Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Technologie bezodpadowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologie bezodpadowe
Specjalność Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Eugeniusz Milchert <Eugeniusz.Milchert@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 17 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,50,62egzamin
laboratoriaL2 30 1,50,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza i umiejętności z zakresu chemii fizycznej i organicznej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ukształtowanie wiedzy z zakresu tworzenia technologii bezodpadowych i niskoodpadowych, zwłaszcza w zakresie procesów chlorowania, sulfonowania, technologii realizowanych przy użyciu nadtlenku wodoru.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Oznaczanie jonów chlorkowych w różnych wodach powierzchniowych z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej.10
T-L-2Oznaczanie węglowodorów aromatycznych w wodach metodą chromatografii gazowej.5
T-L-3Oznaczanie fenoli w ściekach z zakładów koksochemicznych.5
T-L-4Oznaczanie lotnych związków organicznych w powietrzu metodą chromatografii gazowej i i spektrofotometrii w podczerwieni.10
30
wykłady
T-W-1Podstawowe koncepcje technologii mało- i bezodpadowych. Technologie skojarzone jako metoda ograniczenia emisji i zrzutów zanieczyszczeń.3
T-W-2Możliwości integracji pracy kilku wytwórni w celu zamknięcia obiegów i eliminacji odpadów na przykładzie produkcji oksiranów.4
T-W-3Możliwości bezodpadowego sulfonowania związków aromatycznych.3
T-W-4Aktualne i perspektywiczne technologie oczyszczania ścieków za pomoca nadtlenku wodoru.3
T-W-5Bezodpadowe procesy chlorowania, wykorzystanie chloru w procesach chemicznych. Problem pochodnych dioksyn i benzofuranów.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w ćwiczeniach.30
A-L-2Przygotowanie do zaliczenia.14
A-L-3Zaliczenia.1
45
wykłady
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Konsultacje z prowadzącym przedmiot.5
A-W-3Przygotowanie do egzaminu.23
A-W-4Egzamin2
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny i klasyczna metoda problemowa.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
S-2Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po dwóch wykładach.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-06a_W01
Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i innych działów chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej dotyczącą głównie budowy i właściwości materii, a także metod i procesów służących do otrzymywania substancji chemicznych, określania ich właściwości, analizy składu oraz oceny wpływu na środowisko.
KOS_2A_W03T2A_W01C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-1S-1
KOS_2A_C03-06a_W02
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska. Zna technologie inżynierskie w zakresie inżynierii i technologii ochrony środowiska.
KOS_2A_W10, KOS_2A_W15T2A_W07InzA2_W02, InzA2_W05C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-1S-1, S-2
KOS_2A_C03-06a_W03
Ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem, w szczególności zlokalizowanych w obszarach: nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne.
KOS_2A_W05T2A_W02C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-1S-1, S-2
KOS_2A_C03-06a_W04
Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dyscyplin naukowych, takich jak: ochrona środowiska, inżynieria i technologia chemiczna oraz biotechnologia.
KOS_2A_W08T2A_W05C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-06a_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
KOS_2A_U01T2A_U01C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-1S-1, S-2
KOS_2A_C03-06a_U02
Potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego lub dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonego kierunku studiów.
KOS_2A_U04T2A_U03C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-1S-1, S-2
KOS_2A_C03-06a_U03
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej. Potrafi posługiwać się programami komputerowymi przeznaczonymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie ochrony środowiska
KOS_2A_U09, KOS_2A_U10T2A_U07C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-1S-1, S-2
KOS_2A_C03-06a_U04
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć eksploatować, dobierać urzadzenia, przygotowywać dokumentację do zmian w aktualnie eksploatowanych liniach technologicznych i urządzeniach ochrony środowiska. Szczególnie dotyczy to technologii bezodpadowych związanych z technologiami chlorowania, sulfonowania, technologiami stosującymi nadtlenek wodoru i technologiami pracującymi w systemach zintegrowanych.
KOS_2A_U15T2A_U12C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-06a_K01
W wwyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywnej postawy i odpowiedzialności za skutki działalności inzynierskiej.
