Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Zagospodarowanie rekreacyjne wód:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zagospodarowanie rekreacyjne wód
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Hydrochemii i Biologicznych Zasobów Wód
Nauczyciel odpowiedzialny Beata Więcaszek <Beata.Wiecaszek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Henryk Sendłak <Henryk.Sendlak@zut.edu.pl>, Adam Tański <Adam.Tanski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 11 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL4 30 2,00,50zaliczenie
wykładyW4 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawowa wiedza o środowisku wodnym
W-2Podstawy ichtiologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z zasadami zagospodarowania wód do celów rekreacyjnych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Ichtiofauna jako atut turystyczny w Polsce. Behawior ryb, zasady połowu, formy ochrony, właściwości technologiczne pozyskanego z nich surowca.6
T-L-2Najbardziej atrakcyjne gatunki ryb sportowych poławiane w Europie oraz zasady ich pozyskiwania3
T-L-3Najbardziej atrakcyjne gatunki ryb sportowych na świecie. Tworzenie ofert wyjazdów zagranicznych (forma reklamy multimedialnej)4
T-L-4Zajęcia terenowe w Okręgowym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego - prezentacja najnowszych przepisów i sposobów ich egzekwowania na morskich wodach polskich3
T-L-5Zajęcia terenowe związane z zarybianiem wód na potrzeby połowów sportowych i rekreacyjnych.3
T-L-6Zajęcia terenowe na przystani wodnej - zapoznanie się ze sprzętem niezbędnym do rozwoju infrastruktury turystycznej w rewitalizacji oszarów zależnych od z rybactwa6
T-L-7Zajęcia terenowe - zapoznanie się z działalnością gospodarstwa agroturystycznego z wykorzystaniem stawów hodowlanych i rekreacyjno-sportowych4
T-L-8Zaliczenie zajęć1
30
wykłady
T-W-1Charakterystyka rynku usług turystycznych związanych z wędkarstwem rekreacyjnym i sportowym w Polsce i na świecie.Wykorzystanie ryb sportowych w agroturystyce.3
T-W-2Rozwój wędkarstwa morskiego w Polsce - obowiązujące zasady prawne, nadzór administracji państwowej. Sportowe wykorzystanie dorsza bałtyckiego - zagrożenia, formy ochrony, sytuacja prawna w krajach nadbałtyckich3
T-W-3Porty i przystanie wodne związane z działalnością turystyczną. Przemiany we flocie rybackiej w kierunku działalności turystycznej.3
T-W-4Ekoturystyka - jako forma obserwacji zwierząt wodnych (ptaki, walenie). Zagrożenia ze strony fauny wodnej - zwierzęta bezkręgowe i kręgowe niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Najważniejsze oceanaria świata pełniące rolę edukacyjną.3
T-W-5Ochrona ekosystemów użytkowanych turystycznie. Konflikt interesów na wodnych obszarach chronionych.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1praca własna z piśmiennictwem14
A-L-2uczestnictwo w zajęciach16
A-L-3praca własna z piśmiennictwem30
60
wykłady
A-W-1Przygotowanie do zaliczenia zajęć5
A-W-2praca własna z piśmiennictwem10
A-W-3uczestnictwo w zajęciach15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2pogadanka
M-3pokaz

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: obecność na zajęciach terenowych
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie ćwiczeń

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO8-1_W05
Student zna gatunki ryb w Polsce i na świecie, wykorzystywane w wędkarstwie rekreacyjnym, regulacje prawne oraz ma wiedzę z zakresu trendów w nowoczesnym wędkarstwie w Polsce i na świecie
GW_1A_W05R1A_W05, R1A_W06InzA_W05C-1T-L-7M-3, M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO8-1_U09
Student potrafi scharakteryzować ważne gatunki ryb sportowych w wędkarstwie morskim i w agrturystyce; zna sposoby ich eksploatacji i ochrony
GW_1A_U09R1A_U02, R1A_U06InzA_U05C-1T-L-7, T-W-1, T-W-3, T-W-5M-3, M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO8-1_K04
Student ma świadomość wpływu uprawiania wędkarstwa na zasoby ryb w srodowisku wodnym
GW_1A_K04R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-1T-L-7, T-L-4, T-L-1, T-W-5, T-W-4M-1, M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO8-1_W05
