Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Podstawy metod analitycznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy metod analitycznych
Specjalność Analityka w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Sośnicki <Jacek.Sosnicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 11 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ukonczenie kursu obejmujacego podstawy chemii organicznej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z najwazniejszymi metodami spektroskopowymi, które sa niezbedne w pracy ze zwiazkami organicznymi.
C-2Zapoznanie studentów z metodyką postepowania w identyfikacji i analizie stukturalnej związków organicznych.
C-3Zapoznanie studenta z podstawowymi aspektami analizy chromatograficznej związków organicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Przedmiot i zadania chemii analitycznej w obszarze analiityki zwiazków organicznych.1
T-W-2Etapy procesu analitycznego zwiazków organicznych. Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy. Rozdzielanie mieszanin metodami chromatograficznymi - wprowadzenie do instrumentalnych metod chromatograficznych.3
T-W-3Podstawowe metody spektroskopowe stosowane w identyfikacji i analizie strukturalnej zwiazków organicznych (IR, NMR, UV-VIS). Ogólna charakterystyka, podstawowe zastosowania.18
T-W-4Podstawowe aspekty zastosowania spektrometrii mas w analizie związków organicznych.4
T-W-5Ogólna charakterystyka wybranych instrumentalnych metod chromatograficznych stosowanych w analizie związków organicznych (np.: GC-MS, HPLC).4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.30
A-W-2Studiowanie literatury w celu rozszerzenia wiadomosci z wykładu.14
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.14
A-W-4Konsultacje z wykładowcą.2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Pokaz połączony z przeżyciem.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-11_W01
Student rozpoznaje, rozróżnia i charakteryzuje podstawowe metody analityczne stosowane w analizie związków organicznych.
KOS_2A_W03T2A_W01C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-11_U01
Student umie przyporządkować poznaną metodę chromatograficzną oraz metodę identyfikacyjną do rozwiazania prostego problemu w zakresie analityki zwiazków organicznych.
KOS_2A_U12, KOS_2A_U21T2A_U09, T2A_U18InzA2_U02, InzA2_U07C-1, C-3T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-11_K01
Student rozumie konieczność uzupełniania wiedzy i rozwijania umiejętności o nowe elementy, tak aby nadążać za rozwojem nauki.
KOS_2A_K01T2A_K01C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-11_W01
Student rozpoznaje, rozróżnia i charakteryzuje podstawowe metody analityczne stosowane w analizie związków organicznych.
2,0Student nie rozpoznaje, nie rozróżnia i nie charakteryzuje podstawowych metod analitycznych stosowanych w analizie związków organicznych.
3,0Student rozpoznaje, ale nie rozróżnia i nie charakteryzuje podstawowych metod analitycznych stosowanych w analizie związków organicznych.
3,5Student rozpoznaje i rozróżnia, ale nie charakteryzuje podstawowych metod analitycznych stosowanych w analizie związków organicznych.
4,0Student rozpoznaje, rozróżnia i dostatecznie charakteryzuje podstawowe metody analityczne stosowane w analizie związków organicznych.
4,5Student rozpoznaje, rozróżnia i dobrze charakteryzuje podstawowe metody analityczne stosowane w analizie związków organicznych.
5,0Student rozpoznaje, rozróżnia i bardzo dobrze charakteryzuje podstawowe metody analityczne stosowane w analizie związków organicznych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-11_U01
Student umie przyporządkować poznaną metodę chromatograficzną oraz metodę identyfikacyjną do rozwiazania prostego problemu w zakresie analityki zwiazków organicznych.
2,0Student nie umie przyporządkować poznanych metod chromatograficznych oraz metod identyfikacyji do rozwiazania prostego problemu w zakresie analityki zwiazków organicznych.
3,0Student dostatecznie umie przyporządkować poznane metody chromatograficzne oraz metody identyfikacyji do rozwiazania prostego problemu w zakresie analityki zwiazków organicznych..
3,5Student dobrze umie przyporządkować poznane metody chromatograficzne i dostatecznie umie przyporzadkować metody identyfikacyji do rozwiazania prostego problemu w zakresie analityki zwiazków organicznych.
4,0Student dobrze umie przyporządkować poznane metody chromatograficzne oraz metody identyfikacyji do rozwiazania prostego problemu w zakresie analityki zwiazków organicznych..
4,5Student bardzo dobrze umie przyporządkować poznane metody chromatograficzne i dostatecznie umie przyporzadkować metody identyfikacyji do rozwiazania prostego problemu w zakresie analityki zwiazków organicznych.
5,0Student bardzo dobrze umie przyporządkować poznane metody chromatograficzne oraz metody identyfikacyji do rozwiazania prostego problemu w zakresie analityki zwiazków organicznych..

