Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Techniki informacyjne z elementami statystyki:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Techniki informacyjne z elementami statystyki
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Inżynierii Procesowej i Maszynoznawstwa
Nauczyciel odpowiedzialny Jerzy Balejko <Jerzy.Balejko@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Jerzy Balejko <Jerzy.Balejko@zut.edu.pl>, Agnieszka Strzelczak <Agnieszka-Strzelczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 45 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z matematyki na poziomie szkoły średniej
W-2Znajomość informatyki na poziomie szkoły średniej.
W-3Umiejętność obsługi komputera w stopniu dobrym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy z zakresu statystyki matematycznej
C-2Ukształtowanie umiejętności przeprowadzania prawidłowego wnioskowania statystycznego
C-3Rozwinięcie umiejętności opracowywania i prezentacji wyników analiz statystycznych
C-4Przekazanie wiedzy z zakresu technologii informacyjnych
C-5Ukształtowanie umiejętności wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
C-6Ukształtowanie umiejętności tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.
C-7Rozwinięcie umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Metody akwizycji danych eksperymentalnych4
T-L-2Metody przygotowania danych eksperymentalnych do przeprowadzenia analizy statystycznej8
T-L-3Ćwiczenia z wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analizy i opracowania danych9
T-L-4Wnioskowanie statystyczne w oparciu o analizę danych przy pomocy programu sSatistica8
T-L-5Wizualizacja i graficzna interpretacja wyników analiz statystycznych6
T-L-6Statystyczne programy komputerowe na bazie Sieci Neuronowych10
45

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach45
A-L-2studiowanie literatury przedmiotu25
A-L-3Konsultacje z prowadzącym5
A-L-4Samodzielna praca z programami komputerowymi16
91

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Ćwiczenia rachunkowe
M-2Ćwiczenia laboratoryjne (komputerowe)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach audytoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające ćwiczenia audytoryjne
S-3Ocena formująca: Ocena wykonania poszczególnych ćwiczeń w laboratorium komputerowym
S-4Ocena podsumowująca: Ocena ogólna aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych i wykonania zadań

