Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy rozwoju kręgowców wodnych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy rozwoju kręgowców wodnych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Formicki <Krzysztof.Formicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Joanna Szulc <Joanna.Szulc@zut.edu.pl>, Adam Tański <Adam.Tanski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 30 2,00,50zaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza biologiczna z zakresu biologii, anatomii i fizjologii zwierząt.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie technik rozrodu kręgowców wodnych oraz nabycie przez niego umiejętności przeprowadzenie rozrodu wybranych kręgowców wodnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Budowa jaj i ich zróżnicowanie morfo-mechaniczne w dostosowaniu do warunków rozwoju. Analiza ruchliwość plemników. Rozwój zarodkowy porównawczo u wybranych gatunków. Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne – ektopasożyty, mykozy zaburzenia w rozwoju embrionalnym. Czynniki wpływające na rozwój embrionalny – temperatura (stały czynnik, szoki termiczne), natlenienie (skutki czasowego niedoboru), fotoperiod, zasolenie, zawiesina, metale ciężkie, pole magnetyczne. Wylęg, gruczoły wyklucia, czynniki przyspieszające wylęg, motoryka okołowylęgowa. Młodociane osobniki – zmiany w budowie ciała. Osobniki młodociane – metamorfoza, formy dorosłe.30
30
wykłady
T-W-1Gamety kręgowców wodnych (plemniki i jaja) – budowa (błona komórkowa, mikropyle, błona cytoplazmatyczna, płyn periwitelarny, żółtko) oraz skład (proteiny, lipidy, kwasy nukleinowe), różnice gatunkowe, budowa osłonki jajowej w zależności od warunków środowiskowych (struktura, grubość, dodatkowe twory na osłonce – przylgi, kleiste nici, osłonka galaretowata, skorupki wapienne). Wczesna morfogeneza (zapłodnienie, mechanizmy zabezpieczające przed polispermią, alveole kortykalne, zygota, partenogeneza, polispermia organozgeneza). Morfofizjologiczne i funkcjonalne aspekty organogenezy oraz bilateralność, symetria ciała, powstawanie neuroendokrynnego i endokrynnego układu u kręgowców wodnych. . Definicja i determinacji płci. Metabolizm, oddychanie. Larwa (poziom dojrzałości poszczególnych układów w zależności od gatunku, przystosowanie do życia larwalnego oraz narządy przejściowe). Formy dorosłe.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w laboratoriach30
A-L-2Zapoznawanie się z literaturą przedmiotu10
A-L-3Udział w konsultacjach5
A-L-4Zajęcia praktyczne - opieka nad ikrą od złożenia do wylęgu.10
A-L-5Przygotowanie się do zaliczenia laboratorium5
60
wykłady
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Udział w konsultacjach4
A-W-3Zapoznanie się z literaturą przedmiotu5
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładu6
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład, dyskusja, „burza mózgów”, pokaz filmu przyblizajacego zachowanie się hydrobiontów podczas tarła
M-2Ćwiczenia praktyczne (sposoby pozyskiwania, przewożenia, przetrzymywania, ocena gotowości do rozrodu, stymulacje hormonalne, dobór par, zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych parom rodzicielskim oraz ich potomstwu, zabiegi pielęgnacyjne przy zarodkach i larwach)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Żeby uzyskać zaliczenie z przedmiotu wymagane jest ustne zaprezentowanie zagadnienia z dziedziny przedmiotu (tematy wyznacza prowadzący) oraz samodzielne przeprowadzenie oceny jakości gamet i kontrolowanego rozrodu.
S-2Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania się studenta na zajęcia, na których wymagana jest wiedza wymagana do przeprowadzenia doświadczenia, ocena poprawności pobrania gamet, ocena poprawności przeprowadzenia analizy jakości gamet i przebiegu rozwoju zarodkowego.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO2-1_W01
Student po zakończeniu kursu będzie umiał scharakteryzować szczegółową budowę jaj i plemników różnych gatunków oraz opisać wpływ na nie warunków środowiskowych panujacych w miejscu rozrodu.