KOS_2A_K03T2A_K02InzA2_K01C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-1S-2
KOS_2A_C03-06a_K02
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej. Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
KOS_2A_K06, KOS_2A_K08T2A_K05, T2A_K07C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-06a_W01
Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i innych działów chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej dotyczącą głównie budowy i właściwości materii, a także metod i procesów służących do otrzymywania substancji chemicznych, określania ich właściwości, analizy składu oraz oceny wpływu na środowisko.
2,0
3,0Podstawowe wiadomosci z zakresu technologii energetycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-06a_W02
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska. Zna technologie inżynierskie w zakresie inżynierii i technologii ochrony środowiska.
2,0
3,0Podstawowe urządzenia w energetyce ochrony środowiska.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-06a_W03
Ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem, w szczególności zlokalizowanych w obszarach: nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne.
2,0
3,0Zna powiazania ochrony środowiska z innymi rodzajami przemysłu.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-06a_W04
Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dyscyplin naukowych, takich jak: ochrona środowiska, inżynieria i technologia chemiczna oraz biotechnologia.
2,0
3,0Zna kierunki rozwoju przemysłu w zakresie technologii chemicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-06a_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
2,0
3,0Student ma umiejętność przedstawiania, analizy technologii bezodpadowych, zwłaszcza realizowanych w przemyśle chemicznym.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-06a_U02
Potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego lub dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonego kierunku studiów.
2,0
3,0Student ma umiejętność przedstawiania, analizy technologii bezodpadowych, zwłaszcza realizowanych w przemyśle chemicznym.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-06a_U03
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej. Potrafi posługiwać się programami komputerowymi przeznaczonymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie ochrony środowiska
2,0
3,0Student ma umiejętność przedstawiania, analizy technologii bezodpadowych, zwłaszcza realizowanych w przemyśle chemicznym.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-06a_U04
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć eksploatować, dobierać urzadzenia, przygotowywać dokumentację do zmian w aktualnie eksploatowanych liniach technologicznych i urządzeniach ochrony środowiska. Szczególnie dotyczy to technologii bezodpadowych związanych z technologiami chlorowania, sulfonowania, technologiami stosującymi nadtlenek wodoru i technologiami pracującymi w systemach zintegrowanych.
2,0Nie potrafi przedstawić technologii bezodpadowych, zwłaszcza realizowanych w przemyśle chemicznym.
3,0Student ma umiejętność przedstawiania, analizy technologii bezodpadowych, zwłaszcza realizowanych w przemyśle chemicznym.
3,5Student ma umiejetność przedstawiania , analizy technologii bezodpadowych, zwłaszcza realizowanych w przemyśle chemicznym, integracji technologii pokrewnych do przemysłu chemicznego.
4,0Student ma umiejetność przedstawiania , analizy technologii bezodpadowych, zwłaszcza realizowanych w przemyśle chemicznym, integracji technologii pokrewnych do przemysłu chemicznego, technologii produkcji oksiranów.
4,5Student ma umiejetność przedstawiania , analizy technologii bezodpadowych, zwłaszcza realizowanych w przemyśle chemicznym, integracji technologii pokrewnych do przemysłu chemicznego, technologii produkcji oksiranów, technologii sulfonowania.
5,0Student ma umiejetność przedstawiania , analizy technologii bezodpadowych, zwłaszcza realizowanych w przemyśle chemicznym, integracji technologii pokrewnych do przemysłu chemicznego, technologii produkcji oksiranów, technologii sulfonowania, chlorowania, chlorowodorowania.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-06a_K01
W wwyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywnej postawy i odpowiedzialności za skutki działalności inzynierskiej.
