Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Gospodarka wodna na terenach chronionych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Gospodarka wodna na terenach chronionych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Gospodarki Rybackiej
Nauczyciel odpowiedzialny Wawrzyniec Wawrzyniak <Wawrzyniec.Wawrzyniak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Przemysław Czerniejewski <Przemyslaw.Czerniejewski@zut.edu.pl>, Mariusz Raczyński <Mariusz.Raczynski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 10 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 30 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu ochrony środowiska na poziomie szkoły średniej, podstaw biologii i geografii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z koncepcją sieci obszarów chronionych o różnej randze w Polsce i w Europie. Przedstawienie wymagań formalnoprawnych w zakresie stanowienia obszarów chronionych oraz prowadzenie na ich terenie działalności gospodarczej, głównie gospodarki wodnej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Obszary chronione w Europie i Polsce- Historia, teraźniejszość i perspektywy5
T-A-2Prawodawstwo Unijne i Polskie w zakresie tworzenia, oraz gospodarowania na obszarach chronionych5
T-A-3Procedury inwestycyjne na obszarach chronionych3
T-A-4Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko na terenach Natura 20005
T-A-5Turystyka wodna na obszarach Natura 20002
T-A-6Ciągłość ekologiczna- river continuum. Budowle hydrotechniczne a utrata ciągłości ekologicznej rzek na obszarach chronionych.3
T-A-7Eksploatacja rybacka w wodach na obszarach chronionych- zagrożenia, zalecenia i orgraniczenia3
T-A-8Ramowa dyrektywa wodna. Cele środowiskowe dla jednolitych części wód powierzchniowych oraz na terenach chronionych4
30
wykłady
T-W-1Definicja, rodzaje i położenie terenów chronionych.4
T-W-2Podstawy prawne tworzenia i zarządzania terenami chronionymi2
T-W-3Koncepcja tworzenia sieci obszarów chronionych Natura 20002
T-W-4Wymagania formalno-prawne w gospodarowaniu i zarzadzaniu terenami położonymi w obszarach Natura 20004
T-W-5Gospodarowanie wodami na terenach chronionych o różnej randze3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie dostępnego piśmiennictwa10
A-W-3Przygotowywanie się do zajęć5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykłady informacyjne, problemowy, dyskusja dydaktyczna, film, prelekcje

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Pisemne i ustne sprawdziany wiedzy
S-2Ocena podsumowująca: Pisemny sprawdzian końcowy z przedmiotu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO7-1_W01
Student zna ograniczenia związane gospodarowaniem wodą na obszarach prawnie chronionych. Ma wiedzę dotyczacą aktów prawnych związanych z działalnoscią na obszarach chronionych. Właściwie definiuje i klasyfikuje obszray chronione. Zna podstawowe pojęcia dotyczące gospodarowania wodą na terenach chronionych
GW_1A_W06, GW_1A_W09, GW_1A_W13R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07, R1A_W08InzA_W04C-1T-A-2, T-A-6, T-W-5, T-A-5, T-W-2, T-A-3, T-A-4, T-W-1, T-A-8, T-A-1, T-W-3, T-W-4, T-A-7M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO7-1_U01
Student nabywa zdolnośc do stosowania zdobytej wiedzy na zajęciach i rozwiązywania problemów związanych z gospodarką wodną na terenach chronionych
GW_1A_U16, GW_1A_U17R1A_U05, R1A_U08InzA_U04, InzA_U08C-1T-W-3, T-A-3, T-W-5, T-A-5, T-A-6, T-W-1, T-A-7, T-W-4, T-W-2, T-A-8, T-A-4M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO7-1_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabedzie następujące postawy: chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów, zdolny do samokształcenia
GW_1A_K04, GW_1A_K01, GW_1A_K03R1A_K01, R1A_K02, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-4, T-A-6, T-A-7, T-W-3, T-W-1, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-W-5, T-A-8, T-W-2M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO7-1_W01
Student zna ograniczenia związane gospodarowaniem wodą na obszarach prawnie chronionych. Ma wiedzę dotyczacą aktów prawnych związanych z działalnoscią na obszarach chronionych. Właściwie definiuje i klasyfikuje obszray chronione. Zna podstawowe pojęcia dotyczące gospodarowania wodą na terenach chronionych
