Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Ocena toksykologiczna surowców i produktów przemysłowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ocena toksykologiczna surowców i produktów przemysłowych
Specjalność Analityka w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Dzięcioł <Malgorzata.Dzieciol@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Huzar <Elzbieta.Huzar@zut.edu.pl>, Alicja Wodnicka <Alicja.Wodnicka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,00,62zaliczenie
laboratoriaL2 30 2,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość metod chromatograficznych i spektrofotometrycznych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z problematyką oceny jakości surowców i produktów przemysłowych w odniesieniu do występujących w nich zanieczyszczeń i substancji dodatkowych o potencjalnym działaniu toksycznym bądź szkodliwym.
C-2Zapoznanie studentów z technikami przygotowania próbek do analizy i metodami badań stosowanymi w kontroli jakości surowców i produktów przemysłowych.
C-3Ukształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania odpowiednich technik przygotowania próby oraz metod analitycznych do oznaczeń toksycznych bądź szkodliwych substancji w wybranych produktach przemysłu polimerowego, chemicznego, kosmetycznego i spożywczego.
C-4Wykształcenie umiejętności zastosowania odpowiednich kryteriów do oceny otrzymanych wyników badań.
C-5Ukształtowanie umiejętności pracy w zespole.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Omówienie programu zajęć, literatury, wymagań oraz kryteriów zaliczenia.1
T-L-2Badanie substancji migrujących z polimerowych opakowań żywności.4
T-L-3Oznaczanie emisji formaldehydu z materiałów stosowanych do wyrobu elementów wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych.5
T-L-4Badanie zawartości konserwantów w produktach spożywczych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.5
T-L-5Oznaczanie zawartości alkoholu metylowego w wyrobach alkoholowych za pomocą techniki analizy fazy nadpowierzchniowej w połączeniu z chromatografią gazową.5
T-L-6Oznaczanie substancji lotnych w środkach kosmetycznych. Analiza składu rozpuszczalników w lakierach do paznokci metodą chromatografii gazowej.5
T-L-7Oznaczanie ftalanów w produktach przemysłowych metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS).5
30
wykłady
T-W-1Omówienie programu zajęć, literatury, wymagań oraz kryteriów zaliczenia.1
T-W-2Przenikanie substancji toksycznych z surowców i produktów przemysłowych do środowiska: powietrza, wody i gleby.1
T-W-3Rodzaje działań substancji toksycznych na organizmy żywe. Badania toksyczności na zwierzętach. Biomarkery.2
T-W-4Techniki przygotowania próby i metody badań surowców i produktów przemysłowych. Ekstrakcja rozpuszczalnikami. Badania emisji substancji lotnych z surowców i produktów przemysłowych do powietrza. Statyczna i dynamiczna technika analizy fazy nadpowierzchniowej (headspace).4
T-W-5Zagrożenia związane z wydzielaniem substancji toksycznych z materiałów polimerowych. Emisja substancji lotnych z materiałów polimerowych do powietrza. Metody badań produktów rozkładu termicznego i termooksydacyjnego materiałów polimerowych. Zagrożenia toksykologiczne podczas produkcji i przetwórstwa materiałów polimerowych oraz podczas rozkładu termicznego w warunkach pożarowych.6
T-W-6Kryteria oceny materiałów polimerowych przeznaczonych do wyrobu opakowań żywności. Płyny modelowe. Migracja globalna i specyficzna. Substancje przenikające z opakowań do żywności. Metody i warunki badań migracji substancji szkodliwych z opakowań do żywności.4
T-W-7Problemy toksykologiczne związane z wykorzystaniem materiałów polimerowych w medycynie.2
