Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Metody spektrofotometryczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody spektrofotometryczne
Specjalność Analityka w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Soroka <Jacek.Soroka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,50,44egzamin
laboratoriaL2 45 1,50,26zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,00,30zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z chemii, matematyki i fizyki
W-2Umiejętnośc obsługi komputera i zdolnośc uczenia się obsługi nowych programów
W-3Umiejętnośc przygotowywania roztworów i przeliczania stężeń

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie szczegółowe podstawowych metod spektrometrycznych
C-2Zdobycie umiejętności zaprojektowania cyklu analitycznego, adekwatnego do problemu
C-3Zdobycie i pogłębienie umiejętności samodzielnego wykonywania pomiarów
C-4Zdobycie umiejętności szczegółowej analizy wyników i wyciągania z nich prawidłowych wniosków
C-5Nabycie umiejętności pracy w grupie
C-6Uświadomienie sobie roli analityki w monitorowaniu środowiska, wspomagającego dążenie do zrównoważonego rozwoju

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Obliczanie składów komponentów dla roztworów o zadanych stężeniach2
T-A-2Przeliczanie stężeń wyrażonych w rozmaitych jednostkach2
T-A-3Sporządzanie krzywych kalibracyjnych, posługiwanie się powierzchniami kalibracyjunymi4
T-A-4Wykorzystanie substancji solwatochromowych - przykłady posługiwania się metodą powierzchni kalibracyjnych1
T-A-5Obliczanie składów mieszanin wielokomponentowych wetodą korelacji widmowych2
T-A-6Obliczanie udziałów analitów wykorzystując metodę minimalizacji zakłóceń manualnych2
T-A-7Obliczenia zawartości pierwiastków na podstawie wyników ze spektrometru ASA2
15
laboratoria
T-L-1Oznaczanie i identyfikacja analitów metodą IR4
T-L-2Ustalanie struktur nieznanch związków z udziałem danych IR - analiza widm6
T-L-3Wyznaczanie składów potrójnych układów ciekłych analitów metodą powierzchni kalibracyjnych6
T-L-4Wyznaczanie składów wielokomponentowych roztworów mieszanin analitów metodą korelacji widmowych oraz metodą z minimalizacją błędów manualnych6
T-L-5Oznaczanie chlorowodoru metodą nefelometryczną przy użyciu spektrofotometru dwuwiązkowego o podwójnej komorze próbek.3
T-L-6Oznaczanie stężenia par siarczanów dialkilowych metodą turbidymetryczną2
T-L-7Pomiary widm wzbudzeniowych i absorpcyjnych analitów luminezujących. Wykrywanie nieaktywnych domieszek i wpływu rozpuszczalnika6
T-L-8Dokładna analiza widm i wyznaczanie parametrów widmowych (przesunięc, stałych sprzężeń i krotności izotopu) z wysokorozdzielczych widm 1H NMR z użyciem specjalistycznego oprogramowania.12
45
wykłady
T-W-1Metody ważenia i eliminacje błedów. Metody dozowania cieczy, typowe błędy i metody ich unikania. Oddziaływania międzyanalitowe, skutki i sposoby ich minimalizowania4
T-W-2Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania w przygotowaniu i prowadzeniu procesu analitycznego. Zastosowanie teorii informacji, redukcja redundancji.4
T-W-3Prawo Lamberta-Beera i przyczyny odstępstw: asocjacja, solwatochromia, termochromia, fotochromia, halochromia. Fotochemiczna stabilnośc analitów, warunki wymagane do spełnienia dla pracowni spektrofotometrycznych2
T-W-4Zastosowanie spektrofotometrii IR do identyfikacji materiałów stałych i ciekłych4
T-W-5Zastosowanie spektrofotometrii IR do oznaczeń ilościowych - metody i ich ograniczenia2
T-W-6Wykorzystanie spektrofotometrii UV-vis do wyznaczania składu mieszanin wielokomponentowych: teoria, matematyka, oprogramowanie. Metoda minimalizująca błąd wykonawcy - podstawy matematyczne i procedury wykonania4
T-W-7Wykorzystanie absorpcyjnych spektrofotometrów UV-vis w badaniach zwiazków luminezujących2
