Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Biotechnologie w ochronie środowiska:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biotechnologie w ochronie środowiska
Specjalność Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Maria Tomaszewska <Maria.Tomaszewska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agata Markowska-Szczupak <Agata.Markowska@zut.edu.pl>, Maria Tomaszewska <Maria.Tomaszewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 16 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,30,62zaliczenie
laboratoriaL2 15 0,70,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1ukończony kurs z biologii
W-2ukończony kurs z biochemii
W-3ukończony kurs z podstaw ochrony środowiska

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z procesami z udziałem mikroorganizmów zachodzącymi w środowisku z podstawami wykorzystania mikroorganizmów w technologiach służących ochronie środowiska
C-2Zapoznanie studentów z podstawami wykorzystania mikroorganizmów w technologiach służących ochronie środowiska
C-3Zapoznanie studentów z technologiami prowadzonymi z wykorzystaniem mikroorganizmów (biotechnologii) w ochronie środowiska

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Badanie fermentacji alkoholowej z użyciem różnych substratów.3
T-L-2Skrining mikroorganizmów występujących w wodzie i powietrzu z użyciem różnych podłoży.3
T-L-3Aktywność enzymów jako kryterium oceny skażenia mikroorganizmami.3
T-L-4Wykorzystanie fotokatalizy w procesach dezynfekcji wody.3
T-L-5Zastosowanie technik elektroforetycznych w biotechnologii.3
15
wykłady
T-W-1Fitoremediacja.2
T-W-2Usuwanie metali ciężkich ze ścieków przy udziale mikroorganizmów.3
T-W-3Biokopalnictwo (bioługowanie) metali. Bioodsiarczanie węgla.3
T-W-4Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego i złóż biologicznych.2
T-W-5Mikrobiologiczne uzdatnianie wody. Biotechnologiczne zagospodarowanie osadów ściekowych i odpadów.2
T-W-6Podstawy kompostowania.1
T-W-7Bioremediacja gruntów – rozkład produktów naturalnych i ropopochodnych.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-2Przygotowanie sprawozdań z laboratorium2
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia laboratorium3
A-L-4Zaliczenie laboratorium1
21
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Zapoznanie się z literaturą.10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.11
A-W-4Zaliczenie wykładów.2
38

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną.
M-2ćwiczenia wykonywane indywidualnie i zbiorowo w laboratorium biotechnologicznym

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne wykładu
S-2Ocena formująca: zaliczenie pisemne zajęć w laboratorium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-05a_W08
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie objaśniać działanie mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych i opisać procesy biotechnologiczne służące ochronie środowiska Powinien być w stanie przedstawić znaczenie fitoremediacji i bioremediacji gruntów w ochronie środowiska
KOS_2A_W08T2A_W05C-2, C-3, C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2S-1, S-2
KOS_2A_C03-05a_W15
W ramach przeprowadzonych zajęć student powinien znać inżynierskie rozwązania w zakresie wykorzystania biotechnologii w ochronie środowiska jak biokopalnictwo, usuwanie metali ciężkich ze ścieków, bioodsiarczanie, zagospodarowanie osadów ściekowych, odpadów organicznych i innych technologii przedstawionych w ramach wykładu
KOS_2A_W15InzA2_W05C-2, C-3T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-05a_U15
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć określić przydatność wykorzystania mikroorganizmów i procesu biotechnologicznego do rozwiązania problemu w ochronie środowiska; powinien umieć pracować w grupie.