T-W-8Substancje szkodliwe w żywności. Naturalne substancje toksyczne występujące w żywności. Dozwolone substancje dodatkowe i substancje pomagające w przetwarzaniu żywności. Substancje toksyczne przenikające do żywności ze środowiska (nawozy mineralne, pestycydy, metale ciężkie, polichlorowane związki aromatyczne i inne). Substancje toksyczne powstające podczas przechowywania i przygotowania żywności. Przypadkowe zanieczyszczenia żywności. Ocena zanieczyszczeń żywności według obowiązujących norm.4
T-W-9Problemy toksykologiczne związane z substancjami stosowanymi do wyrobu kosmetyków. Przepisy prawne dotyczące kosmetyków. Rodzaje konserwantów stosowanych w kosmetykach. Przykłady działań niepożądanych związanych z używaniem kosmetyków.4
T-W-10Kolokwium zaliczeniowe.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1udział w zajęciach laboratoryjnych30
A-L-2przygotowanie do zajęć laboratoryjnych12
A-L-3opracowanie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych12
A-L-4ustne zaliczenie wykonanego ćwiczenia6
60
wykłady
A-W-1udział w wykładach30
A-W-2udział w konsultacjach3
A-W-3czytanie wskazanej literatury12
A-W-4przygotowanie do zaliczenia15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną, połączony z wyjaśnieniem i dyskusją
M-2ćwiczenia laboratoryjne (praktyczne zastosowanie i utrwalenie materiału)
M-3konsultacje (wyjaśnienie i pomoc w realizacji wymagań)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena pracy i zaangażowania w trakcie zajęć
S-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne dotyczące wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne (2-godzinne) w formie pytań otwartych na zakończenie cyklu wykładów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-10_W01
Ma wiedzę na temat toksycznych i szkodliwych związków występujących w produktach przemysłu polimerowego, chemicznego, kosmetycznego i spożywczego.
KOS_2A_W11T2A_W08InzA2_W03C-1T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-7, T-W-9, T-W-4, T-W-5, T-W-8, T-L-2, T-L-4, T-L-7, T-L-3, T-L-6, T-L-5M-2, M-1, M-3S-4, S-3
KOS_2A_C02-10_W02
Zna techniki przygotowania próbek do analizy i metody badań stosowane w kontroli jakości surowców i produktów przemysłowych.
KOS_2A_W10T2A_W07InzA2_W02C-3, C-2T-W-6, T-W-4, T-W-5, T-L-2, T-L-4, T-L-7, T-L-3, T-L-6, T-L-5M-2, M-1, M-3S-1, S-2, S-4, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-10_U01
Potrafi zastosować odpowiednie techniki przygotowania próby oraz metody analityczne do oznaczeń toksycznych bądź szkodliwych substancji w wybranych produktach przemysłowych.
KOS_2A_U11, KOS_2A_U12T2A_U08, T2A_U09InzA2_U01, InzA2_U02C-3, C-2T-L-2, T-L-4, T-L-7, T-L-3, T-L-6, T-L-5M-2S-1, S-2, S-3
KOS_2A_C02-10_U02
Potrafi wykonać badania zgodnie z harmonogramem ćwiczeń laboratoryjnych i opracować otrzymane wyniki w formie sprawozdania.
KOS_2A_U05, KOS_2A_U09T2A_U03, T2A_U07C-5, C-3T-L-2, T-L-4, T-L-7, T-L-3, T-L-6, T-L-5M-2S-1, S-2
KOS_2A_C02-10_U03
Potrafi prawidłowo ocenić i zinterpretować otrzymane wyniki badań w oparciu o odpowiednie normy i przepisy prawne.
KOS_2A_U01T2A_U01C-4T-W-6, T-W-7, T-W-9, T-W-5, T-W-8, T-L-2, T-L-4, T-L-7, T-L-3, T-L-6, T-L-5M-2, M-1, M-3S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-10_K01
Ma świadomość dotyczącą potrzeby kontroli jakości produktów przemysłowych oraz odpowiedzialności za wyniki badań analitycznych.
KOS_2A_K02T2A_K02InzA2_K01C-4T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-7, T-W-9, T-W-5, T-W-8, T-L-2, T-L-4, T-L-7, T-L-3, T-L-6, T-L-5M-2, M-1S-1, S-2, S-3
KOS_2A_C02-10_K02
Potrafi pracowac w grupie przyjmując w niej różne role i realizując w odpowiednim czasie powierzone zadania.
