Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Zarządzanie infrastrukturą komunalną:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie infrastrukturą komunalną
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Sanitarnej
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Tarnowski <Krzysztof.Tarnowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sławomira Bering <Slawomira.Bering@zut.edu.pl>, Anna Głowacka <Anna.Glowacka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawy matematyki i chemii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zaznajomienie studenta z zasadami funkcjonowania i zarządzania infrastrukturą komunalną.
C-2Zaznajomienie studenta z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym gospodarki komunalnej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Obliczanie zapotrzebowania na wodę. Określanie wskaźników zapotrzebowania na wodę i współczynników nierównomierności.5
T-A-2Określanie ilości i jakości ścieków. Określanie wymaganego stopnia oczyszczenia ścieków5
T-A-3Obliczanie ilości odpadów dla jednostek osiedleńczych, obliczanie wskaźników gromadzenia odpadów oraz kinetyki powstawania odpadów.5
15
wykłady
T-W-1Infrastruktura komunalna - pojęcia i podział. Charakterystyka infrastruktury komunalnej. Rozwój infrastruktury komunalnej.1
T-W-2Obowiązujące akty prawne2
T-W-3Kompetence jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania infrastrukturą komunalną. Zadania własne gminy w zakresie zarządzania infrastrukturą komunalną i realizacji zadań z nią związanych.2
T-W-4Przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej - rodzaje, zadania1
T-W-5Bilansowanie zapotrzebowania na wodę. Odbiorcy wody i wymagana jakość wody. Metody uzdatniania wody.2
T-W-6Rodzaje ścieków. Bilansowanie ilości i jakości ścieków. Metody oczyszczania ścieków. Uwarunkowania prawne wprowadzania ścieków do odbiornika.2
T-W-7Rodzaje odpadów. Ilość odpadów. Rodzaje składowisk. Zasady funkcjonowania składowisk odpadów. Budowa składowisk odpadów komunalnych.5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnicwo w zajęciach15
A-A-2Uczestnicwo w konsultacjach2
A-A-3Samodzielne przygotowanie do zajęć i wykonanie zadania12
A-A-4Zaliczenie przedmiotu1
30
wykłady
A-W-1Uczestnicwo w wykładach15
A-W-2Bieżące studiowanie literatury10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia3
A-W-4Pisemne zaliczenie przedmiotu2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia przedmiotowe
M-3metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pracy studenta

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO3-1_W01
Student ma wiedzę dotyczącą podstaw gospodarki komunalnej oraz zadań gminy w zakresie infrastruktury technicznej oraz ma wiedzę dotyczącą bilansowania zapotrzebowania na wodę, ilości i jakości odprowadzanych ścieków, ilości wytwarzanych odpadów.
GW_1A_W09, GW_1A_W18R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07, R1A_W08InzA_W04C-1, C-2T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-7, T-W-2, T-W-5, T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO3-1_U01
Student potarfi wyszukać odpowiednie dane do określenia zapotrzebowania jednostki osadniczej na wodę. Na podstawie obowiązującego prawodawstwa student umie określić wymaganą jakość odprowadzanych do środowiska ścieków. Student potrafi korzystać z dostępnych aktów prawnych dotyczących poboru wody, odprowadzania ścieków i wytwarzanych odpadów komunalnych.
GW_1A_U04, GW_1A_U17R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05InzA_U07, InzA_U08C-1, C-2T-A-1, T-A-2, T-A-3M-3S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO3-1_K01
Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w tematyce związanej z gospodarką komunalną. Student ma świadomość ryzyka przekroczenia dopuszczalnych parametrów ścieków odprowadzanych do środowiska oraz jakości i ilości wytwarzanych odpadów a także ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych w zakresie poboru wody.
GW_1A_K01, GW_1A_K04R1A_K01, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2T-W-4, T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-7, T-A-3, T-W-5, T-A-2, T-W-6, T-A-1M-1, M-2, M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO3-1_W01
Student ma wiedzę dotyczącą podstaw gospodarki komunalnej oraz zadań gminy w zakresie infrastruktury technicznej oraz ma wiedzę dotyczącą bilansowania zapotrzebowania na wodę, ilości i jakości odprowadzanych ścieków, ilości wytwarzanych odpadów.
2,0
3,0Student zna jedynie podstawowe pojęcia dotyczące infrastruktury komunalnej. Potrafi wymienić i ogólnie opisać niektóre zadania własne gminy w zakresie infrastruktury technicznej. Ma jedynie podstawową wiedzą dotyczącą zapotrzebowania na wodę ilości ścieków i wytwarzanych odpadów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO3-1_U01
Student potarfi wyszukać odpowiednie dane do określenia zapotrzebowania jednostki osadniczej na wodę. Na podstawie obowiązującego prawodawstwa student umie określić wymaganą jakość odprowadzanych do środowiska ścieków. Student potrafi korzystać z dostępnych aktów prawnych dotyczących poboru wody, odprowadzania ścieków i wytwarzanych odpadów komunalnych.
