Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Zarządzanie środowiskiem wodnym na obszarach chronionych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie środowiskiem wodnym na obszarach chronionych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Gospodarki Rybackiej
Nauczyciel odpowiedzialny Wawrzyniec Wawrzyniak <Wawrzyniec.Wawrzyniak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Przemysław Czerniejewski <Przemyslaw.Czerniejewski@zut.edu.pl>, Mariusz Raczyński <Mariusz.Raczynski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 10 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 30 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu ochrony środowiska na poziomie szkoły średniej, podstaw biologii i geografii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zarządzaniem środowiskiem wodnym w obszarach chronionych, koncepcją sieci obszarów chronionych o różnej randze w Polsce i w Europie. Przedstawienie wymagań formalnoprawnych w zakresie stanowienia obszarów chronionych, prowadzenie na ich terenie działalności gospodarczej przy uwzględnieniu racjonalnego wykorzystania i ochrony środowiska wodnego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Regulacje ogólnoprawne w ochronie środowiska4
T-A-2Źródła finansowania ochrony środowiska wodnego w Polsce2
T-A-3Istota i znaczenie informacji w systemie zarządzania środowiskiem . System informacji o środowisku w Unii Europejskiej. System informacji o środowisku w Polsce — Państwowy Monitoring Środowiska4
T-A-4Zarządzanie ochroną przyrody w Polsce4
T-A-5Zwierzęta i rośliny chronione w Polsce5
T-A-6Definicja obszarów chronionych. Klasyfikacja obszarów chronionych. Cele ochrony.4
T-A-7Regulace prawne i inwestycje na obszarach chronionych3
T-A-8Zarządzanie bezpieczeństwem ekologicznym na obszarach chronionych2
T-A-9Założenia reformy systemu zarządzania gospodarką wodną na obszarach chronionych2
30
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia w nauce o zarządzaniu środowiskiem. Koncepcja systemu zarządzania środowiskiem3
T-W-2Organizacja systemu — organy i urzędy zarządzania środowiskiem2
T-W-3Polityka ekologiczna państwa . Polityka ekologiczna Unii Europejskiej . Strategia zrównoważonego rozwoju3
T-W-4Instrumenty zarządzania środowiskiem wodnym4
T-W-5Regulacje prawne . Programy i plany . Narzędzia informacyjne . Zakazy i nakazy . Pozwolenia wodnoprawne3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury10
A-W-3Przygotowywanie się do zajęć5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykłady informacyjne, prelekcje, dyskusja dydaktyczna, film, ćwiczenia problemowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdziany ustne i pisemne, konspekty z zajęć
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO7-2_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie definiować i klasyfikować obszary chronione, wiedzieć jak zarzadzać środowiskiem wodnym, tłumaczyć przemiany zachodzące w środowisku wodnym, znać wymagania, nakazy, zakazy związane z ochroną środowiska wodnego na terenach chronionych o różnej randze ochrony, zna aktualne prawo dotyczące ochrony i zarzadzania środowiskie wodnym na obszarach chronionych
GW_1A_W09, GW_1A_W10, GW_1A_W13R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07, R1A_W08, R1A_W09InzA_W04C-1T-A-8, T-A-9, T-A-7, T-A-3, T-A-2, T-A-5, T-A-6, T-W-1, T-W-5, T-A-1, T-W-3, T-W-2, T-A-4, T-W-4M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO7-2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajeć student powinien być w stanie definiować i klasyfikować metody zarządzania srodowiskiem wodnym na terenach chronionych, zaproponować właściwy model zarzadzania i gospodarki wodnej na terenach chronionych, przygotować operat wodnoprawny i podstawowezagadnienia związane z oceną oddziaływania przedsięwzięć wodno-środowiskowych na terenach chronionych
GW_1A_U03, GW_1A_U14, GW_1A_U18, GW_1A_U16R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U08InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U08C-1T-W-4, T-A-2, T-W-2, T-A-3, T-W-1, T-A-7, T-A-1, T-W-5, T-A-5, T-W-3, T-A-9, T-A-6, T-A-8, T-A-4M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO7-2_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabedzie następujące postawy: chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów, zdolny do samokształcenia