Student zna gatunki ryb w Polsce i na świecie, wykorzystywane w wędkarstwie rekreacyjnym, regulacje prawne oraz ma wiedzę z zakresu trendów w nowoczesnym wędkarstwie w Polsce i na świecie
2,0
3,0Student zna podstawowe trendy w wędkarstwie polskim i światowym, regulacje prawne oraz zna najważniejsze gatunki sportowych ryb użytkowych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO8-1_U09
Student potrafi scharakteryzować ważne gatunki ryb sportowych w wędkarstwie morskim i w agrturystyce; zna sposoby ich eksploatacji i ochrony
2,0
3,0Student potrafi scharakteryzować tylko najważniejsze gatunki sportowe w Polsce, ich sposoby eksploatacji i ochrony, zna podstawowe regulacje prawne
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO8-1_K04
Student ma świadomość wpływu uprawiania wędkarstwa na zasoby ryb w srodowisku wodnym
2,0
3,0Student ma świadomość wpływu najważniejszych czynników wpływających na środowisko wodne pod wpływem uprawiania wędkarstwa na wodach morskich i śródlądowych
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Damian Knecht, Agroturystyka w agrobiznesie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2009
  2. J. Nelson, Fishes of the World, Wiley, USA, 2006
  3. Jan Szczerbowski, Encyklopedia Rybacko-Wędkarska, Inst. Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn, 2011
  4. Więcaszek B., Krzykawski S., Keszka S., Antoszek A., Ryby w akwakulturze i akwaturystyce, AR w Szczecinie, Szczecin, 2006
  5. Wojciech Czarny, Maciej Brożyna, Łukasz Godek, Jarosław Herbert, Maciej Śliż, Andrzej Śmiały, Theoretical and methodological principles of selected summer forms of active tourism, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2011
  6. Andrzej Kruszewicz, Ptaki polski, MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Planco Consulting GmbH, Podręcznik zarządzania mariną, Projekt „MARRIAGE” realizowany z Programu Południowy Bałtyk, Niemcy, 2011
  2. A. Kruszewicz, Ptaki Polski, MULTICO, WARSZAWA, 2007

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Ichtiofauna jako atut turystyczny w Polsce. Behawior ryb, zasady połowu, formy ochrony, właściwości technologiczne pozyskanego z nich surowca.6
T-L-2Najbardziej atrakcyjne gatunki ryb sportowych poławiane w Europie oraz zasady ich pozyskiwania3
T-L-3Najbardziej atrakcyjne gatunki ryb sportowych na świecie. Tworzenie ofert wyjazdów zagranicznych (forma reklamy multimedialnej)4
T-L-4Zajęcia terenowe w Okręgowym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego - prezentacja najnowszych przepisów i sposobów ich egzekwowania na morskich wodach polskich3
T-L-5Zajęcia terenowe związane z zarybianiem wód na potrzeby połowów sportowych i rekreacyjnych.3
T-L-6Zajęcia terenowe na przystani wodnej - zapoznanie się ze sprzętem niezbędnym do rozwoju infrastruktury turystycznej w rewitalizacji oszarów zależnych od z rybactwa6
T-L-7Zajęcia terenowe - zapoznanie się z działalnością gospodarstwa agroturystycznego z wykorzystaniem stawów hodowlanych i rekreacyjno-sportowych4
T-L-8Zaliczenie zajęć1
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Charakterystyka rynku usług turystycznych związanych z wędkarstwem rekreacyjnym i sportowym w Polsce i na świecie.Wykorzystanie ryb sportowych w agroturystyce.3
T-W-2Rozwój wędkarstwa morskiego w Polsce - obowiązujące zasady prawne, nadzór administracji państwowej. Sportowe wykorzystanie dorsza bałtyckiego - zagrożenia, formy ochrony, sytuacja prawna w krajach nadbałtyckich3
T-W-3Porty i przystanie wodne związane z działalnością turystyczną. Przemiany we flocie rybackiej w kierunku działalności turystycznej.3
T-W-4Ekoturystyka - jako forma obserwacji zwierząt wodnych (ptaki, walenie). Zagrożenia ze strony fauny wodnej - zwierzęta bezkręgowe i kręgowe niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Najważniejsze oceanaria świata pełniące rolę edukacyjną.3
T-W-5Ochrona ekosystemów użytkowanych turystycznie. Konflikt interesów na wodnych obszarach chronionych.3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1praca własna z piśmiennictwem14
