Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Monitoring jakości wód:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Monitoring jakości wód
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Hydrochemii i Biologicznych Zasobów Wód
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Kubiak <Jacek.Kubiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sylwia Machula <Sylwia.Machula@zut.edu.pl>, Małgorzata Raczyńska <Malgorzata.Raczynska@zut.edu.pl>, Joanna Rokicka-Praxmajer <Joanna.Rokicka-Praxmajer@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL7 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zagadnień dotyczących ekologii i ochrony wód, a zwłaszcza wpływu środowiska na hydrobionty.
W-2Podstawowe zagadnienia z chemii ogónej
W-3Podstawowe zagadnienia z chemii analitycznej
W-4Podstawowe zagadnienia z chemii instrumentalnej
W-5Podstawowa wiedza z zakresu hydrochemii i ekologiii wód
W-6Podstawowe umiejętność posługiwania się PC i korzystania z baz danych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z możliwością wykorzystania hydrobiontów dla potrzeb wnioskowania o stanie środowiska przyrodniczego oraz metodyką stosowaną podczas monitorowania ekosystemów wodnych.
C-2Poznanie wpływu procesów biologicznych i fizyczno-chemicznych na warunki hydrochemiczne wód naturalnych
C-3Poznanie zasad występowania gazów, makrojonów, substancji boiobennych, substancji organicznych w wodach naturalnych
C-4Poznanie roli osadów denne w kształtowaniu warunków hydrochemicznych wód powierzchniowych
C-5Pozananie sposobów przedstawiania i interpretacji wyników badań hydrochemicznych
C-6Poznanie sposobów prowadzenia badań hydrochemicznych i metod analizy wód naturalnych i osadów dennych
C-7Poznanie aktów prawnych z zakresu monitoringu i klasyfikacji wód naturalnych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Ćwiczenia organizacyjne i szkolenie z zakresu BHP na temat zachowania bezpieczeństwa pracy podczas ćwiczeń.1
T-L-2Prezentacja, instrukcja obsługi sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do badan biologicznych środowiska wodnego.2
T-L-3Ćwiczenia praktyczne w terenie z wykorzystaniem sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do badań biologicznych środowiska wodnego4
T-L-4Opracowanie ilościowe i jakościowe prób biologicznych z wykorzystaniem organizmów wskaźnikowych.2
T-L-5Wskaźniki biocenotyczne jako mierniki stanu jakości środowiska2
T-L-6Biologiczne metody określania poziomu eutrofizacji wód oraz testy bioindykacyjne prób wody do oceny jakości środowiska (rodzaje preparatów stosowanych w standardowych badaniach bioindykacyjnych, grupy organizmów wodnych będących bioindykatorami)2
T-L-7Raporty oceny odziaływania oddziaływania na środowisko (założenia, metody, zasady sporządzania)2
T-L-8Określenie stanu wód na podstawie wskaźników chemicznych9
T-L-9Określenie stanu jakości wód na podstawie wskaźników fizycznych3
T-L-10Ocena stanu jednolitych części wód na podstawie wyników badań fiz.-chem. i rybackich3
30
wykłady
T-W-1Metody określania stanu jakościowego środowiska i dynamiki procesów degradacyjnych (bioindykacja i biomonitoring)2
T-W-2Ekoindykacja i monitoring środowiska – narzędzia dyrektyw Unii Europejskiej (wodnej, ptasiej i habitatowej)1
T-W-3Biomonitoring wód powierzchniowych (podział, zasady, określanie jakości)2
T-W-4Wpływ procesów biologicznych i fizyczno-chemicznych na warunki hydrochemiczne wód naturalnych. Antropopresja a stan wód naruralnych2
T-W-5Podstawowe wskaźniki z zakresu hydrochemii i zanieczyszczenia wód, metody badań i interpretacji wyników2
T-W-6Akty prawne dotyczące kontroli stanu wód powierzchniowych. Zasady prowadzenia monitoringu środowiska - państwowego, regionalnego i lokalnego. Państwowy monitoring środowiska w zakresie wód naturalnych4
T-W-7Monitoring środowiska - narzędzia dyrektyw Unii Europejskiej - Ramowa Dyrektywa Wodna,2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Udział w konsultacjach12
A-L-3Studiowanie literatury przedmiotu12
A-L-4Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej lub ustnej6
60
wykłady
A-W-1Udział w zjaęciach25
A-W-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-W-3Studiowanie literatury i źródeł2
A-W-4Kosultacje1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-2Opis i wyjaśnienie metod stosowanych w bioindykacji z wykorzystaniem m.in. prezentacji multimedialnej i filmów dotyczacych problemu.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne (iidentyfikacja organizmów będących bioindykatorami w oparciu o klucze z zastosowaniem mikroskopu stereoskopowego oraz obliczanie wybranych wskaźników jakości wód)
M-4Praktyczne wykorzystanie metod bioindykacji na ćwiczeniach terenowych.
M-5Symulacja sporządzania raportów oceny oddziaływania na środowisko inwestycji.
M-6Wykład informacyjny
M-7Wykład konwersatoryjny
M-8Seminarium
M-9Dyskusja dydaktyczna
M-10Ćwiczenia laboratoryjne i terenowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające cząstkowe.
S-2Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania studenta do zajęć w formie ustnej lub pisemnej.
S-3Ocena formująca: Ocena sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne lub ustne.
