Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Oceanografia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Oceanografia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Hydrochemii i Biologicznych Zasobów Wód
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Kubiak <Jacek.Kubiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sylwia Machula <Sylwia.Machula@zut.edu.pl>, Małgorzata Raczyńska <Malgorzata.Raczynska@zut.edu.pl>, Joanna Rokicka-Praxmajer <Joanna.Rokicka-Praxmajer@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 13 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL2 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość podstaw z przedmiotów: Ekologia środowiska wodnego, Hydrobiologia, Fizyka morza i Hydrochemia

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Rozumienie i opis mechanizmów funkcjonowania życia w morzach i oceanach
C-2Rozumienie nieożywionego środowiska przyrodniczego hydrosfery ze szczególnym uwzględnieniem strefy brzegowej morza
C-3Przedstawienie zmian i skutków antropopresji zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej w ekosystemach morskich

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Warunki termiczne i tlenowe w wodach morskich i oceanicznych2
T-L-2Zasolenie wód morskich i oceanicznych - badania laboratoryjne2
T-L-3Zawartość biogenów w woadch moirskich i oceanicznych - badania laboratoryjne2
T-L-4System węglanowyt w wodach morskich i oceanicznych - Badania laboratoryjne1
T-L-5Strefy biologiczne w morzu1
T-L-6Produkcja pierwotna, rozmieszczenie i znaczenie dla funkcjonowania ekosystemów morskich2
T-L-7Charakterystyka i podziały organizmów zasiedlających pelagial (fitoplankton, zooplankton, nekton)2
T-L-8Charakterystyka i podziały organizmów fitobentosowych i zoobentosowych zasiedlających bental2
T-L-9Biocenozy głębokowodnych źródeł hydrotermalnych1
15
wykłady
T-W-1Środowiskowy podział morza2
T-W-2Wpływ warunków abiotycznych na rozmieszczenie i bioróżnorodność hydrobiontów2
T-W-3Dynamika morza: prądy, pływy, falowanie2
T-W-4Estuaria - znaczenie ekologiczne2
T-W-5Warunki termiczne i tlenowe w morzach i oceanach4
T-W-6Warunki hydrochemiczne mórz i oceanów3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2studiowanie literatury przedmiotu3
A-L-3udział w konsultacjach3
A-L-4przygotowanie sprawozdań/raportów z praktycznej części zadań wykonywanych na ćwiczeniach5
A-L-5przygotowanie się do kolokwiów4
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach25
A-W-2studiowanie literatury przedmiotu3
A-W-3udział w konsultacjach2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z aktualnie omawianym zagadnieniem/problemem
M-3Ćwiczenia laboratoryjne/praktyczne z wykorzystaniem kluczy do oznaczania organizmów wodnych oraz sprzętu optycznego ułatwiające zrozumienie poruszanych na zajęciach zagadnień; praca indywidualna i w grupach.
M-4Film dydaktyczny o tematyce dostosowanej do aktualnie przedstawianej problematyki
M-5Prezentacja bioróżnorodności biomów wodnych w oparciu o zgromadzone w Zakładzie preparaty suche i mokre.
M-6Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem narzędzi do poboru prób organizmów z toni wodnej i dna morskiego

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta na ćwiczeniach
S-2Ocena formująca: Ocena za wykonanie ćwiczenia praktycznego, sprawdzająca stopień przyswojenia bieżącego zagadnienia przez studenta
S-3Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO10-2_W01
Student zna podstawową terminologię związaną ze środowiskiem dna moskiego i toni wody ( np: pelagial, bental, bentos, batial...)