2,0
3,0Student potrafi wyszukać dane jedynie do najprostszych zadań dotyczących określania zapotrzebowania na wodę oraz wymaganej jakości odprowadzanych ścieków i wytwarzanych odpadów komunalnych. Student zna jedynie podstawowe akty prawne. Orientuje się w ich zawartości jedynie w podstawowym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO3-1_K01
Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w tematyce związanej z gospodarką komunalną. Student ma świadomość ryzyka przekroczenia dopuszczalnych parametrów ścieków odprowadzanych do środowiska oraz jakości i ilości wytwarzanych odpadów a także ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych w zakresie poboru wody.
2,0
3,0Student wykazuje jedynie słabą chęć ciągłego dokształcania się w tematyce związanej z gospodarką komunalną. Student potrafi jedynie w ograniczonym zakresie powiązać jakość odprowadzanych ścieków z odpowiednim aktem prawnym dotyczącym warunków wprowadzania scieków do odbiornika. Student jedynie w ograniczonym stopniu rozumie potrzebę uwzględnienia wymagań zrównoważonego rozwoju przy korzystaniu z zasobów wodnych oraz w zakresie wytwarzania i składowania odpadów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Denczew S., Podstawy gospodarki komunalnej. Wspolczesne zagadnienia sektorów inżynieryjnych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Politechnika Białostocka, 2004
  2. Królikowski A., Królikowska J., Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę., Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2012
  3. Wysokiński L., Zasady budowy składowisk odpadów. Instrukcje. Wytyczne. Poradnik, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 2009
  4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, tekst jednolity Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145 z późn. zm., 2012
  5. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków., tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858 z późn. zm., 2006
  6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013 poz.21 z późn. zm., 2013
  7. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 594 z późn. zm., 2013
  8. Zbiór zaleceń do programowania i eksploatacji wysypisk odpadów komunalnych, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej, Warszawa, 1993

Literatura dodatkowa

  1. Dziembowski Z., Komunalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Organizacja i zasady finansowania., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, 1991
  2. Szpindor A., Zaopatrzenie w wodę i kanlizacja wsi, Arkady, Warszawa, 1992

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Obliczanie zapotrzebowania na wodę. Określanie wskaźników zapotrzebowania na wodę i współczynników nierównomierności.5
T-A-2Określanie ilości i jakości ścieków. Określanie wymaganego stopnia oczyszczenia ścieków5
T-A-3Obliczanie ilości odpadów dla jednostek osiedleńczych, obliczanie wskaźników gromadzenia odpadów oraz kinetyki powstawania odpadów.5
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Infrastruktura komunalna - pojęcia i podział. Charakterystyka infrastruktury komunalnej. Rozwój infrastruktury komunalnej.1
T-W-2Obowiązujące akty prawne2
T-W-3Kompetence jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania infrastrukturą komunalną. Zadania własne gminy w zakresie zarządzania infrastrukturą komunalną i realizacji zadań z nią związanych.2
T-W-4Przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej - rodzaje, zadania1
T-W-5Bilansowanie zapotrzebowania na wodę. Odbiorcy wody i wymagana jakość wody. Metody uzdatniania wody.2
T-W-6Rodzaje ścieków. Bilansowanie ilości i jakości ścieków. Metody oczyszczania ścieków. Uwarunkowania prawne wprowadzania ścieków do odbiornika.2
T-W-7Rodzaje odpadów. Ilość odpadów. Rodzaje składowisk. Zasady funkcjonowania składowisk odpadów. Budowa składowisk odpadów komunalnych.5
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnicwo w zajęciach15
A-A-2Uczestnicwo w konsultacjach2
A-A-3Samodzielne przygotowanie do zajęć i wykonanie zadania12
A-A-4Zaliczenie przedmiotu1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnicwo w wykładach15
A-W-2Bieżące studiowanie literatury10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia3
A-W-4Pisemne zaliczenie przedmiotu2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO3-1_W01Student ma wiedzę dotyczącą podstaw gospodarki komunalnej oraz zadań gminy w zakresie infrastruktury technicznej oraz ma wiedzę dotyczącą bilansowania zapotrzebowania na wodę, ilości i jakości odprowadzanych ścieków, ilości wytwarzanych odpadów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W09Ma wiedzę w zakresie zarządzania zasobami wód, zarządzania infrastrukturą komunalną, obszarami przybrzeżnymi, planowania przestrzennego oraz gospodarowania zasobami wód na terenach chronionych.
GW_1A_W18Ma podstawową wiedzę z zakresu gospodarki wodno-ściekowej terenów przemysłowych, zurbanizowanych i wykorzystywanych rolniczo.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
R1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie studenta z zasadami funkcjonowania i zarządzania infrastrukturą komunalną.
C-2Zaznajomienie studenta z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym gospodarki komunalnej
Treści programoweT-W-3Kompetence jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania infrastrukturą komunalną. Zadania własne gminy w zakresie zarządzania infrastrukturą komunalną i realizacji zadań z nią związanych.
T-W-4Przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej - rodzaje, zadania
T-W-1Infrastruktura komunalna - pojęcia i podział. Charakterystyka infrastruktury komunalnej. Rozwój infrastruktury komunalnej.