GW_1A_K01, GW_1A_K03, GW_1A_K04R1A_K01, R1A_K02, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-A-2, T-A-7, T-W-4, T-W-3, T-A-4, T-W-1, T-A-3, T-A-8, T-A-6, T-W-2, T-W-5, T-A-9, T-A-5, T-A-1M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO7-2_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie definiować i klasyfikować obszary chronione, wiedzieć jak zarzadzać środowiskiem wodnym, tłumaczyć przemiany zachodzące w środowisku wodnym, znać wymagania, nakazy, zakazy związane z ochroną środowiska wodnego na terenach chronionych o różnej randze ochrony, zna aktualne prawo dotyczące ochrony i zarzadzania środowiskie wodnym na obszarach chronionych
2,0Student nie posiadł odpowiedniej wiedzy na temat zarzadzania środowiskiem wodnym, nie potrafi definiować i klasyikować obszarów chronionych, nie zna podtsawowych aktów prawnych dotyczących środowiska na obszarach chronionych
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat zarzadzania środowiskiem wodnym, potrafi własnymi słowami definiować i klasyfikować obszary chronione, zna podstawowe akty prawne dotyczących środowiska na obszarach chronionych w sposób dostateczny
3,5Student posiada podstawową wiedzę na temat zarzadzania środowiskiem wodnym, potrafi właściwie definiować i klasyfikować obszary chronione, zna podstawowe akty prawne dotyczących środowiska na obszarach chronionych w sposób ponad dostateczny
4,0Student posiada wiedzę na temat zarzadzania środowiskiem wodnym w stopniu dobrym, potrafi właściwie definiować i klasyfikować obszary chronione i je opisywać, zna podstawowe akty prawne dotyczących środowiska na obszarach chronionych w sposób dobry
4,5Student posiada wiedzę na temat zarzadzania środowiskiem wodnym w stopniu ponad dobrym, zna metody zarządzania i potrafi je właściwie dobierać, potrafi właściwie definiować i klasyfikować obszary chronione i je opisywać, zna podstawowe akty prawne dotyczących środowiska na obszarach chronionych w sposób ponad dobry
5,0Student posiada wiedzę na temat zarzadzania środowiskiem wodnym w stopniu bardzo dobrym, zna metody zarządzania i potrafi je właściwie dobierać, potrafi właściwie definiować i klasyfikować obszary chronione i je opisywać, zna podstawowe akty prawne dotyczących środowiska na obszarach chronionych w sposób bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO7-2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajeć student powinien być w stanie definiować i klasyfikować metody zarządzania srodowiskiem wodnym na terenach chronionych, zaproponować właściwy model zarzadzania i gospodarki wodnej na terenach chronionych, przygotować operat wodnoprawny i podstawowezagadnienia związane z oceną oddziaływania przedsięwzięć wodno-środowiskowych na terenach chronionych
2,0Student nie potrafi definiować i klasyfikować metod zarządzania srodowiskiem wodnym na terenach chronionych, nie potrafi zaproponować właściwego model zarzadzania i gospodarki wodnej na terenach chronionych, nie potrafi przygotować podstawowego operatu wodnoprawnego i podstawowych zagadnien związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć wodno-środowiskowych na terenach chronionych
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi definiować i klasyfikować metody zarządzania srodowiskiem wodnym na terenach chronionych, zaproponować właściwy model zarzadzania i gospodarki wodnej na terenach chronionych, przygotować operat wodnoprawny i podstawowezagadnienia związane z oceną oddziaływania przedsięwzięć wodno-środowiskowych na terenach chronionych
3,5Student w stopniu ponad dostatecznym potrafi definiować i klasyfikować metody zarządzania srodowiskiem wodnym na terenach chronionych, zaproponować właściwy model zarzadzania i gospodarki wodnej na terenach chronionych, przygotować operat wodnoprawny i podstawowezagadnienia związane z oceną oddziaływania przedsięwzięć wodno-środowiskowych na terenach chronionych
4,0Student w stopniu dobrym potrafi definiować i klasyfikować metody zarządzania srodowiskiem wodnym na terenach chronionych, zaproponować właściwy model zarzadzania i gospodarki wodnej na terenach chronionych, przygotować operat wodnoprawny i podstawowezagadnienia związane z oceną oddziaływania przedsięwzięć wodno-środowiskowych na terenach chronionych