2,0Student nie zna ograniczen związanych z gospodarowaniem wodą na obszarach prawnie chronionych. Nie ma wiedzy dotyczacej aktów prawnych związanych z działalnoscią na obszarach chronionych. Nie potrafi definiować i klasyfikować obszarów chronionych. Nie zna podstawowych pojęc dotyczących gospodarowania wodą na terenach chronionych
3,0Student zna podstawowe ograniczenia związane gospodarowaniem wodą na obszarach prawnie chronionych. Ma niewielką wiedzę dotyczacą aktów prawnych związanych z działalnoscią na obszarach chronionych. Właściwie w stopniu podstawowym definiuje i klasyfikuje wybrane obszary chronione. Zna podstawowe pojęcia dotyczące gospodarowania wodą na terenach chronionych
3,5Student zna ograniczenia związane gospodarowaniem wodą na obszarach prawnie chronionych. Ma wiedzę dotyczacą aktów prawnych związanych z działalnoscią na obszarach chronionych. Właściwie definiuje i klasyfikuje wybrane obszary chronione. Zna podstawowe pojęcia dotyczące gospodarowania wodą na terenach chronionych
4,0Student zna ograniczenia związane gospodarowaniem wodą na obszarach prawnie chronionych. Ma wiedzę dotyczacą aktów prawnych związanych z działalnoscią na obszarach chronionych. Właściwie definiuje i klasyfikuje obszary chronione. Zna podstawowe pojęcia dotyczące gospodarowania wodą na terenach chronionych
4,5Student zna ograniczenia związane gospodarowaniem wodą na obszarach prawnie chronionych oraz potrafi je zastosować . Ma wiedzę dotyczacą aktów prawnych związanych z działalnoscią na obszarach chronionych, oraz potrafi posługiwać się włąsciwymi aktami prawnymi. Prawidłowo definiuje, opisuje i klasyfikuje obszary chronione. Zna podstawowe pojęcia dotyczące gospodarowania wodą na terenach chronionych
5,0Student zna ograniczenia, zakazy, nakazy związane gospodarowaniem wodą na obszarach prawnie chronionych oraz potrafi je zastosować . Ma wiedzę dotyczacą aktów prawnych związanych z działalnoscią na obszarach chronionych, oraz potrafi zastosować je przy rozwiązywaniu problemów. Prawidłowo definiuje, opisuje i klasyfikuje obszary chronione. Zna podstawowe pojęcia dotyczące gospodarowania wodą na terenach chronionych w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO7-1_U01
Student nabywa zdolnośc do stosowania zdobytej wiedzy na zajęciach i rozwiązywania problemów związanych z gospodarką wodną na terenach chronionych
2,0Student nie nabył umiejętności do stosowania zdobytej wiedzy na zajęciach i rozwiązywania problemów związanych z gospodarką wodną na terenach chronionych
3,0Student nabył podstawowe umiejętności do stosowania zdobytej wiedzy na zajęciach i rozwiązywania problemów związanych z gospodarką wodną na terenach chronionych w stopniu dostatecznym
3,5Student nabył umiejętności do stosowania zdobytej wiedzy na zajęciach i rozwiązywania problemów związanych z gospodarką wodną na terenach chronionych w stopniu ponad dostatecznym
4,0Student nabył umiejętności do stosowania zdobytej wiedzy na zajęciach i rozwiązywania problemów związanych z gospodarką wodną na terenach chronionych w stopniu dobrym
4,5Student nabył umiejętności do stosowania zdobytej wiedzy na zajęciach i rozwiązywania problemów związanych z gospodarką wodną na terenach chronionych w stopniu ponad dobrym
5,0Student nabył umiejętności do stosowania zdobytej wiedzy na zajęciach i rozwiązywania problemów związanych z gospodarką wodną na terenach chronionych w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO7-1_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabedzie następujące postawy: chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów, zdolny do samokształcenia
2,0Student nie nabył następujących postaw: chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów
3,0student jest chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów w stopniu dostatecznym
3,5student jest chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów w stopniu ponad dostatecznym
4,0student jest chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów w stopniu dobrym
