Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Analiza zanieczyszczeń powietrza i gazów przemysłowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Analiza zanieczyszczeń powietrza i gazów przemysłowych
Specjalność Analityka w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Huzar <Elzbieta.Huzar@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Dzięcioł <Malgorzata.Dzieciol@zut.edu.pl>, Alicja Wodnicka <Alicja.Wodnicka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,50,62egzamin
laboratoriaL2 30 1,50,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw instrumentalnych metod analitycznych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z metodami i strategiami pobierania próbek powietrza i gazów przemysłowych
C-2Ukształtowanie umiejętności oceny jakości powietrza i gazów przemysłowych
C-3Zapoznanie studentów z wpływem wybranych procesów technologicznych na środowisko
C-4Ukształtowanie umiejętności pracy w zespole

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Omówienie organizacji pracy na zajęciach laboratoryjnych, zasad BHP oraz kryteriów zaliczenia1
T-L-2Przygotowanie roztworów pochłaniających, rurek adsorpcyjnych z węglem aktywnym oraz odczynników i roztworów do analizy4
T-L-3Pobieranie próbek powietrza metodami izolacyjnymi i aspiracyjnymi3
T-L-4Oznaczanie wybranych zanieczyszczeń powietrza metodą spektrofotometryczną w zakresie UV5
T-L-5Oznaczanie wybranych zanieczyszczeń powietrza i gazów przemysłowych metodą kolorymetryczną5
T-L-6Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza metodą chromatografii gazowej bez wzbogacania próbki5
T-L-7Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza metodami chromatografii gazowej ze wzbogaceniem analitu5
T-L-8Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza i gazów przemysłowych metodami wskaźnikowymi2
30
wykłady
T-W-1Omówienie programu zajęć, literatury oraz kryteriów zaliczenia przemiotu; Wstęp do przedmiotu1
T-W-2Problemy analizy śladów1
T-W-3Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy (wydzielanie pyłów i aerozoli, osuszanie strumienia gazu, usuwanie składników przeszkadzających)2
T-W-4Kalibracja przyrządów pomiarowych; Otrzymywanie gazu zerowego i gazowych mieszanin wzorcowych1
T-W-5Metody pobierania próbek gazów: sedymentacyjne, izolacyjne, aspiracyjne2
T-W-6Urządzenia aspiracyjne1
T-W-7Sorbenty stałe; Wyznaczanie pojemności adsorpcyjnej sorbentów stałych1
T-W-8Płuczki i roztwory pochłaniające; Pułapki chłodzone1
T-W-9Pobieranie próbek aerozoli i pyłów1
T-W-10Strategie pobierania próbek2
T-W-11Podstawy konstrukcji monitorów i monitoring1
T-W-12Metody wzbogacania próbek1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie do ćwiczeń5
A-L-3przygotowanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń10
45
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2czytanie wskazanej literatury10
A-W-3udział w konsultacjach2
A-W-4przygotowanie do egzaminu15
A-W-5egzamin2
44

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Wykład problemowy
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Samodzielne pozyskiwanie informacji z literatury i baz danych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy z zakresu przedmiotu na podstawie egzaminu pisemnego w formie pytań otwartych
S-2Ocena podsumowująca: Ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy dotyczącej realizowanego ćwiczenia
S-4Ocena formująca: Ocena zangażowania i pracy w trakcie zajęć

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-07_W01
potrafi scharakteryzować metody i strategie pobierania próbek powietrza i gazów przemysłowych
KOS_2A_W10T2A_W07InzA2_W02C-1T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-6M-1, M-2S-1
KOS_2A_C02-07_W02
potrafi określić wpływ procesów przemysłowych na jakość powietrza
KOS_2A_W03, KOS_2A_W11T2A_W01, T2A_W08InzA2_W03C-3T-L-8, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7M-3, M-4S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-07_U01
potrafi dobrać metodę pobierania próbki i analizy oznaczanej substancji
KOS_2A_U21T2A_U18InzA2_U07C-1T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-12, T-W-6, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7M-1, M-2, M-3, M-4S-3
KOS_2A_C02-07_U02
potrafi wykonać analizę zgodnie z harmonogramem ćwiczeń laboratoryjnych i przedstawić uzyskane wyniki w formie sprawozdania
KOS_2A_U05T2A_U03C-2T-L-3, T-L-8, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-2M-3S-4, S-2
KOS_2A_C02-07_U03
potrafi wykorzystać ogólnodostępne i specjalistyczne oprogramowanie do wykonania pomiarów oraz obróbki i interpretacji wyników
KOS_2A_U09, KOS_2A_U10T2A_U07C-2T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7M-3S-4, S-2
KOS_2A_C02-07_U04
potrafi ocenić jakość powietrza na stanowisku pracy