4,5Student w stopniu ponad dobrym potrafi definiować i klasyfikować metody zarządzania srodowiskiem wodnym na terenach chronionych, zaproponować właściwy model zarzadzania i gospodarki wodnej na terenach chronionych, przygotować operat wodnoprawny i podstawowezagadnienia związane z oceną oddziaływania przedsięwzięć wodno-środowiskowych na terenach chronionych
5,0Student w stopniu bardzo dobrym potrafi definiować i klasyfikować metody zarządzania srodowiskiem wodnym na terenach chronionych, zaproponować właściwy model zarzadzania i gospodarki wodnej na terenach chronionych, przygotować operat wodnoprawny i podstawowezagadnienia związane z oceną oddziaływania przedsięwzięć wodno-środowiskowych na terenach chronionych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO7-2_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabedzie następujące postawy: chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów, zdolny do samokształcenia
2,0Student nie nabył następujących postaw: chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów
3,0student jest chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów w stopniu dostatecznym
3,5student jest chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów w stopniu ponad dostatecznym
4,0student jest chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów w stopniu dobrym
4,5student jest chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów w stopniu ponad dobrym
5,0student jest chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów w stopniu bardzo dobrym

Literatura podstawowa

  1. Bazyli Poskrobko, Tomasz Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa, 2012, 1
  2. Edward Kowal, Aneta Kucińska-Landwójtowicz, Andrzej Misiołek, Zarządzanie środowiskowe, PWE, Warszawa, 2013
  3. Partyka J., Pociask-Karteczka J, Wody na obszarach chronionych, IGiGP UJ, Kraków, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Kędziora A., Przyrodnicze podstawy gospodarowania woda w Polsce. W: Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej, ZBŚRiL, PAN Poznań, Poznan, 2005

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Regulacje ogólnoprawne w ochronie środowiska4
T-A-2Źródła finansowania ochrony środowiska wodnego w Polsce2
T-A-3Istota i znaczenie informacji w systemie zarządzania środowiskiem . System informacji o środowisku w Unii Europejskiej. System informacji o środowisku w Polsce — Państwowy Monitoring Środowiska4
T-A-4Zarządzanie ochroną przyrody w Polsce4
T-A-5Zwierzęta i rośliny chronione w Polsce5
T-A-6Definicja obszarów chronionych. Klasyfikacja obszarów chronionych. Cele ochrony.4
T-A-7Regulace prawne i inwestycje na obszarach chronionych3
T-A-8Zarządzanie bezpieczeństwem ekologicznym na obszarach chronionych2
T-A-9Założenia reformy systemu zarządzania gospodarką wodną na obszarach chronionych2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia w nauce o zarządzaniu środowiskiem. Koncepcja systemu zarządzania środowiskiem3
T-W-2Organizacja systemu — organy i urzędy zarządzania środowiskiem2
T-W-3Polityka ekologiczna państwa . Polityka ekologiczna Unii Europejskiej . Strategia zrównoważonego rozwoju3
T-W-4Instrumenty zarządzania środowiskiem wodnym4
T-W-5Regulacje prawne . Programy i plany . Narzędzia informacyjne . Zakazy i nakazy . Pozwolenia wodnoprawne3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury10
A-W-3Przygotowywanie się do zajęć5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO7-2_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie definiować i klasyfikować obszary chronione, wiedzieć jak zarzadzać środowiskiem wodnym, tłumaczyć przemiany zachodzące w środowisku wodnym, znać wymagania, nakazy, zakazy związane z ochroną środowiska wodnego na terenach chronionych o różnej randze ochrony, zna aktualne prawo dotyczące ochrony i zarzadzania środowiskie wodnym na obszarach chronionych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W09Ma wiedzę w zakresie zarządzania zasobami wód, zarządzania infrastrukturą komunalną, obszarami przybrzeżnymi, planowania przestrzennego oraz gospodarowania zasobami wód na terenach chronionych.