GW_1A_W11R1A_W05, R1A_W09InzA_W04, InzA_W05C-1T-W-1, T-L-1M-1, M-2S-2, S-1
GW_1A_PO2-1_W02
Student ma wiedzę na mechanizmów rzadzących przebiegiem embriogenezy, co przekłada się na odmienne schematy przebiegu wczesnej ontogenezy
GW_1A_W11R1A_W05, R1A_W09InzA_W04, InzA_W05C-1T-L-1, T-W-1M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO2-1_U01
Student będzie potrafił ocenić stopień rozwoju i prawidłowość przebiegu zarodkowego i postzarodkowego wybranych gatunków ryb i raków uzywajac do tego celu specjalistycznego sprzetu (kamery z mikroskopem oraz komputerem wraz z oprogramowaniem).
GW_1A_U09R1A_U02, R1A_U06InzA_U05C-1T-W-1, T-L-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO2-1_K01
Student ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej
GW_1A_K03R1A_K02, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-L-1, T-W-1M-1, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO2-1_W01
Student po zakończeniu kursu będzie umiał scharakteryzować szczegółową budowę jaj i plemników różnych gatunków oraz opisać wpływ na nie warunków środowiskowych panujacych w miejscu rozrodu.
2,0
3,0Student potrafi wymienić i opisać podstawowe elementy składowe jaja i plemnika
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_PO2-1_W02
Student ma wiedzę na mechanizmów rzadzących przebiegiem embriogenezy, co przekłada się na odmienne schematy przebiegu wczesnej ontogenezy
2,0
3,0Student zna podstawowe etapy rozwoju zarodkowego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO2-1_U01
Student będzie potrafił ocenić stopień rozwoju i prawidłowość przebiegu zarodkowego i postzarodkowego wybranych gatunków ryb i raków uzywajac do tego celu specjalistycznego sprzetu (kamery z mikroskopem oraz komputerem wraz z oprogramowaniem).
2,0
3,0Student potrafi posłużyć się specjalistycznego sprzetu (kamery z mikroskopem oraz komputerem wraz z oprogramowaniem) by rozpoznać podstawowe stadia rozwojowe wybranych gatunków ryb i raków
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO2-1_K01
Student ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej
2,0
3,0Student zna podstawy i rozumie podstawowe niebezpieczeństwa wynikające z pracy z materiałem biologicznie czynnym
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Jura C., Krzanowska H., Rzechak K., Podstawy embriologii zwierząt, PWN, Warszawa, 1983
  2. Biliński Sz. i in. (red), Ultrastruktura i funkcja komórki. Tom 6 Oogeneza, PWN, Warszawa, 1994
  3. Moigne A.L., Biologia rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999
  4. Berrill N.J., Karp G., Biologia rozwoju, PWN, Warszawa, 1983

Literatura dodatkowa

  1. Rogalska S.M., Biologia komórki w zarysie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2004
  2. Jura C.K.J (red.), Podstawy embriologii człowieka i zwierząt, Cz.1-2., PWN, Warszawa, 2005
  3. Edited by Roderick Nigel Finn and BG Kapoor, Fish larval physiology, Enfield, NH Science Publishers Enfield, NH, 2008

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Budowa jaj i ich zróżnicowanie morfo-mechaniczne w dostosowaniu do warunków rozwoju. Analiza ruchliwość plemników. Rozwój zarodkowy porównawczo u wybranych gatunków. Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne – ektopasożyty, mykozy zaburzenia w rozwoju embrionalnym. Czynniki wpływające na rozwój embrionalny – temperatura (stały czynnik, szoki termiczne), natlenienie (skutki czasowego niedoboru), fotoperiod, zasolenie, zawiesina, metale ciężkie, pole magnetyczne. Wylęg, gruczoły wyklucia, czynniki przyspieszające wylęg, motoryka okołowylęgowa. Młodociane osobniki – zmiany w budowie ciała. Osobniki młodociane – metamorfoza, formy dorosłe.30
