-A-3Wykonanie analizy technologicznej wody podziemnej6
30
wykłady
T-W-1Miejsce hydrogeochemii wśród nauk pzryrodniczych2
T-W-2Procesy kształtujące skłąd chemiczny wód podziemnych4
T-W-3Wody podziemnen jako roztwór2
T-W-4Metody i urządzenia eksploatacji wód podziemnych4
T-W-5Jakość i zanieczyszczenia wód podziemnych3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zajęc i zaliczenia przedmiotu15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3ćwiczenia terenowe
M-4pokaz
M-5wycieczka edukacyjna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: Zaliczenie ustne
S-3Ocena formująca: test

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO11-2_W01
Absolwent zna zagadnienia prawne wykonywania i eksploatacji ujęć głębinowych. Ma wiedzę dotyczącą znaczenia warunków hydrogeologicznych oraz potrafi dokonać ocenę wpływu oddziaływania ujęcia na środowisko wodno-gruntowe. Potrafi interpretować wyniki próbnych pompowań, ocenić stan techniczny studni oraz dobrać metody rekonstrukcji i renowacji studni. Rozumie potrzebę zrównoważonego zarządzania zasobami wód podziemnych. Potrafi dobrać technologię uzdatniania wody. Umie zaprojektować sieć monitoringu hydrogeologicznego oraz interpretować wyniki pomiarów monitoringu środowiska wodnego.
GW_1A_W03R1A_W02, R1A_W09InzA_W03, InzA_W04C-2, C-4, C-6, C-3, C-1, C-5T-W-2, T-A-1, T-W-5, T-W-4, T-A-3, T-A-2, T-W-1, T-W-3M-4, M-1, M-3, M-5, M-2S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO11-2_U01
Absolwent zna zagadnienia prawne wykonywania i eksploatacji ujęć głębinowych.Potrafi ocenić znaczenie warunków hydrogeologicznych oraz dokonać ocenę wpływu oddziaływania ujęcia na środowisko wodno-gruntowe. Umie interpretować wyniki próbnych pompowań, ocenić stan techniczny studni oraz dobrać metody rekonstrukcji i renowacji studni. Zna potrzebę zrównoważonego zarządzania zasobami wód podziemnych. Potrafi dobrać technologię uzdatniania wody. Umie zaprojektować sieć monitoringu hydrogeologicznego oraz interpretować wyniki pomiarów monitoringu środowiska wodnego.
GW_1A_U03R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03InzA_U03, InzA_U05C-1, C-3, C-4, C-6, C-5, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-A-1, T-W-5, T-A-3, T-W-4, T-A-2M-3, M-2, M-4, M-5, M-1S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO11-2_K01
Absolwent interpretuje prawne aspekty wykonywania i eksploatacji ujęć głębinowych. Potrafi określićź znaczenie warunków hydrogeologicznych oraz dokonać oceny wpływu oddziaływania ujęcia na środowisko wodno-gruntowe. Prawidłowo interpretuje wyniki próbnych pompowań, ocenia stan techniczny studni oraz dobiera metody rekonstrukcji i renowacji studni. Zna zasady zrównoważonego zarządzania zasobami wód podziemnych. Dobiera prawidłowo technologię uzdatniania wody. Projektuje właściqwe sieci monitoringu hydrogeologicznego oraz interpretuje wyniki pomiarów monitoringu środowiska wodnego.
GW_1A_K04R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-5, C-3, C-4, C-1, C-2, C-6T-A-1, T-A-3, T-A-2, T-W-3, T-W-1, T-W-5, T-W-4, T-W-2M-5, M-2, M-3, M-4S-3, S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO11-2_W01
Absolwent zna zagadnienia prawne wykonywania i eksploatacji ujęć głębinowych. Ma wiedzę dotyczącą znaczenia warunków hydrogeologicznych oraz potrafi dokonać ocenę wpływu oddziaływania ujęcia na środowisko wodno-gruntowe. Potrafi interpretować wyniki próbnych pompowań, ocenić stan techniczny studni oraz dobrać metody rekonstrukcji i renowacji studni. Rozumie potrzebę zrównoważonego zarządzania zasobami wód podziemnych. Potrafi dobrać technologię uzdatniania wody. Umie zaprojektować sieć monitoringu hydrogeologicznego oraz interpretować wyniki pomiarów monitoringu środowiska wodnego.
2,0
3,0Student potrafi częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO11-2_U01
Absolwent zna zagadnienia prawne wykonywania i eksploatacji ujęć głębinowych.Potrafi ocenić znaczenie warunków hydrogeologicznych oraz dokonać ocenę wpływu oddziaływania ujęcia na środowisko wodno-gruntowe. Umie interpretować wyniki próbnych pompowań, ocenić stan techniczny studni oraz dobrać metody rekonstrukcji i renowacji studni. Zna potrzebę zrównoważonego zarządzania zasobami wód podziemnych. Potrafi dobrać technologię uzdatniania wody. Umie zaprojektować sieć monitoringu hydrogeologicznego oraz interpretować wyniki pomiarów monitoringu środowiska wodnego.