GW_1A_W10Ma wiedzę na temat zarządzania środowiskiem wodnym w aspekcie turystyki wodnej.
GW_1A_W13Zna rolę i znaczenie ocen oddziaływania na środowisko jako podstawowego narzędzia zrównoważonego użytkowania i kształtowania zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
R1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zarządzaniem środowiskiem wodnym w obszarach chronionych, koncepcją sieci obszarów chronionych o różnej randze w Polsce i w Europie. Przedstawienie wymagań formalnoprawnych w zakresie stanowienia obszarów chronionych, prowadzenie na ich terenie działalności gospodarczej przy uwzględnieniu racjonalnego wykorzystania i ochrony środowiska wodnego
Treści programoweT-A-8Zarządzanie bezpieczeństwem ekologicznym na obszarach chronionych
T-A-9Założenia reformy systemu zarządzania gospodarką wodną na obszarach chronionych
T-A-7Regulace prawne i inwestycje na obszarach chronionych
T-A-3Istota i znaczenie informacji w systemie zarządzania środowiskiem . System informacji o środowisku w Unii Europejskiej. System informacji o środowisku w Polsce — Państwowy Monitoring Środowiska
T-A-2Źródła finansowania ochrony środowiska wodnego w Polsce
T-A-5Zwierzęta i rośliny chronione w Polsce
T-A-6Definicja obszarów chronionych. Klasyfikacja obszarów chronionych. Cele ochrony.
T-W-1Podstawowe pojęcia w nauce o zarządzaniu środowiskiem. Koncepcja systemu zarządzania środowiskiem
T-W-5Regulacje prawne . Programy i plany . Narzędzia informacyjne . Zakazy i nakazy . Pozwolenia wodnoprawne
T-A-1Regulacje ogólnoprawne w ochronie środowiska
T-W-3Polityka ekologiczna państwa . Polityka ekologiczna Unii Europejskiej . Strategia zrównoważonego rozwoju
T-W-2Organizacja systemu — organy i urzędy zarządzania środowiskiem
T-A-4Zarządzanie ochroną przyrody w Polsce
T-W-4Instrumenty zarządzania środowiskiem wodnym
Metody nauczaniaM-1wykłady informacyjne, prelekcje, dyskusja dydaktyczna, film, ćwiczenia problemowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdziany ustne i pisemne, konspekty z zajęć
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiadł odpowiedniej wiedzy na temat zarzadzania środowiskiem wodnym, nie potrafi definiować i klasyikować obszarów chronionych, nie zna podtsawowych aktów prawnych dotyczących środowiska na obszarach chronionych
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat zarzadzania środowiskiem wodnym, potrafi własnymi słowami definiować i klasyfikować obszary chronione, zna podstawowe akty prawne dotyczących środowiska na obszarach chronionych w sposób dostateczny
3,5Student posiada podstawową wiedzę na temat zarzadzania środowiskiem wodnym, potrafi właściwie definiować i klasyfikować obszary chronione, zna podstawowe akty prawne dotyczących środowiska na obszarach chronionych w sposób ponad dostateczny
4,0Student posiada wiedzę na temat zarzadzania środowiskiem wodnym w stopniu dobrym, potrafi właściwie definiować i klasyfikować obszary chronione i je opisywać, zna podstawowe akty prawne dotyczących środowiska na obszarach chronionych w sposób dobry
4,5Student posiada wiedzę na temat zarzadzania środowiskiem wodnym w stopniu ponad dobrym, zna metody zarządzania i potrafi je właściwie dobierać, potrafi właściwie definiować i klasyfikować obszary chronione i je opisywać, zna podstawowe akty prawne dotyczących środowiska na obszarach chronionych w sposób ponad dobry
5,0Student posiada wiedzę na temat zarzadzania środowiskiem wodnym w stopniu bardzo dobrym, zna metody zarządzania i potrafi je właściwie dobierać, potrafi właściwie definiować i klasyfikować obszary chronione i je opisywać, zna podstawowe akty prawne dotyczących środowiska na obszarach chronionych w sposób bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO7-2_U01W wyniku przeprowadzonych zajeć student powinien być w stanie definiować i klasyfikować metody zarządzania srodowiskiem wodnym na terenach chronionych, zaproponować właściwy model zarzadzania i gospodarki wodnej na terenach chronionych, przygotować operat wodnoprawny i podstawowezagadnienia związane z oceną oddziaływania przedsięwzięć wodno-środowiskowych na terenach chronionych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U03Potrafi zarządzać przedsiębiorstwem, infrastrukturą wodną i zasobami środowiska wodnego stosując zasady ekonomii i ekonomiki zgodnie z normami prawnymi Unii Europejskiej.