KOS_2A_U16, KOS_2A_U18T2A_U13, T2A_U15InzA2_U05C-1, C-2T-W-3, T-W-5, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-6, T-L-3, T-L-8, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7M-1, M-2, M-3S-1, S-2
KOS_2A_C02-07_U05
potrafi pozyskać informacje na temat substancji oznaczanych w trakcie zajęć laboratoryjnych
KOS_2A_U01T2A_U01C-3T-L-8, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7M-3, M-4S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-07_K01
jest świadomy wpływu procesów technologicznych na środowisko
KOS_2A_K02T2A_K02InzA2_K01C-3T-L-8, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7M-3, M-4S-3
KOS_2A_C02-07_K02
potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role i wykonać analizę zgodnie z harmonogramem ćwiczeń laboratoryjnych
KOS_2A_K04, KOS_2A_K05T2A_K03, T2A_K04InzA2_K02C-4T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7M-3S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-07_W01
potrafi scharakteryzować metody i strategie pobierania próbek powietrza i gazów przemysłowych
2,0
3,0potrafi wymienić i opisać najczęściej stosowane metody pobierania próbek powietrza i gazów przemysłowych
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C02-07_W02
potrafi określić wpływ procesów przemysłowych na jakość powietrza
2,0
3,0potrafi wskazać główne procesy technologiczne odpowiedzialne za emisję oznaczanych zanieczyszczeń do powietrza
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-07_U01
potrafi dobrać metodę pobierania próbki i analizy oznaczanej substancji
2,0
3,0potrafi zaproponować alternatywne sposoby pobierania próbki i jej analizy i z pomocą prowadzącego wybrać odpowiedni wariant
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C02-07_U02
potrafi wykonać analizę zgodnie z harmonogramem ćwiczeń laboratoryjnych i przedstawić uzyskane wyniki w formie sprawozdania
2,0
3,0z pomocą prowadzacego zajęcia potrafi wykonać analizę w trakcie zajęć i sporządzić sprawozdanie zawierające podstawowe informacje
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C02-07_U03
potrafi wykorzystać ogólnodostępne i specjalistyczne oprogramowanie do wykonania pomiarów oraz obróbki i interpretacji wyników
2,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi wykonać pomiary i opracować wyniki korzystając z ogólnodostępnego oprogramowania
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C02-07_U04
potrafi ocenić jakość powietrza na stanowisku pracy
2,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi pobrać próbkę, wykonać jej analizę, obliczenia i interpretację wyniku
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C02-07_U05
potrafi pozyskać informacje na temat substancji oznaczanych w trakcie zajęć laboratoryjnych
2,0
3,0potrafi krótko scharakteryzować oznaczaną substancję i podać jej zastosowanie w przemyśle
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-07_K01
jest świadomy wpływu procesów technologicznych na środowisko
2,0
3,0potrafi wskazać główne źródła emisji oznaczanych substancji
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C02-07_K02
potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role i wykonać analizę zgodnie z harmonogramem ćwiczeń laboratoryjnych
2,0
3,0wykazuje bierną postawę wykonując polecenia lidera zespołu lub prowadzącego zajęcia
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Namieśnik J., Łukasiak J., Jamrógiewicz Z., Pobieranie próbek środowiskowych do analizy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1995
  2. Namieśnik J., Jamrógiewicz Z., Pilarczyk M., Torres L., Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000
  3. Namieśnik J., Jamrógiewicz Z. (red.), Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1998

Literatura dodatkowa

  1. Namieśnik J. (red.), Metody instrumentalne w kontroli zanieczyszczeń środowiska, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 1992
  2. Ryszka E., Pomiary zapylenia gazów w przewodach, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1969

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Omówienie organizacji pracy na zajęciach laboratoryjnych, zasad BHP oraz kryteriów zaliczenia1
T-L-2Przygotowanie roztworów pochłaniających, rurek adsorpcyjnych z węglem aktywnym oraz odczynników i roztworów do analizy4
T-L-3Pobieranie próbek powietrza metodami izolacyjnymi i aspiracyjnymi3
T-L-4Oznaczanie wybranych zanieczyszczeń powietrza metodą spektrofotometryczną w zakresie UV5
T-L-5Oznaczanie wybranych zanieczyszczeń powietrza i gazów przemysłowych metodą kolorymetryczną5
T-L-6Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza metodą chromatografii gazowej bez wzbogacania próbki5
T-L-7Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza metodami chromatografii gazowej ze wzbogaceniem analitu5
