Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Mikrobiologia wód:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mikrobiologia wód
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej
Nauczyciel odpowiedzialny Waldemar Dąbrowski <Waldemar.Dabrowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Bogusławska-Wąs <Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl>, Wojciech Sawicki <Wojciech.Sawicki@zut.edu.pl>, Barbara Szymczak <Barbara.Szymczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 9 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50egzamin
laboratoriaL6 30 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy biologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami hodowli i identyfikacji wybranych grup drobnoustrojów oraz metod oznaczania ich liczebności w środowisku
C-2Zapoznanie studentów z rolą mikroorganizmów w środowisku wodnym

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zasady BHP1
T-L-2Metody sterylizacji i dezynfekcji4
T-L-3Metody hodowli drobnoustrojów4
T-L-4Morfologia kolonii bakteryjnej2
T-L-5Morfologia i cytologia komórki6
T-L-6Grzyby mikroskopwe2
T-L-7Metody określania liczby mikroorganizmów w środowisku.4
T-L-8Drobnoustroje wskażnikowe i metody ich oznaczania4
T-L-9Podstawy diagnostyki mikrobiologicznej3
30
wykłady
T-W-1Różnorodność i miejsce mikroorganizmów w przyrodzie2
T-W-2Morfologia komórki prokariotycznej i eukariotycznej3
T-W-3Grupy organizmów prokariotycznych2
T-W-4Ekologia mikroorganzimów4
T-W-5Struktura i funkcjonalna charakterystyka mikrobiocenoz środowisk naturalnych2
T-W-6Sieć mikrobiologiczna jako podstawa funkcjonowania ekosystemów wodnych2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje z prowadzącym zajęcia5
A-W-3Przygotowanie do egzaminu10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Praca laboratoryjna, rozwiązywanie problemów, laboratoryjnych, praca w grupie. Metody dydaktyczne: prezentacja, opis, wyjaśnienie

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie końcowe ustne lub pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO6-1_W01
student ma wiedzę z zakresu podstawowych technik hodowli i identyfikacji wybranych grup mikroorganizmów oraz metod oznaczania ich liczebności w środowisku
GW_1A_W06, GW_1A_W04R1A_W03, R1A_W05, R1A_W06InzA_W03, InzA_W04C-1T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-9, T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1S-1
GW_1A_PO6-1_W02
Student ma wiedze z zakresu roli drobnoustrojów w środowisku wodnym
GW_1A_W06, GW_1A_W04R1A_W03, R1A_W05, R1A_W06InzA_W03, InzA_W04C-1T-L-8, T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO6-1_U01
Student potrafi zastosowawać podstawowe techniki hodowli i identyfikacji wybranych grup mikroorganizmów oraz metod oznaczania ich liczebności w środowisku
GW_1A_U01, GW_1A_U12, GW_1A_U05R1A_U01, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U07InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U07C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-7, T-L-9, T-W-2, T-W-3M-1S-1
GW_1A_PO6-1_U02
Student potrafi wskazać rolę drobnoustrojów w środowisku wodnym
GW_1A_U04R1A_U03, R1A_U04InzA_U07C-2T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO6-1_K01
Student rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy na temat roli i występowania mikroorganizmów w środowisku oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
GW_1A_K04, GW_1A_K03, GW_1A_K01R1A_K01, R1A_K02, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO6-1_W01
student ma wiedzę z zakresu podstawowych technik hodowli i identyfikacji wybranych grup mikroorganizmów oraz metod oznaczania ich liczebności w środowisku
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę na temat metod hodowli i identyfikacji mikroorganizmów oraz zna niezbędne metody oznaczania drobnoustrojów w środowisku wodnym. Na podstawie zgromadzonej wiedzy nie potrafi samodzielnie dokonać interperatacji zachodzących zmian
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_PO6-1_W02
Student ma wiedze z zakresu roli drobnoustrojów w środowisku wodnym
2,0
3,0Student ma podstawowa wiedzę na temat roli mikroorganizmów w środowisku wodnym, nie potarfi wykorzystać zgromadzonej wiedzy w interpretacji zachodzących w środowisku zmian
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO6-1_U01
Student potrafi zastosowawać podstawowe techniki hodowli i identyfikacji wybranych grup mikroorganizmów oraz metod oznaczania ich liczebności w środowisku
2,0
3,0Student potrafi wykorzystać podstawowe metod hodowli i identyfikacji mikroorganizmów oraz zna metody oznaczania drobnoustrojów w środowisku wodnym bez umiejętności interpretacji zmian zachodzących w środowisku
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_PO6-1_U02