S-5Ocena formująca: Zaliczenie ustne lub pisemne
S-6Ocena formująca: Sprawdzian pisemny
S-7Ocena formująca: Test pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO1-1_W01
Student potrafi opisać i scharakteryzować metody wykorzystywane w bioindykacji wód
GW_1A_W04, GW_1A_W08R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07InzA_W03C-1T-W-2, T-W-3, T-L-5, T-L-6, T-W-1, T-L-4M-1, M-2S-1, S-4, S-2, S-3
GW_1A_PO1-1_W02
Student identyfikuje organizmy wskaźnikowe oraz oblicza wskaźniki biotyczne
GW_1A_W08, GW_1A_W04R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07InzA_W03C-1T-L-2, T-L-3, T-L-1, T-L-4, T-L-6, T-L-5M-1, M-2, M-3S-3
GW_1A_PO1-1_W03
Student definiuje i ocenia występujące warunki hydrochemiczne w akwenach. Rozpoznaje wpływ warunków hydrochemiznych na kształtowanie się stanu wód naturalnych.Opisuje wyniki badań hydrochemicznych oraz tłumaczy uzyskane wyniki badań. Interperatuje wyniki badań hydrochemnicznych na tle obowiązujacych pzrepisów w zakresie stanu wód. Potrafi wykonywać podstawowe badania w zakresie stanu wód
GW_1A_W04R1A_W03, R1A_W05, R1A_W06InzA_W03C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-6, M-7, M-8, M-9, M-10S-5, S-6, S-7

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO1-1_U01
Student dobiera odpowiednie metody bioindykacji wód i potrafi je zinterpretować.
GW_1A_U01, GW_1A_U12R1A_U01, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U07C-1T-W-3, T-W-2, T-L-5, T-L-6, T-W-1, T-L-2M-2, M-4, M-3, M-1S-3, S-2, S-1
GW_1A_PO1-1_U02
Student przeprowadza badania terenowe i laboratoryjne bioindykatorów, interpretuje wyniki badań i na ich podstawie oblicza wskaźniki biotyczne.
GW_1A_U01, GW_1A_U09, GW_1A_U12R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U05, InzA_U07C-1T-L-4, T-L-5, T-W-1, T-W-3, T-L-2, T-L-1, T-L-3, T-L-6, T-L-7M-3, M-4, M-2S-1, S-3
GW_1A_PO1-1_U03
Potrafi analizować: i ocenić występujące warunki hydrochemiczne w akwenach, ocenić wpływ warunków hydrochemiznych na kształtowanie się biocenoz. Potrafi interpretować wyniki badań hydrochemicznych oraz prezentować uzyskane wyniki badań. Potrafi wykonywać podstawowe analizy z zakresu chemicznego minitoringu środowiska wodnego. Zna podstawowe metody badań z zakresu minitoringu chemicznego środowiska wodnego
GW_1A_U01R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-6, M-7, M-8, M-9, M-10S-5, S-6, S-7

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO1-1_K01
Student jest świadomy niebezpieczeństw zwiazanych z zanieczyszczeniem środowiska wodnego i potrzebą stosowania metod bioindykacji wód.
GW_1A_K04R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-3, T-L-7, T-W-2, T-W-1M-2, M-5, M-1S-1, S-3
GW_1A_PO1-1_K02
Potrafi analizować i ocenić występujące warunki hydrochemiczne w akwenach, ocenić wpływ warunków hydrochemiznych na kształtowanie się biocenoz. Potrafi interpretować wyniki badań hydrochemicznych oraz prezentować uzyskane wyniki badań.
GW_1A_K04R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-6, M-7, M-8, M-9, M-10S-5, S-6, S-7

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO1-1_W01
Student potrafi opisać i scharakteryzować metody wykorzystywane w bioindykacji wód
2,0Student nie potrafi opisać i scharakteryzować metod wykorzystywanych w bioindykacji wód
3,0Student potrafi pobieżnie opisać i scharakteryzować kilka metod wykorzystywanych w bioindykacji wód
3,5Student potrafi poprawnie opisać i scharakteryzować kilka metod wykorzystywanych w bioindykacji wód
4,0Student potrafi poprawnie opisać i scharakteryzować wiekszość metod wykorzystywanych w bioindykacji wód
4,5Student potrafi poprawnie opisać i scharakteryzować wszystkie metody wykorzystywane w bioindykacji wód
5,0Student potrafi poprawnie opisać i scharakteryzować wszystkie metody wykorzystywane w bioindykacji wód oraz zaproponować ich wykorzystanie
GW_1A_PO1-1_W02
Student identyfikuje organizmy wskaźnikowe oraz oblicza wskaźniki biotyczne
2,0student nie potrafi zidentyfikować organizmów wskaźnikowych oraz obliczać wskaźników biotycznych
3,0student identyfikuje zaledwie kilka organizmów wskaźnikowych posługując się kluczami taksonomicznymi oraz oblicza podstawowe wskaźniki biotyczne
3,5student identyfikuje w większości przypadków organizmy wskaźnikowe posługując się kluczami taksonomicznymi oraz oblicza podstawowe wskaźniki biotyczne
4,0student identyfikuje w większości przypadków organizmy wskaźnikowe posługując się kluczami taksonomicznymi oraz oblicza wszystkie wskaźniki biotyczne
4,5student identyfikuje poprawnie organizmy wskaźnikowe posługując się kluczami taksonomicznymi oraz oblicza wszystkie wskaźniki biotyczne
5,0student identyfikuje poprawnie organizmy wskaźnikowe posługując się kluczami taksonomicznymi, oblicza wszystkie wskaźniki biotyczne oraz interpretuje otrzymane wyniki
GW_1A_PO1-1_W03
Student definiuje i ocenia występujące warunki hydrochemiczne w akwenach. Rozpoznaje wpływ warunków hydrochemiznych na kształtowanie się stanu wód naturalnych.Opisuje wyniki badań hydrochemicznych oraz tłumaczy uzyskane wyniki badań. Interperatuje wyniki badań hydrochemnicznych na tle obowiązujacych pzrepisów w zakresie stanu wód. Potrafi wykonywać podstawowe badania w zakresie stanu wód
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcjie wykładów i ćwiczeń
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń
3,5Student potrafi w zdecydoweanej wiekszości wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę aplikowaną w trakcjie wykładów i ćwiczeń. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskaną wiedzę dla interpretacji zjawisk w środowisku wodnym
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę aplikowaną w trakcjie wykładów i ćwiczeń. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod kątem funkcjonowania środowiska wodnego
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę aplikowaną w trakcjie wykładów i ćwiczeń. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod kątem funkcjonowania środowiska wodnego

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO1-1_U01
Student dobiera odpowiednie metody bioindykacji wód i potrafi je zinterpretować.