T-W-8Metody oznaczania pierwiastków: absorpcyjna spektrofotometria atomowa (ASA) w wersji płomieniowej (F) i z elektrycznym piecem grafitiwym (ETA) emisyjna spektrometria atomowa z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP EAS)4
T-W-9Wysokorozdzielcza spektrometria 1H NMR: analiza widm związków o prostych układach spinowych i układów o widmach wyższch rzędów4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie do zaliczenia15
30
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach45
45
wykłady
A-W-1Udział w wykładach z możliwością dyskusji (wykład interaktywny)30
A-W-2Czytanie zalecanej literatury, samodzielne studiowanie innych źródeł15
A-W-3Samodzielna analiza dostępnych wyników analitycznych - ustalanie struktur, obliczanie stężeń30
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z możliwością dyskusji (interaktywny)
M-2Cwiczenia audytoryjne
M-3Cwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Wykład - egzamin pisemny
S-2Ocena formująca: Cwiczenia audytoryjne - kolokwium zaliczeniowe - ocena cząstkowa
S-3Ocena formująca: Laboratoria - ocena sprawozdań - ocena cząstkowa

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-04_W01
Zna podstawowe prawa spektrometrii, umie powiazac metodę z problemem, zna metody przeliczania stężeń
KOS_2A_W02T2A_W01C-1, C-4, C-5, C-3, C-2, C-6T-W-1, T-W-2, T-W-6, T-W-8, T-W-4, T-W-3, T-W-7, T-W-5, T-W-9M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-04_U01
Umie wykonywac pomiary i dokonywac prostych interpretacji ich wyników
KOS_2A_U04, KOS_2A_U12T2A_U03, T2A_U09InzA2_U02C-4, C-3T-L-7, T-L-8, T-L-4, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-6, T-L-5M-3S-3
KOS_2A_C02-04_U02
Umie wykonywac obliczenia i dokonywac prostych interpretacji ich wyników
KOS_2A_U04, KOS_2A_U12T2A_U03, T2A_U09InzA2_U02C-4, C-2T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-7M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-04_K03
Potrafi identyfikowac problem i znajdowac dla jego oceny wlasciwa metode
KOS_2A_K04, KOS_2A_K05T2A_K03, T2A_K04InzA2_K02C-6T-W-1, T-W-2, T-W-6, T-W-8, T-W-4, T-W-3, T-W-7, T-W-5, T-W-9, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-L-7, T-L-8, T-L-4, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-6, T-L-5M-2, M-3S-2, S-3
KOS_2A_C02-04_K04
Potrafi pracowac w grupie
KOS_2A_K04T2A_K03InzA2_K02C-5T-L-7, T-L-8, T-L-4, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-6, T-L-5M-3S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-04_W01
Zna podstawowe prawa spektrometrii, umie powiazac metodę z problemem, zna metody przeliczania stężeń
2,0
3,0Zna podstawy spektrometrii, potrafi powiazac metodę z problemem
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-04_U01
Umie wykonywac pomiary i dokonywac prostych interpretacji ich wyników
2,0
3,0Umie wykonywac proste pomiary i dokonywac prostych interpretacji ich wyników
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C02-04_U02
Umie wykonywac obliczenia i dokonywac prostych interpretacji ich wyników
2,0
3,0Umie wykonywac proste obliczenia i dokonywac prostych interpretacji ich wyników
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-04_K03
Potrafi identyfikowac problem i znajdowac dla jego oceny wlasciwa metode
2,0
3,0Potrafi identyfikowac problem i znajdowac adekwatna metode oceny
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C02-04_K04
Potrafi pracowac w grupie
2,0
3,0Potrafi pracowac w grupie
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Walenty Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa
  2. A. Cygański, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa

Literatura dodatkowa

  1. E.K. Wróblewska, J.A. Soroka, K.B. Soroka, Solwatochromia i barwniki solwatochromowe, Wiadomości Chemiczne, 56, 113-150, Polska, 2002
