Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Technologie informacyjne (GIS):

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologie informacyjne (GIS)
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Akwakultury
Nauczyciel odpowiedzialny Robert Dziaman <Robert.Dziaman@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 45 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawy informatyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem jest wykształcenie praktycznych umiejętności posługiwania się dostępną technologią informatyczną w tym pozyskiwanie, przetwarzanie, gromadzeniem, analizowanie i udostępnianie informacji przestrzennej, realizowane za pomocą Systemów Informacji Geograficznej (GIS – Geographic Information Systems)

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie do przedmiotu technologie informacyjne z elementami GIS (System Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information System).Wykorzystanie grafiki komputerowej w prezentacji treści geograficznych, przegląd wybranych progrmaów graficznych. Mapy online, mapy tematyczne, geoprzeglądarki i inne portale mapowe. Narzędzia google: Street View, Google Earth - możliwości i wykorzystanie. Podstawy GIS, bazy danych GIS, serwery WMS i WFS.45
45

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury15
A-L-2Przygotowanie raportu, własnego projektu, prezentacji,30
A-L-3Opracowanie wyników30
A-L-4samodzielna praca przy stanowisku komputerowym45
120

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1ćwiczenia, pogadanka, prezentacje,

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: egzamin końcowy

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_A1-2_W01
Student posiada wiedzę podstawowych zagadnień z zakresu technologii informacyjnej, ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstawowej obsługi komputera, zna podstawowe możliwości wykorzystania programów użytkowych: pakiet MO, programów graficznych oraz serwisów związanych z GIS.
GW_1A_W02R1A_W01InzA_W02C-1T-L-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_A1-2_U01
Student posiada podstawowe umiejętności wykorzystania programów użytkowych: pakiet MO, programów graficznych oraz serwisów związanych z GIS.
GW_1A_U06R1A_U03InzA_U01, InzA_U02C-1T-L-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_A1-2_K01
Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia z zakresu technologii informacyjnej
GW_1A_K01R1A_K01, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1T-L-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_A1-2_W01
Student posiada wiedzę podstawowych zagadnień z zakresu technologii informacyjnej, ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstawowej obsługi komputera, zna podstawowe możliwości wykorzystania programów użytkowych: pakiet MO, programów graficznych oraz serwisów związanych z GIS.
2,0
3,0w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_A1-2_U01
Student posiada podstawowe umiejętności wykorzystania programów użytkowych: pakiet MO, programów graficznych oraz serwisów związanych z GIS.
2,0
3,0w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_A1-2_K01
Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia z zakresu technologii informacyjnej
2,0
3,0w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Elżbieta Bielecka, Systemy Informacji Geograficznej – teoria i zastosowania, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2006, 2006
  2. Dariusz Gotlib, Adam Iwaniak, Robert Olszewski, GIS – Obszary zastosowań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008., 2008

Literatura dodatkowa

  1. Jacek Urbański, GIS w badaniach przyrodniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008., 2008

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie do przedmiotu technologie informacyjne z elementami GIS (System Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information System).Wykorzystanie grafiki komputerowej w prezentacji treści geograficznych, przegląd wybranych progrmaów graficznych. Mapy online, mapy tematyczne, geoprzeglądarki i inne portale mapowe. Narzędzia google: Street View, Google Earth - możliwości i wykorzystanie. Podstawy GIS, bazy danych GIS, serwery WMS i WFS.45
45

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury15
A-L-2Przygotowanie raportu, własnego projektu, prezentacji,30
A-L-3Opracowanie wyników30
A-L-4samodzielna praca przy stanowisku komputerowym45
120
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_A1-2_W01Student posiada wiedzę podstawowych zagadnień z zakresu technologii informacyjnej, ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstawowej obsługi komputera, zna podstawowe możliwości wykorzystania programów użytkowych: pakiet MO, programów graficznych oraz serwisów związanych z GIS.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W02Ma wiedzę z zakresu informatyki (systemy informatyczne) i zna narzędzia statystyczne stosowane w naukach inżynierskich, z zachowaniem praw autorskich.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Celem jest wykształcenie praktycznych umiejętności posługiwania się dostępną technologią informatyczną w tym pozyskiwanie, przetwarzanie, gromadzeniem, analizowanie i udostępnianie informacji przestrzennej, realizowane za pomocą Systemów Informacji Geograficznej (GIS – Geographic Information Systems)
Treści programoweT-L-1Wprowadzenie do przedmiotu technologie informacyjne z elementami GIS (System Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information System).Wykorzystanie grafiki komputerowej w prezentacji treści geograficznych, przegląd wybranych progrmaów graficznych. Mapy online, mapy tematyczne, geoprzeglądarki i inne portale mapowe. Narzędzia google: Street View, Google Earth - możliwości i wykorzystanie. Podstawy GIS, bazy danych GIS, serwery WMS i WFS.
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia, pogadanka, prezentacje,
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: egzamin końcowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_A1-2_U01Student posiada podstawowe umiejętności wykorzystania programów użytkowych: pakiet MO, programów graficznych oraz serwisów związanych z GIS.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U06Potrafi poprawnie zastosować technologie informatyczne i statystyczne niezbędne w pracy zawodowej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Celem jest wykształcenie praktycznych umiejętności posługiwania się dostępną technologią informatyczną w tym pozyskiwanie, przetwarzanie, gromadzeniem, analizowanie i udostępnianie informacji przestrzennej, realizowane za pomocą Systemów Informacji Geograficznej (GIS – Geographic Information Systems)
Treści programoweT-L-1Wprowadzenie do przedmiotu technologie informacyjne z elementami GIS (System Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information System).Wykorzystanie grafiki komputerowej w prezentacji treści geograficznych, przegląd wybranych progrmaów graficznych. Mapy online, mapy tematyczne, geoprzeglądarki i inne portale mapowe. Narzędzia google: Street View, Google Earth - możliwości i wykorzystanie. Podstawy GIS, bazy danych GIS, serwery WMS i WFS.
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia, pogadanka, prezentacje,
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: egzamin końcowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_A1-2_K01Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia z zakresu technologii informacyjnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Celem jest wykształcenie praktycznych umiejętności posługiwania się dostępną technologią informatyczną w tym pozyskiwanie, przetwarzanie, gromadzeniem, analizowanie i udostępnianie informacji przestrzennej, realizowane za pomocą Systemów Informacji Geograficznej (GIS – Geographic Information Systems)
Treści programoweT-L-1Wprowadzenie do przedmiotu technologie informacyjne z elementami GIS (System Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information System).Wykorzystanie grafiki komputerowej w prezentacji treści geograficznych, przegląd wybranych progrmaów graficznych. Mapy online, mapy tematyczne, geoprzeglądarki i inne portale mapowe. Narzędzia google: Street View, Google Earth - możliwości i wykorzystanie. Podstawy GIS, bazy danych GIS, serwery WMS i WFS.
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia, pogadanka, prezentacje,
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: egzamin końcowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy
3,5
4,0
4,5
5,0