GW_1A_W08, GW_1A_W04R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07InzA_W03C-1, C-2T-L-5, T-L-7, T-L-8, T-W-1M-1, M-3, M-6S-1, S-2, S-3
GW_1A_PO10-2_W02
Student potrafi dobrać odpowiednie narzędzia do poboru prób biologicznych podczas monitoringu środowiska morskiego oraz zna sposoby zabezpieczania i przygotowania materiału biologicznego do dalszych procedur w laboratorium
GW_1A_W04R1A_W03, R1A_W05, R1A_W06InzA_W03C-1, C-2, C-3T-W-1M-1, M-4, M-5, M-6S-1, S-2, S-3
GW_1A_PO10-2_W03
Student zna podstawowe prawa fizyki wyjaśniajce zjawiska dynamiki wód oceanicznych (pływy, falowanie, prądy morskie)
GW_1A_W17, GW_1A_W01, GW_1A_W08R1A_W01, R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W07InzA_W02, InzA_W03, InzA_W04C-1, C-2T-W-3M-1, M-2, M-4S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO10-2_U01
Student potrafi zidentyfikować wybranych przedstawicieli pelagialu i bentalu oraz wskazać adaptacje do środowiska ich występowania
GW_1A_U09R1A_U02, R1A_U06InzA_U05C-1, C-2T-L-8, T-W-2M-1, M-3, M-5S-1, S-2, S-3
GW_1A_PO10-2_U02
Student potrafi opisać wybraną biocenozę oraz formułować wnioski na podstawie samodzielnie przeprowadzonych analiz matematyczno-statystycznych wykorzystywanych do opisu zjawisk przyrodniczych (analiza klasterowa, analiza głównych składowych, analiza skalowania wielowymiarowego)
GW_1A_U01R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03C-1, C-2, C-3T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-W-4, T-W-3, T-W-2M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO10-2_K01
Student ma świadomość zagrożeń ekosystemów morskich i estuariowych wynikających z działalności człowieka
GW_1A_K04R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2, C-3T-W-4, T-W-1M-1, M-2, M-4, M-5, M-6S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO10-2_W01
Student zna podstawową terminologię związaną ze środowiskiem dna moskiego i toni wody ( np: pelagial, bental, bentos, batial...)
2,0
3,0Student zna podstawowe pojęcia (60%) dotyczące ekosystemu morskiego
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_PO10-2_W02
Student potrafi dobrać odpowiednie narzędzia do poboru prób biologicznych podczas monitoringu środowiska morskiego oraz zna sposoby zabezpieczania i przygotowania materiału biologicznego do dalszych procedur w laboratorium
2,0
3,0Student potrafi uzasadnić celowość prowadzenia monitoringu środowiska wodnego
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_PO10-2_W03
Student zna podstawowe prawa fizyki wyjaśniajce zjawiska dynamiki wód oceanicznych (pływy, falowanie, prądy morskie)
2,0
3,0Student zna ale nie rozumie praw wyjaśniających dynamikę wód morskich
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO10-2_U01
Student potrafi zidentyfikować wybranych przedstawicieli pelagialu i bentalu oraz wskazać adaptacje do środowiska ich występowania
2,0Student nie potrafi korzystać z klucza do oznaczania hydrobiontów morskich
3,0Student korzystając z klucza potrafi oznaczyć wybrany organizm do typu
3,5Student korzystając z klucza potrafi oznaczyć wybrany organizm do gromady
4,0Student korzystając z klucza potrafi oznaczyć wybrany organizm do rodziny
4,5Student korzystając z klucza potrafi oznaczyć wybrany organizm do rodzaju
5,0Student korzystając z klucza potrafi oznaczyć wybrany organizm do gatunku
GW_1A_PO10-2_U02
Student potrafi opisać wybraną biocenozę oraz formułować wnioski na podstawie samodzielnie przeprowadzonych analiz matematyczno-statystycznych wykorzystywanych do opisu zjawisk przyrodniczych (analiza klasterowa, analiza głównych składowych, analiza skalowania wielowymiarowego)
2,0Student nie zna i nie rozumie celowości wykonywania żadnych analiz matematyczno-statystycznych wykorzystywanych do opisu zjawisk przyrodniczych
3,0Student zna niektóre analizy matematyczno-statystyczne wykorzystywane do opisu zjawisk przyrodniczych
3,5Student zna analizy matematyczno-statystyczne tylko do opisu danych biotycznych
4,0Student zna analizy matematyczo-statystyczne do opisu danych biotycznych i abiotycznych
4,5Student zna analizy matematyczno-statystyczne do opisu danych biotycznych i abiotycznych i na ich podstawie potrafi formułować wnioski