  2. J.A. Soroka, K.B. Soroka, Spectral Correlations Methods in Analysis of Multicomponent Mixtures. Part I. Determination of Hydrocarbons Using IR and UV Spectra, Chemia Analityczna, 47(1), 49-63, Poloska, 2002
  3. J.A. Soroka, K.B. Soroka, Calibration Surfaces in Analysis of Ternary Mixtures, Chemia Analityczna, 47(1), 95-112, Polska, 2002

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Obliczanie składów komponentów dla roztworów o zadanych stężeniach2
T-A-2Przeliczanie stężeń wyrażonych w rozmaitych jednostkach2
T-A-3Sporządzanie krzywych kalibracyjnych, posługiwanie się powierzchniami kalibracyjunymi4
T-A-4Wykorzystanie substancji solwatochromowych - przykłady posługiwania się metodą powierzchni kalibracyjnych1
T-A-5Obliczanie składów mieszanin wielokomponentowych wetodą korelacji widmowych2
T-A-6Obliczanie udziałów analitów wykorzystując metodę minimalizacji zakłóceń manualnych2
T-A-7Obliczenia zawartości pierwiastków na podstawie wyników ze spektrometru ASA2
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Oznaczanie i identyfikacja analitów metodą IR4
T-L-2Ustalanie struktur nieznanch związków z udziałem danych IR - analiza widm6
T-L-3Wyznaczanie składów potrójnych układów ciekłych analitów metodą powierzchni kalibracyjnych6
T-L-4Wyznaczanie składów wielokomponentowych roztworów mieszanin analitów metodą korelacji widmowych oraz metodą z minimalizacją błędów manualnych6
T-L-5Oznaczanie chlorowodoru metodą nefelometryczną przy użyciu spektrofotometru dwuwiązkowego o podwójnej komorze próbek.3
T-L-6Oznaczanie stężenia par siarczanów dialkilowych metodą turbidymetryczną2
T-L-7Pomiary widm wzbudzeniowych i absorpcyjnych analitów luminezujących. Wykrywanie nieaktywnych domieszek i wpływu rozpuszczalnika6
T-L-8Dokładna analiza widm i wyznaczanie parametrów widmowych (przesunięc, stałych sprzężeń i krotności izotopu) z wysokorozdzielczych widm 1H NMR z użyciem specjalistycznego oprogramowania.12
45

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Metody ważenia i eliminacje błedów. Metody dozowania cieczy, typowe błędy i metody ich unikania. Oddziaływania międzyanalitowe, skutki i sposoby ich minimalizowania4
T-W-2Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania w przygotowaniu i prowadzeniu procesu analitycznego. Zastosowanie teorii informacji, redukcja redundancji.4
T-W-3Prawo Lamberta-Beera i przyczyny odstępstw: asocjacja, solwatochromia, termochromia, fotochromia, halochromia. Fotochemiczna stabilnośc analitów, warunki wymagane do spełnienia dla pracowni spektrofotometrycznych2
T-W-4Zastosowanie spektrofotometrii IR do identyfikacji materiałów stałych i ciekłych4
T-W-5Zastosowanie spektrofotometrii IR do oznaczeń ilościowych - metody i ich ograniczenia2
T-W-6Wykorzystanie spektrofotometrii UV-vis do wyznaczania składu mieszanin wielokomponentowych: teoria, matematyka, oprogramowanie. Metoda minimalizująca błąd wykonawcy - podstawy matematyczne i procedury wykonania4
T-W-7Wykorzystanie absorpcyjnych spektrofotometrów UV-vis w badaniach zwiazków luminezujących2
T-W-8Metody oznaczania pierwiastków: absorpcyjna spektrofotometria atomowa (ASA) w wersji płomieniowej (F) i z elektrycznym piecem grafitiwym (ETA) emisyjna spektrometria atomowa z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP EAS)4
T-W-9Wysokorozdzielcza spektrometria 1H NMR: analiza widm związków o prostych układach spinowych i układów o widmach wyższch rzędów4
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie do zaliczenia15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach45
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach z możliwością dyskusji (wykład interaktywny)30
A-W-2Czytanie zalecanej literatury, samodzielne studiowanie innych źródeł15
A-W-3Samodzielna analiza dostępnych wyników analitycznych - ustalanie struktur, obliczanie stężeń30