KOS_2A_U15T2A_U12C-2, C-3, C-1T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-05a_K05
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien wykazywać aktywną postawę wobec nowych rozwiązań biotechnologicznych, określić priorytety służące realizacji procesu biotechnologicznego zgodnie z zasadami etyki i ochrony środowiska
KOS_2A_K05T2A_K04C-2, C-3, C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-1, T-L-5M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-05a_W08
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie objaśniać działanie mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych i opisać procesy biotechnologiczne służące ochronie środowiska Powinien być w stanie przedstawić znaczenie fitoremediacji i bioremediacji gruntów w ochronie środowiska
2,0Student nie umie opisać działania mikroorganizmów ani przedstawić procesów zachodzących w środowisku przy udziale mikroorganizmów ani procesów biotechnologicznych służących ochronie środowiska
3,0Student potrafi opisać działanie mikroorganizmów, przedstawić procesy zachodzące w środowisku przy udziale mikroorganizmów i procesy biotechnologiczne służących ochronie środowiska w 60 %
3,5Student potrafi opisać działanie mikroorganizmów, przedstawić procesy zachodzące w środowisku przy udziale mikroorganizmów i procesy biotechnologiczne służących ochronie środowiska w 70 %
4,0Student potrafi opisać działanie mikroorganizmów, przedstawić procesy zachodzące w środowisku przy udziale mikroorganizmów i procesy biotechnologiczne służących ochronie środowiska w 80 %
4,5Student potrafi opisać działanie mikroorganizmów, przedstawić procesy zachodzące w środowisku przy udziale mikroorganizmów i procesy biotechnologiczne służących ochronie środowiska w 90 %
5,0Student potrafi w pełni wyjaśnić działanie mikroorganizmów, przedstawić procesy zachodzące w środowisku przy udziale mikroorganizmów i procesy biotechnologiczne służących ochronie środowiska w
KOS_2A_C03-05a_W15
W ramach przeprowadzonych zajęć student powinien znać inżynierskie rozwązania w zakresie wykorzystania biotechnologii w ochronie środowiska jak biokopalnictwo, usuwanie metali ciężkich ze ścieków, bioodsiarczanie, zagospodarowanie osadów ściekowych, odpadów organicznych i innych technologii przedstawionych w ramach wykładu
2,0Student nie zna inżynierskich rozwiązań w zakresie wykorzystania biotechnologii w ochronie środowiska jak biokopalnictwo, usuwanie metali ciężkich ze ścieków, bioodsiarczanie, zagospodarowanie odpadów organicznych ionnych przedstawionych na wykładzie
3,0Student zna inżynierskie rozwiązania w zakresie wykorzystania biotechnologii w ochronie środowiska jak biokopalnictwo, usuwanie metali ciężkich ze ścieków, bioodsiarczanie, zagospodarowanie odpadów organicznych i inne przedstawione na wykładzie w 60%
3,5Student zna inżynierskie rozwiązania w zakresie wykorzystania biotechnologii w ochronie środowiska jak biokopalnictwo, usuwanie metali ciężkich ze ścieków, bioodsiarczanie, zagospodarowanie odpadów organicznych i inne przedstawione na wykładzie w 70%
4,0Student zna inżynierskie rozwiązania w zakresie wykorzystania biotechnologii w ochronie środowiska jak biokopalnictwo, usuwanie metali ciężkich ze ścieków, bioodsiarczanie, zagospodarowanie odpadów organicznych i inne przedstawione na wykładzie w 80%
4,5Student zna inżynierskie rozwiązania w zakresie wykorzystania biotechnologii w ochronie środowiska jak biokopalnictwo, usuwanie metali ciężkich ze ścieków, bioodsiarczanie, zagospodarowanie odpadów organicznych i inne przedstawione na wykładzie w90%
5,0Student zna inżynierskie rozwiązania w zakresie wykorzystania biotechnologii w ochronie środowiska jak biokopalnictwo, usuwanie metali ciężkich ze ścieków, bioodsiarczanie, zagospodarowanie odpadów organicznych i inne przedstawione w ramach wykładu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-05a_U15
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć określić przydatność wykorzystania mikroorganizmów i procesu biotechnologicznego do rozwiązania problemu w ochronie środowiska; powinien umieć pracować w grupie.