T-L-8Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza i gazów przemysłowych metodami wskaźnikowymi2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Omówienie programu zajęć, literatury oraz kryteriów zaliczenia przemiotu; Wstęp do przedmiotu1
T-W-2Problemy analizy śladów1
T-W-3Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy (wydzielanie pyłów i aerozoli, osuszanie strumienia gazu, usuwanie składników przeszkadzających)2
T-W-4Kalibracja przyrządów pomiarowych; Otrzymywanie gazu zerowego i gazowych mieszanin wzorcowych1
T-W-5Metody pobierania próbek gazów: sedymentacyjne, izolacyjne, aspiracyjne2
T-W-6Urządzenia aspiracyjne1
T-W-7Sorbenty stałe; Wyznaczanie pojemności adsorpcyjnej sorbentów stałych1
T-W-8Płuczki i roztwory pochłaniające; Pułapki chłodzone1
T-W-9Pobieranie próbek aerozoli i pyłów1
T-W-10Strategie pobierania próbek2
T-W-11Podstawy konstrukcji monitorów i monitoring1
T-W-12Metody wzbogacania próbek1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie do ćwiczeń5
A-L-3przygotowanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń10
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2czytanie wskazanej literatury10
A-W-3udział w konsultacjach2
A-W-4przygotowanie do egzaminu15
A-W-5egzamin2
44
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-07_W01potrafi scharakteryzować metody i strategie pobierania próbek powietrza i gazów przemysłowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W10zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami i strategiami pobierania próbek powietrza i gazów przemysłowych
Treści programoweT-W-2Problemy analizy śladów
T-W-3Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy (wydzielanie pyłów i aerozoli, osuszanie strumienia gazu, usuwanie składników przeszkadzających)
T-W-4Kalibracja przyrządów pomiarowych; Otrzymywanie gazu zerowego i gazowych mieszanin wzorcowych
T-W-5Metody pobierania próbek gazów: sedymentacyjne, izolacyjne, aspiracyjne
T-W-7Sorbenty stałe; Wyznaczanie pojemności adsorpcyjnej sorbentów stałych
T-W-8Płuczki i roztwory pochłaniające; Pułapki chłodzone
T-W-9Pobieranie próbek aerozoli i pyłów
T-W-10Strategie pobierania próbek
T-W-11Podstawy konstrukcji monitorów i monitoring
T-W-12Metody wzbogacania próbek
T-W-6Urządzenia aspiracyjne
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy z zakresu przedmiotu na podstawie egzaminu pisemnego w formie pytań otwartych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi wymienić i opisać najczęściej stosowane metody pobierania próbek powietrza i gazów przemysłowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-07_W02potrafi określić wpływ procesów przemysłowych na jakość powietrza
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W03ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i innych działów chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej dotyczącą głównie budowy i właściwości materii, a także metod i procesów służących do otrzymywania substancji chemicznych, określania ich właściwości, analizy składu oraz oceny wpływu na środowisko
KOS_2A_W11ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z wpływem wybranych procesów technologicznych na środowisko
Treści programoweT-L-8Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza i gazów przemysłowych metodami wskaźnikowymi
T-L-4Oznaczanie wybranych zanieczyszczeń powietrza metodą spektrofotometryczną w zakresie UV
T-L-5Oznaczanie wybranych zanieczyszczeń powietrza i gazów przemysłowych metodą kolorymetryczną
T-L-6Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza metodą chromatografii gazowej bez wzbogacania próbki
T-L-7Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza metodami chromatografii gazowej ze wzbogaceniem analitu
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Samodzielne pozyskiwanie informacji z literatury i baz danych
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy dotyczącej realizowanego ćwiczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi wskazać główne procesy technologiczne odpowiedzialne za emisję oznaczanych zanieczyszczeń do powietrza
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-07_U01potrafi dobrać metodę pobierania próbki i analizy oznaczanej substancji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U21potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi — stosując także koncepcyjnie nowe metody — rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U18potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody - rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami i strategiami pobierania próbek powietrza i gazów przemysłowych
Treści programoweT-W-2Problemy analizy śladów