KOS_2A_K04, KOS_2A_K05T2A_K03, T2A_K04InzA2_K02C-5T-L-2, T-L-4, T-L-7, T-L-3, T-L-6, T-L-5M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-10_W01
Ma wiedzę na temat toksycznych i szkodliwych związków występujących w produktach przemysłu polimerowego, chemicznego, kosmetycznego i spożywczego.
2,0
3,0potrafi podać podstawowe informacje na temat toksycznych związków w wybranych produktach przemysłowych
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C02-10_W02
Zna techniki przygotowania próbek do analizy i metody badań stosowane w kontroli jakości surowców i produktów przemysłowych.
2,0
3,0zna w stopniu podstawowym najważniejsze wymagane techniki przygotowania próbek do analizy i metody badań
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-10_U01
Potrafi zastosować odpowiednie techniki przygotowania próby oraz metody analityczne do oznaczeń toksycznych bądź szkodliwych substancji w wybranych produktach przemysłowych.
2,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi zastosować wymagane techniki przygotowania próby oraz metody analityczne
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C02-10_U02
Potrafi wykonać badania zgodnie z harmonogramem ćwiczeń laboratoryjnych i opracować otrzymane wyniki w formie sprawozdania.
2,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi wykonać badania oraz opracować sprawozdanie zawierające podstawowe informacje
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C02-10_U03
Potrafi prawidłowo ocenić i zinterpretować otrzymane wyniki badań w oparciu o odpowiednie normy i przepisy prawne.
2,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi w stopniu podstawowym zinterpretować otrzymane wyniki
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-10_K01
Ma świadomość dotyczącą potrzeby kontroli jakości produktów przemysłowych oraz odpowiedzialności za wyniki badań analitycznych.
2,0
3,0w podstawowym zakresie rozumie kwestie związane z kontrolą jakości i odpowiedzialnością za wyniki badań analitycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C02-10_K02
Potrafi pracowac w grupie przyjmując w niej różne role i realizując w odpowiednim czasie powierzone zadania.
2,0
3,0wykazuje bierną postawę, wykonując tylko otrzymane polecenia
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Manahan S. E., Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006
 2. Timbrell J., Paradoks trucizn. Substancje chemiczne przyjazne i wrogie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2008
 3. Seńczuk W. (red.), Toksykologia, PZWL, Warszawa, 2002
 4. Rabek J. F., Współczesna wiedza o polimerach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008
 5. Sikorski Z. E. (red.), Chemia żywności, WNT, Warszawa, 2000
 6. Brzozowska A. (red.), Toksykologia żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2010
 7. Malinka W., Zarys chemii kosmetycznej, Volumed, Wrocław, 1999

Literatura dodatkowa

 1. Siemiński M., Środowiskowe zagrożenia zdrowia, PWN, Warszawa, 2001
 2. Namieśnik J., Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy, WNT, Warszawa, 2000
 3. Janowska G., Przygocki W., Włochowicz A., Palność polimerów i materiałów polimerowych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2007
 4. 2011, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Omówienie programu zajęć, literatury, wymagań oraz kryteriów zaliczenia.1
T-L-2Badanie substancji migrujących z polimerowych opakowań żywności.4
T-L-3Oznaczanie emisji formaldehydu z materiałów stosowanych do wyrobu elementów wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych.5
T-L-4Badanie zawartości konserwantów w produktach spożywczych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.5
T-L-5Oznaczanie zawartości alkoholu metylowego w wyrobach alkoholowych za pomocą techniki analizy fazy nadpowierzchniowej w połączeniu z chromatografią gazową.5
T-L-6Oznaczanie substancji lotnych w środkach kosmetycznych. Analiza składu rozpuszczalników w lakierach do paznokci metodą chromatografii gazowej.5
