Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Obróbka wyników z użyciem komercyjnych programów statystycznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Obróbka wyników z użyciem komercyjnych programów statystycznych
Specjalność Analityka w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Janina Możejko <Janina.Mozejko@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 9 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 30 1,00,41zaliczenie
wykładyW1 15 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość statystyki i informatyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodyką opracowania wyników pomiarów środowiskowych przy użyciu różnorodnych programów komputerowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Praktyczne zapoznanie się z możliwościami programów Excel, Statistica, Statistica Sieci Neuronowe2
T-A-2Zasady obsługi pakietów, wprowadzanie danych, operacje na danych, wybór odpowiednich procedur i ich przeznaczenie, graficzna prezentacja wyników4
T-A-3Rozwiązywanie podstawowych problemów inżynierskich i naukowych w wybranych programach komputerowych12
T-A-4Obliczenia związane z analizą danych środowiskowych, modelowanie wybranych procesów zachodzących w przyrodzie12
30
wykłady
T-W-1Podstawowe klasy zagadnień inżynierskich i naukowych rozwiązywanych za pośrednictwem programów komputerowych1
T-W-2Znaczenie i zastosowanie metod statystycznych w badaniach środowiskowych2
T-W-3Omówienie wybranych metod statystycznej obróbki wyników4
T-W-4Metody prezentacji danych oraz wyników analiz1
T-W-5Wykorzystanie sieci neuronowych w analizie danych środowiskowych2
T-W-6Możliwości wykorzystania do opracowaniu danych doświadczalnych matematycznych i statystycznych programów komputerowych: Mathematica, Matlab, MathCad, Statgraphic, Statistica, Statistica Sieci Neuronowe oraz arkusza kalkulacyjnego Excel5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Zapoznanie się z dostępną literaturą5
A-W-3Konsultacje z wykładowcą2
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu8
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład wspomagany prezentacją multimedialną
M-2Ćwiczenia audytoryjne z użyciem komputerów (programy statystyczne)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści wykładowych w formie pisemnej
S-2Ocena formująca: Zaliczenie treści materiału ćwiczeń w postaci prac kontrolnych
S-3Ocena formująca: Ocena jakości oraz kompletności wykonanych zadań

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-02b_W01
Student ma ogólną wiedzę na temat monitoringu środowiska, zna podstawowe programy komputerowe służące do wykonywania obliczeń i oceny statystycznej wyników pomiarów, niezbędne przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich oraz do przygotowania prezentacji danych doświadczalnych i rezultatów analiz.
KOS_2A_W04, KOS_2A_W06T2A_W01, T2A_W03C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-02b_U01
Student potrafi planować pomiary i analizy oraz posługiwać się programami komputerowymi, wspomagającymi realizację zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie ochrony środowiska.
KOS_2A_U10, KOS_2A_U11, KOS_2A_U12T2A_U07, T2A_U08, T2A_U09InzA2_U01, InzA2_U02C-1T-A-2, T-A-3, T-A-4M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-02b_K01
Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
KOS_2A_K02T2A_K02InzA2_K01C-1T-W-1, T-W-2, T-A-3, T-A-4M-1, M-2S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-02b_W01
Student ma ogólną wiedzę na temat monitoringu środowiska, zna podstawowe programy komputerowe służące do wykonywania obliczeń i oceny statystycznej wyników pomiarów, niezbędne przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich oraz do przygotowania prezentacji danych doświadczalnych i rezultatów analiz.
2,0
3,0Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem wynosi 60%
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-02b_U01
Student potrafi planować pomiary i analizy oraz posługiwać się programami komputerowymi, wspomagającymi realizację zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie ochrony środowiska.