2,0
3,0Potrafi ocenić efekty działalności inżynierskiej.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-06a_K02
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej. Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
2,0
3,0Przestrzega zasad etyki zawodowej i formułuje zasady postępowania zgodne z potrzebami społecznymi.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. M.Bartkowiak, E.Milchert, G.Lewandowski, Kierunki w rozwoju technologii przemysłu chemicznego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Szczecin, 2011, pierwsze
  2. E.Milchert, Technologie produkcji chloropochodnych organicznych. Utylizacja odpadów, Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2007, pierwsze

Literatura dodatkowa

  1. Praca zbiorowa pod red. E.Szczepaniec-Cięciak, P.Kościelniak, Chemia środowiska - ćwiczenia i seminaria, cz. 1 i 2, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 1999, pierwsze

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Oznaczanie jonów chlorkowych w różnych wodach powierzchniowych z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej.10
T-L-2Oznaczanie węglowodorów aromatycznych w wodach metodą chromatografii gazowej.5
T-L-3Oznaczanie fenoli w ściekach z zakładów koksochemicznych.5
T-L-4Oznaczanie lotnych związków organicznych w powietrzu metodą chromatografii gazowej i i spektrofotometrii w podczerwieni.10
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe koncepcje technologii mało- i bezodpadowych. Technologie skojarzone jako metoda ograniczenia emisji i zrzutów zanieczyszczeń.3
T-W-2Możliwości integracji pracy kilku wytwórni w celu zamknięcia obiegów i eliminacji odpadów na przykładzie produkcji oksiranów.4
T-W-3Możliwości bezodpadowego sulfonowania związków aromatycznych.3
T-W-4Aktualne i perspektywiczne technologie oczyszczania ścieków za pomoca nadtlenku wodoru.3
T-W-5Bezodpadowe procesy chlorowania, wykorzystanie chloru w procesach chemicznych. Problem pochodnych dioksyn i benzofuranów.2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w ćwiczeniach.30
A-L-2Przygotowanie do zaliczenia.14
A-L-3Zaliczenia.1
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Konsultacje z prowadzącym przedmiot.5
A-W-3Przygotowanie do egzaminu.23
A-W-4Egzamin2
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-06a_W01Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i innych działów chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej dotyczącą głównie budowy i właściwości materii, a także metod i procesów służących do otrzymywania substancji chemicznych, określania ich właściwości, analizy składu oraz oceny wpływu na środowisko.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W03ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i innych działów chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej dotyczącą głównie budowy i właściwości materii, a także metod i procesów służących do otrzymywania substancji chemicznych, określania ich właściwości, analizy składu oraz oceny wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie wiedzy z zakresu tworzenia technologii bezodpadowych i niskoodpadowych, zwłaszcza w zakresie procesów chlorowania, sulfonowania, technologii realizowanych przy użyciu nadtlenku wodoru.
Treści programoweT-W-1Podstawowe koncepcje technologii mało- i bezodpadowych. Technologie skojarzone jako metoda ograniczenia emisji i zrzutów zanieczyszczeń.
T-W-2Możliwości integracji pracy kilku wytwórni w celu zamknięcia obiegów i eliminacji odpadów na przykładzie produkcji oksiranów.
T-W-3Możliwości bezodpadowego sulfonowania związków aromatycznych.
T-W-4Aktualne i perspektywiczne technologie oczyszczania ścieków za pomoca nadtlenku wodoru.
T-W-5Bezodpadowe procesy chlorowania, wykorzystanie chloru w procesach chemicznych. Problem pochodnych dioksyn i benzofuranów.
T-L-1Oznaczanie jonów chlorkowych w różnych wodach powierzchniowych z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej.
T-L-2Oznaczanie węglowodorów aromatycznych w wodach metodą chromatografii gazowej.
T-L-3Oznaczanie fenoli w ściekach z zakładów koksochemicznych.
T-L-4Oznaczanie lotnych związków organicznych w powietrzu metodą chromatografii gazowej i i spektrofotometrii w podczerwieni.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i klasyczna metoda problemowa.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Podstawowe wiadomosci z zakresu technologii energetycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-06a_W02Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska. Zna technologie inżynierskie w zakresie inżynierii i technologii ochrony środowiska.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W10zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska
KOS_2A_W15zna technologie inżynierskie w zakresie inżynierii i technologii ochrony środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie wiedzy z zakresu tworzenia technologii bezodpadowych i niskoodpadowych, zwłaszcza w zakresie procesów chlorowania, sulfonowania, technologii realizowanych przy użyciu nadtlenku wodoru.