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-11_K01
Student rozumie konieczność uzupełniania wiedzy i rozwijania umiejętności o nowe elementy, tak aby nadążać za rozwojem nauki.
2,0Student nie rozumie potrzeby uzupełniania wiedzy i rozszerzania umiejętności o nowe elementy.
3,0Student rozumie potrzebę uzupełniania wiedzy, ale nie rozumie konieczności rozszerzania umiejętności o nowe elementy.
3,5Student dostatecznie rozumie potrzebę uzupełniania wiedzy i konieczność rozszerzania umiejętności o nowe elementy.
4,0Student dobrze rozumie potrzebę uzupełniania wiedzy i dostatecznie rozumie koniecznośc rozszerzania umiejętności o nowe elementy.
4,5Student dobrze rozumie potrzebę uzupełniania wiedzy i rozszerzania umiejętności o nowe elementy.
5,0Student bardzo dobrze rozumie potrzebę uzupełniania wiedzy i rozszerzania umiejętności o nowe elementy.

Literatura podstawowa

  1. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej., PWN, Warszawa, 1996
  2. W Zielinski (red.), A. Rajca (red.), Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji zwiazków organicznych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1995
  3. A.S Płaziak, Spektrometria masowa związków organicznych., Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1997
  4. Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii., WNT, Warszawa, 2000
  5. R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji zwiazków organicznych., PWN, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. John McMurry, Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 2010
  2. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers, Chemia organiczna, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2010, TOM I-IV
  3. R.A.W. Johnstone, M.E. Rose, Spektrometria mas., PWN, Warszawa, 2001

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przedmiot i zadania chemii analitycznej w obszarze analiityki zwiazków organicznych.1
T-W-2Etapy procesu analitycznego zwiazków organicznych. Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy. Rozdzielanie mieszanin metodami chromatograficznymi - wprowadzenie do instrumentalnych metod chromatograficznych.3
T-W-3Podstawowe metody spektroskopowe stosowane w identyfikacji i analizie strukturalnej zwiazków organicznych (IR, NMR, UV-VIS). Ogólna charakterystyka, podstawowe zastosowania.18
T-W-4Podstawowe aspekty zastosowania spektrometrii mas w analizie związków organicznych.4
T-W-5Ogólna charakterystyka wybranych instrumentalnych metod chromatograficznych stosowanych w analizie związków organicznych (np.: GC-MS, HPLC).4
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.30
A-W-2Studiowanie literatury w celu rozszerzenia wiadomosci z wykładu.14
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.14
A-W-4Konsultacje z wykładowcą.2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-11_W01Student rozpoznaje, rozróżnia i charakteryzuje podstawowe metody analityczne stosowane w analizie związków organicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W03ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i innych działów chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej dotyczącą głównie budowy i właściwości materii, a także metod i procesów służących do otrzymywania substancji chemicznych, określania ich właściwości, analizy składu oraz oceny wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z najwazniejszymi metodami spektroskopowymi, które sa niezbedne w pracy ze zwiazkami organicznymi.
C-2Zapoznanie studentów z metodyką postepowania w identyfikacji i analizie stukturalnej związków organicznych.
C-3Zapoznanie studenta z podstawowymi aspektami analizy chromatograficznej związków organicznych.
Treści programoweT-W-1Przedmiot i zadania chemii analitycznej w obszarze analiityki zwiazków organicznych.
T-W-3Podstawowe metody spektroskopowe stosowane w identyfikacji i analizie strukturalnej zwiazków organicznych (IR, NMR, UV-VIS). Ogólna charakterystyka, podstawowe zastosowania.
T-W-2Etapy procesu analitycznego zwiazków organicznych. Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy. Rozdzielanie mieszanin metodami chromatograficznymi - wprowadzenie do instrumentalnych metod chromatograficznych.
T-W-4Podstawowe aspekty zastosowania spektrometrii mas w analizie związków organicznych.
T-W-5Ogólna charakterystyka wybranych instrumentalnych metod chromatograficznych stosowanych w analizie związków organicznych (np.: GC-MS, HPLC).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Pokaz połączony z przeżyciem.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozpoznaje, nie rozróżnia i nie charakteryzuje podstawowych metod analitycznych stosowanych w analizie związków organicznych.
3,0Student rozpoznaje, ale nie rozróżnia i nie charakteryzuje podstawowych metod analitycznych stosowanych w analizie związków organicznych.
3,5Student rozpoznaje i rozróżnia, ale nie charakteryzuje podstawowych metod analitycznych stosowanych w analizie związków organicznych.
4,0Student rozpoznaje, rozróżnia i dostatecznie charakteryzuje podstawowe metody analityczne stosowane w analizie związków organicznych.