2,0student nie dobiera prawidłowo metod oceny jakości wód opartych na bioindykatorach i i nie potrafi ich zinterpretować
3,0student dobiera prawidłowo zaledwie kilka metod oceny jakości wód opartych na bioindykatorach i i potrafi je zinterpretować
3,5student dobiera w wiekszości przypadków odpowiednie metody oceny jakości wód oparte na bioindykatorach i potrafi je zinterpretować
4,0student dobiera trafnie odpowiednie metody oceny jakości wód oparte na bioindykatorach i potrafi je zinterpretować
4,5student dobiera trafnie odpowiednie metody oceny jakości wód oparte na bioindykatorach, potrafi je zinterpretować oraz porównać ich efektywność
5,0student dobiera trafnie odpowiednie metody oceny jakości wód oparte na bioindykatorach, potrafi je zinterpretować, porównać ich efektywność oraz samodzielnie modyfikować w celu uniknięcia błędów w przyszłości
GW_1A_PO1-1_U02
Student przeprowadza badania terenowe i laboratoryjne bioindykatorów, interpretuje wyniki badań i na ich podstawie oblicza wskaźniki biotyczne.
2,0student nie potrafi przeprowadzić badań bioindykatorów, zinterpretować wyników i obliczyć wskaźników biotycznych
3,0student potrafi przeprowadzić badania bioindykatorów, przedstawić wyniki bez ich interpretacji
3,5student potrafi przeprowadzić badania bioindykatorów, przedstawić wyniki i ich analizę oraz obliczyć wskaźniki biotyczne
4,0student potrafi przeprowadzić badania bioindykatorów, przedstawić wyniki i ich analizę oraz obliczyć wskaźniki biotyczne i je zinterpretować
4,5student potrafi przeprowadzić badania bioindykatorów, przedstawić wyniki i ich analizę oraz obliczyć wskaźniki biotyczne i je zinterpretować oraz oszacować błędy pomiarowe
5,0student potrafi przeprowadzić badania bioindykatorów, przedstawić wyniki i ich analizę, obliczyć wskaźniki biotyczne i je zinterpretować oraz oszacować błędy pomiarowe i zaproponowac ich modyfikacje
GW_1A_PO1-1_U03
Potrafi analizować: i ocenić występujące warunki hydrochemiczne w akwenach, ocenić wpływ warunków hydrochemiznych na kształtowanie się biocenoz. Potrafi interpretować wyniki badań hydrochemicznych oraz prezentować uzyskane wyniki badań. Potrafi wykonywać podstawowe analizy z zakresu chemicznego minitoringu środowiska wodnego. Zna podstawowe metody badań z zakresu minitoringu chemicznego środowiska wodnego
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcjie wykładów i ćwiczeń
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń
3,5Student potrafi w zdecydoweanej wiekszości wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę aplikowaną w trakcjie wykładów i ćwiczeń. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskaną wiedzę dla interpretacji zjawisk w środowisku morskim
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę aplikowaną w trakcjie wykładów i ćwiczeń. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod kątem funkcjonowania środowiska morskiego
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań wynikami odnoszącymi sie do innych akwenów. Potrafi preanalizowąć wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować efek takich analiz

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO1-1_K01
Student jest świadomy niebezpieczeństw zwiazanych z zanieczyszczeniem środowiska wodnego i potrzebą stosowania metod bioindykacji wód.
2,0student nie jest świadomy niebezpieczeństw związanych z zanieczyszczeniem środowiska wodnego i potrzebą stosowania metod bioindykacji wód oraz nie potrafi przygotować raporty oddziaływania na środowiska inwestycji
3,0student jest świadomy niebezpieczeństw związanych z zanieczyszczeniem środowiska wodnego i potrzebą stosowania metod bioindykacji wód
3,5
4,0
4,5
5,0student jest świadomy niebezpieczeństw związanych z zanieczyszczeniem środowiska wodnego i potrzebą stosowania metod bioindykacji wód oraz potrafi przygotować raporty oddziaływania na środowiska inwestycji
GW_1A_PO1-1_K02
Potrafi analizować i ocenić występujące warunki hydrochemiczne w akwenach, ocenić wpływ warunków hydrochemiznych na kształtowanie się biocenoz. Potrafi interpretować wyniki badań hydrochemicznych oraz prezentować uzyskane wyniki badań.