T-W-3Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy (wydzielanie pyłów i aerozoli, osuszanie strumienia gazu, usuwanie składników przeszkadzających)
T-W-5Metody pobierania próbek gazów: sedymentacyjne, izolacyjne, aspiracyjne
T-W-7Sorbenty stałe; Wyznaczanie pojemności adsorpcyjnej sorbentów stałych
T-W-8Płuczki i roztwory pochłaniające; Pułapki chłodzone
T-W-9Pobieranie próbek aerozoli i pyłów
T-W-12Metody wzbogacania próbek
T-W-6Urządzenia aspiracyjne
T-L-3Pobieranie próbek powietrza metodami izolacyjnymi i aspiracyjnymi
T-L-4Oznaczanie wybranych zanieczyszczeń powietrza metodą spektrofotometryczną w zakresie UV
T-L-5Oznaczanie wybranych zanieczyszczeń powietrza i gazów przemysłowych metodą kolorymetryczną
T-L-6Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza metodą chromatografii gazowej bez wzbogacania próbki
T-L-7Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza metodami chromatografii gazowej ze wzbogaceniem analitu
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Wykład problemowy
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Samodzielne pozyskiwanie informacji z literatury i baz danych
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy dotyczącej realizowanego ćwiczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi zaproponować alternatywne sposoby pobierania próbki i jej analizy i z pomocą prowadzącego wybrać odpowiedni wariant
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-07_U02potrafi wykonać analizę zgodnie z harmonogramem ćwiczeń laboratoryjnych i przedstawić uzyskane wyniki w formie sprawozdania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U05potrafi pracować indywidualnie i w zespole, ocenić czasochłonność zadania, kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności oceny jakości powietrza i gazów przemysłowych
Treści programoweT-L-3Pobieranie próbek powietrza metodami izolacyjnymi i aspiracyjnymi
T-L-8Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza i gazów przemysłowych metodami wskaźnikowymi
T-L-4Oznaczanie wybranych zanieczyszczeń powietrza metodą spektrofotometryczną w zakresie UV
T-L-5Oznaczanie wybranych zanieczyszczeń powietrza i gazów przemysłowych metodą kolorymetryczną
T-L-6Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza metodą chromatografii gazowej bez wzbogacania próbki
T-L-7Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza metodami chromatografii gazowej ze wzbogaceniem analitu
T-L-2Przygotowanie roztworów pochłaniających, rurek adsorpcyjnych z węglem aktywnym oraz odczynników i roztworów do analizy
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Ocena zangażowania i pracy w trakcie zajęć
S-2Ocena podsumowująca: Ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0z pomocą prowadzacego zajęcia potrafi wykonać analizę w trakcie zajęć i sporządzić sprawozdanie zawierające podstawowe informacje
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-07_U03potrafi wykorzystać ogólnodostępne i specjalistyczne oprogramowanie do wykonania pomiarów oraz obróbki i interpretacji wyników
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U09potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
KOS_2A_U10potrafi posługiwać się programami komputerowymi przeznaczonymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie ochrony środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności oceny jakości powietrza i gazów przemysłowych
Treści programoweT-L-4Oznaczanie wybranych zanieczyszczeń powietrza metodą spektrofotometryczną w zakresie UV
T-L-5Oznaczanie wybranych zanieczyszczeń powietrza i gazów przemysłowych metodą kolorymetryczną
T-L-6Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza metodą chromatografii gazowej bez wzbogacania próbki
T-L-7Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza metodami chromatografii gazowej ze wzbogaceniem analitu
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Ocena zangażowania i pracy w trakcie zajęć
S-2Ocena podsumowująca: Ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi wykonać pomiary i opracować wyniki korzystając z ogólnodostępnego oprogramowania
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-07_U04potrafi ocenić jakość powietrza na stanowisku pracy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U16ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
KOS_2A_U18potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów ochrona środowiska — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U13ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
T2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami i strategiami pobierania próbek powietrza i gazów przemysłowych
C-2Ukształtowanie umiejętności oceny jakości powietrza i gazów przemysłowych