2,0Student nie umie określić przydatność wykorzystania mikroorganizmów i procesu biotechnologicznego do rozwiązania problemu w ochronie środowiska
3,0Student umie określić przydatność wykorzystania mikroorganizmów i procesu biotechnologicznego do rozwiązania problemu w ochronie środowiska w 60%
3,5Student nie umie określić przydatność wykorzystania mikroorganizmów i procesu biotechnologicznego do rozwiązania problemu w ochronie środowiska 70%
4,0Student nie umie określić przydatność wykorzystania mikroorganizmów i procesu biotechnologicznego do rozwiązania problemu w ochronie środowiskaw 80%
4,5Student nie umie określić przydatność wykorzystania mikroorganizmów i procesu biotechnologicznego do rozwiązania problemu w ochronie środowiska w 90 %
5,0Student w pełni umie określić przydatność wykorzystania mikroorganizmów i procesu biotechnologicznego do rozwiązania problemu w ochronie środowiska, potrafi w pełni objaśnić procesy zachodzące w środowisku przy udziale mikroorganizmów oraz zaprezentować procesy biotechnologiczne służące ochronie środowiska

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-05a_K05
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien wykazywać aktywną postawę wobec nowych rozwiązań biotechnologicznych, określić priorytety służące realizacji procesu biotechnologicznego zgodnie z zasadami etyki i ochrony środowiska
2,0Student nie umie przedstawić nowych rozwiązań biotechnologicznych ani określić priorytetów służących realizacji procesu biotechnologicznego zgodnie z zasadami etyki i ochrony środowiska
3,0Student potrafi przedstawić obecne i nowe rozwiązania biotechnologiczne i określić priorytety służące realizacji procesu biotechnologicznego zgodnie z zasadami etyki i ochrony środowiska w 60%
3,5Student potrafi przedstawić obecne i nowe rozwiązania biotechnologiczne i określić priorytety służące realizacji procesu biotechnologicznego zgodnie z zasadami etyki i ochrony środowiska w 70%
4,0Student potrafi przedstawić obecne i nowe rozwiązania biotechnologiczne i określić priorytety służące realizacji procesu biotechnologicznego zgodnie z zasadami etyki i ochrony środowiska w 80%
4,5Student potrafi przedstawić obecne i nowe rozwiązania biotechnologiczne i określić priorytety służące realizacji procesu biotechnologicznego zgodnie z zasadami etyki i ochrony środowiska 90 %
5,0Student potrafi w pełni scharakteryzować i objaśnić obecne i nowe rozwiązania biotechnologiczne i określić priorytety służące realizacji procesu biotechnologicznego zgodnie z zasadami etyki i ochrony środowiska

Literatura podstawowa

  1. E.Klimiuk, M.Łebkowska, Biotechnologia w ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005
  2. Szewczyk K. W., Laboratorium bioprocesów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2002
  3. Singelton P. (red.), Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie, PWN, Warszawa, 2000
  4. Kłyszejko-Stefanowicz L., Ćwiczenia z biochemii, PWN, Warszawa, 1999

Literatura dodatkowa

  1. M.K.Błaszczyk, Mikroorganizmy w ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Badanie fermentacji alkoholowej z użyciem różnych substratów.3
T-L-2Skrining mikroorganizmów występujących w wodzie i powietrzu z użyciem różnych podłoży.3
T-L-3Aktywność enzymów jako kryterium oceny skażenia mikroorganizmami.3
T-L-4Wykorzystanie fotokatalizy w procesach dezynfekcji wody.3
T-L-5Zastosowanie technik elektroforetycznych w biotechnologii.3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Fitoremediacja.2
T-W-2Usuwanie metali ciężkich ze ścieków przy udziale mikroorganizmów.3
T-W-3Biokopalnictwo (bioługowanie) metali. Bioodsiarczanie węgla.3
T-W-4Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego i złóż biologicznych.2
T-W-5Mikrobiologiczne uzdatnianie wody. Biotechnologiczne zagospodarowanie osadów ściekowych i odpadów.2
T-W-6Podstawy kompostowania.1
T-W-7Bioremediacja gruntów – rozkład produktów naturalnych i ropopochodnych.2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-2Przygotowanie sprawozdań z laboratorium2