T-W-7Rodzaje odpadów. Ilość odpadów. Rodzaje składowisk. Zasady funkcjonowania składowisk odpadów. Budowa składowisk odpadów komunalnych.
T-W-2Obowiązujące akty prawne
T-W-5Bilansowanie zapotrzebowania na wodę. Odbiorcy wody i wymagana jakość wody. Metody uzdatniania wody.
T-W-6Rodzaje ścieków. Bilansowanie ilości i jakości ścieków. Metody oczyszczania ścieków. Uwarunkowania prawne wprowadzania ścieków do odbiornika.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna jedynie podstawowe pojęcia dotyczące infrastruktury komunalnej. Potrafi wymienić i ogólnie opisać niektóre zadania własne gminy w zakresie infrastruktury technicznej. Ma jedynie podstawową wiedzą dotyczącą zapotrzebowania na wodę ilości ścieków i wytwarzanych odpadów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO3-1_U01Student potarfi wyszukać odpowiednie dane do określenia zapotrzebowania jednostki osadniczej na wodę. Na podstawie obowiązującego prawodawstwa student umie określić wymaganą jakość odprowadzanych do środowiska ścieków. Student potrafi korzystać z dostępnych aktów prawnych dotyczących poboru wody, odprowadzania ścieków i wytwarzanych odpadów komunalnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U04Ma umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji i formułowania oraz uzasadniania opinii związanych ze środowiskiem wodnym.
GW_1A_U17Umie wykorzystać w pracy zawodowej przepisy regulujące eksploatację zasobów i ochronę środowiska wodnego.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie studenta z zasadami funkcjonowania i zarządzania infrastrukturą komunalną.
C-2Zaznajomienie studenta z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym gospodarki komunalnej
Treści programoweT-A-1Obliczanie zapotrzebowania na wodę. Określanie wskaźników zapotrzebowania na wodę i współczynników nierównomierności.
T-A-2Określanie ilości i jakości ścieków. Określanie wymaganego stopnia oczyszczenia ścieków
T-A-3Obliczanie ilości odpadów dla jednostek osiedleńczych, obliczanie wskaźników gromadzenia odpadów oraz kinetyki powstawania odpadów.
Metody nauczaniaM-3metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pracy studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wyszukać dane jedynie do najprostszych zadań dotyczących określania zapotrzebowania na wodę oraz wymaganej jakości odprowadzanych ścieków i wytwarzanych odpadów komunalnych. Student zna jedynie podstawowe akty prawne. Orientuje się w ich zawartości jedynie w podstawowym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO3-1_K01Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w tematyce związanej z gospodarką komunalną. Student ma świadomość ryzyka przekroczenia dopuszczalnych parametrów ścieków odprowadzanych do środowiska oraz jakości i ilości wytwarzanych odpadów a także ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych w zakresie poboru wody.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
GW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie studenta z zasadami funkcjonowania i zarządzania infrastrukturą komunalną.
C-2Zaznajomienie studenta z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym gospodarki komunalnej
Treści programoweT-W-4Przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej - rodzaje, zadania
T-W-1Infrastruktura komunalna - pojęcia i podział. Charakterystyka infrastruktury komunalnej. Rozwój infrastruktury komunalnej.
T-W-3Kompetence jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania infrastrukturą komunalną. Zadania własne gminy w zakresie zarządzania infrastrukturą komunalną i realizacji zadań z nią związanych.
T-W-2Obowiązujące akty prawne
T-W-7Rodzaje odpadów. Ilość odpadów. Rodzaje składowisk. Zasady funkcjonowania składowisk odpadów. Budowa składowisk odpadów komunalnych.
T-A-3Obliczanie ilości odpadów dla jednostek osiedleńczych, obliczanie wskaźników gromadzenia odpadów oraz kinetyki powstawania odpadów.
T-W-5Bilansowanie zapotrzebowania na wodę. Odbiorcy wody i wymagana jakość wody. Metody uzdatniania wody.
T-A-2Określanie ilości i jakości ścieków. Określanie wymaganego stopnia oczyszczenia ścieków
T-W-6Rodzaje ścieków. Bilansowanie ilości i jakości ścieków. Metody oczyszczania ścieków. Uwarunkowania prawne wprowadzania ścieków do odbiornika.
T-A-1Obliczanie zapotrzebowania na wodę. Określanie wskaźników zapotrzebowania na wodę i współczynników nierównomierności.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia przedmiotowe
M-3metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pracy studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje jedynie słabą chęć ciągłego dokształcania się w tematyce związanej z gospodarką komunalną. Student potrafi jedynie w ograniczonym zakresie powiązać jakość odprowadzanych ścieków z odpowiednim aktem prawnym dotyczącym warunków wprowadzania scieków do odbiornika. Student jedynie w ograniczonym stopniu rozumie potrzebę uwzględnienia wymagań zrównoważonego rozwoju przy korzystaniu z zasobów wodnych oraz w zakresie wytwarzania i składowania odpadów.
3,5
4,0
4,5
5,0