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-04_W01Zna podstawowe prawa spektrometrii, umie powiazac metodę z problemem, zna metody przeliczania stężeń
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W02ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii ogólnej, przydatną do opisu i zrozumienia zjawisk i praw chemicznych oraz formułowania i rozwiązywania złożonych zadań związanych ze studiowanym kierunkiem
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Poznanie szczegółowe podstawowych metod spektrometrycznych
C-4Zdobycie umiejętności szczegółowej analizy wyników i wyciągania z nich prawidłowych wniosków
C-5Nabycie umiejętności pracy w grupie
C-3Zdobycie i pogłębienie umiejętności samodzielnego wykonywania pomiarów
C-2Zdobycie umiejętności zaprojektowania cyklu analitycznego, adekwatnego do problemu
C-6Uświadomienie sobie roli analityki w monitorowaniu środowiska, wspomagającego dążenie do zrównoważonego rozwoju
Treści programoweT-W-1Metody ważenia i eliminacje błedów. Metody dozowania cieczy, typowe błędy i metody ich unikania. Oddziaływania międzyanalitowe, skutki i sposoby ich minimalizowania
T-W-2Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania w przygotowaniu i prowadzeniu procesu analitycznego. Zastosowanie teorii informacji, redukcja redundancji.
T-W-6Wykorzystanie spektrofotometrii UV-vis do wyznaczania składu mieszanin wielokomponentowych: teoria, matematyka, oprogramowanie. Metoda minimalizująca błąd wykonawcy - podstawy matematyczne i procedury wykonania
T-W-8Metody oznaczania pierwiastków: absorpcyjna spektrofotometria atomowa (ASA) w wersji płomieniowej (F) i z elektrycznym piecem grafitiwym (ETA) emisyjna spektrometria atomowa z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP EAS)
T-W-4Zastosowanie spektrofotometrii IR do identyfikacji materiałów stałych i ciekłych
T-W-3Prawo Lamberta-Beera i przyczyny odstępstw: asocjacja, solwatochromia, termochromia, fotochromia, halochromia. Fotochemiczna stabilnośc analitów, warunki wymagane do spełnienia dla pracowni spektrofotometrycznych
T-W-7Wykorzystanie absorpcyjnych spektrofotometrów UV-vis w badaniach zwiazków luminezujących
T-W-5Zastosowanie spektrofotometrii IR do oznaczeń ilościowych - metody i ich ograniczenia
T-W-9Wysokorozdzielcza spektrometria 1H NMR: analiza widm związków o prostych układach spinowych i układów o widmach wyższch rzędów
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z możliwością dyskusji (interaktywny)
M-2Cwiczenia audytoryjne
M-3Cwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład - egzamin pisemny
S-2Ocena formująca: Cwiczenia audytoryjne - kolokwium zaliczeniowe - ocena cząstkowa
S-3Ocena formująca: Laboratoria - ocena sprawozdań - ocena cząstkowa
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna podstawy spektrometrii, potrafi powiazac metodę z problemem
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-04_U01Umie wykonywac pomiary i dokonywac prostych interpretacji ich wyników
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U04potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego lub dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonego kierunku studiów
KOS_2A_U12potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
T2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-4Zdobycie umiejętności szczegółowej analizy wyników i wyciągania z nich prawidłowych wniosków
C-3Zdobycie i pogłębienie umiejętności samodzielnego wykonywania pomiarów
Treści programoweT-L-7Pomiary widm wzbudzeniowych i absorpcyjnych analitów luminezujących. Wykrywanie nieaktywnych domieszek i wpływu rozpuszczalnika
T-L-8Dokładna analiza widm i wyznaczanie parametrów widmowych (przesunięc, stałych sprzężeń i krotności izotopu) z wysokorozdzielczych widm 1H NMR z użyciem specjalistycznego oprogramowania.