Student potrafi wskazać rolę drobnoustrojów w środowisku wodnym
2,0
3,0Student potrafi wskazać rolę mikroorganizmów w środowisku wodnym, ale nie potarfi samodzielnie zinterpretacji zachodzących w środowisku zmian
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO6-1_K01
Student rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy na temat roli i występowania mikroorganizmów w środowisku oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
2,0
3,0Student w zakresie podstawowym rozumie konieczność popularyzacji zdobytej wiedzy z zakresu roli i wystepowania mikroorganizmów w środowisku
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Schlegel H.G., Mikrobiologia ogolna, PWN, Warszawa, 2003
  2. Różalski A., Ćwiczenia z mikrobiologii ogolnej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 1998
  3. Daczkowska-kozo E., Dąbrowski W., Mikrobiologia żywności cz.1, Wyd. AR w Szczecinie, Szczecin, 2001

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zasady BHP1
T-L-2Metody sterylizacji i dezynfekcji4
T-L-3Metody hodowli drobnoustrojów4
T-L-4Morfologia kolonii bakteryjnej2
T-L-5Morfologia i cytologia komórki6
T-L-6Grzyby mikroskopwe2
T-L-7Metody określania liczby mikroorganizmów w środowisku.4
T-L-8Drobnoustroje wskażnikowe i metody ich oznaczania4
T-L-9Podstawy diagnostyki mikrobiologicznej3
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Różnorodność i miejsce mikroorganizmów w przyrodzie2
T-W-2Morfologia komórki prokariotycznej i eukariotycznej3
T-W-3Grupy organizmów prokariotycznych2
T-W-4Ekologia mikroorganzimów4
T-W-5Struktura i funkcjonalna charakterystyka mikrobiocenoz środowisk naturalnych2
T-W-6Sieć mikrobiologiczna jako podstawa funkcjonowania ekosystemów wodnych2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje z prowadzącym zajęcia5
A-W-3Przygotowanie do egzaminu10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO6-1_W01student ma wiedzę z zakresu podstawowych technik hodowli i identyfikacji wybranych grup mikroorganizmów oraz metod oznaczania ich liczebności w środowisku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W06Ma wiedzę w zakresie gospodarczego wykorzystania wód.
GW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami hodowli i identyfikacji wybranych grup drobnoustrojów oraz metod oznaczania ich liczebności w środowisku
Treści programoweT-L-2Metody sterylizacji i dezynfekcji
T-L-3Metody hodowli drobnoustrojów
T-L-4Morfologia kolonii bakteryjnej
T-L-5Morfologia i cytologia komórki
T-L-6Grzyby mikroskopwe
T-L-7Metody określania liczby mikroorganizmów w środowisku.
T-L-9Podstawy diagnostyki mikrobiologicznej
T-W-1Różnorodność i miejsce mikroorganizmów w przyrodzie
T-W-2Morfologia komórki prokariotycznej i eukariotycznej
T-W-3Grupy organizmów prokariotycznych
Metody nauczaniaM-1Praca laboratoryjna, rozwiązywanie problemów, laboratoryjnych, praca w grupie. Metody dydaktyczne: prezentacja, opis, wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę na temat metod hodowli i identyfikacji mikroorganizmów oraz zna niezbędne metody oznaczania drobnoustrojów w środowisku wodnym. Na podstawie zgromadzonej wiedzy nie potrafi samodzielnie dokonać interperatacji zachodzących zmian
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO6-1_W02Student ma wiedze z zakresu roli drobnoustrojów w środowisku wodnym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W06Ma wiedzę w zakresie gospodarczego wykorzystania wód.
GW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami hodowli i identyfikacji wybranych grup drobnoustrojów oraz metod oznaczania ich liczebności w środowisku
Treści programoweT-L-8Drobnoustroje wskażnikowe i metody ich oznaczania
T-W-1Różnorodność i miejsce mikroorganizmów w przyrodzie
T-W-4Ekologia mikroorganzimów
T-W-5Struktura i funkcjonalna charakterystyka mikrobiocenoz środowisk naturalnych
T-W-6Sieć mikrobiologiczna jako podstawa funkcjonowania ekosystemów wodnych
Metody nauczaniaM-1Praca laboratoryjna, rozwiązywanie problemów, laboratoryjnych, praca w grupie. Metody dydaktyczne: prezentacja, opis, wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawowa wiedzę na temat roli mikroorganizmów w środowisku wodnym, nie potarfi wykorzystać zgromadzonej wiedzy w interpretacji zachodzących w środowisku zmian
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO6-1_U01Student potrafi zastosowawać podstawowe techniki hodowli i identyfikacji wybranych grup mikroorganizmów oraz metod oznaczania ich liczebności w środowisku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U01Potrafi wykonać obliczenia i analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, potrafi prowadzić monitoring wód śródlądowych i morskich, potrafi wskazać kierunki działań ochronnych i rekultywacyjnych, potrafi ocenić oddziaływanie zlewni na wody powierzchniowe.
