Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Bezpieczeństwo na wodzie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Bezpieczeństwo na wodzie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Akwakultury
Nauczyciel odpowiedzialny Robert Dziaman <Robert.Dziaman@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Robert Dziaman <Robert.Dziaman@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 8 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL1 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1- anatomia człowieka - fizjologia człowieka - biologia

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Pogłębienie wiedzy o stanach wymagających natychmiastowej interwencji w wybranych jednostkach chorobowych. Kształcenie odpowiednich postaw społeczno-moralnych uczniów wobec napotkanej sytuacji zagrożenia życia i zdrowia własnego i innych. Nauka szybkiego i prawidłowego sposobu wzywania pomocy. Poznawanie bezpiecznych sposobów udzielania pomocy przedmedycznej do momentu przyjazdu lekarza; Przygotowanie studenta do samodzielnego bezprzyrządowego postępowania ratowniczego na miejscu wypadku.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Pierwsza pomoc, podstawowy algorytm postępowania. Ocena stanu pacjenta. Ustalenie postępowania i decyzji o podjęciu czynności ratunkowych. Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń. Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych. Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci. Przywracanie drożności dróg oddechowych. Umiejętnośc wykorzystania defibrylacji manualnej. Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej. EKG. Style pływania stosowane w ratownictwie wodnym, holowanie osoby zmęczonej, bezpośrednia akcja ratownicza w wodzie.30
30
wykłady
T-W-1Obowiązujące akta prawa i podstawowe pojęcia ratownicze z zakresu pierwszej pomocy. Sprzęt pierwszej pomocy. Podstawowe wiadomości z Anatomii człowieka. Podstawowe wiadomości z fizjologi człowieka: układ nerwowego, układ krążenia, oddychania. Opanowanie podstawowych elementów ratownictwa wodnego. Opanowanie zachowań w środowisku wodnym. Zasady organizowania akcji ratunkowych. Standardy i procedury ratownicze stosowane przez ratowników WOPR-u innych jednostek ratowniczych.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury10
A-L-3zaliczenie przedmiotu5
A-L-4Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji15
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu7
A-W-3uczestnictwo w konsultacjach8
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład, pogadanka, referat, filmy szkoleniowo-dydaktyczne, prezentacja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Umiejętności praktyczne - umiejętność prowadzenia resuscytacji bezprzyrządowej na fantomach, Zaliczenie - obecność na wszystkich zajęciach ujętych planem nauczania, zaliczenie praktycznego wykonania resuscytacji bezprzyrządowej, kolokwium zaliczeniowe.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO5-1_W01
wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Potrafi myslec i działac w sposób przedsiebiorczy.
GW_1A_W10R1A_W09InzA_W04C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO5-1_U01
wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
GW_1A_U11R1A_U06, R1A_U07InzA_U06C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO5-1_K01
wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
GW_1A_K01R1A_K01, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO5-1_W01
wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Potrafi myslec i działac w sposób przedsiebiorczy.
2,0
3,0Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO5-1_U01
wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
2,0
3,0Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO5-1_K01
wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
2,0
3,0Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy. 50-60% poprawnych odpowiedzi w teście końcowym
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Jakubaszko J. red., Ratownik Medyczny, Wyd. Górnicki, Wrocław, 2003
  2. Jakubaszko J. red., Medycyna ratunkowa. Nagłe zagrożenia pochodzenia wewnętrznego., Wyd. Górnicki, Wrocław, 2003
  3. Kołodziej R., Tabaczek - Bejster I., Dudziak A., Ratownictwo wodne: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2012