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_A1-1_W01
Posiada wiedzę z zakresu statystyki matematycznej
GW_1A_W02R1A_W01InzA_W02C-1T-L-6, T-L-4, T-L-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-1S-1, S-2
GW_1A_A1-1_W02
Posiada wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań.
GW_1A_W02R1A_W01InzA_W02C-4T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6M-2S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_A1-1_U01
Potrafi prawidłowo przeprowadzić wnioskowanie statystyczne
GW_1A_U06R1A_U03InzA_U01, InzA_U02C-2T-L-6, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5M-1S-1, S-2
GW_1A_A1-1_U02
Potrafi opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych
GW_1A_U06R1A_U03InzA_U01, InzA_U02C-1, C-2, C-3T-L-4, T-L-2, T-L-6, T-L-5, T-L-1, T-L-3M-1S-1, S-2
GW_1A_A1-1_U03
Potrafi wykorzystać komputer do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
GW_1A_U11R1A_U06, R1A_U07InzA_U06C-5T-L-3, T-L-5M-2S-3, S-4
GW_1A_A1-1_U04
Potrafi tworzyć elektroniczne dokumenty różnych formatów, prezentacje multimedialne i strony WWW.
GW_1A_U01R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03C-6T-L-2, T-L-3, T-L-5, T-L-6M-2S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_A1-1_K01
Jest zdolny do krytycznej oceny wyników badań
GW_1A_K01R1A_K01, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2, C-3T-L-1, T-L-4, T-L-2, T-L-3, T-L-5M-1S-1, S-2
GW_1A_A1-1_K02
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
GW_1A_K01R1A_K01, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-7T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6M-2S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_A1-1_W01
Posiada wiedzę z zakresu statystyki matematycznej
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu statystyki matematycznej
3,0Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu statystyki matematycznej ale z licznymi błędami
3,5Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu statystyki matematycznej ale ze znacznymi niedociągnięciami
4,0Student posiada dobrą wiedzę z zakresu statystyki matematycznej
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu statystyki matematycznej
5,0Student posiada znakomitą wiedzę z zakresu statystyki matematycznej
GW_1A_A1-1_W02
Posiada wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań.
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań
3,0Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań, ale z licznymi brakami.
3,5Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań, ale z pewnymi niedociągnięciami
4,0Student posiada dobrą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań
5,0Student posiada znakomitą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_A1-1_U01
Potrafi prawidłowo przeprowadzić wnioskowanie statystyczne
2,0Student nie posiada umiejętności przeprowadzania wnioskowania statystycznego
3,0Student posiada zadowalającą umiejętność przeprowadzania wnioskowania statystycznego, ale z licznymi błędami
3,5Student posiada zadowalającą umiejętność przeprowadzania wnioskowania statystycznego, ale ze znacznymi niedociągnięciami
4,0Student posiada dobrą umiejętność przeprowadzania wnioskowania statystycznego
4,5Student posiada bardzo dobrą dobrą umiejętność przeprowadzania wnioskowania statystycznego
5,0Student posiada wybitną umiejętność przeprowadzania wnioskowania statystycznego
GW_1A_A1-1_U02
Potrafi opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych
2,0Student nie potrafi opracowywać i prezentować wyników analiz statystycznych
3,0Student potrafi opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych w zadowalającym stopniu, ale z licznymi błędami
3,5Student potrafi opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych w zadowalającym stopniu, ale ale ze znacznymi niedociągnięciami
4,0Student potrafi dobrze opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych
4,5Student potrafi bardzo dobrze opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych
5,0Student znakomicie potrafi opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych
GW_1A_A1-1_U03
Potrafi wykorzystać komputer do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
2,0Student nie posiada umiejętności wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
3,0Student posiada zadowalającą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych, ale z licznymi niedociągnięciami.
3,5Student posiada zadowalającą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych, ale z pewnymi brakami.
4,0Student posiada dobrą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
4,5Student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
5,0Student posiada znakomitą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
GW_1A_A1-1_U04
Potrafi tworzyć elektroniczne dokumenty różnych formatów, prezentacje multimedialne i strony WWW.
2,0Student nie potrafi tworzyć elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.
3,0Student posiada zadowalającą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW, ale z licznymi brakami.
3,5Student posiada zadowalającą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW, ale z pewnymi niedociągnięciami.
4,0Student posiada dobrą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.
4,5Student posiada bardzo dobrą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.
5,0Student posiada znakomitą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_A1-1_K01
Jest zdolny do krytycznej oceny wyników badań
2,0Student nie jest zdolny do krytycznej oceny wyników badań
3,0Student jest częściowo zdolny do krytycznej oceny wyników badań
3,5Student jest zdolny do krytycznej oceny wyników badań w zadowalającym stopniu
4,0Student jest zdolny do krytycznej oceny wyników badań
4,5Student jest w znacznym stopniu zdolny do krytycznej oceny wyników badań
5,0Student jest w pełni zdolny do krytycznej oceny wyników badań
GW_1A_A1-1_K02
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
2,0Student nie ma świadomości swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
3,0Student ma częściową świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
3,5Student ma zadowalającą świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
4,0Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
4,5Student ma znaczną świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
5,0Student ma pełną świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.

Literatura podstawowa

  1. Łomnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007
  2. Waverka P, Reid D, Word 2000 - kompendium wiedzy, PLJ, Warszawa, 1999
  3. Hyb W., Myszewski J., Tablice matematyczne. Cz. II. Statystyka matematyczna, Wyd. SGGW, Warszawa, 1995

Literatura dodatkowa

  1. Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa, 1996
  2. Tustanowska-Kamrowska Krystyna, Techniki komputerowe bez stresu i lęku. Ćwiczenia, Wyd politechniki Poznańskiej, Poznań, 2003

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Metody akwizycji danych eksperymentalnych4
T-L-2Metody przygotowania danych eksperymentalnych do przeprowadzenia analizy statystycznej8
T-L-3Ćwiczenia z wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analizy i opracowania danych9
T-L-4Wnioskowanie statystyczne w oparciu o analizę danych przy pomocy programu sSatistica8
T-L-5Wizualizacja i graficzna interpretacja wyników analiz statystycznych6
T-L-6Statystyczne programy komputerowe na bazie Sieci Neuronowych10
45

