Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Przygotowanie wniosków z funduszy UE:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przygotowanie wniosków z funduszy UE
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Formicki <Krzysztof.Formicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Joanna Szulc <Joanna.Szulc@zut.edu.pl>, Adam Tański <Adam.Tanski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 45 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa znajomość zagadnień ekonomicznych
W-2Podstawowa znajomość zagadnień z gospodarki, zarządzania, ekologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z procedurą wypełniania, składania i rozliczania wniosków na dofinansowanie lub finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką szczególnie w sektorze rybactwa i akwakultury

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Możliwościami uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Zasady realizowania projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 Biznes plan, analiza mikro i makrootoczenia przedsięwzięcia, konstruowanie analizy finansowej. Opracowanie streszczenia i planu wniosku projektowego Opracowanie zadań wykonanych w projekcie Opracowanie terminarza projektu Wypełnianie wniosku projektowego Analiza i ocena wniosku w aspekcie wymagań formalnych45
45

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w wykładach45
A-L-2Wykonanie projektu30
A-L-3Uczestnictwo w konsultacjach10
A-L-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów5
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady informacyjne z wykorzystaniem środków multimedialnych połączone z metodami problemowymi i aktywizującymi (dyskusja, burza mózgów)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena za przygotowanie do zajęć, ocena aktywnosci studenta na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: Zbiorcza ocena aktywnosci studenta na zajęciach, ocena projektu, pisemne zaliczenie ćwiczeń – 1 kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO9-1_W01
Student po odbyciu kursu ma wiedzę na temat Funduszy Europejskich oraz zna zasady realizowania projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020
GW_1A_W03R1A_W02, R1A_W09InzA_W03, InzA_W04C-1T-L-1M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO9-1_U01
Student po odbyciu kursu umie skonstruować biznes plan, przeprowadzić analizę mikro i makrootoczenia przedsięwzięcia, skonstruować analize finansową, opracować streszczenie, plan, zadania i terminarz wniosku projektowego.
GW_1A_U03R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03InzA_U03, InzA_U05C-1T-L-1M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO9-1_K01
Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
GW_1A_K03R1A_K02, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-L-1M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO9-1_W01
Student po odbyciu kursu ma wiedzę na temat Funduszy Europejskich oraz zna zasady realizowania projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020
2,0
3,0Student po odbyciu kursu ma podstawwą wiedzę wiedzę na temat wybranych Funduszy Europejskich oraz zna niektóre zasady realizowania projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO9-1_U01
Student po odbyciu kursu umie skonstruować biznes plan, przeprowadzić analizę mikro i makrootoczenia przedsięwzięcia, skonstruować analize finansową, opracować streszczenie, plan, zadania i terminarz wniosku projektowego.
2,0
3,0Student umie skonstruować podstawy biznes planu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO9-1_K01
Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
2,0
3,0Student ma podstawową świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporzadkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane .
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006
  2. Trocki M., Gruczy B., Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa, 2007
  3. A. Szymanska, Jak przygotowac dobry wniosek, czyli jak skutecznie pozyskiwac fundusze unijne 2007-2013, Wydawnictwo PLACET, Warszawa, 2008
  4. Musiałkowska, M. Sapała, Procedury pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej, w: Kompendium wiedzy o UE, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012

Literatura dodatkowa

  1. Cegłowski B., Nędzi T, Pozyskiwanie kapitału. Podstawowe formy i możliwości zdobycia kapitału, Wydawnictwo One Press, Warszawa, 2005
  2. Babiak J. (red.), Fundusze Unii Europejskiej, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa, 2006
  3. Szkrzypek J., Jak korzystac z funduszy strukturalnych UE, Twigger, Warszawa, 2005

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Możliwościami uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Zasady realizowania projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 Biznes plan, analiza mikro i makrootoczenia przedsięwzięcia, konstruowanie analizy finansowej. Opracowanie streszczenia i planu wniosku projektowego Opracowanie zadań wykonanych w projekcie Opracowanie terminarza projektu Wypełnianie wniosku projektowego Analiza i ocena wniosku w aspekcie wymagań formalnych45
45