GW_1A_U14Potrafi na podstawie zgromadzonych danych dokonać oceny zasobów środowiska wodnego.
GW_1A_U18Potrafi identyfikować i specyfikować zadania inżynierskie o charakterze praktycznym związane z eksploatacją zasobów środowiska wodnego oraz niwelowania skutków antropopresji.
GW_1A_U16Potrafi opracować plan zagospodarowania środowiska wodnego i przygotować koncepcyjną dokumentację niezbędną do jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zarządzaniem środowiskiem wodnym w obszarach chronionych, koncepcją sieci obszarów chronionych o różnej randze w Polsce i w Europie. Przedstawienie wymagań formalnoprawnych w zakresie stanowienia obszarów chronionych, prowadzenie na ich terenie działalności gospodarczej przy uwzględnieniu racjonalnego wykorzystania i ochrony środowiska wodnego
Treści programoweT-W-4Instrumenty zarządzania środowiskiem wodnym
T-A-2Źródła finansowania ochrony środowiska wodnego w Polsce
T-W-2Organizacja systemu — organy i urzędy zarządzania środowiskiem
T-A-3Istota i znaczenie informacji w systemie zarządzania środowiskiem . System informacji o środowisku w Unii Europejskiej. System informacji o środowisku w Polsce — Państwowy Monitoring Środowiska
T-W-1Podstawowe pojęcia w nauce o zarządzaniu środowiskiem. Koncepcja systemu zarządzania środowiskiem
T-A-7Regulace prawne i inwestycje na obszarach chronionych
T-A-1Regulacje ogólnoprawne w ochronie środowiska
T-W-5Regulacje prawne . Programy i plany . Narzędzia informacyjne . Zakazy i nakazy . Pozwolenia wodnoprawne
T-A-5Zwierzęta i rośliny chronione w Polsce
T-W-3Polityka ekologiczna państwa . Polityka ekologiczna Unii Europejskiej . Strategia zrównoważonego rozwoju
T-A-9Założenia reformy systemu zarządzania gospodarką wodną na obszarach chronionych
T-A-6Definicja obszarów chronionych. Klasyfikacja obszarów chronionych. Cele ochrony.