T-L-4Wyznaczanie składów wielokomponentowych roztworów mieszanin analitów metodą korelacji widmowych oraz metodą z minimalizacją błędów manualnych
T-L-1Oznaczanie i identyfikacja analitów metodą IR
T-L-2Ustalanie struktur nieznanch związków z udziałem danych IR - analiza widm
T-L-3Wyznaczanie składów potrójnych układów ciekłych analitów metodą powierzchni kalibracyjnych
T-L-6Oznaczanie stężenia par siarczanów dialkilowych metodą turbidymetryczną
T-L-5Oznaczanie chlorowodoru metodą nefelometryczną przy użyciu spektrofotometru dwuwiązkowego o podwójnej komorze próbek.
Metody nauczaniaM-3Cwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Laboratoria - ocena sprawozdań - ocena cząstkowa
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umie wykonywac proste pomiary i dokonywac prostych interpretacji ich wyników
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-04_U02Umie wykonywac obliczenia i dokonywac prostych interpretacji ich wyników
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U04potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego lub dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonego kierunku studiów
KOS_2A_U12potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
T2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-4Zdobycie umiejętności szczegółowej analizy wyników i wyciągania z nich prawidłowych wniosków
C-2Zdobycie umiejętności zaprojektowania cyklu analitycznego, adekwatnego do problemu
Treści programoweT-A-1Obliczanie składów komponentów dla roztworów o zadanych stężeniach
T-A-2Przeliczanie stężeń wyrażonych w rozmaitych jednostkach
T-A-3Sporządzanie krzywych kalibracyjnych, posługiwanie się powierzchniami kalibracyjunymi
T-A-4Wykorzystanie substancji solwatochromowych - przykłady posługiwania się metodą powierzchni kalibracyjnych
T-A-5Obliczanie składów mieszanin wielokomponentowych wetodą korelacji widmowych
T-A-6Obliczanie udziałów analitów wykorzystując metodę minimalizacji zakłóceń manualnych
T-A-7Obliczenia zawartości pierwiastków na podstawie wyników ze spektrometru ASA
Metody nauczaniaM-2Cwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Cwiczenia audytoryjne - kolokwium zaliczeniowe - ocena cząstkowa
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umie wykonywac proste obliczenia i dokonywac prostych interpretacji ich wyników
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-04_K03Potrafi identyfikowac problem i znajdowac dla jego oceny wlasciwa metode
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K04potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
KOS_2A_K05potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
T2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-6Uświadomienie sobie roli analityki w monitorowaniu środowiska, wspomagającego dążenie do zrównoważonego rozwoju
Treści programoweT-W-1Metody ważenia i eliminacje błedów. Metody dozowania cieczy, typowe błędy i metody ich unikania. Oddziaływania międzyanalitowe, skutki i sposoby ich minimalizowania
T-W-2Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania w przygotowaniu i prowadzeniu procesu analitycznego. Zastosowanie teorii informacji, redukcja redundancji.