5,0Student zna analizy matematyczno-statystyczne do opisu danych biotycznych (MDS, CLUSTER, DIVERS, SIMPER) i abiotycznych (PCA) i potrafi samodzielnie formułować na ich podstawie konstruktywne wnioski, zna cele monitoringu środowiska morskiego

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO10-2_K01
Student ma świadomość zagrożeń ekosystemów morskich i estuariowych wynikających z działalności człowieka
2,0
3,0Student ma świadomość zagrożeń wynikających z antropopresji
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Thurman Harold V., Zarys oceanologii, Morskie, Gdańsk, 1982, ISBN 83-215-2705-1
  2. Łomniewski K., Oceanografia fizyczna, PWN, Warszawa, 1969
  3. Dera Jerzy, Fizyka morza, PWN, Warszawa, 2003, ISBN 83-01-14020-8
  4. J.P. Riley, G. Skirrow, Chemical oceanography, Acadamic Press, London and New York, 1963

Literatura dodatkowa

  1. Chojnacki Juliusz C., Podstawy ekologii wód, Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, 1998, ISBN 83-87327-35-2
  2. Duxbury A., Duxbury A.B., Sverdrup K.A., Oceany świata, PWN, Warszawa, 2002
  3. Pliński M., Biologia organizmów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2008, ISBN 83-7326-398-5
  4. Radziejewska T., Masłowski J., Woźniczka A., Dworczak H., Oceanografia biologiczna, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Szczecin, 2002
  5. Levinton S.J., Marine Biology. Function, biodiversity, Ecology., Oxford University Press, New York, 1995

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Warunki termiczne i tlenowe w wodach morskich i oceanicznych2
T-L-2Zasolenie wód morskich i oceanicznych - badania laboratoryjne2
T-L-3Zawartość biogenów w woadch moirskich i oceanicznych - badania laboratoryjne2
T-L-4System węglanowyt w wodach morskich i oceanicznych - Badania laboratoryjne1
T-L-5Strefy biologiczne w morzu1
T-L-6Produkcja pierwotna, rozmieszczenie i znaczenie dla funkcjonowania ekosystemów morskich2
T-L-7Charakterystyka i podziały organizmów zasiedlających pelagial (fitoplankton, zooplankton, nekton)2
T-L-8Charakterystyka i podziały organizmów fitobentosowych i zoobentosowych zasiedlających bental2
T-L-9Biocenozy głębokowodnych źródeł hydrotermalnych1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Środowiskowy podział morza2
T-W-2Wpływ warunków abiotycznych na rozmieszczenie i bioróżnorodność hydrobiontów2
T-W-3Dynamika morza: prądy, pływy, falowanie2
T-W-4Estuaria - znaczenie ekologiczne2
T-W-5Warunki termiczne i tlenowe w morzach i oceanach4
T-W-6Warunki hydrochemiczne mórz i oceanów3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2studiowanie literatury przedmiotu3
A-L-3udział w konsultacjach3
A-L-4przygotowanie sprawozdań/raportów z praktycznej części zadań wykonywanych na ćwiczeniach5
A-L-5przygotowanie się do kolokwiów4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach25
A-W-2studiowanie literatury przedmiotu3
A-W-3udział w konsultacjach2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO10-2_W01Student zna podstawową terminologię związaną ze środowiskiem dna moskiego i toni wody ( np: pelagial, bental, bentos, batial...)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W08Ma podstawową wiedzę i zna terminologię, w tym obcojęzyczną, w zakresie procesów zachodzących w ekosystemach wodnych. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą biologii, taksonomii oraz zdrowotności organizmów wodnych.
GW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Rozumienie i opis mechanizmów funkcjonowania życia w morzach i oceanach
C-2Rozumienie nieożywionego środowiska przyrodniczego hydrosfery ze szczególnym uwzględnieniem strefy brzegowej morza
Treści programoweT-L-5Strefy biologiczne w morzu
T-L-7Charakterystyka i podziały organizmów zasiedlających pelagial (fitoplankton, zooplankton, nekton)
T-L-8Charakterystyka i podziały organizmów fitobentosowych i zoobentosowych zasiedlających bental
T-W-1Środowiskowy podział morza
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-3Ćwiczenia laboratoryjne/praktyczne z wykorzystaniem kluczy do oznaczania organizmów wodnych oraz sprzętu optycznego ułatwiające zrozumienie poruszanych na zajęciach zagadnień; praca indywidualna i w grupach.