Treści programoweT-W-3Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy (wydzielanie pyłów i aerozoli, osuszanie strumienia gazu, usuwanie składników przeszkadzających)
T-W-5Metody pobierania próbek gazów: sedymentacyjne, izolacyjne, aspiracyjne
T-W-7Sorbenty stałe; Wyznaczanie pojemności adsorpcyjnej sorbentów stałych
T-W-8Płuczki i roztwory pochłaniające; Pułapki chłodzone
T-W-9Pobieranie próbek aerozoli i pyłów
T-W-10Strategie pobierania próbek
T-W-6Urządzenia aspiracyjne
T-L-3Pobieranie próbek powietrza metodami izolacyjnymi i aspiracyjnymi
T-L-8Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza i gazów przemysłowych metodami wskaźnikowymi
T-L-4Oznaczanie wybranych zanieczyszczeń powietrza metodą spektrofotometryczną w zakresie UV
T-L-5Oznaczanie wybranych zanieczyszczeń powietrza i gazów przemysłowych metodą kolorymetryczną
T-L-6Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza metodą chromatografii gazowej bez wzbogacania próbki
T-L-7Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza metodami chromatografii gazowej ze wzbogaceniem analitu
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Wykład problemowy
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy z zakresu przedmiotu na podstawie egzaminu pisemnego w formie pytań otwartych
S-2Ocena podsumowująca: Ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi pobrać próbkę, wykonać jej analizę, obliczenia i interpretację wyniku
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-07_U05potrafi pozyskać informacje na temat substancji oznaczanych w trakcie zajęć laboratoryjnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z wpływem wybranych procesów technologicznych na środowisko
Treści programoweT-L-8Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza i gazów przemysłowych metodami wskaźnikowymi
T-L-4Oznaczanie wybranych zanieczyszczeń powietrza metodą spektrofotometryczną w zakresie UV
T-L-5Oznaczanie wybranych zanieczyszczeń powietrza i gazów przemysłowych metodą kolorymetryczną
T-L-6Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza metodą chromatografii gazowej bez wzbogacania próbki
T-L-7Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza metodami chromatografii gazowej ze wzbogaceniem analitu
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Samodzielne pozyskiwanie informacji z literatury i baz danych
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy dotyczącej realizowanego ćwiczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi krótko scharakteryzować oznaczaną substancję i podać jej zastosowanie w przemyśle
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-07_K01jest świadomy wpływu procesów technologicznych na środowisko
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z wpływem wybranych procesów technologicznych na środowisko
Treści programoweT-L-8Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza i gazów przemysłowych metodami wskaźnikowymi
T-L-4Oznaczanie wybranych zanieczyszczeń powietrza metodą spektrofotometryczną w zakresie UV
T-L-5Oznaczanie wybranych zanieczyszczeń powietrza i gazów przemysłowych metodą kolorymetryczną
T-L-6Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza metodą chromatografii gazowej bez wzbogacania próbki
T-L-7Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza metodami chromatografii gazowej ze wzbogaceniem analitu
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Samodzielne pozyskiwanie informacji z literatury i baz danych
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy dotyczącej realizowanego ćwiczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi wskazać główne źródła emisji oznaczanych substancji
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-07_K02potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role i wykonać analizę zgodnie z harmonogramem ćwiczeń laboratoryjnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K04potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
KOS_2A_K05potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
T2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-4Ukształtowanie umiejętności pracy w zespole
Treści programoweT-L-4Oznaczanie wybranych zanieczyszczeń powietrza metodą spektrofotometryczną w zakresie UV
T-L-5Oznaczanie wybranych zanieczyszczeń powietrza i gazów przemysłowych metodą kolorymetryczną
T-L-6Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza metodą chromatografii gazowej bez wzbogacania próbki
T-L-7Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza metodami chromatografii gazowej ze wzbogaceniem analitu
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Ocena zangażowania i pracy w trakcie zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0wykazuje bierną postawę wykonując polecenia lidera zespołu lub prowadzącego zajęcia
3,5
4,0
4,5
5,0