Treści programoweT-W-1Podstawowe koncepcje technologii mało- i bezodpadowych. Technologie skojarzone jako metoda ograniczenia emisji i zrzutów zanieczyszczeń.
T-W-2Możliwości integracji pracy kilku wytwórni w celu zamknięcia obiegów i eliminacji odpadów na przykładzie produkcji oksiranów.
T-W-3Możliwości bezodpadowego sulfonowania związków aromatycznych.
T-W-4Aktualne i perspektywiczne technologie oczyszczania ścieków za pomoca nadtlenku wodoru.
T-W-5Bezodpadowe procesy chlorowania, wykorzystanie chloru w procesach chemicznych. Problem pochodnych dioksyn i benzofuranów.
T-L-1Oznaczanie jonów chlorkowych w różnych wodach powierzchniowych z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej.
T-L-2Oznaczanie węglowodorów aromatycznych w wodach metodą chromatografii gazowej.
T-L-3Oznaczanie fenoli w ściekach z zakładów koksochemicznych.
T-L-4Oznaczanie lotnych związków organicznych w powietrzu metodą chromatografii gazowej i i spektrofotometrii w podczerwieni.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i klasyczna metoda problemowa.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
S-2Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po dwóch wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Podstawowe urządzenia w energetyce ochrony środowiska.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-06a_W03Ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem, w szczególności zlokalizowanych w obszarach: nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W05ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem, w szczególności zlokalizowanych w obszarach: nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie wiedzy z zakresu tworzenia technologii bezodpadowych i niskoodpadowych, zwłaszcza w zakresie procesów chlorowania, sulfonowania, technologii realizowanych przy użyciu nadtlenku wodoru.
Treści programoweT-W-1Podstawowe koncepcje technologii mało- i bezodpadowych. Technologie skojarzone jako metoda ograniczenia emisji i zrzutów zanieczyszczeń.
T-W-2Możliwości integracji pracy kilku wytwórni w celu zamknięcia obiegów i eliminacji odpadów na przykładzie produkcji oksiranów.
T-W-3Możliwości bezodpadowego sulfonowania związków aromatycznych.
T-W-4Aktualne i perspektywiczne technologie oczyszczania ścieków za pomoca nadtlenku wodoru.
T-W-5Bezodpadowe procesy chlorowania, wykorzystanie chloru w procesach chemicznych. Problem pochodnych dioksyn i benzofuranów.
T-L-1Oznaczanie jonów chlorkowych w różnych wodach powierzchniowych z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej.
T-L-2Oznaczanie węglowodorów aromatycznych w wodach metodą chromatografii gazowej.
T-L-3Oznaczanie fenoli w ściekach z zakładów koksochemicznych.
T-L-4Oznaczanie lotnych związków organicznych w powietrzu metodą chromatografii gazowej i i spektrofotometrii w podczerwieni.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i klasyczna metoda problemowa.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
S-2Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po dwóch wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna powiazania ochrony środowiska z innymi rodzajami przemysłu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-06a_W04Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dyscyplin naukowych, takich jak: ochrona środowiska, inżynieria i technologia chemiczna oraz biotechnologia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W08ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dyscyplin naukowych, takich jak: ochrona środowiska, inżynieria i technologia chemiczna oraz biotechnologia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie wiedzy z zakresu tworzenia technologii bezodpadowych i niskoodpadowych, zwłaszcza w zakresie procesów chlorowania, sulfonowania, technologii realizowanych przy użyciu nadtlenku wodoru.
Treści programoweT-W-1Podstawowe koncepcje technologii mało- i bezodpadowych. Technologie skojarzone jako metoda ograniczenia emisji i zrzutów zanieczyszczeń.
T-W-2Możliwości integracji pracy kilku wytwórni w celu zamknięcia obiegów i eliminacji odpadów na przykładzie produkcji oksiranów.
T-W-3Możliwości bezodpadowego sulfonowania związków aromatycznych.
T-W-4Aktualne i perspektywiczne technologie oczyszczania ścieków za pomoca nadtlenku wodoru.
T-W-5Bezodpadowe procesy chlorowania, wykorzystanie chloru w procesach chemicznych. Problem pochodnych dioksyn i benzofuranów.