M-6Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem narzędzi do poboru prób organizmów z toni wodnej i dna morskiego
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta na ćwiczeniach
S-2Ocena formująca: Ocena za wykonanie ćwiczenia praktycznego, sprawdzająca stopień przyswojenia bieżącego zagadnienia przez studenta
S-3Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe pojęcia (60%) dotyczące ekosystemu morskiego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO10-2_W02Student potrafi dobrać odpowiednie narzędzia do poboru prób biologicznych podczas monitoringu środowiska morskiego oraz zna sposoby zabezpieczania i przygotowania materiału biologicznego do dalszych procedur w laboratorium
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Rozumienie i opis mechanizmów funkcjonowania życia w morzach i oceanach
C-2Rozumienie nieożywionego środowiska przyrodniczego hydrosfery ze szczególnym uwzględnieniem strefy brzegowej morza
C-3Przedstawienie zmian i skutków antropopresji zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej w ekosystemach morskich
Treści programoweT-W-1Środowiskowy podział morza
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-4Film dydaktyczny o tematyce dostosowanej do aktualnie przedstawianej problematyki
M-5Prezentacja bioróżnorodności biomów wodnych w oparciu o zgromadzone w Zakładzie preparaty suche i mokre.
M-6Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem narzędzi do poboru prób organizmów z toni wodnej i dna morskiego
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta na ćwiczeniach
S-2Ocena formująca: Ocena za wykonanie ćwiczenia praktycznego, sprawdzająca stopień przyswojenia bieżącego zagadnienia przez studenta
S-3Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi uzasadnić celowość prowadzenia monitoringu środowiska wodnego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO10-2_W03Student zna podstawowe prawa fizyki wyjaśniajce zjawiska dynamiki wód oceanicznych (pływy, falowanie, prądy morskie)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W17Zna podstawowe procesy fizyczne zachodzące w hydrosferze; ma wiedzę na temat cyklu hydrologicznego; ma wiedzę na temat obiegu wody w przyrodzie; potrafi wymienić i scharakteryzować główne źródła zanieczyszczenia wód; rozumie zasady sporządzania ich klasyfikacji.
GW_1A_W01Ma podstawową wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i biologii niezbędną w inżynierii środowiskowej.
GW_1A_W08Ma podstawową wiedzę i zna terminologię, w tym obcojęzyczną, w zakresie procesów zachodzących w ekosystemach wodnych. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą biologii, taksonomii oraz zdrowotności organizmów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Rozumienie i opis mechanizmów funkcjonowania życia w morzach i oceanach
C-2Rozumienie nieożywionego środowiska przyrodniczego hydrosfery ze szczególnym uwzględnieniem strefy brzegowej morza
Treści programoweT-W-3Dynamika morza: prądy, pływy, falowanie
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z aktualnie omawianym zagadnieniem/problemem
M-4Film dydaktyczny o tematyce dostosowanej do aktualnie przedstawianej problematyki
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta na ćwiczeniach
S-2Ocena formująca: Ocena za wykonanie ćwiczenia praktycznego, sprawdzająca stopień przyswojenia bieżącego zagadnienia przez studenta
S-3Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna ale nie rozumie praw wyjaśniających dynamikę wód morskich
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO10-2_U01Student potrafi zidentyfikować wybranych przedstawicieli pelagialu i bentalu oraz wskazać adaptacje do środowiska ich występowania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U09Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować najważniejsze składniki flory i fauny środowiska wodnego i określić ich znaczenie dla gospodarki oraz używać poprawnej nomenklatury w zakresie biologii i ekologii.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Rozumienie i opis mechanizmów funkcjonowania życia w morzach i oceanach
C-2Rozumienie nieożywionego środowiska przyrodniczego hydrosfery ze szczególnym uwzględnieniem strefy brzegowej morza
Treści programoweT-L-8Charakterystyka i podziały organizmów fitobentosowych i zoobentosowych zasiedlających bental
T-W-2Wpływ warunków abiotycznych na rozmieszczenie i bioróżnorodność hydrobiontów
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-3Ćwiczenia laboratoryjne/praktyczne z wykorzystaniem kluczy do oznaczania organizmów wodnych oraz sprzętu optycznego ułatwiające zrozumienie poruszanych na zajęciach zagadnień; praca indywidualna i w grupach.
