Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Globalne problemy ekologii:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Globalne problemy ekologii
Specjalność Procesy i aparaty w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Aleksander Majkut <Aleksander.Majkut@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Ewa Połom <Ewa.Polom@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 8 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu ochrony środowiska

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student ma podstawową wiedzę w zakresie ekologii oraz wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne i wynikających z tej działaności zagrożeń dla środowiska obejmującą treści programowe przedmiotu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Ekologia - srodowisko jako system. Wpływ działalności człowieka na zmiany w ekosystemach - zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb. Eksploatacja surowców naturalnych- skutki srodowiskowe. Zmiany klimatu. Dziura ozonowa. Nowe zagrożenia - GMO genetycznie modyfikowane ogranizmy.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje z prowadzącym przedmiot12
A-W-3przygotowanie do zaliczenia2
A-W-4zaliczenie1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wyklad informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne pod koniec zajęć

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-16c_W01
Student ma podstawową wiedzę w zakresie ekologii oraz wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne.
KOS_2A_W06T2A_W03C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-16c_U01
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu treści programowych przedmiotu
KOS_2A_U04T2A_U03C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-16c_K01
Student ma świadomość społecznych aspektów zagrożeń ekologii
KOS_2A_K02, KOS_2A_K03T2A_K02InzA2_K01C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-16c_W01
Student ma podstawową wiedzę w zakresie ekologii oraz wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne.
2,0
3,0student ma podstawową wiedzę w zakresie treści programowych przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-16c_U01
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu treści programowych przedmiotu
2,0
3,0zastosowanie wiedzy z zakresu treści programowych przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-16c_K01
Student ma świadomość społecznych aspektów zagrożeń ekologii
2,0
3,0świadomość społecznych aspektów zagrożeń ekologii
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Mackenzie A, i inni, Ekologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002
  2. J.Kośmider (red.), Podstawy ekologii, Wyd. Uczelniane PS, 1994
  3. Kundzewicz Z.,Kowalczyk P., Zmiany klimatu i ich skutki, KURPISZ, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Klimiuk E. Łebkowska M., Biotechnologia w ochronie srodowiska, WN PWN, Warszawa, 2003

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ekologia - srodowisko jako system. Wpływ działalności człowieka na zmiany w ekosystemach - zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb. Eksploatacja surowców naturalnych- skutki srodowiskowe. Zmiany klimatu. Dziura ozonowa. Nowe zagrożenia - GMO genetycznie modyfikowane ogranizmy.15
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje z prowadzącym przedmiot12
A-W-3przygotowanie do zaliczenia2
A-W-4zaliczenie1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-16c_W01Student ma podstawową wiedzę w zakresie ekologii oraz wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W06ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze) oraz zmian klimatycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Student ma podstawową wiedzę w zakresie ekologii oraz wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne i wynikających z tej działaności zagrożeń dla środowiska obejmującą treści programowe przedmiotu.
Treści programoweT-W-1Ekologia - srodowisko jako system. Wpływ działalności człowieka na zmiany w ekosystemach - zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb. Eksploatacja surowców naturalnych- skutki srodowiskowe. Zmiany klimatu. Dziura ozonowa. Nowe zagrożenia - GMO genetycznie modyfikowane ogranizmy.
Metody nauczaniaM-1wyklad informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne pod koniec zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma podstawową wiedzę w zakresie treści programowych przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-16c_U01Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu treści programowych przedmiotu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U04potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego lub dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonego kierunku studiów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
Cel przedmiotuC-1Student ma podstawową wiedzę w zakresie ekologii oraz wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne i wynikających z tej działaności zagrożeń dla środowiska obejmującą treści programowe przedmiotu.
Treści programoweT-W-1Ekologia - srodowisko jako system. Wpływ działalności człowieka na zmiany w ekosystemach - zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb. Eksploatacja surowców naturalnych- skutki srodowiskowe. Zmiany klimatu. Dziura ozonowa. Nowe zagrożenia - GMO genetycznie modyfikowane ogranizmy.
Metody nauczaniaM-1wyklad informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne pod koniec zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0zastosowanie wiedzy z zakresu treści programowych przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-16c_K01Student ma świadomość społecznych aspektów zagrożeń ekologii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
KOS_2A_K03wykazuje zrozumienie podstawowych zjawisk społecznych i ich wpływu na relacje pomiędzy bytowaniem społeczeństw, procesami produkcyjnymi a środowiskiem; zna i umie stosować w praktyce ideę zrównoważonego rozwoju
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Student ma podstawową wiedzę w zakresie ekologii oraz wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne i wynikających z tej działaności zagrożeń dla środowiska obejmującą treści programowe przedmiotu.
Treści programoweT-W-1Ekologia - srodowisko jako system. Wpływ działalności człowieka na zmiany w ekosystemach - zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb. Eksploatacja surowców naturalnych- skutki srodowiskowe. Zmiany klimatu. Dziura ozonowa. Nowe zagrożenia - GMO genetycznie modyfikowane ogranizmy.
Metody nauczaniaM-1wyklad informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne pod koniec zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0świadomość społecznych aspektów zagrożeń ekologii
3,5
4,0
4,5
5,0