T-L-7Oznaczanie ftalanów w produktach przemysłowych metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS).5
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Omówienie programu zajęć, literatury, wymagań oraz kryteriów zaliczenia.1
T-W-2Przenikanie substancji toksycznych z surowców i produktów przemysłowych do środowiska: powietrza, wody i gleby.1
T-W-3Rodzaje działań substancji toksycznych na organizmy żywe. Badania toksyczności na zwierzętach. Biomarkery.2
T-W-4Techniki przygotowania próby i metody badań surowców i produktów przemysłowych. Ekstrakcja rozpuszczalnikami. Badania emisji substancji lotnych z surowców i produktów przemysłowych do powietrza. Statyczna i dynamiczna technika analizy fazy nadpowierzchniowej (headspace).4
T-W-5Zagrożenia związane z wydzielaniem substancji toksycznych z materiałów polimerowych. Emisja substancji lotnych z materiałów polimerowych do powietrza. Metody badań produktów rozkładu termicznego i termooksydacyjnego materiałów polimerowych. Zagrożenia toksykologiczne podczas produkcji i przetwórstwa materiałów polimerowych oraz podczas rozkładu termicznego w warunkach pożarowych.6
T-W-6Kryteria oceny materiałów polimerowych przeznaczonych do wyrobu opakowań żywności. Płyny modelowe. Migracja globalna i specyficzna. Substancje przenikające z opakowań do żywności. Metody i warunki badań migracji substancji szkodliwych z opakowań do żywności.4
T-W-7Problemy toksykologiczne związane z wykorzystaniem materiałów polimerowych w medycynie.2
T-W-8Substancje szkodliwe w żywności. Naturalne substancje toksyczne występujące w żywności. Dozwolone substancje dodatkowe i substancje pomagające w przetwarzaniu żywności. Substancje toksyczne przenikające do żywności ze środowiska (nawozy mineralne, pestycydy, metale ciężkie, polichlorowane związki aromatyczne i inne). Substancje toksyczne powstające podczas przechowywania i przygotowania żywności. Przypadkowe zanieczyszczenia żywności. Ocena zanieczyszczeń żywności według obowiązujących norm.4
T-W-9Problemy toksykologiczne związane z substancjami stosowanymi do wyrobu kosmetyków. Przepisy prawne dotyczące kosmetyków. Rodzaje konserwantów stosowanych w kosmetykach. Przykłady działań niepożądanych związanych z używaniem kosmetyków.4
T-W-10Kolokwium zaliczeniowe.2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1udział w zajęciach laboratoryjnych30
A-L-2przygotowanie do zajęć laboratoryjnych12
A-L-3opracowanie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych12
A-L-4ustne zaliczenie wykonanego ćwiczenia6
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział w wykładach30
A-W-2udział w konsultacjach3
A-W-3czytanie wskazanej literatury12
A-W-4przygotowanie do zaliczenia15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-10_W01Ma wiedzę na temat toksycznych i szkodliwych związków występujących w produktach przemysłu polimerowego, chemicznego, kosmetycznego i spożywczego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W11ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z problematyką oceny jakości surowców i produktów przemysłowych w odniesieniu do występujących w nich zanieczyszczeń i substancji dodatkowych o potencjalnym działaniu toksycznym bądź szkodliwym.
Treści programoweT-W-2Przenikanie substancji toksycznych z surowców i produktów przemysłowych do środowiska: powietrza, wody i gleby.
T-W-3Rodzaje działań substancji toksycznych na organizmy żywe. Badania toksyczności na zwierzętach. Biomarkery.
T-W-6Kryteria oceny materiałów polimerowych przeznaczonych do wyrobu opakowań żywności. Płyny modelowe. Migracja globalna i specyficzna. Substancje przenikające z opakowań do żywności. Metody i warunki badań migracji substancji szkodliwych z opakowań do żywności.
T-W-7Problemy toksykologiczne związane z wykorzystaniem materiałów polimerowych w medycynie.
T-W-9Problemy toksykologiczne związane z substancjami stosowanymi do wyrobu kosmetyków. Przepisy prawne dotyczące kosmetyków. Rodzaje konserwantów stosowanych w kosmetykach. Przykłady działań niepożądanych związanych z używaniem kosmetyków.