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia laboratorium3
A-L-4Zaliczenie laboratorium1
21
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Zapoznanie się z literaturą.10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.11
A-W-4Zaliczenie wykładów.2
38
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-05a_W08W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie objaśniać działanie mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych i opisać procesy biotechnologiczne służące ochronie środowiska Powinien być w stanie przedstawić znaczenie fitoremediacji i bioremediacji gruntów w ochronie środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W08ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dyscyplin naukowych, takich jak: ochrona środowiska, inżynieria i technologia chemiczna oraz biotechnologia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawami wykorzystania mikroorganizmów w technologiach służących ochronie środowiska
C-3Zapoznanie studentów z technologiami prowadzonymi z wykorzystaniem mikroorganizmów (biotechnologii) w ochronie środowiska
C-1Zapoznanie studentów z procesami z udziałem mikroorganizmów zachodzącymi w środowisku z podstawami wykorzystania mikroorganizmów w technologiach służących ochronie środowiska
Treści programoweT-W-2Usuwanie metali ciężkich ze ścieków przy udziale mikroorganizmów.
T-W-1Fitoremediacja.
T-W-3Biokopalnictwo (bioługowanie) metali. Bioodsiarczanie węgla.
T-W-4Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego i złóż biologicznych.
T-W-5Mikrobiologiczne uzdatnianie wody. Biotechnologiczne zagospodarowanie osadów ściekowych i odpadów.
T-W-6Podstawy kompostowania.
T-W-7Bioremediacja gruntów – rozkład produktów naturalnych i ropopochodnych.
Metody nauczaniaM-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną.
M-2ćwiczenia wykonywane indywidualnie i zbiorowo w laboratorium biotechnologicznym
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne wykładu
S-2Ocena formująca: zaliczenie pisemne zajęć w laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie opisać działania mikroorganizmów ani przedstawić procesów zachodzących w środowisku przy udziale mikroorganizmów ani procesów biotechnologicznych służących ochronie środowiska
3,0Student potrafi opisać działanie mikroorganizmów, przedstawić procesy zachodzące w środowisku przy udziale mikroorganizmów i procesy biotechnologiczne służących ochronie środowiska w 60 %
3,5Student potrafi opisać działanie mikroorganizmów, przedstawić procesy zachodzące w środowisku przy udziale mikroorganizmów i procesy biotechnologiczne służących ochronie środowiska w 70 %
4,0Student potrafi opisać działanie mikroorganizmów, przedstawić procesy zachodzące w środowisku przy udziale mikroorganizmów i procesy biotechnologiczne służących ochronie środowiska w 80 %
4,5Student potrafi opisać działanie mikroorganizmów, przedstawić procesy zachodzące w środowisku przy udziale mikroorganizmów i procesy biotechnologiczne służących ochronie środowiska w 90 %
5,0Student potrafi w pełni wyjaśnić działanie mikroorganizmów, przedstawić procesy zachodzące w środowisku przy udziale mikroorganizmów i procesy biotechnologiczne służących ochronie środowiska w
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-05a_W15W ramach przeprowadzonych zajęć student powinien znać inżynierskie rozwązania w zakresie wykorzystania biotechnologii w ochronie środowiska jak biokopalnictwo, usuwanie metali ciężkich ze ścieków, bioodsiarczanie, zagospodarowanie osadów ściekowych, odpadów organicznych i innych technologii przedstawionych w ramach wykładu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W15zna technologie inżynierskie w zakresie inżynierii i technologii ochrony środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawami wykorzystania mikroorganizmów w technologiach służących ochronie środowiska
C-3Zapoznanie studentów z technologiami prowadzonymi z wykorzystaniem mikroorganizmów (biotechnologii) w ochronie środowiska
Treści programoweT-W-2Usuwanie metali ciężkich ze ścieków przy udziale mikroorganizmów.