2,0
3,0Student potrafi częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO11-2_K01
Absolwent interpretuje prawne aspekty wykonywania i eksploatacji ujęć głębinowych. Potrafi określićź znaczenie warunków hydrogeologicznych oraz dokonać oceny wpływu oddziaływania ujęcia na środowisko wodno-gruntowe. Prawidłowo interpretuje wyniki próbnych pompowań, ocenia stan techniczny studni oraz dobiera metody rekonstrukcji i renowacji studni. Zna zasady zrównoważonego zarządzania zasobami wód podziemnych. Dobiera prawidłowo technologię uzdatniania wody. Projektuje właściqwe sieci monitoringu hydrogeologicznego oraz interpretuje wyniki pomiarów monitoringu środowiska wodnego.
2,0
3,0Student potrafi częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Pazdro Z., Kozerski B., Hydrogeologia ogólna, Wyd. Geologiczne, Warszawa, 2007
  2. Stumm W., Morgan J.J., Aquatic chemistry, J. Wiley a. Soons, New York, 2004
  3. Macioszczyk A., Hydrogeochemia, Wyd. Geol., Warszawa, 2006
  4. Witczak S., Adamczyk A., Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania, Biblioteka Monitoringu Środowiska Wyd. PIOŚ, W-wa, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Płochniewski Z., Zagrożenie i zanieczyszczenie wód podziemnych, Kosmos, Warszawa, 1986, 1
  2. Paczyński B., Struktury organizacyjne gospodarowania wodami podziemnymi, Przegląd Geologiczny, Warszawa, 1991, 1
  3. Pr. zbior., Słownik hydrogeologiczny, PIG, Warszawa, 2002

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Badanie składu chemiczneho wód podziemnych: gazy, makroelementy, mikroelementy, zanieczyszcenia16
T-A-2Badanie właściwości fizycznych i organoleptycznych wód podziemnych8
T-A-3Wykonanie analizy technologicznej wody podziemnej6
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Miejsce hydrogeochemii wśród nauk pzryrodniczych2
T-W-2Procesy kształtujące skłąd chemiczny wód podziemnych4
T-W-3Wody podziemnen jako roztwór2
T-W-4Metody i urządzenia eksploatacji wód podziemnych4
T-W-5Jakość i zanieczyszczenia wód podziemnych3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zajęc i zaliczenia przedmiotu15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO11-2_W01Absolwent zna zagadnienia prawne wykonywania i eksploatacji ujęć głębinowych. Ma wiedzę dotyczącą znaczenia warunków hydrogeologicznych oraz potrafi dokonać ocenę wpływu oddziaływania ujęcia na środowisko wodno-gruntowe. Potrafi interpretować wyniki próbnych pompowań, ocenić stan techniczny studni oraz dobrać metody rekonstrukcji i renowacji studni. Rozumie potrzebę zrównoważonego zarządzania zasobami wód podziemnych. Potrafi dobrać technologię uzdatniania wody. Umie zaprojektować sieć monitoringu hydrogeologicznego oraz interpretować wyniki pomiarów monitoringu środowiska wodnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W03Ma wiedzę w zakresie ekonomii, ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, infrastrukturą wodną oraz zna obowiązujące normy prawne krajowe i międzynarodowe, w szczególności RDW i Prawo Wodne.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-2Poznanie znaczenie warunków hydrogeologicznych oraz umiejetność oceny wpływu oddziaływania ujęcia na środowisko wodno-gruntowe.
C-4POznanie zasad zrównoważonego zarządzania zasobami wód podziemnych.
C-6Pozyskanie umioejętności projektowania sieć monitoringu hydrogeologicznego oraz interpretowania wyniki pomiarów monitoringu środowiska wodnego.
C-3Umiejętność interpretowamia wyniki próbnych pompowań, oceny stanu technicznego studni oraz dobierania metody rekonstrukcji i renowacji studni.
C-1Poznanie zagadnień prawnych wykonywania i eksploatacji ujęć głębinowych.
C-5miejetność dobierania skutecznej technologii uzdatniania wody.
