Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Analiza zanieczyszczeń żywności:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Analiza zanieczyszczeń żywności
Specjalność Analityka w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Huzar <Elzbieta.Huzar@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Dzięcioł <Malgorzata.Dzieciol@zut.edu.pl>, Alicja Wodnicka <Alicja.Wodnicka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 13 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa znajomość klasycznych i instrumentalnych metod analitycznych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z rodzajami i źródłami zanieczyszczeń żywności
C-2Zapoznanie studentów z procesami zachodzącymi w artykułach spożywczych
C-3Ukształtowanie umiejętności wykonywania analiz zanieczyszczeń żywności
C-4Ukształtowanie umiejętności samodzielnej pracy z literaturą dotyczącą zanieczyszczeń żywności i metodami ich oznaczania

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Omówienie organizacji pracy na zajęciach laboratoryjnych, zasad BHP oraz kryteriów zaliczenia1
T-L-2Wykrywanie zanieczyszczeń w żywności (zanieczyszczenia organiczne w mące, metyloketony w maśle)1
T-L-3Wykrywanie zafałszowań żywności (miodu, produktów mlecznych)1
T-L-4Badanie zawartości alkoholu etylowego w sokach i napojach4
T-L-5Ocena właściwości chemicznych tłuszczów poddanych procesowi ogrzewania (oznaczanie liczby kwasowej i nadtlenkowej)4
T-L-6Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w owocach4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2opracowanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń5
A-L-3czytanie wskazanej literatury6
A-L-4przygotowanie do zaliczenia4
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1ćwiczenia laboratoryjne
M-2samodzielna praca studenta

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena zaangażowania i pracy w trakcie zajęć laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: test mieszany obejmujący pytania otwarte i zamknięte

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-13b_W01
potrafi wskazać przyczyny obecności zanieczyszczeń w żywności
KOS_2A_W03, KOS_2A_W05T2A_W01, T2A_W02C-1, C-4, C-2T-L-5, T-L-4M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-13b_U01
potrafi zorganizować stanowisko pracy, zaplanować i przeprowadzić doświadczenie laboratoryjne
KOS_2A_U05, KOS_2A_U11T2A_U03, T2A_U08InzA2_U01C-3T-L-5, T-L-4, T-L-2, T-L-3, T-L-6M-1S-1
KOS_2A_C02-13b_U02
potrafi korzystać z dostępnej literatury realizując proces samokształcenia
KOS_2A_U07T2A_U05C-4T-L-5, T-L-4, T-L-2, T-L-3, T-L-6M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-13b_K01
potrafi pracować w zespole realizując powierzone zadania
KOS_2A_K04, KOS_2A_K05T2A_K03, T2A_K04InzA2_K02C-3T-L-5, T-L-4, T-L-2, T-L-3, T-L-6M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-13b_W01
potrafi wskazać przyczyny obecności zanieczyszczeń w żywności
2,0
3,0potrafi wymienić podstawowe składniki żywności i opisać procesy, którym one podlegają
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-13b_U01
potrafi zorganizować stanowisko pracy, zaplanować i przeprowadzić doświadczenie laboratoryjne
2,0
3,0Z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi wykonać ćwiczenie laboratoryjne i opracować sprawozdanie zawierające wnioski z przeprowadzonych doświadczeń
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C02-13b_U02
potrafi korzystać z dostępnej literatury realizując proces samokształcenia
2,0
3,0potrafi wymienić podstawowe źródła i rodzaje zanieczyszczeń żywności oraz opisać wybrany sposób przygotowania próbki do analizy
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-13b_K01
potrafi pracować w zespole realizując powierzone zadania
2,0
3,0wykazuje bierną postawę; uczestniczy w zajęciach wykonując polecenia lidera zespołu lub prowadzącego zajęcia
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Sikorski Z.E. (red.), Chemia żywności, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000
  2. Krełowska-Kułas M., Badanie jakości produktów spożywczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1993

Literatura dodatkowa

  1. Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A., Ogólna technologia żywności, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1996
  2. Rutkowski A., Gwiazda S., Dąbrowski K., Substancje dodatkowe i składniki funkcjonalne żywności, Agro Food Technology, Czeladź, 1997