GW_1A_U12Potrafi zinterpretować wyniki badań biologicznych i wykorzystać je w programach hodowlanych i strategiach ochrony zasobów oraz zachowania bioróżnorodności środowiska wodnego.
GW_1A_U05Potrafi pracować w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac. Rozumie potrzebę i ma możliwości samokształcenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami hodowli i identyfikacji wybranych grup drobnoustrojów oraz metod oznaczania ich liczebności w środowisku
Treści programoweT-L-1Zasady BHP
T-L-2Metody sterylizacji i dezynfekcji
T-L-3Metody hodowli drobnoustrojów
T-L-4Morfologia kolonii bakteryjnej
T-L-5Morfologia i cytologia komórki
T-L-7Metody określania liczby mikroorganizmów w środowisku.
T-L-9Podstawy diagnostyki mikrobiologicznej
T-W-2Morfologia komórki prokariotycznej i eukariotycznej
T-W-3Grupy organizmów prokariotycznych
Metody nauczaniaM-1Praca laboratoryjna, rozwiązywanie problemów, laboratoryjnych, praca w grupie. Metody dydaktyczne: prezentacja, opis, wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wykorzystać podstawowe metod hodowli i identyfikacji mikroorganizmów oraz zna metody oznaczania drobnoustrojów w środowisku wodnym bez umiejętności interpretacji zmian zachodzących w środowisku
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO6-1_U02Student potrafi wskazać rolę drobnoustrojów w środowisku wodnym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U04Ma umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji i formułowania oraz uzasadniania opinii związanych ze środowiskiem wodnym.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z rolą mikroorganizmów w środowisku wodnym
Treści programoweT-L-7Metody określania liczby mikroorganizmów w środowisku.
T-L-8Drobnoustroje wskażnikowe i metody ich oznaczania
T-L-9Podstawy diagnostyki mikrobiologicznej
T-W-1Różnorodność i miejsce mikroorganizmów w przyrodzie
T-W-3Grupy organizmów prokariotycznych
T-W-4Ekologia mikroorganzimów
T-W-5Struktura i funkcjonalna charakterystyka mikrobiocenoz środowisk naturalnych
T-W-6Sieć mikrobiologiczna jako podstawa funkcjonowania ekosystemów wodnych
Metody nauczaniaM-1Praca laboratoryjna, rozwiązywanie problemów, laboratoryjnych, praca w grupie. Metody dydaktyczne: prezentacja, opis, wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wskazać rolę mikroorganizmów w środowisku wodnym, ale nie potarfi samodzielnie zinterpretacji zachodzących w środowisku zmian
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO6-1_K01Student rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy na temat roli i występowania mikroorganizmów w środowisku oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
GW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
GW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami hodowli i identyfikacji wybranych grup drobnoustrojów oraz metod oznaczania ich liczebności w środowisku
C-2Zapoznanie studentów z rolą mikroorganizmów w środowisku wodnym
Treści programoweT-L-7Metody określania liczby mikroorganizmów w środowisku.
T-L-8Drobnoustroje wskażnikowe i metody ich oznaczania
T-L-9Podstawy diagnostyki mikrobiologicznej
T-W-1Różnorodność i miejsce mikroorganizmów w przyrodzie
T-W-2Morfologia komórki prokariotycznej i eukariotycznej
T-W-3Grupy organizmów prokariotycznych
T-W-4Ekologia mikroorganzimów
T-W-5Struktura i funkcjonalna charakterystyka mikrobiocenoz środowisk naturalnych
T-W-6Sieć mikrobiologiczna jako podstawa funkcjonowania ekosystemów wodnych
Metody nauczaniaM-1Praca laboratoryjna, rozwiązywanie problemów, laboratoryjnych, praca w grupie. Metody dydaktyczne: prezentacja, opis, wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w zakresie podstawowym rozumie konieczność popularyzacji zdobytej wiedzy z zakresu roli i wystepowania mikroorganizmów w środowisku
3,5
4,0
4,5
5,0