T-W-6Wykorzystanie spektrofotometrii UV-vis do wyznaczania składu mieszanin wielokomponentowych: teoria, matematyka, oprogramowanie. Metoda minimalizująca błąd wykonawcy - podstawy matematyczne i procedury wykonania
T-W-8Metody oznaczania pierwiastków: absorpcyjna spektrofotometria atomowa (ASA) w wersji płomieniowej (F) i z elektrycznym piecem grafitiwym (ETA) emisyjna spektrometria atomowa z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP EAS)
T-W-4Zastosowanie spektrofotometrii IR do identyfikacji materiałów stałych i ciekłych
T-W-3Prawo Lamberta-Beera i przyczyny odstępstw: asocjacja, solwatochromia, termochromia, fotochromia, halochromia. Fotochemiczna stabilnośc analitów, warunki wymagane do spełnienia dla pracowni spektrofotometrycznych
T-W-7Wykorzystanie absorpcyjnych spektrofotometrów UV-vis w badaniach zwiazków luminezujących
T-W-5Zastosowanie spektrofotometrii IR do oznaczeń ilościowych - metody i ich ograniczenia
T-W-9Wysokorozdzielcza spektrometria 1H NMR: analiza widm związków o prostych układach spinowych i układów o widmach wyższch rzędów
T-A-1Obliczanie składów komponentów dla roztworów o zadanych stężeniach
T-A-2Przeliczanie stężeń wyrażonych w rozmaitych jednostkach
T-A-3Sporządzanie krzywych kalibracyjnych, posługiwanie się powierzchniami kalibracyjunymi
T-A-4Wykorzystanie substancji solwatochromowych - przykłady posługiwania się metodą powierzchni kalibracyjnych
T-A-5Obliczanie składów mieszanin wielokomponentowych wetodą korelacji widmowych
T-A-6Obliczanie udziałów analitów wykorzystując metodę minimalizacji zakłóceń manualnych
T-A-7Obliczenia zawartości pierwiastków na podstawie wyników ze spektrometru ASA
T-L-7Pomiary widm wzbudzeniowych i absorpcyjnych analitów luminezujących. Wykrywanie nieaktywnych domieszek i wpływu rozpuszczalnika
T-L-8Dokładna analiza widm i wyznaczanie parametrów widmowych (przesunięc, stałych sprzężeń i krotności izotopu) z wysokorozdzielczych widm 1H NMR z użyciem specjalistycznego oprogramowania.
T-L-4Wyznaczanie składów wielokomponentowych roztworów mieszanin analitów metodą korelacji widmowych oraz metodą z minimalizacją błędów manualnych
T-L-1Oznaczanie i identyfikacja analitów metodą IR
T-L-2Ustalanie struktur nieznanch związków z udziałem danych IR - analiza widm
T-L-3Wyznaczanie składów potrójnych układów ciekłych analitów metodą powierzchni kalibracyjnych
T-L-6Oznaczanie stężenia par siarczanów dialkilowych metodą turbidymetryczną
T-L-5Oznaczanie chlorowodoru metodą nefelometryczną przy użyciu spektrofotometru dwuwiązkowego o podwójnej komorze próbek.
Metody nauczaniaM-2Cwiczenia audytoryjne
M-3Cwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Cwiczenia audytoryjne - kolokwium zaliczeniowe - ocena cząstkowa
S-3Ocena formująca: Laboratoria - ocena sprawozdań - ocena cząstkowa
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi identyfikowac problem i znajdowac adekwatna metode oceny
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-04_K04Potrafi pracowac w grupie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K04potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-5Nabycie umiejętności pracy w grupie
Treści programoweT-L-7Pomiary widm wzbudzeniowych i absorpcyjnych analitów luminezujących. Wykrywanie nieaktywnych domieszek i wpływu rozpuszczalnika
T-L-8Dokładna analiza widm i wyznaczanie parametrów widmowych (przesunięc, stałych sprzężeń i krotności izotopu) z wysokorozdzielczych widm 1H NMR z użyciem specjalistycznego oprogramowania.
T-L-4Wyznaczanie składów wielokomponentowych roztworów mieszanin analitów metodą korelacji widmowych oraz metodą z minimalizacją błędów manualnych
T-L-1Oznaczanie i identyfikacja analitów metodą IR
T-L-2Ustalanie struktur nieznanch związków z udziałem danych IR - analiza widm
T-L-3Wyznaczanie składów potrójnych układów ciekłych analitów metodą powierzchni kalibracyjnych
T-L-6Oznaczanie stężenia par siarczanów dialkilowych metodą turbidymetryczną
T-L-5Oznaczanie chlorowodoru metodą nefelometryczną przy użyciu spektrofotometru dwuwiązkowego o podwójnej komorze próbek.
Metody nauczaniaM-3Cwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Laboratoria - ocena sprawozdań - ocena cząstkowa
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi pracowac w grupie
3,5
4,0
4,5
5,0