Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Równowagi fazowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Równowagi fazowe
Specjalność Analityka w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Janina Możejko <Janina.Mozejko@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość chemii fizycznej na poziomie studiów I stopnia

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student zdobywa wiedzę na temat równowag fazowych, przydatną do zrozumienia praw i zjawisk zachodzacych w środowisku.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Omówienie wymagań, kryteriów zaliczenia, sposobu pracy na zajęciach laboratoryjnych oraz zasad BHP.1
T-L-2Metodyka badań równowag fazowych1
T-L-3Typy wykresów fazowych i ich wykorzystanie w badaniach środowiskowych,2
T-L-4Badania równowag fazowych ciecz-gaz, ciecz- ciecz oraz ciecz – ciało stałe w układach dwu i trójskładnikowych, konstrukcja diagramów fazowych na podstawie danych doświadczalnych i ich interpretacja24
T-L-5Zaliczenia ustne wykonanych ćwiczeń2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, w tym wykonanie pomiarów i opracowanie wyników badań30
A-L-2Przygotowanie się do kolokwiów cząstkowych20
A-L-3Przegląd wskazanej literatury10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe jako ocena średnia z zaliczeń ustnych każdego z ćwiczeń
S-2Ocena formująca: Kontrola postępu realizowanych zadań
S-3Ocena formująca: Ocena jakości oraz kompletności wykonanych zadań
S-4Ocena formująca: Ocena współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami zespołów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-12c_W01
Student ma podstawową wiedzę na temat badań i interpretacji równowag fazowych, niezbędną do zrozumienia przemian zachodzących w środowisku oraz wykonywania obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej.
KOS_2A_W01, KOS_2A_W03T2A_W01C-1T-L-3, T-L-2M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-12c_U01
Student potrafi przeprowadzić badania doświadczalne równowag fazowych, sporządzić wykresy fazowe i dokonać ich interpretacji
KOS_2A_U11, KOS_2A_U12T2A_U08, T2A_U09InzA2_U01, InzA2_U02C-1T-L-4M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-12c_K01
W wyniku prowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa do pracy w zespole, umiejętność określenia priorytetów służących realizacji postawionych zadań, chęć do poszerzania wiedzy, dbałość o stanowisko pracy w laboratorium, wyrażanie własnych opinii
KOS_2A_K04, KOS_2A_K05T2A_K03, T2A_K04InzA2_K02C-1T-L-4, T-L-5M-2S-2, S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-12c_W01
Student ma podstawową wiedzę na temat badań i interpretacji równowag fazowych, niezbędną do zrozumienia przemian zachodzących w środowisku oraz wykonywania obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej.
2,0
3,0Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem wynosi 60%
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-12c_U01
Student potrafi przeprowadzić badania doświadczalne równowag fazowych, sporządzić wykresy fazowe i dokonać ich interpretacji
2,0
3,0Umiejętności zdobyte przez Studenta wynoszą 60% umiejętności możliwych do uzyskania w ramach przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-12c_K01
W wyniku prowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa do pracy w zespole, umiejętność określenia priorytetów służących realizacji postawionych zadań, chęć do poszerzania wiedzy, dbałość o stanowisko pracy w laboratorium, wyrażanie własnych opinii
2,0
3,0Kompetencje zdobyte przez Studenta wynoszą 60% kompetencji możliwych do uzyskania w ramach przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. W. Ufnalski, Równowagi i diagramy fazowe. Algorytmy obliczeń, interpretacja i symulacje komputeroweRównowagi i diagramy fazowe. Algorytmy obliczeń, interpretacja i symulacje komputerowe, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2008
  2. Izydorczyk J., Salwiński J., Turek W., Uziel Z., Termodynamika, statyka chemiczna i równowagi fazowe w przykładach i zadaniach, Politechnika Śląska, Wrocław, 2011
  3. Olszowski A, Doświadczenia fizykochemiczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2004
  4. Atkins P.W, Podstawy Chemii Fizycznej, PWN, Warszawa, 1999