T-L-1Oznaczanie jonów chlorkowych w różnych wodach powierzchniowych z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej.
T-L-2Oznaczanie węglowodorów aromatycznych w wodach metodą chromatografii gazowej.
T-L-3Oznaczanie fenoli w ściekach z zakładów koksochemicznych.
T-L-4Oznaczanie lotnych związków organicznych w powietrzu metodą chromatografii gazowej i i spektrofotometrii w podczerwieni.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i klasyczna metoda problemowa.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
S-2Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po dwóch wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna kierunki rozwoju przemysłu w zakresie technologii chemicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-06a_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie wiedzy z zakresu tworzenia technologii bezodpadowych i niskoodpadowych, zwłaszcza w zakresie procesów chlorowania, sulfonowania, technologii realizowanych przy użyciu nadtlenku wodoru.
Treści programoweT-W-1Podstawowe koncepcje technologii mało- i bezodpadowych. Technologie skojarzone jako metoda ograniczenia emisji i zrzutów zanieczyszczeń.
T-W-2Możliwości integracji pracy kilku wytwórni w celu zamknięcia obiegów i eliminacji odpadów na przykładzie produkcji oksiranów.
T-W-3Możliwości bezodpadowego sulfonowania związków aromatycznych.
T-W-4Aktualne i perspektywiczne technologie oczyszczania ścieków za pomoca nadtlenku wodoru.
T-W-5Bezodpadowe procesy chlorowania, wykorzystanie chloru w procesach chemicznych. Problem pochodnych dioksyn i benzofuranów.
T-L-1Oznaczanie jonów chlorkowych w różnych wodach powierzchniowych z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej.
T-L-2Oznaczanie węglowodorów aromatycznych w wodach metodą chromatografii gazowej.
T-L-3Oznaczanie fenoli w ściekach z zakładów koksochemicznych.
T-L-4Oznaczanie lotnych związków organicznych w powietrzu metodą chromatografii gazowej i i spektrofotometrii w podczerwieni.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i klasyczna metoda problemowa.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
S-2Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po dwóch wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma umiejętność przedstawiania, analizy technologii bezodpadowych, zwłaszcza realizowanych w przemyśle chemicznym.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-06a_U02Potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego lub dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonego kierunku studiów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U04potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego lub dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonego kierunku studiów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie wiedzy z zakresu tworzenia technologii bezodpadowych i niskoodpadowych, zwłaszcza w zakresie procesów chlorowania, sulfonowania, technologii realizowanych przy użyciu nadtlenku wodoru.
Treści programoweT-W-1Podstawowe koncepcje technologii mało- i bezodpadowych. Technologie skojarzone jako metoda ograniczenia emisji i zrzutów zanieczyszczeń.
T-W-2Możliwości integracji pracy kilku wytwórni w celu zamknięcia obiegów i eliminacji odpadów na przykładzie produkcji oksiranów.
T-W-3Możliwości bezodpadowego sulfonowania związków aromatycznych.
T-W-4Aktualne i perspektywiczne technologie oczyszczania ścieków za pomoca nadtlenku wodoru.
T-W-5Bezodpadowe procesy chlorowania, wykorzystanie chloru w procesach chemicznych. Problem pochodnych dioksyn i benzofuranów.
T-L-1Oznaczanie jonów chlorkowych w różnych wodach powierzchniowych z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej.
T-L-2Oznaczanie węglowodorów aromatycznych w wodach metodą chromatografii gazowej.
T-L-3Oznaczanie fenoli w ściekach z zakładów koksochemicznych.
T-L-4Oznaczanie lotnych związków organicznych w powietrzu metodą chromatografii gazowej i i spektrofotometrii w podczerwieni.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i klasyczna metoda problemowa.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
S-2Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po dwóch wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma umiejętność przedstawiania, analizy technologii bezodpadowych, zwłaszcza realizowanych w przemyśle chemicznym.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-06a_U03Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej. Potrafi posługiwać się programami komputerowymi przeznaczonymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie ochrony środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U09potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
KOS_2A_U10potrafi posługiwać się programami komputerowymi przeznaczonymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie ochrony środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie wiedzy z zakresu tworzenia technologii bezodpadowych i niskoodpadowych, zwłaszcza w zakresie procesów chlorowania, sulfonowania, technologii realizowanych przy użyciu nadtlenku wodoru.