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Gamety kręgowców wodnych (plemniki i jaja) – budowa (błona komórkowa, mikropyle, błona cytoplazmatyczna, płyn periwitelarny, żółtko) oraz skład (proteiny, lipidy, kwasy nukleinowe), różnice gatunkowe, budowa osłonki jajowej w zależności od warunków środowiskowych (struktura, grubość, dodatkowe twory na osłonce – przylgi, kleiste nici, osłonka galaretowata, skorupki wapienne). Wczesna morfogeneza (zapłodnienie, mechanizmy zabezpieczające przed polispermią, alveole kortykalne, zygota, partenogeneza, polispermia organozgeneza). Morfofizjologiczne i funkcjonalne aspekty organogenezy oraz bilateralność, symetria ciała, powstawanie neuroendokrynnego i endokrynnego układu u kręgowców wodnych. . Definicja i determinacji płci. Metabolizm, oddychanie. Larwa (poziom dojrzałości poszczególnych układów w zależności od gatunku, przystosowanie do życia larwalnego oraz narządy przejściowe). Formy dorosłe.15
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w laboratoriach30
A-L-2Zapoznawanie się z literaturą przedmiotu10
A-L-3Udział w konsultacjach5
A-L-4Zajęcia praktyczne - opieka nad ikrą od złożenia do wylęgu.10
A-L-5Przygotowanie się do zaliczenia laboratorium5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Udział w konsultacjach4
A-W-3Zapoznanie się z literaturą przedmiotu5
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładu6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO2-1_W01Student po zakończeniu kursu będzie umiał scharakteryzować szczegółową budowę jaj i plemników różnych gatunków oraz opisać wpływ na nie warunków środowiskowych panujacych w miejscu rozrodu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W11Ma podstawową wiedzę z zakresu akwakultury – zna biotechnikę chowu i hodowli wybranych hydrobiontów, w tym biotechnologię rozrodu i ich podchowu w warunkach naturalnych i sztucznych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie technik rozrodu kręgowców wodnych oraz nabycie przez niego umiejętności przeprowadzenie rozrodu wybranych kręgowców wodnych.
Treści programoweT-W-1Gamety kręgowców wodnych (plemniki i jaja) – budowa (błona komórkowa, mikropyle, błona cytoplazmatyczna, płyn periwitelarny, żółtko) oraz skład (proteiny, lipidy, kwasy nukleinowe), różnice gatunkowe, budowa osłonki jajowej w zależności od warunków środowiskowych (struktura, grubość, dodatkowe twory na osłonce – przylgi, kleiste nici, osłonka galaretowata, skorupki wapienne). Wczesna morfogeneza (zapłodnienie, mechanizmy zabezpieczające przed polispermią, alveole kortykalne, zygota, partenogeneza, polispermia organozgeneza). Morfofizjologiczne i funkcjonalne aspekty organogenezy oraz bilateralność, symetria ciała, powstawanie neuroendokrynnego i endokrynnego układu u kręgowców wodnych. . Definicja i determinacji płci. Metabolizm, oddychanie. Larwa (poziom dojrzałości poszczególnych układów w zależności od gatunku, przystosowanie do życia larwalnego oraz narządy przejściowe). Formy dorosłe.
T-L-1Budowa jaj i ich zróżnicowanie morfo-mechaniczne w dostosowaniu do warunków rozwoju. Analiza ruchliwość plemników. Rozwój zarodkowy porównawczo u wybranych gatunków. Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne – ektopasożyty, mykozy zaburzenia w rozwoju embrionalnym. Czynniki wpływające na rozwój embrionalny – temperatura (stały czynnik, szoki termiczne), natlenienie (skutki czasowego niedoboru), fotoperiod, zasolenie, zawiesina, metale ciężkie, pole magnetyczne. Wylęg, gruczoły wyklucia, czynniki przyspieszające wylęg, motoryka okołowylęgowa. Młodociane osobniki – zmiany w budowie ciała. Osobniki młodociane – metamorfoza, formy dorosłe.