T-W-4Techniki przygotowania próby i metody badań surowców i produktów przemysłowych. Ekstrakcja rozpuszczalnikami. Badania emisji substancji lotnych z surowców i produktów przemysłowych do powietrza. Statyczna i dynamiczna technika analizy fazy nadpowierzchniowej (headspace).
T-W-5Zagrożenia związane z wydzielaniem substancji toksycznych z materiałów polimerowych. Emisja substancji lotnych z materiałów polimerowych do powietrza. Metody badań produktów rozkładu termicznego i termooksydacyjnego materiałów polimerowych. Zagrożenia toksykologiczne podczas produkcji i przetwórstwa materiałów polimerowych oraz podczas rozkładu termicznego w warunkach pożarowych.
T-W-8Substancje szkodliwe w żywności. Naturalne substancje toksyczne występujące w żywności. Dozwolone substancje dodatkowe i substancje pomagające w przetwarzaniu żywności. Substancje toksyczne przenikające do żywności ze środowiska (nawozy mineralne, pestycydy, metale ciężkie, polichlorowane związki aromatyczne i inne). Substancje toksyczne powstające podczas przechowywania i przygotowania żywności. Przypadkowe zanieczyszczenia żywności. Ocena zanieczyszczeń żywności według obowiązujących norm.
T-L-2Badanie substancji migrujących z polimerowych opakowań żywności.
T-L-4Badanie zawartości konserwantów w produktach spożywczych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
T-L-7Oznaczanie ftalanów w produktach przemysłowych metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS).
T-L-3Oznaczanie emisji formaldehydu z materiałów stosowanych do wyrobu elementów wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych.
T-L-6Oznaczanie substancji lotnych w środkach kosmetycznych. Analiza składu rozpuszczalników w lakierach do paznokci metodą chromatografii gazowej.
T-L-5Oznaczanie zawartości alkoholu metylowego w wyrobach alkoholowych za pomocą techniki analizy fazy nadpowierzchniowej w połączeniu z chromatografią gazową.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne (praktyczne zastosowanie i utrwalenie materiału)
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną, połączony z wyjaśnieniem i dyskusją
M-3konsultacje (wyjaśnienie i pomoc w realizacji wymagań)
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne (2-godzinne) w formie pytań otwartych na zakończenie cyklu wykładów
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne dotyczące wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi podać podstawowe informacje na temat toksycznych związków w wybranych produktach przemysłowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-10_W02Zna techniki przygotowania próbek do analizy i metody badań stosowane w kontroli jakości surowców i produktów przemysłowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W10zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania odpowiednich technik przygotowania próby oraz metod analitycznych do oznaczeń toksycznych bądź szkodliwych substancji w wybranych produktach przemysłu polimerowego, chemicznego, kosmetycznego i spożywczego.
C-2Zapoznanie studentów z technikami przygotowania próbek do analizy i metodami badań stosowanymi w kontroli jakości surowców i produktów przemysłowych.
Treści programoweT-W-6Kryteria oceny materiałów polimerowych przeznaczonych do wyrobu opakowań żywności. Płyny modelowe. Migracja globalna i specyficzna. Substancje przenikające z opakowań do żywności. Metody i warunki badań migracji substancji szkodliwych z opakowań do żywności.
T-W-4Techniki przygotowania próby i metody badań surowców i produktów przemysłowych. Ekstrakcja rozpuszczalnikami. Badania emisji substancji lotnych z surowców i produktów przemysłowych do powietrza. Statyczna i dynamiczna technika analizy fazy nadpowierzchniowej (headspace).
T-W-5Zagrożenia związane z wydzielaniem substancji toksycznych z materiałów polimerowych. Emisja substancji lotnych z materiałów polimerowych do powietrza. Metody badań produktów rozkładu termicznego i termooksydacyjnego materiałów polimerowych. Zagrożenia toksykologiczne podczas produkcji i przetwórstwa materiałów polimerowych oraz podczas rozkładu termicznego w warunkach pożarowych.