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcjie wykładów i ćwiczeń
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń
3,5Student potrafi w zdecydoweanej wiekszości wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę aplikowaną w trakcjie wykładów i ćwiczeń. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskaną wiedzę dla interpretacji zjawisk w środowisku morskim
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę aplikowaną w trakcjie wykładów i ćwiczeń. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod kątem funkcjonowania środowiska morskiego
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań z wynikami odnoszącymi sie do innych akwenów. Potrafi preanalizowąć wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować efek takich analiz

Literatura podstawowa

 1. Chełmicki K., Woda, PWN, Warszawa, 2001
 2. Dojlido M, Chemia wód powierzchniowych, Ekonomia i Środowisko, Białystok, 1999
 3. Kubiak J., Tórz A., Nedzarek A., Analityczne podstawy hydrochemii, Akademii Rolniczej, Szczecin, 1999
 4. Szoszkiewicz K., Zbierska J., Jusik Sz., Zgoła T., Metoda oceny rzek oparta na makrofitach, realizowana w Polsce na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodne, Wiadomosci meilioracyjne i łąkarskie, 2008, t. LI, nr 4 (419): 163-165.
 5. Szoszkiewicz K., Zgoła T., Jusik Sz., Hryc-Jusik B., Dawson F., Raven P., Hydromorfologiczna ocena wód płynacych. Podrecznik do badan terenowych według metody River Habitat Survey w warunkach Polski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2011, 6
 6. Hermanowicz i wspaut., Fizyczne i chemiczne metody badania wody i ścieków, Arkady, Warszawa, 2001
 7. Kalff, Limnology, Prentice-Hall, Inc., NJ, 2002
 8. Szoszkiewicz K., Zbierska J., Jusik Sz., Zgoła Sz., Makrofitowa ocena oceny rzek. Podrecznik metodyczny do oceny i klasyfikacji stanu ekologicznego wód płynących w oparciu o rośliny wodne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2010
 9. Zimny H., Ekologiczna ocena stanu srodowiska: bioindykacja i biomonitoring, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Warszawa, 2006

Literatura dodatkowa

 1. Pietruczuk K., Szoszkiewicz K., Ramowa Dyrektywa w praktyce. Makrofitowa Metoda Oceny Rzek w monitoringu wód płynacych w Wielkopolsce, Gospodarka Wodna, 2010, 10
 2. EU, Ramowa Dyrektywa Wodna W/60, EU, Warszawa, 2006
 3. Szmajda P., Teoretyczne podstawy bioindykacji. Teoria i praktyka badan ekologicznych. Wykłady Miedzynarodowej Ekologicznej Szkoły Letniej UAM, Poznan – Polska i ODU, Norfolk – Wirginia, USA, Sorus, Idee ekologiczne, 2011, tom 4, Ser. Szkice, nr 3, s. 9-25.
 4. Prawo Ochrony Środowiska, Sejm RP, Warszawa, 2006
 5. Burchardt L., Łastowski K., Szmajda P., Róznorodnosc ekologiczna, a bioindykacja. Teoria i praktyka badan ekologicznych. Wykłady Miedzynarodowej Ekologicznej Szkoły Letniej UAM, Poznan – Polska i ODU, Norfolk – Wirginia, USA, Sorus, Idee ekologiczne, 1994, tom 4, Ser. Szkice, nr 3, s. 27-43
 6. Prawo wodne, Sejm RP, Warszawa, 2009

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Ćwiczenia organizacyjne i szkolenie z zakresu BHP na temat zachowania bezpieczeństwa pracy podczas ćwiczeń.1
T-L-2Prezentacja, instrukcja obsługi sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do badan biologicznych środowiska wodnego.2
T-L-3Ćwiczenia praktyczne w terenie z wykorzystaniem sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do badań biologicznych środowiska wodnego4
T-L-4Opracowanie ilościowe i jakościowe prób biologicznych z wykorzystaniem organizmów wskaźnikowych.2
T-L-5Wskaźniki biocenotyczne jako mierniki stanu jakości środowiska2
T-L-6Biologiczne metody określania poziomu eutrofizacji wód oraz testy bioindykacyjne prób wody do oceny jakości środowiska (rodzaje preparatów stosowanych w standardowych badaniach bioindykacyjnych, grupy organizmów wodnych będących bioindykatorami)2
T-L-7Raporty oceny odziaływania oddziaływania na środowisko (założenia, metody, zasady sporządzania)2
T-L-8Określenie stanu wód na podstawie wskaźników chemicznych9
T-L-9Określenie stanu jakości wód na podstawie wskaźników fizycznych3
T-L-10Ocena stanu jednolitych części wód na podstawie wyników badań fiz.-chem. i rybackich3
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Metody określania stanu jakościowego środowiska i dynamiki procesów degradacyjnych (bioindykacja i biomonitoring)2
T-W-2Ekoindykacja i monitoring środowiska – narzędzia dyrektyw Unii Europejskiej (wodnej, ptasiej i habitatowej)1
T-W-3Biomonitoring wód powierzchniowych (podział, zasady, określanie jakości)2
T-W-4Wpływ procesów biologicznych i fizyczno-chemicznych na warunki hydrochemiczne wód naturalnych. Antropopresja a stan wód naruralnych2
T-W-5Podstawowe wskaźniki z zakresu hydrochemii i zanieczyszczenia wód, metody badań i interpretacji wyników2
T-W-6Akty prawne dotyczące kontroli stanu wód powierzchniowych. Zasady prowadzenia monitoringu środowiska - państwowego, regionalnego i lokalnego. Państwowy monitoring środowiska w zakresie wód naturalnych4
T-W-7Monitoring środowiska - narzędzia dyrektyw Unii Europejskiej - Ramowa Dyrektywa Wodna,2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Udział w konsultacjach12
A-L-3Studiowanie literatury przedmiotu12
A-L-4Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej lub ustnej6
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w zjaęciach25
A-W-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-W-3Studiowanie literatury i źródeł2
A-W-4Kosultacje1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO1-1_W01Student potrafi opisać i scharakteryzować metody wykorzystywane w bioindykacji wód
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
GW_1A_W08Ma podstawową wiedzę i zna terminologię, w tym obcojęzyczną, w zakresie procesów zachodzących w ekosystemach wodnych. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą biologii, taksonomii oraz zdrowotności organizmów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z możliwością wykorzystania hydrobiontów dla potrzeb wnioskowania o stanie środowiska przyrodniczego oraz metodyką stosowaną podczas monitorowania ekosystemów wodnych.