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach45
A-L-2studiowanie literatury przedmiotu25
A-L-3Konsultacje z prowadzącym5
A-L-4Samodzielna praca z programami komputerowymi16
91
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_A1-1_W01Posiada wiedzę z zakresu statystyki matematycznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W02Ma wiedzę z zakresu informatyki (systemy informatyczne) i zna narzędzia statystyczne stosowane w naukach inżynierskich, z zachowaniem praw autorskich.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy z zakresu statystyki matematycznej
Treści programoweT-L-6Statystyczne programy komputerowe na bazie Sieci Neuronowych
T-L-4Wnioskowanie statystyczne w oparciu o analizę danych przy pomocy programu sSatistica
T-L-5Wizualizacja i graficzna interpretacja wyników analiz statystycznych
T-L-1Metody akwizycji danych eksperymentalnych
T-L-2Metody przygotowania danych eksperymentalnych do przeprowadzenia analizy statystycznej
T-L-3Ćwiczenia z wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analizy i opracowania danych
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia rachunkowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach audytoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające ćwiczenia audytoryjne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu statystyki matematycznej
3,0Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu statystyki matematycznej ale z licznymi błędami
3,5Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu statystyki matematycznej ale ze znacznymi niedociągnięciami
4,0Student posiada dobrą wiedzę z zakresu statystyki matematycznej
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu statystyki matematycznej
5,0Student posiada znakomitą wiedzę z zakresu statystyki matematycznej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_A1-1_W02Posiada wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W02Ma wiedzę z zakresu informatyki (systemy informatyczne) i zna narzędzia statystyczne stosowane w naukach inżynierskich, z zachowaniem praw autorskich.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4Przekazanie wiedzy z zakresu technologii informacyjnych
Treści programoweT-L-2Metody przygotowania danych eksperymentalnych do przeprowadzenia analizy statystycznej
T-L-3Ćwiczenia z wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analizy i opracowania danych
T-L-4Wnioskowanie statystyczne w oparciu o analizę danych przy pomocy programu sSatistica
T-L-5Wizualizacja i graficzna interpretacja wyników analiz statystycznych
T-L-6Statystyczne programy komputerowe na bazie Sieci Neuronowych
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne (komputerowe)
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena wykonania poszczególnych ćwiczeń w laboratorium komputerowym
S-4Ocena podsumowująca: Ocena ogólna aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych i wykonania zadań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań
3,0Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań, ale z licznymi brakami.
3,5Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań, ale z pewnymi niedociągnięciami
4,0Student posiada dobrą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań
5,0Student posiada znakomitą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_A1-1_U01Potrafi prawidłowo przeprowadzić wnioskowanie statystyczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U06Potrafi poprawnie zastosować technologie informatyczne i statystyczne niezbędne w pracy zawodowej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności przeprowadzania prawidłowego wnioskowania statystycznego
Treści programoweT-L-6Statystyczne programy komputerowe na bazie Sieci Neuronowych
T-L-1Metody akwizycji danych eksperymentalnych
T-L-2Metody przygotowania danych eksperymentalnych do przeprowadzenia analizy statystycznej
T-L-3Ćwiczenia z wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analizy i opracowania danych
T-L-4Wnioskowanie statystyczne w oparciu o analizę danych przy pomocy programu sSatistica
T-L-5Wizualizacja i graficzna interpretacja wyników analiz statystycznych
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia rachunkowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach audytoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające ćwiczenia audytoryjne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności przeprowadzania wnioskowania statystycznego
3,0Student posiada zadowalającą umiejętność przeprowadzania wnioskowania statystycznego, ale z licznymi błędami
3,5Student posiada zadowalającą umiejętność przeprowadzania wnioskowania statystycznego, ale ze znacznymi niedociągnięciami
4,0Student posiada dobrą umiejętność przeprowadzania wnioskowania statystycznego
4,5Student posiada bardzo dobrą dobrą umiejętność przeprowadzania wnioskowania statystycznego
5,0Student posiada wybitną umiejętność przeprowadzania wnioskowania statystycznego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_A1-1_U02Potrafi opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U06Potrafi poprawnie zastosować technologie informatyczne i statystyczne niezbędne w pracy zawodowej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy z zakresu statystyki matematycznej
C-2Ukształtowanie umiejętności przeprowadzania prawidłowego wnioskowania statystycznego
C-3Rozwinięcie umiejętności opracowywania i prezentacji wyników analiz statystycznych
Treści programoweT-L-4Wnioskowanie statystyczne w oparciu o analizę danych przy pomocy programu sSatistica
T-L-2Metody przygotowania danych eksperymentalnych do przeprowadzenia analizy statystycznej
T-L-6Statystyczne programy komputerowe na bazie Sieci Neuronowych
T-L-5Wizualizacja i graficzna interpretacja wyników analiz statystycznych
T-L-1Metody akwizycji danych eksperymentalnych
T-L-3Ćwiczenia z wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analizy i opracowania danych
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia rachunkowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach audytoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające ćwiczenia audytoryjne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi opracowywać i prezentować wyników analiz statystycznych
3,0Student potrafi opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych w zadowalającym stopniu, ale z licznymi błędami