Treści programoweT-W-1Podstawowe koncepcje technologii mało- i bezodpadowych. Technologie skojarzone jako metoda ograniczenia emisji i zrzutów zanieczyszczeń.
T-W-2Możliwości integracji pracy kilku wytwórni w celu zamknięcia obiegów i eliminacji odpadów na przykładzie produkcji oksiranów.
T-W-3Możliwości bezodpadowego sulfonowania związków aromatycznych.
T-W-4Aktualne i perspektywiczne technologie oczyszczania ścieków za pomoca nadtlenku wodoru.
T-W-5Bezodpadowe procesy chlorowania, wykorzystanie chloru w procesach chemicznych. Problem pochodnych dioksyn i benzofuranów.
T-L-1Oznaczanie jonów chlorkowych w różnych wodach powierzchniowych z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej.
T-L-2Oznaczanie węglowodorów aromatycznych w wodach metodą chromatografii gazowej.
T-L-3Oznaczanie fenoli w ściekach z zakładów koksochemicznych.
T-L-4Oznaczanie lotnych związków organicznych w powietrzu metodą chromatografii gazowej i i spektrofotometrii w podczerwieni.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i klasyczna metoda problemowa.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
S-2Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po dwóch wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma umiejętność przedstawiania, analizy technologii bezodpadowych, zwłaszcza realizowanych w przemyśle chemicznym.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-06a_U04W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć eksploatować, dobierać urzadzenia, przygotowywać dokumentację do zmian w aktualnie eksploatowanych liniach technologicznych i urządzeniach ochrony środowiska. Szczególnie dotyczy to technologii bezodpadowych związanych z technologiami chlorowania, sulfonowania, technologiami stosującymi nadtlenek wodoru i technologiami pracującymi w systemach zintegrowanych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U15potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie wiedzy z zakresu tworzenia technologii bezodpadowych i niskoodpadowych, zwłaszcza w zakresie procesów chlorowania, sulfonowania, technologii realizowanych przy użyciu nadtlenku wodoru.
Treści programoweT-W-1Podstawowe koncepcje technologii mało- i bezodpadowych. Technologie skojarzone jako metoda ograniczenia emisji i zrzutów zanieczyszczeń.
T-W-2Możliwości integracji pracy kilku wytwórni w celu zamknięcia obiegów i eliminacji odpadów na przykładzie produkcji oksiranów.
T-W-3Możliwości bezodpadowego sulfonowania związków aromatycznych.
T-W-4Aktualne i perspektywiczne technologie oczyszczania ścieków za pomoca nadtlenku wodoru.
T-W-5Bezodpadowe procesy chlorowania, wykorzystanie chloru w procesach chemicznych. Problem pochodnych dioksyn i benzofuranów.
T-L-1Oznaczanie jonów chlorkowych w różnych wodach powierzchniowych z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej.
T-L-2Oznaczanie węglowodorów aromatycznych w wodach metodą chromatografii gazowej.
T-L-3Oznaczanie fenoli w ściekach z zakładów koksochemicznych.
T-L-4Oznaczanie lotnych związków organicznych w powietrzu metodą chromatografii gazowej i i spektrofotometrii w podczerwieni.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i klasyczna metoda problemowa.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
S-2Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po dwóch wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi przedstawić technologii bezodpadowych, zwłaszcza realizowanych w przemyśle chemicznym.
3,0Student ma umiejętność przedstawiania, analizy technologii bezodpadowych, zwłaszcza realizowanych w przemyśle chemicznym.
3,5Student ma umiejetność przedstawiania , analizy technologii bezodpadowych, zwłaszcza realizowanych w przemyśle chemicznym, integracji technologii pokrewnych do przemysłu chemicznego.
4,0Student ma umiejetność przedstawiania , analizy technologii bezodpadowych, zwłaszcza realizowanych w przemyśle chemicznym, integracji technologii pokrewnych do przemysłu chemicznego, technologii produkcji oksiranów.