T-L-2Badanie substancji migrujących z polimerowych opakowań żywności.
T-L-4Badanie zawartości konserwantów w produktach spożywczych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
T-L-7Oznaczanie ftalanów w produktach przemysłowych metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS).
T-L-3Oznaczanie emisji formaldehydu z materiałów stosowanych do wyrobu elementów wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych.
T-L-6Oznaczanie substancji lotnych w środkach kosmetycznych. Analiza składu rozpuszczalników w lakierach do paznokci metodą chromatografii gazowej.
T-L-5Oznaczanie zawartości alkoholu metylowego w wyrobach alkoholowych za pomocą techniki analizy fazy nadpowierzchniowej w połączeniu z chromatografią gazową.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne (praktyczne zastosowanie i utrwalenie materiału)
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną, połączony z wyjaśnieniem i dyskusją
M-3konsultacje (wyjaśnienie i pomoc w realizacji wymagań)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena pracy i zaangażowania w trakcie zajęć
S-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne (2-godzinne) w formie pytań otwartych na zakończenie cyklu wykładów
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne dotyczące wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0zna w stopniu podstawowym najważniejsze wymagane techniki przygotowania próbek do analizy i metody badań
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-10_U01Potrafi zastosować odpowiednie techniki przygotowania próby oraz metody analityczne do oznaczeń toksycznych bądź szkodliwych substancji w wybranych produktach przemysłowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U11potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, pomiary i analizy, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
KOS_2A_U12potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania odpowiednich technik przygotowania próby oraz metod analitycznych do oznaczeń toksycznych bądź szkodliwych substancji w wybranych produktach przemysłu polimerowego, chemicznego, kosmetycznego i spożywczego.
C-2Zapoznanie studentów z technikami przygotowania próbek do analizy i metodami badań stosowanymi w kontroli jakości surowców i produktów przemysłowych.
Treści programoweT-L-2Badanie substancji migrujących z polimerowych opakowań żywności.
T-L-4Badanie zawartości konserwantów w produktach spożywczych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
T-L-7Oznaczanie ftalanów w produktach przemysłowych metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS).
T-L-3Oznaczanie emisji formaldehydu z materiałów stosowanych do wyrobu elementów wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych.
T-L-6Oznaczanie substancji lotnych w środkach kosmetycznych. Analiza składu rozpuszczalników w lakierach do paznokci metodą chromatografii gazowej.
T-L-5Oznaczanie zawartości alkoholu metylowego w wyrobach alkoholowych za pomocą techniki analizy fazy nadpowierzchniowej w połączeniu z chromatografią gazową.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne (praktyczne zastosowanie i utrwalenie materiału)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena pracy i zaangażowania w trakcie zajęć
S-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne dotyczące wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi zastosować wymagane techniki przygotowania próby oraz metody analityczne
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-10_U02Potrafi wykonać badania zgodnie z harmonogramem ćwiczeń laboratoryjnych i opracować otrzymane wyniki w formie sprawozdania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U05potrafi pracować indywidualnie i w zespole, ocenić czasochłonność zadania, kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie
KOS_2A_U09potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
T2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-5Ukształtowanie umiejętności pracy w zespole.
C-3Ukształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania odpowiednich technik przygotowania próby oraz metod analitycznych do oznaczeń toksycznych bądź szkodliwych substancji w wybranych produktach przemysłu polimerowego, chemicznego, kosmetycznego i spożywczego.
Treści programoweT-L-2Badanie substancji migrujących z polimerowych opakowań żywności.
T-L-4Badanie zawartości konserwantów w produktach spożywczych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
T-L-7Oznaczanie ftalanów w produktach przemysłowych metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS).
T-L-3Oznaczanie emisji formaldehydu z materiałów stosowanych do wyrobu elementów wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych.