Treści programoweT-W-2Ekoindykacja i monitoring środowiska – narzędzia dyrektyw Unii Europejskiej (wodnej, ptasiej i habitatowej)
T-W-3Biomonitoring wód powierzchniowych (podział, zasady, określanie jakości)
T-L-5Wskaźniki biocenotyczne jako mierniki stanu jakości środowiska
T-L-6Biologiczne metody określania poziomu eutrofizacji wód oraz testy bioindykacyjne prób wody do oceny jakości środowiska (rodzaje preparatów stosowanych w standardowych badaniach bioindykacyjnych, grupy organizmów wodnych będących bioindykatorami)
T-W-1Metody określania stanu jakościowego środowiska i dynamiki procesów degradacyjnych (bioindykacja i biomonitoring)
T-L-4Opracowanie ilościowe i jakościowe prób biologicznych z wykorzystaniem organizmów wskaźnikowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-2Opis i wyjaśnienie metod stosowanych w bioindykacji z wykorzystaniem m.in. prezentacji multimedialnej i filmów dotyczacych problemu.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające cząstkowe.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne lub ustne.
S-2Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania studenta do zajęć w formie ustnej lub pisemnej.
S-3Ocena formująca: Ocena sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi opisać i scharakteryzować metod wykorzystywanych w bioindykacji wód
3,0Student potrafi pobieżnie opisać i scharakteryzować kilka metod wykorzystywanych w bioindykacji wód
3,5Student potrafi poprawnie opisać i scharakteryzować kilka metod wykorzystywanych w bioindykacji wód
4,0Student potrafi poprawnie opisać i scharakteryzować wiekszość metod wykorzystywanych w bioindykacji wód
4,5Student potrafi poprawnie opisać i scharakteryzować wszystkie metody wykorzystywane w bioindykacji wód
5,0Student potrafi poprawnie opisać i scharakteryzować wszystkie metody wykorzystywane w bioindykacji wód oraz zaproponować ich wykorzystanie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO1-1_W02Student identyfikuje organizmy wskaźnikowe oraz oblicza wskaźniki biotyczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W08Ma podstawową wiedzę i zna terminologię, w tym obcojęzyczną, w zakresie procesów zachodzących w ekosystemach wodnych. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą biologii, taksonomii oraz zdrowotności organizmów wodnych.
GW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z możliwością wykorzystania hydrobiontów dla potrzeb wnioskowania o stanie środowiska przyrodniczego oraz metodyką stosowaną podczas monitorowania ekosystemów wodnych.
Treści programoweT-L-2Prezentacja, instrukcja obsługi sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do badan biologicznych środowiska wodnego.
T-L-3Ćwiczenia praktyczne w terenie z wykorzystaniem sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do badań biologicznych środowiska wodnego
T-L-1Ćwiczenia organizacyjne i szkolenie z zakresu BHP na temat zachowania bezpieczeństwa pracy podczas ćwiczeń.
T-L-4Opracowanie ilościowe i jakościowe prób biologicznych z wykorzystaniem organizmów wskaźnikowych.
T-L-6Biologiczne metody określania poziomu eutrofizacji wód oraz testy bioindykacyjne prób wody do oceny jakości środowiska (rodzaje preparatów stosowanych w standardowych badaniach bioindykacyjnych, grupy organizmów wodnych będących bioindykatorami)
T-L-5Wskaźniki biocenotyczne jako mierniki stanu jakości środowiska
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-2Opis i wyjaśnienie metod stosowanych w bioindykacji z wykorzystaniem m.in. prezentacji multimedialnej i filmów dotyczacych problemu.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne (iidentyfikacja organizmów będących bioindykatorami w oparciu o klucze z zastosowaniem mikroskopu stereoskopowego oraz obliczanie wybranych wskaźników jakości wód)
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi zidentyfikować organizmów wskaźnikowych oraz obliczać wskaźników biotycznych
3,0student identyfikuje zaledwie kilka organizmów wskaźnikowych posługując się kluczami taksonomicznymi oraz oblicza podstawowe wskaźniki biotyczne
3,5student identyfikuje w większości przypadków organizmy wskaźnikowe posługując się kluczami taksonomicznymi oraz oblicza podstawowe wskaźniki biotyczne
4,0student identyfikuje w większości przypadków organizmy wskaźnikowe posługując się kluczami taksonomicznymi oraz oblicza wszystkie wskaźniki biotyczne
4,5student identyfikuje poprawnie organizmy wskaźnikowe posługując się kluczami taksonomicznymi oraz oblicza wszystkie wskaźniki biotyczne
5,0student identyfikuje poprawnie organizmy wskaźnikowe posługując się kluczami taksonomicznymi, oblicza wszystkie wskaźniki biotyczne oraz interpretuje otrzymane wyniki
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO1-1_W03Student definiuje i ocenia występujące warunki hydrochemiczne w akwenach. Rozpoznaje wpływ warunków hydrochemiznych na kształtowanie się stanu wód naturalnych.Opisuje wyniki badań hydrochemicznych oraz tłumaczy uzyskane wyniki badań. Interperatuje wyniki badań hydrochemnicznych na tle obowiązujacych pzrepisów w zakresie stanu wód. Potrafi wykonywać podstawowe badania w zakresie stanu wód
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-2Poznanie wpływu procesów biologicznych i fizyczno-chemicznych na warunki hydrochemiczne wód naturalnych
C-3Poznanie zasad występowania gazów, makrojonów, substancji boiobennych, substancji organicznych w wodach naturalnych
C-4Poznanie roli osadów denne w kształtowaniu warunków hydrochemicznych wód powierzchniowych
C-5Pozananie sposobów przedstawiania i interpretacji wyników badań hydrochemicznych