4,5student jest chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów w stopniu ponad dobrym
5,0student jest chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów w stopniu bardzo dobrym

Literatura podstawowa

  1. Kowalczyk P., Nieznański P., Stańko R., Mas F.M., Sanz M.B., Natura 2000 a gospodarka wodna, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2009
  2. Engel J., Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2009
  3. Partyka J., Pociask-Karteczka J, Wody na obszarach chronionych, IGiGP UJ, Kraków, 2008
  4. Kędziora A., Przyrodnicze podstawy gospodarowania woda w Polsce. W: Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej, ZBŚRiL, PAN Poznań, Poznan, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Kistowski M., Pchałek M, Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2009
  2. Mosiej, J. Pierzgalski E., Jeznach J., Współczesne uwarunkowania gospodarowania wodą na obszarach wiejskich, Postępy Nauk Rolniczych 2011, R. 63, nr 1, s. 25-36, 2011

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Obszary chronione w Europie i Polsce- Historia, teraźniejszość i perspektywy5
T-A-2Prawodawstwo Unijne i Polskie w zakresie tworzenia, oraz gospodarowania na obszarach chronionych5
T-A-3Procedury inwestycyjne na obszarach chronionych3
T-A-4Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko na terenach Natura 20005
T-A-5Turystyka wodna na obszarach Natura 20002
T-A-6Ciągłość ekologiczna- river continuum. Budowle hydrotechniczne a utrata ciągłości ekologicznej rzek na obszarach chronionych.3
T-A-7Eksploatacja rybacka w wodach na obszarach chronionych- zagrożenia, zalecenia i orgraniczenia3
T-A-8Ramowa dyrektywa wodna. Cele środowiskowe dla jednolitych części wód powierzchniowych oraz na terenach chronionych4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Definicja, rodzaje i położenie terenów chronionych.4
T-W-2Podstawy prawne tworzenia i zarządzania terenami chronionymi2
T-W-3Koncepcja tworzenia sieci obszarów chronionych Natura 20002
T-W-4Wymagania formalno-prawne w gospodarowaniu i zarzadzaniu terenami położonymi w obszarach Natura 20004
T-W-5Gospodarowanie wodami na terenach chronionych o różnej randze3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie dostępnego piśmiennictwa10
A-W-3Przygotowywanie się do zajęć5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO7-1_W01Student zna ograniczenia związane gospodarowaniem wodą na obszarach prawnie chronionych. Ma wiedzę dotyczacą aktów prawnych związanych z działalnoscią na obszarach chronionych. Właściwie definiuje i klasyfikuje obszray chronione. Zna podstawowe pojęcia dotyczące gospodarowania wodą na terenach chronionych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W06Ma wiedzę w zakresie gospodarczego wykorzystania wód.
GW_1A_W09Ma wiedzę w zakresie zarządzania zasobami wód, zarządzania infrastrukturą komunalną, obszarami przybrzeżnymi, planowania przestrzennego oraz gospodarowania zasobami wód na terenach chronionych.
GW_1A_W13Zna rolę i znaczenie ocen oddziaływania na środowisko jako podstawowego narzędzia zrównoważonego użytkowania i kształtowania zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
R1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z koncepcją sieci obszarów chronionych o różnej randze w Polsce i w Europie. Przedstawienie wymagań formalnoprawnych w zakresie stanowienia obszarów chronionych oraz prowadzenie na ich terenie działalności gospodarczej, głównie gospodarki wodnej.
Treści programoweT-A-2Prawodawstwo Unijne i Polskie w zakresie tworzenia, oraz gospodarowania na obszarach chronionych
T-A-6Ciągłość ekologiczna- river continuum. Budowle hydrotechniczne a utrata ciągłości ekologicznej rzek na obszarach chronionych.
T-W-5Gospodarowanie wodami na terenach chronionych o różnej randze
T-A-5Turystyka wodna na obszarach Natura 2000
T-W-2Podstawy prawne tworzenia i zarządzania terenami chronionymi
T-A-3Procedury inwestycyjne na obszarach chronionych
T-A-4Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko na terenach Natura 2000
T-W-1Definicja, rodzaje i położenie terenów chronionych.