T-L-6Oznaczanie substancji lotnych w środkach kosmetycznych. Analiza składu rozpuszczalników w lakierach do paznokci metodą chromatografii gazowej.
T-L-5Oznaczanie zawartości alkoholu metylowego w wyrobach alkoholowych za pomocą techniki analizy fazy nadpowierzchniowej w połączeniu z chromatografią gazową.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne (praktyczne zastosowanie i utrwalenie materiału)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena pracy i zaangażowania w trakcie zajęć
S-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi wykonać badania oraz opracować sprawozdanie zawierające podstawowe informacje
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-10_U03Potrafi prawidłowo ocenić i zinterpretować otrzymane wyniki badań w oparciu o odpowiednie normy i przepisy prawne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-4Wykształcenie umiejętności zastosowania odpowiednich kryteriów do oceny otrzymanych wyników badań.
Treści programoweT-W-6Kryteria oceny materiałów polimerowych przeznaczonych do wyrobu opakowań żywności. Płyny modelowe. Migracja globalna i specyficzna. Substancje przenikające z opakowań do żywności. Metody i warunki badań migracji substancji szkodliwych z opakowań do żywności.
T-W-7Problemy toksykologiczne związane z wykorzystaniem materiałów polimerowych w medycynie.
T-W-9Problemy toksykologiczne związane z substancjami stosowanymi do wyrobu kosmetyków. Przepisy prawne dotyczące kosmetyków. Rodzaje konserwantów stosowanych w kosmetykach. Przykłady działań niepożądanych związanych z używaniem kosmetyków.
T-W-5Zagrożenia związane z wydzielaniem substancji toksycznych z materiałów polimerowych. Emisja substancji lotnych z materiałów polimerowych do powietrza. Metody badań produktów rozkładu termicznego i termooksydacyjnego materiałów polimerowych. Zagrożenia toksykologiczne podczas produkcji i przetwórstwa materiałów polimerowych oraz podczas rozkładu termicznego w warunkach pożarowych.
T-W-8Substancje szkodliwe w żywności. Naturalne substancje toksyczne występujące w żywności. Dozwolone substancje dodatkowe i substancje pomagające w przetwarzaniu żywności. Substancje toksyczne przenikające do żywności ze środowiska (nawozy mineralne, pestycydy, metale ciężkie, polichlorowane związki aromatyczne i inne). Substancje toksyczne powstające podczas przechowywania i przygotowania żywności. Przypadkowe zanieczyszczenia żywności. Ocena zanieczyszczeń żywności według obowiązujących norm.
T-L-2Badanie substancji migrujących z polimerowych opakowań żywności.
T-L-4Badanie zawartości konserwantów w produktach spożywczych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
T-L-7Oznaczanie ftalanów w produktach przemysłowych metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS).
T-L-3Oznaczanie emisji formaldehydu z materiałów stosowanych do wyrobu elementów wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych.
T-L-6Oznaczanie substancji lotnych w środkach kosmetycznych. Analiza składu rozpuszczalników w lakierach do paznokci metodą chromatografii gazowej.
T-L-5Oznaczanie zawartości alkoholu metylowego w wyrobach alkoholowych za pomocą techniki analizy fazy nadpowierzchniowej w połączeniu z chromatografią gazową.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne (praktyczne zastosowanie i utrwalenie materiału)
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną, połączony z wyjaśnieniem i dyskusją
M-3konsultacje (wyjaśnienie i pomoc w realizacji wymagań)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne dotyczące wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi w stopniu podstawowym zinterpretować otrzymane wyniki
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-10_K01Ma świadomość dotyczącą potrzeby kontroli jakości produktów przemysłowych oraz odpowiedzialności za wyniki badań analitycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-4Wykształcenie umiejętności zastosowania odpowiednich kryteriów do oceny otrzymanych wyników badań.
Treści programoweT-W-2Przenikanie substancji toksycznych z surowców i produktów przemysłowych do środowiska: powietrza, wody i gleby.
T-W-3Rodzaje działań substancji toksycznych na organizmy żywe. Badania toksyczności na zwierzętach. Biomarkery.