3,5Student potrafi opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych w zadowalającym stopniu, ale ale ze znacznymi niedociągnięciami
4,0Student potrafi dobrze opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych
4,5Student potrafi bardzo dobrze opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych
5,0Student znakomicie potrafi opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_A1-1_U03Potrafi wykorzystać komputer do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U11Posiada podstawowe umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich i eksploatacji środowiska wodnego.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-5Ukształtowanie umiejętności wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
Treści programoweT-L-3Ćwiczenia z wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analizy i opracowania danych
T-L-5Wizualizacja i graficzna interpretacja wyników analiz statystycznych
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne (komputerowe)
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena wykonania poszczególnych ćwiczeń w laboratorium komputerowym
S-4Ocena podsumowująca: Ocena ogólna aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych i wykonania zadań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
3,0Student posiada zadowalającą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych, ale z licznymi niedociągnięciami.
3,5Student posiada zadowalającą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych, ale z pewnymi brakami.
4,0Student posiada dobrą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
4,5Student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
5,0Student posiada znakomitą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_A1-1_U04Potrafi tworzyć elektroniczne dokumenty różnych formatów, prezentacje multimedialne i strony WWW.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U01Potrafi wykonać obliczenia i analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, potrafi prowadzić monitoring wód śródlądowych i morskich, potrafi wskazać kierunki działań ochronnych i rekultywacyjnych, potrafi ocenić oddziaływanie zlewni na wody powierzchniowe.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-6Ukształtowanie umiejętności tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.
Treści programoweT-L-2Metody przygotowania danych eksperymentalnych do przeprowadzenia analizy statystycznej
T-L-3Ćwiczenia z wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analizy i opracowania danych
T-L-5Wizualizacja i graficzna interpretacja wyników analiz statystycznych
T-L-6Statystyczne programy komputerowe na bazie Sieci Neuronowych
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne (komputerowe)
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena wykonania poszczególnych ćwiczeń w laboratorium komputerowym
S-4Ocena podsumowująca: Ocena ogólna aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych i wykonania zadań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi tworzyć elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.
3,0Student posiada zadowalającą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW, ale z licznymi brakami.
3,5Student posiada zadowalającą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW, ale z pewnymi niedociągnięciami.
4,0Student posiada dobrą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.
4,5Student posiada bardzo dobrą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.
5,0Student posiada znakomitą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_A1-1_K01Jest zdolny do krytycznej oceny wyników badań
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy z zakresu statystyki matematycznej
C-2Ukształtowanie umiejętności przeprowadzania prawidłowego wnioskowania statystycznego
C-3Rozwinięcie umiejętności opracowywania i prezentacji wyników analiz statystycznych
Treści programoweT-L-1Metody akwizycji danych eksperymentalnych
T-L-4Wnioskowanie statystyczne w oparciu o analizę danych przy pomocy programu sSatistica
T-L-2Metody przygotowania danych eksperymentalnych do przeprowadzenia analizy statystycznej
T-L-3Ćwiczenia z wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analizy i opracowania danych
T-L-5Wizualizacja i graficzna interpretacja wyników analiz statystycznych
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia rachunkowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach audytoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające ćwiczenia audytoryjne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest zdolny do krytycznej oceny wyników badań
3,0Student jest częściowo zdolny do krytycznej oceny wyników badań
3,5Student jest zdolny do krytycznej oceny wyników badań w zadowalającym stopniu
4,0Student jest zdolny do krytycznej oceny wyników badań
4,5Student jest w znacznym stopniu zdolny do krytycznej oceny wyników badań
5,0Student jest w pełni zdolny do krytycznej oceny wyników badań
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_A1-1_K02Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-7Rozwinięcie umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
Treści programoweT-L-2Metody przygotowania danych eksperymentalnych do przeprowadzenia analizy statystycznej
T-L-3Ćwiczenia z wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analizy i opracowania danych
T-L-4Wnioskowanie statystyczne w oparciu o analizę danych przy pomocy programu sSatistica
T-L-5Wizualizacja i graficzna interpretacja wyników analiz statystycznych
T-L-6Statystyczne programy komputerowe na bazie Sieci Neuronowych
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne (komputerowe)
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena wykonania poszczególnych ćwiczeń w laboratorium komputerowym
S-4Ocena podsumowująca: Ocena ogólna aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych i wykonania zadań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
3,0Student ma częściową świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
3,5Student ma zadowalającą świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
4,0Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
4,5Student ma znaczną świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
5,0Student ma pełną świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.