4,5Student ma umiejetność przedstawiania , analizy technologii bezodpadowych, zwłaszcza realizowanych w przemyśle chemicznym, integracji technologii pokrewnych do przemysłu chemicznego, technologii produkcji oksiranów, technologii sulfonowania.
5,0Student ma umiejetność przedstawiania , analizy technologii bezodpadowych, zwłaszcza realizowanych w przemyśle chemicznym, integracji technologii pokrewnych do przemysłu chemicznego, technologii produkcji oksiranów, technologii sulfonowania, chlorowania, chlorowodorowania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-06a_K01W wwyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywnej postawy i odpowiedzialności za skutki działalności inzynierskiej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K03wykazuje zrozumienie podstawowych zjawisk społecznych i ich wpływu na relacje pomiędzy bytowaniem społeczeństw, procesami produkcyjnymi a środowiskiem; zna i umie stosować w praktyce ideę zrównoważonego rozwoju
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie wiedzy z zakresu tworzenia technologii bezodpadowych i niskoodpadowych, zwłaszcza w zakresie procesów chlorowania, sulfonowania, technologii realizowanych przy użyciu nadtlenku wodoru.
Treści programoweT-W-1Podstawowe koncepcje technologii mało- i bezodpadowych. Technologie skojarzone jako metoda ograniczenia emisji i zrzutów zanieczyszczeń.
T-W-2Możliwości integracji pracy kilku wytwórni w celu zamknięcia obiegów i eliminacji odpadów na przykładzie produkcji oksiranów.
T-W-3Możliwości bezodpadowego sulfonowania związków aromatycznych.
T-W-4Aktualne i perspektywiczne technologie oczyszczania ścieków za pomoca nadtlenku wodoru.
T-W-5Bezodpadowe procesy chlorowania, wykorzystanie chloru w procesach chemicznych. Problem pochodnych dioksyn i benzofuranów.
T-L-1Oznaczanie jonów chlorkowych w różnych wodach powierzchniowych z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej.
T-L-2Oznaczanie węglowodorów aromatycznych w wodach metodą chromatografii gazowej.
T-L-3Oznaczanie fenoli w ściekach z zakładów koksochemicznych.
T-L-4Oznaczanie lotnych związków organicznych w powietrzu metodą chromatografii gazowej i i spektrofotometrii w podczerwieni.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i klasyczna metoda problemowa.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po dwóch wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi ocenić efekty działalności inżynierskiej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-06a_K02Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej. Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K06prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
KOS_2A_K08ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
T2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie wiedzy z zakresu tworzenia technologii bezodpadowych i niskoodpadowych, zwłaszcza w zakresie procesów chlorowania, sulfonowania, technologii realizowanych przy użyciu nadtlenku wodoru.
Treści programoweT-W-1Podstawowe koncepcje technologii mało- i bezodpadowych. Technologie skojarzone jako metoda ograniczenia emisji i zrzutów zanieczyszczeń.
T-W-2Możliwości integracji pracy kilku wytwórni w celu zamknięcia obiegów i eliminacji odpadów na przykładzie produkcji oksiranów.
T-W-3Możliwości bezodpadowego sulfonowania związków aromatycznych.
T-W-4Aktualne i perspektywiczne technologie oczyszczania ścieków za pomoca nadtlenku wodoru.
T-W-5Bezodpadowe procesy chlorowania, wykorzystanie chloru w procesach chemicznych. Problem pochodnych dioksyn i benzofuranów.
T-L-1Oznaczanie jonów chlorkowych w różnych wodach powierzchniowych z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej.
T-L-2Oznaczanie węglowodorów aromatycznych w wodach metodą chromatografii gazowej.
T-L-3Oznaczanie fenoli w ściekach z zakładów koksochemicznych.
T-L-4Oznaczanie lotnych związków organicznych w powietrzu metodą chromatografii gazowej i i spektrofotometrii w podczerwieni.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i klasyczna metoda problemowa.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
S-2Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po dwóch wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Przestrzega zasad etyki zawodowej i formułuje zasady postępowania zgodne z potrzebami społecznymi.
3,5
4,0
4,5
5,0