T-W-6Kryteria oceny materiałów polimerowych przeznaczonych do wyrobu opakowań żywności. Płyny modelowe. Migracja globalna i specyficzna. Substancje przenikające z opakowań do żywności. Metody i warunki badań migracji substancji szkodliwych z opakowań do żywności.
T-W-7Problemy toksykologiczne związane z wykorzystaniem materiałów polimerowych w medycynie.
T-W-9Problemy toksykologiczne związane z substancjami stosowanymi do wyrobu kosmetyków. Przepisy prawne dotyczące kosmetyków. Rodzaje konserwantów stosowanych w kosmetykach. Przykłady działań niepożądanych związanych z używaniem kosmetyków.
T-W-5Zagrożenia związane z wydzielaniem substancji toksycznych z materiałów polimerowych. Emisja substancji lotnych z materiałów polimerowych do powietrza. Metody badań produktów rozkładu termicznego i termooksydacyjnego materiałów polimerowych. Zagrożenia toksykologiczne podczas produkcji i przetwórstwa materiałów polimerowych oraz podczas rozkładu termicznego w warunkach pożarowych.
T-W-8Substancje szkodliwe w żywności. Naturalne substancje toksyczne występujące w żywności. Dozwolone substancje dodatkowe i substancje pomagające w przetwarzaniu żywności. Substancje toksyczne przenikające do żywności ze środowiska (nawozy mineralne, pestycydy, metale ciężkie, polichlorowane związki aromatyczne i inne). Substancje toksyczne powstające podczas przechowywania i przygotowania żywności. Przypadkowe zanieczyszczenia żywności. Ocena zanieczyszczeń żywności według obowiązujących norm.
T-L-2Badanie substancji migrujących z polimerowych opakowań żywności.
T-L-4Badanie zawartości konserwantów w produktach spożywczych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
T-L-7Oznaczanie ftalanów w produktach przemysłowych metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS).
T-L-3Oznaczanie emisji formaldehydu z materiałów stosowanych do wyrobu elementów wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych.
T-L-6Oznaczanie substancji lotnych w środkach kosmetycznych. Analiza składu rozpuszczalników w lakierach do paznokci metodą chromatografii gazowej.
T-L-5Oznaczanie zawartości alkoholu metylowego w wyrobach alkoholowych za pomocą techniki analizy fazy nadpowierzchniowej w połączeniu z chromatografią gazową.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne (praktyczne zastosowanie i utrwalenie materiału)
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną, połączony z wyjaśnieniem i dyskusją
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena pracy i zaangażowania w trakcie zajęć
S-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne dotyczące wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0w podstawowym zakresie rozumie kwestie związane z kontrolą jakości i odpowiedzialnością za wyniki badań analitycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-10_K02Potrafi pracowac w grupie przyjmując w niej różne role i realizując w odpowiednim czasie powierzone zadania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K04potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
KOS_2A_K05potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
T2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-5Ukształtowanie umiejętności pracy w zespole.
Treści programoweT-L-2Badanie substancji migrujących z polimerowych opakowań żywności.
T-L-4Badanie zawartości konserwantów w produktach spożywczych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
T-L-7Oznaczanie ftalanów w produktach przemysłowych metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS).
T-L-3Oznaczanie emisji formaldehydu z materiałów stosowanych do wyrobu elementów wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych.
T-L-6Oznaczanie substancji lotnych w środkach kosmetycznych. Analiza składu rozpuszczalników w lakierach do paznokci metodą chromatografii gazowej.
T-L-5Oznaczanie zawartości alkoholu metylowego w wyrobach alkoholowych za pomocą techniki analizy fazy nadpowierzchniowej w połączeniu z chromatografią gazową.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne (praktyczne zastosowanie i utrwalenie materiału)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena pracy i zaangażowania w trakcie zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0wykazuje bierną postawę, wykonując tylko otrzymane polecenia
3,5
4,0
4,5
5,0