Treści programoweT-W-2Procesy kształtujące skłąd chemiczny wód podziemnych
T-A-1Badanie składu chemiczneho wód podziemnych: gazy, makroelementy, mikroelementy, zanieczyszcenia
T-W-5Jakość i zanieczyszczenia wód podziemnych
T-W-4Metody i urządzenia eksploatacji wód podziemnych
T-A-3Wykonanie analizy technologicznej wody podziemnej
T-A-2Badanie właściwości fizycznych i organoleptycznych wód podziemnych
T-W-1Miejsce hydrogeochemii wśród nauk pzryrodniczych
T-W-3Wody podziemnen jako roztwór
Metody nauczaniaM-4pokaz
M-1wykład
M-3ćwiczenia terenowe
M-5wycieczka edukacyjna
M-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie ustne
S-3Ocena formująca: test
S-1Ocena formująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO11-2_U01Absolwent zna zagadnienia prawne wykonywania i eksploatacji ujęć głębinowych.Potrafi ocenić znaczenie warunków hydrogeologicznych oraz dokonać ocenę wpływu oddziaływania ujęcia na środowisko wodno-gruntowe. Umie interpretować wyniki próbnych pompowań, ocenić stan techniczny studni oraz dobrać metody rekonstrukcji i renowacji studni. Zna potrzebę zrównoważonego zarządzania zasobami wód podziemnych. Potrafi dobrać technologię uzdatniania wody. Umie zaprojektować sieć monitoringu hydrogeologicznego oraz interpretować wyniki pomiarów monitoringu środowiska wodnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U03Potrafi zarządzać przedsiębiorstwem, infrastrukturą wodną i zasobami środowiska wodnego stosując zasady ekonomii i ekonomiki zgodnie z normami prawnymi Unii Europejskiej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Poznanie zagadnień prawnych wykonywania i eksploatacji ujęć głębinowych.
C-3Umiejętność interpretowamia wyniki próbnych pompowań, oceny stanu technicznego studni oraz dobierania metody rekonstrukcji i renowacji studni.
C-4POznanie zasad zrównoważonego zarządzania zasobami wód podziemnych.
C-6Pozyskanie umioejętności projektowania sieć monitoringu hydrogeologicznego oraz interpretowania wyniki pomiarów monitoringu środowiska wodnego.
C-5miejetność dobierania skutecznej technologii uzdatniania wody.
C-2Poznanie znaczenie warunków hydrogeologicznych oraz umiejetność oceny wpływu oddziaływania ujęcia na środowisko wodno-gruntowe.
Treści programoweT-W-1Miejsce hydrogeochemii wśród nauk pzryrodniczych
T-W-2Procesy kształtujące skłąd chemiczny wód podziemnych
T-W-3Wody podziemnen jako roztwór
T-A-1Badanie składu chemiczneho wód podziemnych: gazy, makroelementy, mikroelementy, zanieczyszcenia
T-W-5Jakość i zanieczyszczenia wód podziemnych
T-A-3Wykonanie analizy technologicznej wody podziemnej
T-W-4Metody i urządzenia eksploatacji wód podziemnych
T-A-2Badanie właściwości fizycznych i organoleptycznych wód podziemnych
Metody nauczaniaM-3ćwiczenia terenowe
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-4pokaz
M-5wycieczka edukacyjna
M-1wykład
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: Zaliczenie ustne
S-3Ocena formująca: test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO11-2_K01Absolwent interpretuje prawne aspekty wykonywania i eksploatacji ujęć głębinowych. Potrafi określićź znaczenie warunków hydrogeologicznych oraz dokonać oceny wpływu oddziaływania ujęcia na środowisko wodno-gruntowe. Prawidłowo interpretuje wyniki próbnych pompowań, ocenia stan techniczny studni oraz dobiera metody rekonstrukcji i renowacji studni. Zna zasady zrównoważonego zarządzania zasobami wód podziemnych. Dobiera prawidłowo technologię uzdatniania wody. Projektuje właściqwe sieci monitoringu hydrogeologicznego oraz interpretuje wyniki pomiarów monitoringu środowiska wodnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-5miejetność dobierania skutecznej technologii uzdatniania wody.
C-3Umiejętność interpretowamia wyniki próbnych pompowań, oceny stanu technicznego studni oraz dobierania metody rekonstrukcji i renowacji studni.
C-4POznanie zasad zrównoważonego zarządzania zasobami wód podziemnych.
C-1Poznanie zagadnień prawnych wykonywania i eksploatacji ujęć głębinowych.
C-2Poznanie znaczenie warunków hydrogeologicznych oraz umiejetność oceny wpływu oddziaływania ujęcia na środowisko wodno-gruntowe.
C-6Pozyskanie umioejętności projektowania sieć monitoringu hydrogeologicznego oraz interpretowania wyniki pomiarów monitoringu środowiska wodnego.
Treści programoweT-A-1Badanie składu chemiczneho wód podziemnych: gazy, makroelementy, mikroelementy, zanieczyszcenia
T-A-3Wykonanie analizy technologicznej wody podziemnej
T-A-2Badanie właściwości fizycznych i organoleptycznych wód podziemnych
T-W-3Wody podziemnen jako roztwór
T-W-1Miejsce hydrogeochemii wśród nauk pzryrodniczych
T-W-5Jakość i zanieczyszczenia wód podziemnych
T-W-4Metody i urządzenia eksploatacji wód podziemnych
T-W-2Procesy kształtujące skłąd chemiczny wód podziemnych
Metody nauczaniaM-5wycieczka edukacyjna
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3ćwiczenia terenowe
M-4pokaz
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: test
S-2Ocena formująca: Zaliczenie ustne
S-1Ocena formująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0