T-W-3Biokopalnictwo (bioługowanie) metali. Bioodsiarczanie węgla.
T-W-4Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego i złóż biologicznych.
T-W-5Mikrobiologiczne uzdatnianie wody. Biotechnologiczne zagospodarowanie osadów ściekowych i odpadów.
T-W-6Podstawy kompostowania.
Metody nauczaniaM-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne wykładu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna inżynierskich rozwiązań w zakresie wykorzystania biotechnologii w ochronie środowiska jak biokopalnictwo, usuwanie metali ciężkich ze ścieków, bioodsiarczanie, zagospodarowanie odpadów organicznych ionnych przedstawionych na wykładzie
3,0Student zna inżynierskie rozwiązania w zakresie wykorzystania biotechnologii w ochronie środowiska jak biokopalnictwo, usuwanie metali ciężkich ze ścieków, bioodsiarczanie, zagospodarowanie odpadów organicznych i inne przedstawione na wykładzie w 60%
3,5Student zna inżynierskie rozwiązania w zakresie wykorzystania biotechnologii w ochronie środowiska jak biokopalnictwo, usuwanie metali ciężkich ze ścieków, bioodsiarczanie, zagospodarowanie odpadów organicznych i inne przedstawione na wykładzie w 70%
4,0Student zna inżynierskie rozwiązania w zakresie wykorzystania biotechnologii w ochronie środowiska jak biokopalnictwo, usuwanie metali ciężkich ze ścieków, bioodsiarczanie, zagospodarowanie odpadów organicznych i inne przedstawione na wykładzie w 80%
4,5Student zna inżynierskie rozwiązania w zakresie wykorzystania biotechnologii w ochronie środowiska jak biokopalnictwo, usuwanie metali ciężkich ze ścieków, bioodsiarczanie, zagospodarowanie odpadów organicznych i inne przedstawione na wykładzie w90%
5,0Student zna inżynierskie rozwiązania w zakresie wykorzystania biotechnologii w ochronie środowiska jak biokopalnictwo, usuwanie metali ciężkich ze ścieków, bioodsiarczanie, zagospodarowanie odpadów organicznych i inne przedstawione w ramach wykładu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-05a_U15W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć określić przydatność wykorzystania mikroorganizmów i procesu biotechnologicznego do rozwiązania problemu w ochronie środowiska; powinien umieć pracować w grupie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U15potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawami wykorzystania mikroorganizmów w technologiach służących ochronie środowiska
C-3Zapoznanie studentów z technologiami prowadzonymi z wykorzystaniem mikroorganizmów (biotechnologii) w ochronie środowiska
C-1Zapoznanie studentów z procesami z udziałem mikroorganizmów zachodzącymi w środowisku z podstawami wykorzystania mikroorganizmów w technologiach służących ochronie środowiska
Treści programoweT-W-2Usuwanie metali ciężkich ze ścieków przy udziale mikroorganizmów.
T-W-3Biokopalnictwo (bioługowanie) metali. Bioodsiarczanie węgla.
T-W-4Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego i złóż biologicznych.
T-W-5Mikrobiologiczne uzdatnianie wody. Biotechnologiczne zagospodarowanie osadów ściekowych i odpadów.
T-W-6Podstawy kompostowania.
T-W-7Bioremediacja gruntów – rozkład produktów naturalnych i ropopochodnych.
Metody nauczaniaM-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną.