C-6Poznanie sposobów prowadzenia badań hydrochemicznych i metod analizy wód naturalnych i osadów dennych
C-7Poznanie aktów prawnych z zakresu monitoringu i klasyfikacji wód naturalnych
Treści programoweT-W-4Wpływ procesów biologicznych i fizyczno-chemicznych na warunki hydrochemiczne wód naturalnych. Antropopresja a stan wód naruralnych
T-W-5Podstawowe wskaźniki z zakresu hydrochemii i zanieczyszczenia wód, metody badań i interpretacji wyników
T-W-6Akty prawne dotyczące kontroli stanu wód powierzchniowych. Zasady prowadzenia monitoringu środowiska - państwowego, regionalnego i lokalnego. Państwowy monitoring środowiska w zakresie wód naturalnych
T-W-7Monitoring środowiska - narzędzia dyrektyw Unii Europejskiej - Ramowa Dyrektywa Wodna,
Metody nauczaniaM-6Wykład informacyjny
M-7Wykład konwersatoryjny
M-8Seminarium
M-9Dyskusja dydaktyczna
M-10Ćwiczenia laboratoryjne i terenowe
Sposób ocenyS-5Ocena formująca: Zaliczenie ustne lub pisemne
S-6Ocena formująca: Sprawdzian pisemny
S-7Ocena formująca: Test pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcjie wykładów i ćwiczeń
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń
3,5Student potrafi w zdecydoweanej wiekszości wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę aplikowaną w trakcjie wykładów i ćwiczeń. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskaną wiedzę dla interpretacji zjawisk w środowisku wodnym
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę aplikowaną w trakcjie wykładów i ćwiczeń. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod kątem funkcjonowania środowiska wodnego
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę aplikowaną w trakcjie wykładów i ćwiczeń. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod kątem funkcjonowania środowiska wodnego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO1-1_U01Student dobiera odpowiednie metody bioindykacji wód i potrafi je zinterpretować.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U01Potrafi wykonać obliczenia i analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, potrafi prowadzić monitoring wód śródlądowych i morskich, potrafi wskazać kierunki działań ochronnych i rekultywacyjnych, potrafi ocenić oddziaływanie zlewni na wody powierzchniowe.
GW_1A_U12Potrafi zinterpretować wyniki badań biologicznych i wykorzystać je w programach hodowlanych i strategiach ochrony zasobów oraz zachowania bioróżnorodności środowiska wodnego.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z możliwością wykorzystania hydrobiontów dla potrzeb wnioskowania o stanie środowiska przyrodniczego oraz metodyką stosowaną podczas monitorowania ekosystemów wodnych.
Treści programoweT-W-3Biomonitoring wód powierzchniowych (podział, zasady, określanie jakości)
T-W-2Ekoindykacja i monitoring środowiska – narzędzia dyrektyw Unii Europejskiej (wodnej, ptasiej i habitatowej)
T-L-5Wskaźniki biocenotyczne jako mierniki stanu jakości środowiska
T-L-6Biologiczne metody określania poziomu eutrofizacji wód oraz testy bioindykacyjne prób wody do oceny jakości środowiska (rodzaje preparatów stosowanych w standardowych badaniach bioindykacyjnych, grupy organizmów wodnych będących bioindykatorami)
T-W-1Metody określania stanu jakościowego środowiska i dynamiki procesów degradacyjnych (bioindykacja i biomonitoring)
T-L-2Prezentacja, instrukcja obsługi sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do badan biologicznych środowiska wodnego.
Metody nauczaniaM-2Opis i wyjaśnienie metod stosowanych w bioindykacji z wykorzystaniem m.in. prezentacji multimedialnej i filmów dotyczacych problemu.
M-4Praktyczne wykorzystanie metod bioindykacji na ćwiczeniach terenowych.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne (iidentyfikacja organizmów będących bioindykatorami w oparciu o klucze z zastosowaniem mikroskopu stereoskopowego oraz obliczanie wybranych wskaźników jakości wód)
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.
S-2Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania studenta do zajęć w formie ustnej lub pisemnej.
S-1Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające cząstkowe.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie dobiera prawidłowo metod oceny jakości wód opartych na bioindykatorach i i nie potrafi ich zinterpretować
3,0student dobiera prawidłowo zaledwie kilka metod oceny jakości wód opartych na bioindykatorach i i potrafi je zinterpretować
3,5student dobiera w wiekszości przypadków odpowiednie metody oceny jakości wód oparte na bioindykatorach i potrafi je zinterpretować
4,0student dobiera trafnie odpowiednie metody oceny jakości wód oparte na bioindykatorach i potrafi je zinterpretować
4,5student dobiera trafnie odpowiednie metody oceny jakości wód oparte na bioindykatorach, potrafi je zinterpretować oraz porównać ich efektywność
5,0student dobiera trafnie odpowiednie metody oceny jakości wód oparte na bioindykatorach, potrafi je zinterpretować, porównać ich efektywność oraz samodzielnie modyfikować w celu uniknięcia błędów w przyszłości
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO1-1_U02Student przeprowadza badania terenowe i laboratoryjne bioindykatorów, interpretuje wyniki badań i na ich podstawie oblicza wskaźniki biotyczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U01Potrafi wykonać obliczenia i analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, potrafi prowadzić monitoring wód śródlądowych i morskich, potrafi wskazać kierunki działań ochronnych i rekultywacyjnych, potrafi ocenić oddziaływanie zlewni na wody powierzchniowe.