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w wykładach45
A-L-2Wykonanie projektu30
A-L-3Uczestnictwo w konsultacjach10
A-L-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów5
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO9-1_W01Student po odbyciu kursu ma wiedzę na temat Funduszy Europejskich oraz zna zasady realizowania projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W03Ma wiedzę w zakresie ekonomii, ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, infrastrukturą wodną oraz zna obowiązujące normy prawne krajowe i międzynarodowe, w szczególności RDW i Prawo Wodne.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z procedurą wypełniania, składania i rozliczania wniosków na dofinansowanie lub finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką szczególnie w sektorze rybactwa i akwakultury
Treści programoweT-L-1Możliwościami uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Zasady realizowania projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 Biznes plan, analiza mikro i makrootoczenia przedsięwzięcia, konstruowanie analizy finansowej. Opracowanie streszczenia i planu wniosku projektowego Opracowanie zadań wykonanych w projekcie Opracowanie terminarza projektu Wypełnianie wniosku projektowego Analiza i ocena wniosku w aspekcie wymagań formalnych
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne z wykorzystaniem środków multimedialnych połączone z metodami problemowymi i aktywizującymi (dyskusja, burza mózgów)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zbiorcza ocena aktywnosci studenta na zajęciach, ocena projektu, pisemne zaliczenie ćwiczeń – 1 kolokwium
S-1Ocena formująca: Ocena za przygotowanie do zajęć, ocena aktywnosci studenta na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student po odbyciu kursu ma podstawwą wiedzę wiedzę na temat wybranych Funduszy Europejskich oraz zna niektóre zasady realizowania projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO9-1_U01Student po odbyciu kursu umie skonstruować biznes plan, przeprowadzić analizę mikro i makrootoczenia przedsięwzięcia, skonstruować analize finansową, opracować streszczenie, plan, zadania i terminarz wniosku projektowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U03Potrafi zarządzać przedsiębiorstwem, infrastrukturą wodną i zasobami środowiska wodnego stosując zasady ekonomii i ekonomiki zgodnie z normami prawnymi Unii Europejskiej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z procedurą wypełniania, składania i rozliczania wniosków na dofinansowanie lub finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką szczególnie w sektorze rybactwa i akwakultury
Treści programoweT-L-1Możliwościami uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Zasady realizowania projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 Biznes plan, analiza mikro i makrootoczenia przedsięwzięcia, konstruowanie analizy finansowej. Opracowanie streszczenia i planu wniosku projektowego Opracowanie zadań wykonanych w projekcie Opracowanie terminarza projektu Wypełnianie wniosku projektowego Analiza i ocena wniosku w aspekcie wymagań formalnych
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne z wykorzystaniem środków multimedialnych połączone z metodami problemowymi i aktywizującymi (dyskusja, burza mózgów)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zbiorcza ocena aktywnosci studenta na zajęciach, ocena projektu, pisemne zaliczenie ćwiczeń – 1 kolokwium
S-1Ocena formująca: Ocena za przygotowanie do zajęć, ocena aktywnosci studenta na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student umie skonstruować podstawy biznes planu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO9-1_K01Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z procedurą wypełniania, składania i rozliczania wniosków na dofinansowanie lub finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką szczególnie w sektorze rybactwa i akwakultury
Treści programoweT-L-1Możliwościami uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Zasady realizowania projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 Biznes plan, analiza mikro i makrootoczenia przedsięwzięcia, konstruowanie analizy finansowej. Opracowanie streszczenia i planu wniosku projektowego Opracowanie zadań wykonanych w projekcie Opracowanie terminarza projektu Wypełnianie wniosku projektowego Analiza i ocena wniosku w aspekcie wymagań formalnych
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne z wykorzystaniem środków multimedialnych połączone z metodami problemowymi i aktywizującymi (dyskusja, burza mózgów)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zbiorcza ocena aktywnosci studenta na zajęciach, ocena projektu, pisemne zaliczenie ćwiczeń – 1 kolokwium
S-1Ocena formująca: Ocena za przygotowanie do zajęć, ocena aktywnosci studenta na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporzadkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane .
3,5
4,0
4,5
5,0