M-2ćwiczenia wykonywane indywidualnie i zbiorowo w laboratorium biotechnologicznym
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne wykładu
S-2Ocena formująca: zaliczenie pisemne zajęć w laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie określić przydatność wykorzystania mikroorganizmów i procesu biotechnologicznego do rozwiązania problemu w ochronie środowiska
3,0Student umie określić przydatność wykorzystania mikroorganizmów i procesu biotechnologicznego do rozwiązania problemu w ochronie środowiska w 60%
3,5Student nie umie określić przydatność wykorzystania mikroorganizmów i procesu biotechnologicznego do rozwiązania problemu w ochronie środowiska 70%
4,0Student nie umie określić przydatność wykorzystania mikroorganizmów i procesu biotechnologicznego do rozwiązania problemu w ochronie środowiskaw 80%
4,5Student nie umie określić przydatność wykorzystania mikroorganizmów i procesu biotechnologicznego do rozwiązania problemu w ochronie środowiska w 90 %
5,0Student w pełni umie określić przydatność wykorzystania mikroorganizmów i procesu biotechnologicznego do rozwiązania problemu w ochronie środowiska, potrafi w pełni objaśnić procesy zachodzące w środowisku przy udziale mikroorganizmów oraz zaprezentować procesy biotechnologiczne służące ochronie środowiska
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-05a_K05W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien wykazywać aktywną postawę wobec nowych rozwiązań biotechnologicznych, określić priorytety służące realizacji procesu biotechnologicznego zgodnie z zasadami etyki i ochrony środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K05potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawami wykorzystania mikroorganizmów w technologiach służących ochronie środowiska
C-3Zapoznanie studentów z technologiami prowadzonymi z wykorzystaniem mikroorganizmów (biotechnologii) w ochronie środowiska
C-1Zapoznanie studentów z procesami z udziałem mikroorganizmów zachodzącymi w środowisku z podstawami wykorzystania mikroorganizmów w technologiach służących ochronie środowiska
Treści programoweT-W-2Usuwanie metali ciężkich ze ścieków przy udziale mikroorganizmów.
T-W-1Fitoremediacja.
T-W-3Biokopalnictwo (bioługowanie) metali. Bioodsiarczanie węgla.
T-W-4Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego i złóż biologicznych.
T-W-5Mikrobiologiczne uzdatnianie wody. Biotechnologiczne zagospodarowanie osadów ściekowych i odpadów.
T-W-6Podstawy kompostowania.
T-W-7Bioremediacja gruntów – rozkład produktów naturalnych i ropopochodnych.
T-L-2Skrining mikroorganizmów występujących w wodzie i powietrzu z użyciem różnych podłoży.
T-L-3Aktywność enzymów jako kryterium oceny skażenia mikroorganizmami.
T-L-4Wykorzystanie fotokatalizy w procesach dezynfekcji wody.
T-L-1Badanie fermentacji alkoholowej z użyciem różnych substratów.
T-L-5Zastosowanie technik elektroforetycznych w biotechnologii.
Metody nauczaniaM-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną.
M-2ćwiczenia wykonywane indywidualnie i zbiorowo w laboratorium biotechnologicznym
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne wykładu
S-2Ocena formująca: zaliczenie pisemne zajęć w laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie przedstawić nowych rozwiązań biotechnologicznych ani określić priorytetów służących realizacji procesu biotechnologicznego zgodnie z zasadami etyki i ochrony środowiska
3,0Student potrafi przedstawić obecne i nowe rozwiązania biotechnologiczne i określić priorytety służące realizacji procesu biotechnologicznego zgodnie z zasadami etyki i ochrony środowiska w 60%
3,5Student potrafi przedstawić obecne i nowe rozwiązania biotechnologiczne i określić priorytety służące realizacji procesu biotechnologicznego zgodnie z zasadami etyki i ochrony środowiska w 70%
4,0Student potrafi przedstawić obecne i nowe rozwiązania biotechnologiczne i określić priorytety służące realizacji procesu biotechnologicznego zgodnie z zasadami etyki i ochrony środowiska w 80%
4,5Student potrafi przedstawić obecne i nowe rozwiązania biotechnologiczne i określić priorytety służące realizacji procesu biotechnologicznego zgodnie z zasadami etyki i ochrony środowiska 90 %
5,0Student potrafi w pełni scharakteryzować i objaśnić obecne i nowe rozwiązania biotechnologiczne i określić priorytety służące realizacji procesu biotechnologicznego zgodnie z zasadami etyki i ochrony środowiska