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Omówienie organizacji pracy na zajęciach laboratoryjnych, zasad BHP oraz kryteriów zaliczenia1
T-L-2Wykrywanie zanieczyszczeń w żywności (zanieczyszczenia organiczne w mące, metyloketony w maśle)1
T-L-3Wykrywanie zafałszowań żywności (miodu, produktów mlecznych)1
T-L-4Badanie zawartości alkoholu etylowego w sokach i napojach4
T-L-5Ocena właściwości chemicznych tłuszczów poddanych procesowi ogrzewania (oznaczanie liczby kwasowej i nadtlenkowej)4
T-L-6Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w owocach4
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2opracowanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń5
A-L-3czytanie wskazanej literatury6
A-L-4przygotowanie do zaliczenia4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-13b_W01potrafi wskazać przyczyny obecności zanieczyszczeń w żywności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W03ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i innych działów chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej dotyczącą głównie budowy i właściwości materii, a także metod i procesów służących do otrzymywania substancji chemicznych, określania ich właściwości, analizy składu oraz oceny wpływu na środowisko
KOS_2A_W05ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem, w szczególności zlokalizowanych w obszarach: nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z rodzajami i źródłami zanieczyszczeń żywności
C-4Ukształtowanie umiejętności samodzielnej pracy z literaturą dotyczącą zanieczyszczeń żywności i metodami ich oznaczania
C-2Zapoznanie studentów z procesami zachodzącymi w artykułach spożywczych
Treści programoweT-L-5Ocena właściwości chemicznych tłuszczów poddanych procesowi ogrzewania (oznaczanie liczby kwasowej i nadtlenkowej)
T-L-4Badanie zawartości alkoholu etylowego w sokach i napojach
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia laboratoryjne
M-2samodzielna praca studenta
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: test mieszany obejmujący pytania otwarte i zamknięte
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi wymienić podstawowe składniki żywności i opisać procesy, którym one podlegają
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-13b_U01potrafi zorganizować stanowisko pracy, zaplanować i przeprowadzić doświadczenie laboratoryjne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U05potrafi pracować indywidualnie i w zespole, ocenić czasochłonność zadania, kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie
KOS_2A_U11potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, pomiary i analizy, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
T2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności wykonywania analiz zanieczyszczeń żywności
Treści programoweT-L-5Ocena właściwości chemicznych tłuszczów poddanych procesowi ogrzewania (oznaczanie liczby kwasowej i nadtlenkowej)
T-L-4Badanie zawartości alkoholu etylowego w sokach i napojach
T-L-2Wykrywanie zanieczyszczeń w żywności (zanieczyszczenia organiczne w mące, metyloketony w maśle)
T-L-3Wykrywanie zafałszowań żywności (miodu, produktów mlecznych)
T-L-6Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w owocach
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena zaangażowania i pracy w trakcie zajęć laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi wykonać ćwiczenie laboratoryjne i opracować sprawozdanie zawierające wnioski z przeprowadzonych doświadczeń
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-13b_U02potrafi korzystać z dostępnej literatury realizując proces samokształcenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U07potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U05potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Cel przedmiotuC-4Ukształtowanie umiejętności samodzielnej pracy z literaturą dotyczącą zanieczyszczeń żywności i metodami ich oznaczania
Treści programoweT-L-5Ocena właściwości chemicznych tłuszczów poddanych procesowi ogrzewania (oznaczanie liczby kwasowej i nadtlenkowej)
T-L-4Badanie zawartości alkoholu etylowego w sokach i napojach
T-L-2Wykrywanie zanieczyszczeń w żywności (zanieczyszczenia organiczne w mące, metyloketony w maśle)
T-L-3Wykrywanie zafałszowań żywności (miodu, produktów mlecznych)
T-L-6Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w owocach
Metody nauczaniaM-2samodzielna praca studenta
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: test mieszany obejmujący pytania otwarte i zamknięte
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi wymienić podstawowe źródła i rodzaje zanieczyszczeń żywności oraz opisać wybrany sposób przygotowania próbki do analizy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-13b_K01potrafi pracować w zespole realizując powierzone zadania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K04potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
KOS_2A_K05potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
T2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności wykonywania analiz zanieczyszczeń żywności
Treści programoweT-L-5Ocena właściwości chemicznych tłuszczów poddanych procesowi ogrzewania (oznaczanie liczby kwasowej i nadtlenkowej)
T-L-4Badanie zawartości alkoholu etylowego w sokach i napojach
T-L-2Wykrywanie zanieczyszczeń w żywności (zanieczyszczenia organiczne w mące, metyloketony w maśle)
T-L-3Wykrywanie zafałszowań żywności (miodu, produktów mlecznych)
T-L-6Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w owocach
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena zaangażowania i pracy w trakcie zajęć laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0wykazuje bierną postawę; uczestniczy w zajęciach wykonując polecenia lidera zespołu lub prowadzącego zajęcia
3,5
4,0
4,5
5,0