Literatura dodatkowa

  1. Kózka M., Stany zagrożenia życia., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2001

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Pierwsza pomoc, podstawowy algorytm postępowania. Ocena stanu pacjenta. Ustalenie postępowania i decyzji o podjęciu czynności ratunkowych. Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń. Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych. Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci. Przywracanie drożności dróg oddechowych. Umiejętnośc wykorzystania defibrylacji manualnej. Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej. EKG. Style pływania stosowane w ratownictwie wodnym, holowanie osoby zmęczonej, bezpośrednia akcja ratownicza w wodzie.30
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Obowiązujące akta prawa i podstawowe pojęcia ratownicze z zakresu pierwszej pomocy. Sprzęt pierwszej pomocy. Podstawowe wiadomości z Anatomii człowieka. Podstawowe wiadomości z fizjologi człowieka: układ nerwowego, układ krążenia, oddychania. Opanowanie podstawowych elementów ratownictwa wodnego. Opanowanie zachowań w środowisku wodnym. Zasady organizowania akcji ratunkowych. Standardy i procedury ratownicze stosowane przez ratowników WOPR-u innych jednostek ratowniczych.15
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury10
A-L-3zaliczenie przedmiotu5
A-L-4Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu7
A-W-3uczestnictwo w konsultacjach8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO5-1_W01wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Potrafi myslec i działac w sposób przedsiebiorczy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W10Ma wiedzę na temat zarządzania środowiskiem wodnym w aspekcie turystyki wodnej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Pogłębienie wiedzy o stanach wymagających natychmiastowej interwencji w wybranych jednostkach chorobowych. Kształcenie odpowiednich postaw społeczno-moralnych uczniów wobec napotkanej sytuacji zagrożenia życia i zdrowia własnego i innych. Nauka szybkiego i prawidłowego sposobu wzywania pomocy. Poznawanie bezpiecznych sposobów udzielania pomocy przedmedycznej do momentu przyjazdu lekarza; Przygotowanie studenta do samodzielnego bezprzyrządowego postępowania ratowniczego na miejscu wypadku.
Treści programoweT-W-1Obowiązujące akta prawa i podstawowe pojęcia ratownicze z zakresu pierwszej pomocy. Sprzęt pierwszej pomocy. Podstawowe wiadomości z Anatomii człowieka. Podstawowe wiadomości z fizjologi człowieka: układ nerwowego, układ krążenia, oddychania. Opanowanie podstawowych elementów ratownictwa wodnego. Opanowanie zachowań w środowisku wodnym. Zasady organizowania akcji ratunkowych. Standardy i procedury ratownicze stosowane przez ratowników WOPR-u innych jednostek ratowniczych.
Metody nauczaniaM-1wykład, pogadanka, referat, filmy szkoleniowo-dydaktyczne, prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Umiejętności praktyczne - umiejętność prowadzenia resuscytacji bezprzyrządowej na fantomach, Zaliczenie - obecność na wszystkich zajęciach ujętych planem nauczania, zaliczenie praktycznego wykonania resuscytacji bezprzyrządowej, kolokwium zaliczeniowe.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO5-1_U01wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U11Posiada podstawowe umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich i eksploatacji środowiska wodnego.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Pogłębienie wiedzy o stanach wymagających natychmiastowej interwencji w wybranych jednostkach chorobowych. Kształcenie odpowiednich postaw społeczno-moralnych uczniów wobec napotkanej sytuacji zagrożenia życia i zdrowia własnego i innych. Nauka szybkiego i prawidłowego sposobu wzywania pomocy. Poznawanie bezpiecznych sposobów udzielania pomocy przedmedycznej do momentu przyjazdu lekarza; Przygotowanie studenta do samodzielnego bezprzyrządowego postępowania ratowniczego na miejscu wypadku.
Treści programoweT-W-1Obowiązujące akta prawa i podstawowe pojęcia ratownicze z zakresu pierwszej pomocy. Sprzęt pierwszej pomocy. Podstawowe wiadomości z Anatomii człowieka. Podstawowe wiadomości z fizjologi człowieka: układ nerwowego, układ krążenia, oddychania. Opanowanie podstawowych elementów ratownictwa wodnego. Opanowanie zachowań w środowisku wodnym. Zasady organizowania akcji ratunkowych. Standardy i procedury ratownicze stosowane przez ratowników WOPR-u innych jednostek ratowniczych.
Metody nauczaniaM-1wykład, pogadanka, referat, filmy szkoleniowo-dydaktyczne, prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Umiejętności praktyczne - umiejętność prowadzenia resuscytacji bezprzyrządowej na fantomach, Zaliczenie - obecność na wszystkich zajęciach ujętych planem nauczania, zaliczenie praktycznego wykonania resuscytacji bezprzyrządowej, kolokwium zaliczeniowe.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO5-1_K01wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Pogłębienie wiedzy o stanach wymagających natychmiastowej interwencji w wybranych jednostkach chorobowych. Kształcenie odpowiednich postaw społeczno-moralnych uczniów wobec napotkanej sytuacji zagrożenia życia i zdrowia własnego i innych. Nauka szybkiego i prawidłowego sposobu wzywania pomocy. Poznawanie bezpiecznych sposobów udzielania pomocy przedmedycznej do momentu przyjazdu lekarza; Przygotowanie studenta do samodzielnego bezprzyrządowego postępowania ratowniczego na miejscu wypadku.
Treści programoweT-W-1Obowiązujące akta prawa i podstawowe pojęcia ratownicze z zakresu pierwszej pomocy. Sprzęt pierwszej pomocy. Podstawowe wiadomości z Anatomii człowieka. Podstawowe wiadomości z fizjologi człowieka: układ nerwowego, układ krążenia, oddychania. Opanowanie podstawowych elementów ratownictwa wodnego. Opanowanie zachowań w środowisku wodnym. Zasady organizowania akcji ratunkowych. Standardy i procedury ratownicze stosowane przez ratowników WOPR-u innych jednostek ratowniczych.
Metody nauczaniaM-1wykład, pogadanka, referat, filmy szkoleniowo-dydaktyczne, prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Umiejętności praktyczne - umiejętność prowadzenia resuscytacji bezprzyrządowej na fantomach, Zaliczenie - obecność na wszystkich zajęciach ujętych planem nauczania, zaliczenie praktycznego wykonania resuscytacji bezprzyrządowej, kolokwium zaliczeniowe.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy. 50-60% poprawnych odpowiedzi w teście końcowym
3,5
4,0
4,5
5,0