M-5Prezentacja bioróżnorodności biomów wodnych w oparciu o zgromadzone w Zakładzie preparaty suche i mokre.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta na ćwiczeniach
S-2Ocena formująca: Ocena za wykonanie ćwiczenia praktycznego, sprawdzająca stopień przyswojenia bieżącego zagadnienia przez studenta
S-3Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi korzystać z klucza do oznaczania hydrobiontów morskich
3,0Student korzystając z klucza potrafi oznaczyć wybrany organizm do typu
3,5Student korzystając z klucza potrafi oznaczyć wybrany organizm do gromady
4,0Student korzystając z klucza potrafi oznaczyć wybrany organizm do rodziny
4,5Student korzystając z klucza potrafi oznaczyć wybrany organizm do rodzaju
5,0Student korzystając z klucza potrafi oznaczyć wybrany organizm do gatunku
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO10-2_U02Student potrafi opisać wybraną biocenozę oraz formułować wnioski na podstawie samodzielnie przeprowadzonych analiz matematyczno-statystycznych wykorzystywanych do opisu zjawisk przyrodniczych (analiza klasterowa, analiza głównych składowych, analiza skalowania wielowymiarowego)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U01Potrafi wykonać obliczenia i analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, potrafi prowadzić monitoring wód śródlądowych i morskich, potrafi wskazać kierunki działań ochronnych i rekultywacyjnych, potrafi ocenić oddziaływanie zlewni na wody powierzchniowe.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Rozumienie i opis mechanizmów funkcjonowania życia w morzach i oceanach
C-2Rozumienie nieożywionego środowiska przyrodniczego hydrosfery ze szczególnym uwzględnieniem strefy brzegowej morza
C-3Przedstawienie zmian i skutków antropopresji zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej w ekosystemach morskich
Treści programoweT-L-6Produkcja pierwotna, rozmieszczenie i znaczenie dla funkcjonowania ekosystemów morskich
T-L-7Charakterystyka i podziały organizmów zasiedlających pelagial (fitoplankton, zooplankton, nekton)
T-L-8Charakterystyka i podziały organizmów fitobentosowych i zoobentosowych zasiedlających bental
T-W-4Estuaria - znaczenie ekologiczne
T-W-3Dynamika morza: prądy, pływy, falowanie
T-W-2Wpływ warunków abiotycznych na rozmieszczenie i bioróżnorodność hydrobiontów
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z aktualnie omawianym zagadnieniem/problemem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta na ćwiczeniach
S-2Ocena formująca: Ocena za wykonanie ćwiczenia praktycznego, sprawdzająca stopień przyswojenia bieżącego zagadnienia przez studenta
S-3Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna i nie rozumie celowości wykonywania żadnych analiz matematyczno-statystycznych wykorzystywanych do opisu zjawisk przyrodniczych
3,0Student zna niektóre analizy matematyczno-statystyczne wykorzystywane do opisu zjawisk przyrodniczych
3,5Student zna analizy matematyczno-statystyczne tylko do opisu danych biotycznych
4,0Student zna analizy matematyczo-statystyczne do opisu danych biotycznych i abiotycznych
4,5Student zna analizy matematyczno-statystyczne do opisu danych biotycznych i abiotycznych i na ich podstawie potrafi formułować wnioski
5,0Student zna analizy matematyczno-statystyczne do opisu danych biotycznych (MDS, CLUSTER, DIVERS, SIMPER) i abiotycznych (PCA) i potrafi samodzielnie formułować na ich podstawie konstruktywne wnioski, zna cele monitoringu środowiska morskiego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO10-2_K01Student ma świadomość zagrożeń ekosystemów morskich i estuariowych wynikających z działalności człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Rozumienie i opis mechanizmów funkcjonowania życia w morzach i oceanach
C-2Rozumienie nieożywionego środowiska przyrodniczego hydrosfery ze szczególnym uwzględnieniem strefy brzegowej morza
C-3Przedstawienie zmian i skutków antropopresji zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej w ekosystemach morskich
Treści programoweT-W-4Estuaria - znaczenie ekologiczne
T-W-1Środowiskowy podział morza
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z aktualnie omawianym zagadnieniem/problemem
M-4Film dydaktyczny o tematyce dostosowanej do aktualnie przedstawianej problematyki
M-5Prezentacja bioróżnorodności biomów wodnych w oparciu o zgromadzone w Zakładzie preparaty suche i mokre.
M-6Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem narzędzi do poboru prób organizmów z toni wodnej i dna morskiego
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta na ćwiczeniach
S-3Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma świadomość zagrożeń wynikających z antropopresji
3,5
4,0
4,5
5,0