Metody nauczaniaM-1Wykład, dyskusja, „burza mózgów”, pokaz filmu przyblizajacego zachowanie się hydrobiontów podczas tarła
M-2Ćwiczenia praktyczne (sposoby pozyskiwania, przewożenia, przetrzymywania, ocena gotowości do rozrodu, stymulacje hormonalne, dobór par, zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych parom rodzicielskim oraz ich potomstwu, zabiegi pielęgnacyjne przy zarodkach i larwach)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania się studenta na zajęcia, na których wymagana jest wiedza wymagana do przeprowadzenia doświadczenia, ocena poprawności pobrania gamet, ocena poprawności przeprowadzenia analizy jakości gamet i przebiegu rozwoju zarodkowego.
S-1Ocena podsumowująca: Żeby uzyskać zaliczenie z przedmiotu wymagane jest ustne zaprezentowanie zagadnienia z dziedziny przedmiotu (tematy wyznacza prowadzący) oraz samodzielne przeprowadzenie oceny jakości gamet i kontrolowanego rozrodu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wymienić i opisać podstawowe elementy składowe jaja i plemnika
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO2-1_W02Student ma wiedzę na mechanizmów rzadzących przebiegiem embriogenezy, co przekłada się na odmienne schematy przebiegu wczesnej ontogenezy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W11Ma podstawową wiedzę z zakresu akwakultury – zna biotechnikę chowu i hodowli wybranych hydrobiontów, w tym biotechnologię rozrodu i ich podchowu w warunkach naturalnych i sztucznych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie technik rozrodu kręgowców wodnych oraz nabycie przez niego umiejętności przeprowadzenie rozrodu wybranych kręgowców wodnych.
Treści programoweT-L-1Budowa jaj i ich zróżnicowanie morfo-mechaniczne w dostosowaniu do warunków rozwoju. Analiza ruchliwość plemników. Rozwój zarodkowy porównawczo u wybranych gatunków. Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne – ektopasożyty, mykozy zaburzenia w rozwoju embrionalnym. Czynniki wpływające na rozwój embrionalny – temperatura (stały czynnik, szoki termiczne), natlenienie (skutki czasowego niedoboru), fotoperiod, zasolenie, zawiesina, metale ciężkie, pole magnetyczne. Wylęg, gruczoły wyklucia, czynniki przyspieszające wylęg, motoryka okołowylęgowa. Młodociane osobniki – zmiany w budowie ciała. Osobniki młodociane – metamorfoza, formy dorosłe.
T-W-1Gamety kręgowców wodnych (plemniki i jaja) – budowa (błona komórkowa, mikropyle, błona cytoplazmatyczna, płyn periwitelarny, żółtko) oraz skład (proteiny, lipidy, kwasy nukleinowe), różnice gatunkowe, budowa osłonki jajowej w zależności od warunków środowiskowych (struktura, grubość, dodatkowe twory na osłonce – przylgi, kleiste nici, osłonka galaretowata, skorupki wapienne). Wczesna morfogeneza (zapłodnienie, mechanizmy zabezpieczające przed polispermią, alveole kortykalne, zygota, partenogeneza, polispermia organozgeneza). Morfofizjologiczne i funkcjonalne aspekty organogenezy oraz bilateralność, symetria ciała, powstawanie neuroendokrynnego i endokrynnego układu u kręgowców wodnych. . Definicja i determinacji płci. Metabolizm, oddychanie. Larwa (poziom dojrzałości poszczególnych układów w zależności od gatunku, przystosowanie do życia larwalnego oraz narządy przejściowe). Formy dorosłe.