Literatura dodatkowa

  1. Atkins P.W, Chemia Fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001
  2. Pigoń K., Ruziewicz Z, Chemia fizyczna I. Podstawy fenomenologiczne, PWN, Warszawa, 2005

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Omówienie wymagań, kryteriów zaliczenia, sposobu pracy na zajęciach laboratoryjnych oraz zasad BHP.1
T-L-2Metodyka badań równowag fazowych1
T-L-3Typy wykresów fazowych i ich wykorzystanie w badaniach środowiskowych,2
T-L-4Badania równowag fazowych ciecz-gaz, ciecz- ciecz oraz ciecz – ciało stałe w układach dwu i trójskładnikowych, konstrukcja diagramów fazowych na podstawie danych doświadczalnych i ich interpretacja24
T-L-5Zaliczenia ustne wykonanych ćwiczeń2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, w tym wykonanie pomiarów i opracowanie wyników badań30
A-L-2Przygotowanie się do kolokwiów cząstkowych20
A-L-3Przegląd wskazanej literatury10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-12c_W01Student ma podstawową wiedzę na temat badań i interpretacji równowag fazowych, niezbędną do zrozumienia przemian zachodzących w środowisku oraz wykonywania obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W01ma wiedzę z zakresu matematyki i fizyki, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań w zakresie ochrony środowiska, w szczególności niezbędną do rozumienia i opisu praw fizycznych i chemicznych oraz wykonywania obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej
KOS_2A_W03ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i innych działów chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej dotyczącą głównie budowy i właściwości materii, a także metod i procesów służących do otrzymywania substancji chemicznych, określania ich właściwości, analizy składu oraz oceny wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Student zdobywa wiedzę na temat równowag fazowych, przydatną do zrozumienia praw i zjawisk zachodzacych w środowisku.
Treści programoweT-L-3Typy wykresów fazowych i ich wykorzystanie w badaniach środowiskowych,
T-L-2Metodyka badań równowag fazowych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe jako ocena średnia z zaliczeń ustnych każdego z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem wynosi 60%
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-12c_U01Student potrafi przeprowadzić badania doświadczalne równowag fazowych, sporządzić wykresy fazowe i dokonać ich interpretacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U11potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, pomiary i analizy, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
KOS_2A_U12potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Student zdobywa wiedzę na temat równowag fazowych, przydatną do zrozumienia praw i zjawisk zachodzacych w środowisku.
Treści programoweT-L-4Badania równowag fazowych ciecz-gaz, ciecz- ciecz oraz ciecz – ciało stałe w układach dwu i trójskładnikowych, konstrukcja diagramów fazowych na podstawie danych doświadczalnych i ich interpretacja
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe jako ocena średnia z zaliczeń ustnych każdego z ćwiczeń
S-2Ocena formująca: Kontrola postępu realizowanych zadań
S-3Ocena formująca: Ocena jakości oraz kompletności wykonanych zadań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umiejętności zdobyte przez Studenta wynoszą 60% umiejętności możliwych do uzyskania w ramach przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-12c_K01W wyniku prowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa do pracy w zespole, umiejętność określenia priorytetów służących realizacji postawionych zadań, chęć do poszerzania wiedzy, dbałość o stanowisko pracy w laboratorium, wyrażanie własnych opinii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K04potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
KOS_2A_K05potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
T2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Student zdobywa wiedzę na temat równowag fazowych, przydatną do zrozumienia praw i zjawisk zachodzacych w środowisku.
Treści programoweT-L-4Badania równowag fazowych ciecz-gaz, ciecz- ciecz oraz ciecz – ciało stałe w układach dwu i trójskładnikowych, konstrukcja diagramów fazowych na podstawie danych doświadczalnych i ich interpretacja
T-L-5Zaliczenia ustne wykonanych ćwiczeń
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Kontrola postępu realizowanych zadań
S-3Ocena formująca: Ocena jakości oraz kompletności wykonanych zadań
S-4Ocena formująca: Ocena współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami zespołów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Kompetencje zdobyte przez Studenta wynoszą 60% kompetencji możliwych do uzyskania w ramach przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0