Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Seminarium dyplomowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium dyplomowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Jednostka promotora
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Sadowski <Jacek.Sadowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 6,0 ECTS (formy) 6,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS6 30 3,01,00zaliczenie
seminariaS7 30 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1student powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu pracy dyplomowej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1przygotowanie studenta do wykonania i obrony pracy dyplomowej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Zastosowanie programu power point do przygotowania prezentacji pracy dyplomowej.6
T-S-2Przygotowanie dobrej prezentacji pracy dyplomowej. Przedstawianie prezentacji na obronie pracy dyplomowej.8
T-S-3Analiza przykładowych prezentacji prac dyplomowych. Krytyczna analiza prezentacji przez dyplomantów.16
30
seminaria
T-S-1Uwarunkowania prawne procesu dyplomowania na szczeblu ogólnopolskim i lokalnym (uczelnianym i wydziałowym).6
T-S-2Poszukiwanie i analiza literatury z zakresu tematyki pracy dyplomowej. Internet jako baza wiedzy. Określenie aktualnego stanu wiedzy z zakresu tematyki pracy dyplomowej.8
T-S-3Zasady wykorzystania materiałów źródłowych. Cytowania, prawo autorskie, plagiat.8
T-S-4Praca dyplomowa, wymagania merytoryczne i edycyjne.8
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1Uczestnictwo w seminarium30
A-S-2Przygotowanie do zajęć60
90
seminaria
A-S-1Uczestnictwo w seminarium30
A-S-2Przygotowanie do zajęć60
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład konwersatoryjny seminarium

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: ocenie podlegają prezentację przygotowane przez studenta: ocenia się zarówno jakość merytoryczną prezentacji jak "wrażenia artystyczne"

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_A6_W01
posiada uzupełnioną wiedzę w zakresie pracy dyplomowej
GW_1A_W02, GW_1A_W14R1A_W01, R1A_W09InzA_W02, InzA_W03C-1T-S-4, T-S-3, T-S-1, T-S-3, T-S-2, T-S-2, T-S-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_A6_U01
posiada umiejętności w zakresie pracy dyplomowej
GW_1A_U02, GW_1A_U04R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04InzA_U01, InzA_U07C-1T-S-1, T-S-2M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_A6_K01
posiada kompetencje społeczne w zakresie pracy dyplomowej
GW_1A_K01R1A_K01, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1T-S-3, T-S-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_A6_W01
posiada uzupełnioną wiedzę w zakresie pracy dyplomowej
2,0
3,0ma podstawową wiedzę w zakresie pracy dyplomowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_A6_U01
posiada umiejętności w zakresie pracy dyplomowej
2,0
3,0student posiadł umiejętności w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_A6_K01
posiada kompetencje społeczne w zakresie pracy dyplomowej
2,0
3,0oceny nie sformułowano w postaci stopnia
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. xxx - odpowiednio do zakresu pracy dyplomowej, yyy - odpowiednio do zakresu pracy dyplomowej
  2. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Uchwała Rady Wydziału w sprawie wymogów stawianym pracom inżynierskim i magisterskim, 2014
  3. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Regulamin studiów wyższych, 2014

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Zastosowanie programu power point do przygotowania prezentacji pracy dyplomowej.6
T-S-2Przygotowanie dobrej prezentacji pracy dyplomowej. Przedstawianie prezentacji na obronie pracy dyplomowej.8
T-S-3Analiza przykładowych prezentacji prac dyplomowych. Krytyczna analiza prezentacji przez dyplomantów.16
30

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Uwarunkowania prawne procesu dyplomowania na szczeblu ogólnopolskim i lokalnym (uczelnianym i wydziałowym).6
T-S-2Poszukiwanie i analiza literatury z zakresu tematyki pracy dyplomowej. Internet jako baza wiedzy. Określenie aktualnego stanu wiedzy z zakresu tematyki pracy dyplomowej.8
T-S-3Zasady wykorzystania materiałów źródłowych. Cytowania, prawo autorskie, plagiat.8
T-S-4Praca dyplomowa, wymagania merytoryczne i edycyjne.8
30

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Uczestnictwo w seminarium30
A-S-2Przygotowanie do zajęć60
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Uczestnictwo w seminarium30
A-S-2Przygotowanie do zajęć60
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_A6_W01posiada uzupełnioną wiedzę w zakresie pracy dyplomowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W02Ma wiedzę z zakresu informatyki (systemy informatyczne) i zna narzędzia statystyczne stosowane w naukach inżynierskich, z zachowaniem praw autorskich.
GW_1A_W14Zna metody rozwiązywania problemów z zakresu technologii i organizacji prac z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy. Ma wiedzę na temat ochrony własności intelektualnej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1przygotowanie studenta do wykonania i obrony pracy dyplomowej
Treści programoweT-S-4Praca dyplomowa, wymagania merytoryczne i edycyjne.
T-S-3Analiza przykładowych prezentacji prac dyplomowych. Krytyczna analiza prezentacji przez dyplomantów.
T-S-1Uwarunkowania prawne procesu dyplomowania na szczeblu ogólnopolskim i lokalnym (uczelnianym i wydziałowym).
T-S-3Zasady wykorzystania materiałów źródłowych. Cytowania, prawo autorskie, plagiat.
T-S-2Poszukiwanie i analiza literatury z zakresu tematyki pracy dyplomowej. Internet jako baza wiedzy. Określenie aktualnego stanu wiedzy z zakresu tematyki pracy dyplomowej.
T-S-2Przygotowanie dobrej prezentacji pracy dyplomowej. Przedstawianie prezentacji na obronie pracy dyplomowej.
T-S-1Zastosowanie programu power point do przygotowania prezentacji pracy dyplomowej.
Metody nauczaniaM-1wykład konwersatoryjny seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocenie podlegają prezentację przygotowane przez studenta: ocenia się zarówno jakość merytoryczną prezentacji jak "wrażenia artystyczne"
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0ma podstawową wiedzę w zakresie pracy dyplomowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_A6_U01posiada umiejętności w zakresie pracy dyplomowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U02Potrafi posługiwać się poprawną nomenklaturą polską i obcojęzyczną z zakresu nauk o środowisku wodnym.
GW_1A_U04Ma umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji i formułowania oraz uzasadniania opinii związanych ze środowiskiem wodnym.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1przygotowanie studenta do wykonania i obrony pracy dyplomowej
Treści programoweT-S-1Zastosowanie programu power point do przygotowania prezentacji pracy dyplomowej.
T-S-2Przygotowanie dobrej prezentacji pracy dyplomowej. Przedstawianie prezentacji na obronie pracy dyplomowej.
Metody nauczaniaM-1wykład konwersatoryjny seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocenie podlegają prezentację przygotowane przez studenta: ocenia się zarówno jakość merytoryczną prezentacji jak "wrażenia artystyczne"
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student posiadł umiejętności w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_A6_K01posiada kompetencje społeczne w zakresie pracy dyplomowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1przygotowanie studenta do wykonania i obrony pracy dyplomowej
Treści programoweT-S-3Zasady wykorzystania materiałów źródłowych. Cytowania, prawo autorskie, plagiat.
T-S-1Uwarunkowania prawne procesu dyplomowania na szczeblu ogólnopolskim i lokalnym (uczelnianym i wydziałowym).
Metody nauczaniaM-1wykład konwersatoryjny seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocenie podlegają prezentację przygotowane przez studenta: ocenia się zarówno jakość merytoryczną prezentacji jak "wrażenia artystyczne"
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0oceny nie sformułowano w postaci stopnia
3,5
4,0
4,5
5,0