A-L-2uczestnictwo w zajęciach16
A-L-3praca własna z piśmiennictwem30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie do zaliczenia zajęć5
A-W-2praca własna z piśmiennictwem10
A-W-3uczestnictwo w zajęciach15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO8-1_W05Student zna gatunki ryb w Polsce i na świecie, wykorzystywane w wędkarstwie rekreacyjnym, regulacje prawne oraz ma wiedzę z zakresu trendów w nowoczesnym wędkarstwie w Polsce i na świecie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W05Ma wiedzę o rozmieszczeniu i wielkości zasobów biologicznych i abiotycznych oraz o dynamice zmienności zasobów z uwzględnieniem przyczyn tych zmian. Ma podstawową wiedzę w zakresie technik rybactwa, zna podstawy budowy i eksploatacji narzędzi połowu.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z zasadami zagospodarowania wód do celów rekreacyjnych
Treści programoweT-L-7Zajęcia terenowe - zapoznanie się z działalnością gospodarstwa agroturystycznego z wykorzystaniem stawów hodowlanych i rekreacyjno-sportowych
Metody nauczaniaM-3pokaz
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe trendy w wędkarstwie polskim i światowym, regulacje prawne oraz zna najważniejsze gatunki sportowych ryb użytkowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO8-1_U09Student potrafi scharakteryzować ważne gatunki ryb sportowych w wędkarstwie morskim i w agrturystyce; zna sposoby ich eksploatacji i ochrony
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U09Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować najważniejsze składniki flory i fauny środowiska wodnego i określić ich znaczenie dla gospodarki oraz używać poprawnej nomenklatury w zakresie biologii i ekologii.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z zasadami zagospodarowania wód do celów rekreacyjnych
Treści programoweT-L-7Zajęcia terenowe - zapoznanie się z działalnością gospodarstwa agroturystycznego z wykorzystaniem stawów hodowlanych i rekreacyjno-sportowych
T-W-1Charakterystyka rynku usług turystycznych związanych z wędkarstwem rekreacyjnym i sportowym w Polsce i na świecie.Wykorzystanie ryb sportowych w agroturystyce.
T-W-3Porty i przystanie wodne związane z działalnością turystyczną. Przemiany we flocie rybackiej w kierunku działalności turystycznej.
T-W-5Ochrona ekosystemów użytkowanych turystycznie. Konflikt interesów na wodnych obszarach chronionych.
Metody nauczaniaM-3pokaz
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi scharakteryzować tylko najważniejsze gatunki sportowe w Polsce, ich sposoby eksploatacji i ochrony, zna podstawowe regulacje prawne
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO8-1_K04Student ma świadomość wpływu uprawiania wędkarstwa na zasoby ryb w srodowisku wodnym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z zasadami zagospodarowania wód do celów rekreacyjnych
Treści programoweT-L-7Zajęcia terenowe - zapoznanie się z działalnością gospodarstwa agroturystycznego z wykorzystaniem stawów hodowlanych i rekreacyjno-sportowych
T-L-4Zajęcia terenowe w Okręgowym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego - prezentacja najnowszych przepisów i sposobów ich egzekwowania na morskich wodach polskich
T-L-1Ichtiofauna jako atut turystyczny w Polsce. Behawior ryb, zasady połowu, formy ochrony, właściwości technologiczne pozyskanego z nich surowca.
T-W-5Ochrona ekosystemów użytkowanych turystycznie. Konflikt interesów na wodnych obszarach chronionych.
T-W-4Ekoturystyka - jako forma obserwacji zwierząt wodnych (ptaki, walenie). Zagrożenia ze strony fauny wodnej - zwierzęta bezkręgowe i kręgowe niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Najważniejsze oceanaria świata pełniące rolę edukacyjną.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-3pokaz
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma świadomość wpływu najważniejszych czynników wpływających na środowisko wodne pod wpływem uprawiania wędkarstwa na wodach morskich i śródlądowych
3,5
4,0
4,5
5,0