T-A-8Ramowa dyrektywa wodna. Cele środowiskowe dla jednolitych części wód powierzchniowych oraz na terenach chronionych
T-A-1Obszary chronione w Europie i Polsce- Historia, teraźniejszość i perspektywy
T-W-3Koncepcja tworzenia sieci obszarów chronionych Natura 2000
T-W-4Wymagania formalno-prawne w gospodarowaniu i zarzadzaniu terenami położonymi w obszarach Natura 2000
T-A-7Eksploatacja rybacka w wodach na obszarach chronionych- zagrożenia, zalecenia i orgraniczenia
Metody nauczaniaM-1wykłady informacyjne, problemowy, dyskusja dydaktyczna, film, prelekcje
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Pisemny sprawdzian końcowy z przedmiotu
S-1Ocena formująca: Pisemne i ustne sprawdziany wiedzy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna ograniczen związanych z gospodarowaniem wodą na obszarach prawnie chronionych. Nie ma wiedzy dotyczacej aktów prawnych związanych z działalnoscią na obszarach chronionych. Nie potrafi definiować i klasyfikować obszarów chronionych. Nie zna podstawowych pojęc dotyczących gospodarowania wodą na terenach chronionych
3,0Student zna podstawowe ograniczenia związane gospodarowaniem wodą na obszarach prawnie chronionych. Ma niewielką wiedzę dotyczacą aktów prawnych związanych z działalnoscią na obszarach chronionych. Właściwie w stopniu podstawowym definiuje i klasyfikuje wybrane obszary chronione. Zna podstawowe pojęcia dotyczące gospodarowania wodą na terenach chronionych
3,5Student zna ograniczenia związane gospodarowaniem wodą na obszarach prawnie chronionych. Ma wiedzę dotyczacą aktów prawnych związanych z działalnoscią na obszarach chronionych. Właściwie definiuje i klasyfikuje wybrane obszary chronione. Zna podstawowe pojęcia dotyczące gospodarowania wodą na terenach chronionych
4,0Student zna ograniczenia związane gospodarowaniem wodą na obszarach prawnie chronionych. Ma wiedzę dotyczacą aktów prawnych związanych z działalnoscią na obszarach chronionych. Właściwie definiuje i klasyfikuje obszary chronione. Zna podstawowe pojęcia dotyczące gospodarowania wodą na terenach chronionych
4,5Student zna ograniczenia związane gospodarowaniem wodą na obszarach prawnie chronionych oraz potrafi je zastosować . Ma wiedzę dotyczacą aktów prawnych związanych z działalnoscią na obszarach chronionych, oraz potrafi posługiwać się włąsciwymi aktami prawnymi. Prawidłowo definiuje, opisuje i klasyfikuje obszary chronione. Zna podstawowe pojęcia dotyczące gospodarowania wodą na terenach chronionych
5,0Student zna ograniczenia, zakazy, nakazy związane gospodarowaniem wodą na obszarach prawnie chronionych oraz potrafi je zastosować . Ma wiedzę dotyczacą aktów prawnych związanych z działalnoscią na obszarach chronionych, oraz potrafi zastosować je przy rozwiązywaniu problemów. Prawidłowo definiuje, opisuje i klasyfikuje obszary chronione. Zna podstawowe pojęcia dotyczące gospodarowania wodą na terenach chronionych w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO7-1_U01Student nabywa zdolnośc do stosowania zdobytej wiedzy na zajęciach i rozwiązywania problemów związanych z gospodarką wodną na terenach chronionych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U16Potrafi opracować plan zagospodarowania środowiska wodnego i przygotować koncepcyjną dokumentację niezbędną do jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
GW_1A_U17Umie wykorzystać w pracy zawodowej przepisy regulujące eksploatację zasobów i ochronę środowiska wodnego.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z koncepcją sieci obszarów chronionych o różnej randze w Polsce i w Europie. Przedstawienie wymagań formalnoprawnych w zakresie stanowienia obszarów chronionych oraz prowadzenie na ich terenie działalności gospodarczej, głównie gospodarki wodnej.