4,5Student rozpoznaje, rozróżnia i dobrze charakteryzuje podstawowe metody analityczne stosowane w analizie związków organicznych.
5,0Student rozpoznaje, rozróżnia i bardzo dobrze charakteryzuje podstawowe metody analityczne stosowane w analizie związków organicznych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-11_U01Student umie przyporządkować poznaną metodę chromatograficzną oraz metodę identyfikacyjną do rozwiazania prostego problemu w zakresie analityki zwiazków organicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U12potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
KOS_2A_U21potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi — stosując także koncepcyjnie nowe metody — rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
T2A_U18potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody - rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z najwazniejszymi metodami spektroskopowymi, które sa niezbedne w pracy ze zwiazkami organicznymi.
C-3Zapoznanie studenta z podstawowymi aspektami analizy chromatograficznej związków organicznych.
Treści programoweT-W-3Podstawowe metody spektroskopowe stosowane w identyfikacji i analizie strukturalnej zwiazków organicznych (IR, NMR, UV-VIS). Ogólna charakterystyka, podstawowe zastosowania.
T-W-4Podstawowe aspekty zastosowania spektrometrii mas w analizie związków organicznych.
T-W-5Ogólna charakterystyka wybranych instrumentalnych metod chromatograficznych stosowanych w analizie związków organicznych (np.: GC-MS, HPLC).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie przyporządkować poznanych metod chromatograficznych oraz metod identyfikacyji do rozwiazania prostego problemu w zakresie analityki zwiazków organicznych.
3,0Student dostatecznie umie przyporządkować poznane metody chromatograficzne oraz metody identyfikacyji do rozwiazania prostego problemu w zakresie analityki zwiazków organicznych..
3,5Student dobrze umie przyporządkować poznane metody chromatograficzne i dostatecznie umie przyporzadkować metody identyfikacyji do rozwiazania prostego problemu w zakresie analityki zwiazków organicznych.
4,0Student dobrze umie przyporządkować poznane metody chromatograficzne oraz metody identyfikacyji do rozwiazania prostego problemu w zakresie analityki zwiazków organicznych..
4,5Student bardzo dobrze umie przyporządkować poznane metody chromatograficzne i dostatecznie umie przyporzadkować metody identyfikacyji do rozwiazania prostego problemu w zakresie analityki zwiazków organicznych.
5,0Student bardzo dobrze umie przyporządkować poznane metody chromatograficzne oraz metody identyfikacyji do rozwiazania prostego problemu w zakresie analityki zwiazków organicznych..
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-11_K01Student rozumie konieczność uzupełniania wiedzy i rozwijania umiejętności o nowe elementy, tak aby nadążać za rozwojem nauki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z najwazniejszymi metodami spektroskopowymi, które sa niezbedne w pracy ze zwiazkami organicznymi.
C-2Zapoznanie studentów z metodyką postepowania w identyfikacji i analizie stukturalnej związków organicznych.
C-3Zapoznanie studenta z podstawowymi aspektami analizy chromatograficznej związków organicznych.
Treści programoweT-W-1Przedmiot i zadania chemii analitycznej w obszarze analiityki zwiazków organicznych.
T-W-3Podstawowe metody spektroskopowe stosowane w identyfikacji i analizie strukturalnej zwiazków organicznych (IR, NMR, UV-VIS). Ogólna charakterystyka, podstawowe zastosowania.
T-W-2Etapy procesu analitycznego zwiazków organicznych. Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy. Rozdzielanie mieszanin metodami chromatograficznymi - wprowadzenie do instrumentalnych metod chromatograficznych.
T-W-4Podstawowe aspekty zastosowania spektrometrii mas w analizie związków organicznych.
T-W-5Ogólna charakterystyka wybranych instrumentalnych metod chromatograficznych stosowanych w analizie związków organicznych (np.: GC-MS, HPLC).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie potrzeby uzupełniania wiedzy i rozszerzania umiejętności o nowe elementy.
3,0Student rozumie potrzebę uzupełniania wiedzy, ale nie rozumie konieczności rozszerzania umiejętności o nowe elementy.
3,5Student dostatecznie rozumie potrzebę uzupełniania wiedzy i konieczność rozszerzania umiejętności o nowe elementy.
4,0Student dobrze rozumie potrzebę uzupełniania wiedzy i dostatecznie rozumie koniecznośc rozszerzania umiejętności o nowe elementy.
4,5Student dobrze rozumie potrzebę uzupełniania wiedzy i rozszerzania umiejętności o nowe elementy.
5,0Student bardzo dobrze rozumie potrzebę uzupełniania wiedzy i rozszerzania umiejętności o nowe elementy.