Metody nauczaniaM-1Wykład, dyskusja, „burza mózgów”, pokaz filmu przyblizajacego zachowanie się hydrobiontów podczas tarła
M-2Ćwiczenia praktyczne (sposoby pozyskiwania, przewożenia, przetrzymywania, ocena gotowości do rozrodu, stymulacje hormonalne, dobór par, zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych parom rodzicielskim oraz ich potomstwu, zabiegi pielęgnacyjne przy zarodkach i larwach)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania się studenta na zajęcia, na których wymagana jest wiedza wymagana do przeprowadzenia doświadczenia, ocena poprawności pobrania gamet, ocena poprawności przeprowadzenia analizy jakości gamet i przebiegu rozwoju zarodkowego.
S-1Ocena podsumowująca: Żeby uzyskać zaliczenie z przedmiotu wymagane jest ustne zaprezentowanie zagadnienia z dziedziny przedmiotu (tematy wyznacza prowadzący) oraz samodzielne przeprowadzenie oceny jakości gamet i kontrolowanego rozrodu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe etapy rozwoju zarodkowego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO2-1_U01Student będzie potrafił ocenić stopień rozwoju i prawidłowość przebiegu zarodkowego i postzarodkowego wybranych gatunków ryb i raków uzywajac do tego celu specjalistycznego sprzetu (kamery z mikroskopem oraz komputerem wraz z oprogramowaniem).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U09Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować najważniejsze składniki flory i fauny środowiska wodnego i określić ich znaczenie dla gospodarki oraz używać poprawnej nomenklatury w zakresie biologii i ekologii.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie technik rozrodu kręgowców wodnych oraz nabycie przez niego umiejętności przeprowadzenie rozrodu wybranych kręgowców wodnych.
Treści programoweT-W-1Gamety kręgowców wodnych (plemniki i jaja) – budowa (błona komórkowa, mikropyle, błona cytoplazmatyczna, płyn periwitelarny, żółtko) oraz skład (proteiny, lipidy, kwasy nukleinowe), różnice gatunkowe, budowa osłonki jajowej w zależności od warunków środowiskowych (struktura, grubość, dodatkowe twory na osłonce – przylgi, kleiste nici, osłonka galaretowata, skorupki wapienne). Wczesna morfogeneza (zapłodnienie, mechanizmy zabezpieczające przed polispermią, alveole kortykalne, zygota, partenogeneza, polispermia organozgeneza). Morfofizjologiczne i funkcjonalne aspekty organogenezy oraz bilateralność, symetria ciała, powstawanie neuroendokrynnego i endokrynnego układu u kręgowców wodnych. . Definicja i determinacji płci. Metabolizm, oddychanie. Larwa (poziom dojrzałości poszczególnych układów w zależności od gatunku, przystosowanie do życia larwalnego oraz narządy przejściowe). Formy dorosłe.
T-L-1Budowa jaj i ich zróżnicowanie morfo-mechaniczne w dostosowaniu do warunków rozwoju. Analiza ruchliwość plemników. Rozwój zarodkowy porównawczo u wybranych gatunków. Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne – ektopasożyty, mykozy zaburzenia w rozwoju embrionalnym. Czynniki wpływające na rozwój embrionalny – temperatura (stały czynnik, szoki termiczne), natlenienie (skutki czasowego niedoboru), fotoperiod, zasolenie, zawiesina, metale ciężkie, pole magnetyczne. Wylęg, gruczoły wyklucia, czynniki przyspieszające wylęg, motoryka okołowylęgowa. Młodociane osobniki – zmiany w budowie ciała. Osobniki młodociane – metamorfoza, formy dorosłe.
Metody nauczaniaM-1Wykład, dyskusja, „burza mózgów”, pokaz filmu przyblizajacego zachowanie się hydrobiontów podczas tarła
M-2Ćwiczenia praktyczne (sposoby pozyskiwania, przewożenia, przetrzymywania, ocena gotowości do rozrodu, stymulacje hormonalne, dobór par, zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych parom rodzicielskim oraz ich potomstwu, zabiegi pielęgnacyjne przy zarodkach i larwach)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Żeby uzyskać zaliczenie z przedmiotu wymagane jest ustne zaprezentowanie zagadnienia z dziedziny przedmiotu (tematy wyznacza prowadzący) oraz samodzielne przeprowadzenie oceny jakości gamet i kontrolowanego rozrodu.