Treści programoweT-W-3Koncepcja tworzenia sieci obszarów chronionych Natura 2000
T-A-3Procedury inwestycyjne na obszarach chronionych
T-W-5Gospodarowanie wodami na terenach chronionych o różnej randze
T-A-5Turystyka wodna na obszarach Natura 2000
T-A-6Ciągłość ekologiczna- river continuum. Budowle hydrotechniczne a utrata ciągłości ekologicznej rzek na obszarach chronionych.
T-W-1Definicja, rodzaje i położenie terenów chronionych.
T-A-7Eksploatacja rybacka w wodach na obszarach chronionych- zagrożenia, zalecenia i orgraniczenia
T-W-4Wymagania formalno-prawne w gospodarowaniu i zarzadzaniu terenami położonymi w obszarach Natura 2000
T-W-2Podstawy prawne tworzenia i zarządzania terenami chronionymi
T-A-8Ramowa dyrektywa wodna. Cele środowiskowe dla jednolitych części wód powierzchniowych oraz na terenach chronionych
T-A-4Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko na terenach Natura 2000
Metody nauczaniaM-1wykłady informacyjne, problemowy, dyskusja dydaktyczna, film, prelekcje
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pisemne i ustne sprawdziany wiedzy
S-2Ocena podsumowująca: Pisemny sprawdzian końcowy z przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie nabył umiejętności do stosowania zdobytej wiedzy na zajęciach i rozwiązywania problemów związanych z gospodarką wodną na terenach chronionych
3,0Student nabył podstawowe umiejętności do stosowania zdobytej wiedzy na zajęciach i rozwiązywania problemów związanych z gospodarką wodną na terenach chronionych w stopniu dostatecznym
3,5Student nabył umiejętności do stosowania zdobytej wiedzy na zajęciach i rozwiązywania problemów związanych z gospodarką wodną na terenach chronionych w stopniu ponad dostatecznym
4,0Student nabył umiejętności do stosowania zdobytej wiedzy na zajęciach i rozwiązywania problemów związanych z gospodarką wodną na terenach chronionych w stopniu dobrym
4,5Student nabył umiejętności do stosowania zdobytej wiedzy na zajęciach i rozwiązywania problemów związanych z gospodarką wodną na terenach chronionych w stopniu ponad dobrym
5,0Student nabył umiejętności do stosowania zdobytej wiedzy na zajęciach i rozwiązywania problemów związanych z gospodarką wodną na terenach chronionych w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO7-1_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabedzie następujące postawy: chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów, zdolny do samokształcenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
GW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
GW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z koncepcją sieci obszarów chronionych o różnej randze w Polsce i w Europie. Przedstawienie wymagań formalnoprawnych w zakresie stanowienia obszarów chronionych oraz prowadzenie na ich terenie działalności gospodarczej, głównie gospodarki wodnej.
Treści programoweT-W-4Wymagania formalno-prawne w gospodarowaniu i zarzadzaniu terenami położonymi w obszarach Natura 2000
T-A-6Ciągłość ekologiczna- river continuum. Budowle hydrotechniczne a utrata ciągłości ekologicznej rzek na obszarach chronionych.
T-A-7Eksploatacja rybacka w wodach na obszarach chronionych- zagrożenia, zalecenia i orgraniczenia
T-W-3Koncepcja tworzenia sieci obszarów chronionych Natura 2000
T-W-1Definicja, rodzaje i położenie terenów chronionych.
T-A-3Procedury inwestycyjne na obszarach chronionych
T-A-4Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko na terenach Natura 2000
T-A-5Turystyka wodna na obszarach Natura 2000
T-W-5Gospodarowanie wodami na terenach chronionych o różnej randze
T-A-8Ramowa dyrektywa wodna. Cele środowiskowe dla jednolitych części wód powierzchniowych oraz na terenach chronionych
T-W-2Podstawy prawne tworzenia i zarządzania terenami chronionymi
Metody nauczaniaM-1wykłady informacyjne, problemowy, dyskusja dydaktyczna, film, prelekcje
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pisemne i ustne sprawdziany wiedzy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie nabył następujących postaw: chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów
3,0student jest chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów w stopniu dostatecznym
3,5student jest chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów w stopniu ponad dostatecznym
4,0student jest chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów w stopniu dobrym
4,5student jest chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów w stopniu ponad dobrym
5,0student jest chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów w stopniu bardzo dobrym