GW_1A_U09Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować najważniejsze składniki flory i fauny środowiska wodnego i określić ich znaczenie dla gospodarki oraz używać poprawnej nomenklatury w zakresie biologii i ekologii.
GW_1A_U12Potrafi zinterpretować wyniki badań biologicznych i wykorzystać je w programach hodowlanych i strategiach ochrony zasobów oraz zachowania bioróżnorodności środowiska wodnego.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z możliwością wykorzystania hydrobiontów dla potrzeb wnioskowania o stanie środowiska przyrodniczego oraz metodyką stosowaną podczas monitorowania ekosystemów wodnych.
Treści programoweT-L-4Opracowanie ilościowe i jakościowe prób biologicznych z wykorzystaniem organizmów wskaźnikowych.
T-L-5Wskaźniki biocenotyczne jako mierniki stanu jakości środowiska
T-W-1Metody określania stanu jakościowego środowiska i dynamiki procesów degradacyjnych (bioindykacja i biomonitoring)
T-W-3Biomonitoring wód powierzchniowych (podział, zasady, określanie jakości)
T-L-2Prezentacja, instrukcja obsługi sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do badan biologicznych środowiska wodnego.
T-L-1Ćwiczenia organizacyjne i szkolenie z zakresu BHP na temat zachowania bezpieczeństwa pracy podczas ćwiczeń.
T-L-3Ćwiczenia praktyczne w terenie z wykorzystaniem sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do badań biologicznych środowiska wodnego
T-L-6Biologiczne metody określania poziomu eutrofizacji wód oraz testy bioindykacyjne prób wody do oceny jakości środowiska (rodzaje preparatów stosowanych w standardowych badaniach bioindykacyjnych, grupy organizmów wodnych będących bioindykatorami)
T-L-7Raporty oceny odziaływania oddziaływania na środowisko (założenia, metody, zasady sporządzania)
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne (iidentyfikacja organizmów będących bioindykatorami w oparciu o klucze z zastosowaniem mikroskopu stereoskopowego oraz obliczanie wybranych wskaźników jakości wód)
M-4Praktyczne wykorzystanie metod bioindykacji na ćwiczeniach terenowych.
M-2Opis i wyjaśnienie metod stosowanych w bioindykacji z wykorzystaniem m.in. prezentacji multimedialnej i filmów dotyczacych problemu.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające cząstkowe.
S-3Ocena formująca: Ocena sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi przeprowadzić badań bioindykatorów, zinterpretować wyników i obliczyć wskaźników biotycznych
3,0student potrafi przeprowadzić badania bioindykatorów, przedstawić wyniki bez ich interpretacji
3,5student potrafi przeprowadzić badania bioindykatorów, przedstawić wyniki i ich analizę oraz obliczyć wskaźniki biotyczne
4,0student potrafi przeprowadzić badania bioindykatorów, przedstawić wyniki i ich analizę oraz obliczyć wskaźniki biotyczne i je zinterpretować
4,5student potrafi przeprowadzić badania bioindykatorów, przedstawić wyniki i ich analizę oraz obliczyć wskaźniki biotyczne i je zinterpretować oraz oszacować błędy pomiarowe
5,0student potrafi przeprowadzić badania bioindykatorów, przedstawić wyniki i ich analizę, obliczyć wskaźniki biotyczne i je zinterpretować oraz oszacować błędy pomiarowe i zaproponowac ich modyfikacje
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO1-1_U03Potrafi analizować: i ocenić występujące warunki hydrochemiczne w akwenach, ocenić wpływ warunków hydrochemiznych na kształtowanie się biocenoz. Potrafi interpretować wyniki badań hydrochemicznych oraz prezentować uzyskane wyniki badań. Potrafi wykonywać podstawowe analizy z zakresu chemicznego minitoringu środowiska wodnego. Zna podstawowe metody badań z zakresu minitoringu chemicznego środowiska wodnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U01Potrafi wykonać obliczenia i analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, potrafi prowadzić monitoring wód śródlądowych i morskich, potrafi wskazać kierunki działań ochronnych i rekultywacyjnych, potrafi ocenić oddziaływanie zlewni na wody powierzchniowe.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-2Poznanie wpływu procesów biologicznych i fizyczno-chemicznych na warunki hydrochemiczne wód naturalnych
C-3Poznanie zasad występowania gazów, makrojonów, substancji boiobennych, substancji organicznych w wodach naturalnych
C-4Poznanie roli osadów denne w kształtowaniu warunków hydrochemicznych wód powierzchniowych
C-5Pozananie sposobów przedstawiania i interpretacji wyników badań hydrochemicznych
C-6Poznanie sposobów prowadzenia badań hydrochemicznych i metod analizy wód naturalnych i osadów dennych
C-7Poznanie aktów prawnych z zakresu monitoringu i klasyfikacji wód naturalnych
Treści programoweT-W-4Wpływ procesów biologicznych i fizyczno-chemicznych na warunki hydrochemiczne wód naturalnych. Antropopresja a stan wód naruralnych
T-W-5Podstawowe wskaźniki z zakresu hydrochemii i zanieczyszczenia wód, metody badań i interpretacji wyników
T-W-6Akty prawne dotyczące kontroli stanu wód powierzchniowych. Zasady prowadzenia monitoringu środowiska - państwowego, regionalnego i lokalnego. Państwowy monitoring środowiska w zakresie wód naturalnych
T-W-7Monitoring środowiska - narzędzia dyrektyw Unii Europejskiej - Ramowa Dyrektywa Wodna,
Metody nauczaniaM-6Wykład informacyjny
M-7Wykład konwersatoryjny
M-8Seminarium
M-9Dyskusja dydaktyczna
M-10Ćwiczenia laboratoryjne i terenowe
Sposób ocenyS-5Ocena formująca: Zaliczenie ustne lub pisemne
S-6Ocena formująca: Sprawdzian pisemny
S-7Ocena formująca: Test pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcjie wykładów i ćwiczeń
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń
3,5Student potrafi w zdecydoweanej wiekszości wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę aplikowaną w trakcjie wykładów i ćwiczeń. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskaną wiedzę dla interpretacji zjawisk w środowisku morskim
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę aplikowaną w trakcjie wykładów i ćwiczeń. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod kątem funkcjonowania środowiska morskiego
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań wynikami odnoszącymi sie do innych akwenów. Potrafi preanalizowąć wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować efek takich analiz
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO1-1_K01Student jest świadomy niebezpieczeństw zwiazanych z zanieczyszczeniem środowiska wodnego i potrzebą stosowania metod bioindykacji wód.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z możliwością wykorzystania hydrobiontów dla potrzeb wnioskowania o stanie środowiska przyrodniczego oraz metodyką stosowaną podczas monitorowania ekosystemów wodnych.