2,0
3,0Umiejętności zdobyte przez Studenta wynoszą 60% umiejętności możliwych do uzyskania w ramach przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-02b_K01
Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
2,0
3,0Kompetencje zdobyte przez Studenta wynoszą 60% kompetencji możliwych do uzyskania w ramach przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. A. Luszniewicz, T. Słaby, Statystyka z pakietem komputerowym Statistica PL, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2001
  2. StatSoft, Wprowadzenie do sieci neuronowych, StatSoft, Kraków, 2001
  3. W. Miszczak, Statystyczne metody analizy danych. Materiały do ćwiczeń
  4. W. Ufnalski, K. Mądry, Excel dla chemików, WNT, Warszawa, 2000
  5. Pr. zbiorowa, Współczesna metrologia – zagadnienia wybrane, WNT, Warszawa, 2004

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Praktyczne zapoznanie się z możliwościami programów Excel, Statistica, Statistica Sieci Neuronowe2
T-A-2Zasady obsługi pakietów, wprowadzanie danych, operacje na danych, wybór odpowiednich procedur i ich przeznaczenie, graficzna prezentacja wyników4
T-A-3Rozwiązywanie podstawowych problemów inżynierskich i naukowych w wybranych programach komputerowych12
T-A-4Obliczenia związane z analizą danych środowiskowych, modelowanie wybranych procesów zachodzących w przyrodzie12
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe klasy zagadnień inżynierskich i naukowych rozwiązywanych za pośrednictwem programów komputerowych1
T-W-2Znaczenie i zastosowanie metod statystycznych w badaniach środowiskowych2
T-W-3Omówienie wybranych metod statystycznej obróbki wyników4
T-W-4Metody prezentacji danych oraz wyników analiz1
T-W-5Wykorzystanie sieci neuronowych w analizie danych środowiskowych2
T-W-6Możliwości wykorzystania do opracowaniu danych doświadczalnych matematycznych i statystycznych programów komputerowych: Mathematica, Matlab, MathCad, Statgraphic, Statistica, Statistica Sieci Neuronowe oraz arkusza kalkulacyjnego Excel5
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Zapoznanie się z dostępną literaturą5
A-W-3Konsultacje z wykładowcą2
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-02b_W01Student ma ogólną wiedzę na temat monitoringu środowiska, zna podstawowe programy komputerowe służące do wykonywania obliczeń i oceny statystycznej wyników pomiarów, niezbędne przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich oraz do przygotowania prezentacji danych doświadczalnych i rezultatów analiz.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W04zna metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej
KOS_2A_W06ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze) oraz zmian klimatycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodyką opracowania wyników pomiarów środowiskowych przy użyciu różnorodnych programów komputerowych
Treści programoweT-W-1Podstawowe klasy zagadnień inżynierskich i naukowych rozwiązywanych za pośrednictwem programów komputerowych
T-W-2Znaczenie i zastosowanie metod statystycznych w badaniach środowiskowych
T-W-3Omówienie wybranych metod statystycznej obróbki wyników
T-W-4Metody prezentacji danych oraz wyników analiz
T-W-5Wykorzystanie sieci neuronowych w analizie danych środowiskowych
T-W-6Możliwości wykorzystania do opracowaniu danych doświadczalnych matematycznych i statystycznych programów komputerowych: Mathematica, Matlab, MathCad, Statgraphic, Statistica, Statistica Sieci Neuronowe oraz arkusza kalkulacyjnego Excel
Metody nauczaniaM-1Wykład wspomagany prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści wykładowych w formie pisemnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem wynosi 60%
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-02b_U01Student potrafi planować pomiary i analizy oraz posługiwać się programami komputerowymi, wspomagającymi realizację zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie ochrony środowiska.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U10potrafi posługiwać się programami komputerowymi przeznaczonymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie ochrony środowiska
KOS_2A_U11potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, pomiary i analizy, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
KOS_2A_U12potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
T2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodyką opracowania wyników pomiarów środowiskowych przy użyciu różnorodnych programów komputerowych
Treści programoweT-A-2Zasady obsługi pakietów, wprowadzanie danych, operacje na danych, wybór odpowiednich procedur i ich przeznaczenie, graficzna prezentacja wyników
T-A-3Rozwiązywanie podstawowych problemów inżynierskich i naukowych w wybranych programach komputerowych
T-A-4Obliczenia związane z analizą danych środowiskowych, modelowanie wybranych procesów zachodzących w przyrodzie
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne z użyciem komputerów (programy statystyczne)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie treści materiału ćwiczeń w postaci prac kontrolnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umiejętności zdobyte przez Studenta wynoszą 60% umiejętności możliwych do uzyskania w ramach przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-02b_K01Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodyką opracowania wyników pomiarów środowiskowych przy użyciu różnorodnych programów komputerowych
Treści programoweT-W-1Podstawowe klasy zagadnień inżynierskich i naukowych rozwiązywanych za pośrednictwem programów komputerowych
T-W-2Znaczenie i zastosowanie metod statystycznych w badaniach środowiskowych
T-A-3Rozwiązywanie podstawowych problemów inżynierskich i naukowych w wybranych programach komputerowych
T-A-4Obliczenia związane z analizą danych środowiskowych, modelowanie wybranych procesów zachodzących w przyrodzie
Metody nauczaniaM-1Wykład wspomagany prezentacją multimedialną
M-2Ćwiczenia audytoryjne z użyciem komputerów (programy statystyczne)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie treści materiału ćwiczeń w postaci prac kontrolnych
S-3Ocena formująca: Ocena jakości oraz kompletności wykonanych zadań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Kompetencje zdobyte przez Studenta wynoszą 60% kompetencji możliwych do uzyskania w ramach przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0