S-2Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania się studenta na zajęcia, na których wymagana jest wiedza wymagana do przeprowadzenia doświadczenia, ocena poprawności pobrania gamet, ocena poprawności przeprowadzenia analizy jakości gamet i przebiegu rozwoju zarodkowego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi posłużyć się specjalistycznego sprzetu (kamery z mikroskopem oraz komputerem wraz z oprogramowaniem) by rozpoznać podstawowe stadia rozwojowe wybranych gatunków ryb i raków
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO2-1_K01Student ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie technik rozrodu kręgowców wodnych oraz nabycie przez niego umiejętności przeprowadzenie rozrodu wybranych kręgowców wodnych.
Treści programoweT-L-1Budowa jaj i ich zróżnicowanie morfo-mechaniczne w dostosowaniu do warunków rozwoju. Analiza ruchliwość plemników. Rozwój zarodkowy porównawczo u wybranych gatunków. Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne – ektopasożyty, mykozy zaburzenia w rozwoju embrionalnym. Czynniki wpływające na rozwój embrionalny – temperatura (stały czynnik, szoki termiczne), natlenienie (skutki czasowego niedoboru), fotoperiod, zasolenie, zawiesina, metale ciężkie, pole magnetyczne. Wylęg, gruczoły wyklucia, czynniki przyspieszające wylęg, motoryka okołowylęgowa. Młodociane osobniki – zmiany w budowie ciała. Osobniki młodociane – metamorfoza, formy dorosłe.
T-W-1Gamety kręgowców wodnych (plemniki i jaja) – budowa (błona komórkowa, mikropyle, błona cytoplazmatyczna, płyn periwitelarny, żółtko) oraz skład (proteiny, lipidy, kwasy nukleinowe), różnice gatunkowe, budowa osłonki jajowej w zależności od warunków środowiskowych (struktura, grubość, dodatkowe twory na osłonce – przylgi, kleiste nici, osłonka galaretowata, skorupki wapienne). Wczesna morfogeneza (zapłodnienie, mechanizmy zabezpieczające przed polispermią, alveole kortykalne, zygota, partenogeneza, polispermia organozgeneza). Morfofizjologiczne i funkcjonalne aspekty organogenezy oraz bilateralność, symetria ciała, powstawanie neuroendokrynnego i endokrynnego układu u kręgowców wodnych. . Definicja i determinacji płci. Metabolizm, oddychanie. Larwa (poziom dojrzałości poszczególnych układów w zależności od gatunku, przystosowanie do życia larwalnego oraz narządy przejściowe). Formy dorosłe.
Metody nauczaniaM-1Wykład, dyskusja, „burza mózgów”, pokaz filmu przyblizajacego zachowanie się hydrobiontów podczas tarła
M-2Ćwiczenia praktyczne (sposoby pozyskiwania, przewożenia, przetrzymywania, ocena gotowości do rozrodu, stymulacje hormonalne, dobór par, zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych parom rodzicielskim oraz ich potomstwu, zabiegi pielęgnacyjne przy zarodkach i larwach)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania się studenta na zajęcia, na których wymagana jest wiedza wymagana do przeprowadzenia doświadczenia, ocena poprawności pobrania gamet, ocena poprawności przeprowadzenia analizy jakości gamet i przebiegu rozwoju zarodkowego.
S-1Ocena podsumowująca: Żeby uzyskać zaliczenie z przedmiotu wymagane jest ustne zaprezentowanie zagadnienia z dziedziny przedmiotu (tematy wyznacza prowadzący) oraz samodzielne przeprowadzenie oceny jakości gamet i kontrolowanego rozrodu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawy i rozumie podstawowe niebezpieczeństwa wynikające z pracy z materiałem biologicznie czynnym
3,5
4,0
4,5
5,0