Treści programoweT-W-3Biomonitoring wód powierzchniowych (podział, zasady, określanie jakości)
T-L-7Raporty oceny odziaływania oddziaływania na środowisko (założenia, metody, zasady sporządzania)
T-W-2Ekoindykacja i monitoring środowiska – narzędzia dyrektyw Unii Europejskiej (wodnej, ptasiej i habitatowej)
T-W-1Metody określania stanu jakościowego środowiska i dynamiki procesów degradacyjnych (bioindykacja i biomonitoring)
Metody nauczaniaM-2Opis i wyjaśnienie metod stosowanych w bioindykacji z wykorzystaniem m.in. prezentacji multimedialnej i filmów dotyczacych problemu.
M-5Symulacja sporządzania raportów oceny oddziaływania na środowisko inwestycji.
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające cząstkowe.
S-3Ocena formująca: Ocena sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie jest świadomy niebezpieczeństw związanych z zanieczyszczeniem środowiska wodnego i potrzebą stosowania metod bioindykacji wód oraz nie potrafi przygotować raporty oddziaływania na środowiska inwestycji
3,0student jest świadomy niebezpieczeństw związanych z zanieczyszczeniem środowiska wodnego i potrzebą stosowania metod bioindykacji wód
3,5
4,0
4,5
5,0student jest świadomy niebezpieczeństw związanych z zanieczyszczeniem środowiska wodnego i potrzebą stosowania metod bioindykacji wód oraz potrafi przygotować raporty oddziaływania na środowiska inwestycji
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO1-1_K02Potrafi analizować i ocenić występujące warunki hydrochemiczne w akwenach, ocenić wpływ warunków hydrochemiznych na kształtowanie się biocenoz. Potrafi interpretować wyniki badań hydrochemicznych oraz prezentować uzyskane wyniki badań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Poznanie wpływu procesów biologicznych i fizyczno-chemicznych na warunki hydrochemiczne wód naturalnych
C-3Poznanie zasad występowania gazów, makrojonów, substancji boiobennych, substancji organicznych w wodach naturalnych
C-4Poznanie roli osadów denne w kształtowaniu warunków hydrochemicznych wód powierzchniowych
C-5Pozananie sposobów przedstawiania i interpretacji wyników badań hydrochemicznych
C-6Poznanie sposobów prowadzenia badań hydrochemicznych i metod analizy wód naturalnych i osadów dennych
C-7Poznanie aktów prawnych z zakresu monitoringu i klasyfikacji wód naturalnych
Treści programoweT-W-4Wpływ procesów biologicznych i fizyczno-chemicznych na warunki hydrochemiczne wód naturalnych. Antropopresja a stan wód naruralnych
T-W-5Podstawowe wskaźniki z zakresu hydrochemii i zanieczyszczenia wód, metody badań i interpretacji wyników
T-W-6Akty prawne dotyczące kontroli stanu wód powierzchniowych. Zasady prowadzenia monitoringu środowiska - państwowego, regionalnego i lokalnego. Państwowy monitoring środowiska w zakresie wód naturalnych
T-W-7Monitoring środowiska - narzędzia dyrektyw Unii Europejskiej - Ramowa Dyrektywa Wodna,
Metody nauczaniaM-6Wykład informacyjny
M-7Wykład konwersatoryjny
M-8Seminarium
M-9Dyskusja dydaktyczna
M-10Ćwiczenia laboratoryjne i terenowe
Sposób ocenyS-5Ocena formująca: Zaliczenie ustne lub pisemne
S-6Ocena formująca: Sprawdzian pisemny
S-7Ocena formująca: Test pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcjie wykładów i ćwiczeń
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń
3,5Student potrafi w zdecydoweanej wiekszości wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę aplikowaną w trakcjie wykładów i ćwiczeń. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskaną wiedzę dla interpretacji zjawisk w środowisku morskim
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę aplikowaną w trakcjie wykładów i ćwiczeń. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod kątem funkcjonowania środowiska morskiego
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań z wynikami odnoszącymi sie do innych akwenów. Potrafi preanalizowąć wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować efek takich analiz