T-A-8Zarządzanie bezpieczeństwem ekologicznym na obszarach chronionych
T-A-4Zarządzanie ochroną przyrody w Polsce
Metody nauczaniaM-1wykłady informacyjne, prelekcje, dyskusja dydaktyczna, film, ćwiczenia problemowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdziany ustne i pisemne, konspekty z zajęć
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi definiować i klasyfikować metod zarządzania srodowiskiem wodnym na terenach chronionych, nie potrafi zaproponować właściwego model zarzadzania i gospodarki wodnej na terenach chronionych, nie potrafi przygotować podstawowego operatu wodnoprawnego i podstawowych zagadnien związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć wodno-środowiskowych na terenach chronionych
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi definiować i klasyfikować metody zarządzania srodowiskiem wodnym na terenach chronionych, zaproponować właściwy model zarzadzania i gospodarki wodnej na terenach chronionych, przygotować operat wodnoprawny i podstawowezagadnienia związane z oceną oddziaływania przedsięwzięć wodno-środowiskowych na terenach chronionych
3,5Student w stopniu ponad dostatecznym potrafi definiować i klasyfikować metody zarządzania srodowiskiem wodnym na terenach chronionych, zaproponować właściwy model zarzadzania i gospodarki wodnej na terenach chronionych, przygotować operat wodnoprawny i podstawowezagadnienia związane z oceną oddziaływania przedsięwzięć wodno-środowiskowych na terenach chronionych
4,0Student w stopniu dobrym potrafi definiować i klasyfikować metody zarządzania srodowiskiem wodnym na terenach chronionych, zaproponować właściwy model zarzadzania i gospodarki wodnej na terenach chronionych, przygotować operat wodnoprawny i podstawowezagadnienia związane z oceną oddziaływania przedsięwzięć wodno-środowiskowych na terenach chronionych
4,5Student w stopniu ponad dobrym potrafi definiować i klasyfikować metody zarządzania srodowiskiem wodnym na terenach chronionych, zaproponować właściwy model zarzadzania i gospodarki wodnej na terenach chronionych, przygotować operat wodnoprawny i podstawowezagadnienia związane z oceną oddziaływania przedsięwzięć wodno-środowiskowych na terenach chronionych
5,0Student w stopniu bardzo dobrym potrafi definiować i klasyfikować metody zarządzania srodowiskiem wodnym na terenach chronionych, zaproponować właściwy model zarzadzania i gospodarki wodnej na terenach chronionych, przygotować operat wodnoprawny i podstawowezagadnienia związane z oceną oddziaływania przedsięwzięć wodno-środowiskowych na terenach chronionych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO7-2_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabedzie następujące postawy: chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów, zdolny do samokształcenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
GW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
GW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zarządzaniem środowiskiem wodnym w obszarach chronionych, koncepcją sieci obszarów chronionych o różnej randze w Polsce i w Europie. Przedstawienie wymagań formalnoprawnych w zakresie stanowienia obszarów chronionych, prowadzenie na ich terenie działalności gospodarczej przy uwzględnieniu racjonalnego wykorzystania i ochrony środowiska wodnego
Treści programoweT-A-2Źródła finansowania ochrony środowiska wodnego w Polsce
T-A-7Regulace prawne i inwestycje na obszarach chronionych
T-W-4Instrumenty zarządzania środowiskiem wodnym
T-W-3Polityka ekologiczna państwa . Polityka ekologiczna Unii Europejskiej . Strategia zrównoważonego rozwoju
T-A-4Zarządzanie ochroną przyrody w Polsce
T-W-1Podstawowe pojęcia w nauce o zarządzaniu środowiskiem. Koncepcja systemu zarządzania środowiskiem
T-A-3Istota i znaczenie informacji w systemie zarządzania środowiskiem . System informacji o środowisku w Unii Europejskiej. System informacji o środowisku w Polsce — Państwowy Monitoring Środowiska
T-A-8Zarządzanie bezpieczeństwem ekologicznym na obszarach chronionych
T-A-6Definicja obszarów chronionych. Klasyfikacja obszarów chronionych. Cele ochrony.
T-W-2Organizacja systemu — organy i urzędy zarządzania środowiskiem
T-W-5Regulacje prawne . Programy i plany . Narzędzia informacyjne . Zakazy i nakazy . Pozwolenia wodnoprawne
T-A-9Założenia reformy systemu zarządzania gospodarką wodną na obszarach chronionych
T-A-5Zwierzęta i rośliny chronione w Polsce
T-A-1Regulacje ogólnoprawne w ochronie środowiska
Metody nauczaniaM-1wykłady informacyjne, prelekcje, dyskusja dydaktyczna, film, ćwiczenia problemowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdziany ustne i pisemne, konspekty z zajęć
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie nabył następujących postaw: chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów
3,0student jest chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów w stopniu dostatecznym
3,5student jest chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów w stopniu ponad dostatecznym
4,0student jest chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów w stopniu dobrym
4,5student jest chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów w stopniu ponad dobrym
5,0student jest chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów w stopniu bardzo dobrym