Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Bioprocesy w oczyszczaniu gazów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Bioprocesy w oczyszczaniu gazów
Specjalność Procesy i aparaty w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Karcz <Joanna.Karcz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magdalena Cudak <Magdalena.Cudak@zut.edu.pl>, Anna Kiełbus-Rąpała <Anna.Kielbus-Rapala@zut.edu.pl>, Marta Major-Godlewska <Marta.Major@zut.edu.pl>, Jolanta Szoplik <Jolanta.Szoplik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 2,00,44egzamin
laboratoriaL2 15 1,00,26zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,00,30zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Inżynieria procesowa
W-2Wprowadzenie do procesów przenoszenia pędu i masy

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi bioprocesów w urządzeniach oczyszczania gazów
C-2Ukształtowanie u studentów umiejętności obliczeń związanych z modelowaniem bioprocesów w urządzeniach do oczyszczania gazów
C-3Ukształtowanie u studentów umiejętności wykonywania pomiarów w urządzeniach do biologicznego oczyszczania gazów

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Komputerowe modelowanie bioprocesów w biofiltrze otwartym3
T-A-2Komputerowe modelowanie bioprocesów w biofiltrze zamkniętym3
T-A-3Komputerowe modelowanie bioprocesów w płuczce biologicznej4
T-A-4Kompuerowe modelowanie kinetyki procesu biofiltracji3
T-A-5Kolokwium zaliczające2
15
laboratoria
T-L-1Pomiary rozkładu stężenia składnika biodegradowanego w biofiltrze3
T-L-2Pomiary sprawności oczyszczania gazu w biofiltrze3
T-L-3Badania parametrów fizycznych wypełnienia biofiltra3
T-L-4Pomiary hydrodynamiki kolumny nawilżającej strumień gazu3
T-L-5Pomiary spadku ciśnienia w biofiltrze3
15
wykłady
T-W-1Obszar działania biotechnologii środowiskowej. Bioochrona. Gazy przemysłowe. Przykłady procesów biologicznych w oczyszczaniu gazów2
T-W-2Charakterystyka materiału biologicznego. Czynniki wpływające na szybkość wzrostu drobnoustrojów. Bilanse masowe bioprocesu okresowego. Bilanse masowe bioprocesu ciagłego.3
T-W-3Biologiczne oczyszczanie gazów. Charakterystyka gazów oczyszczanych metodą biologiczną.2
T-W-4Sorpcja zanieczyszczeń. Mechanizm biologicznego rozkładu związków chemiczncyh. Struktura i rola biofilmu.2
T-W-5Zastosowania biologicznej metody oczyszczania gazów. Materiały stosowane jako złoża w biofiltrach. Wpływ parametrów procesowych na sprawność biologicznego oczyszczania gazów.2
T-W-6Aparaty stosowane do biologicznego oczyszczania gazów. Biofiltry otwarte. Biofiltry zamkniete. Płuczki biologiczne4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo ćwiczeniach audytoryjnych15
A-A-2przygotowanie sie studenta do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych15
30
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-2przygotowanie się studenta do ćwiczeń laboratoryjnych6
A-L-3przygotowanie się studenta do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych9
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2przygotowanie sie studenta do egzaminu25
A-W-3studiowanie przez studenta zalecanej literatury20
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody programowane: ćwiczenia z użyciem komputera
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny
S-2Ocena formująca: Ćwiczenia: zaliczenie pisemne każdego z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: Ćwiczenia: zaliczenie końcowe jako ocena średnia z zaliczeń każdego z ćwiczeń
S-4Ocena formująca: Laboratorium: Poprawnie wykonane przez grupe studentów sprawozdanie z każdego ćwiczenia laboratoryjnego
S-5Ocena formująca: Laboratorium: zaliczenie pisemne każdego z ćwiczeń laboratoryjnych
S-6Ocena podsumowująca: Laboratorium: obserwacja pracy w grupie
S-7Ocena podsumowująca: Laboratorium: zaliczenie końcowe jako ocena średnia z zaliczeń każdego z ćwiczeń

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-11b_W10
student zna podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania gazów
KOS_2A_W10T2A_W07InzA2_W02C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-A-1, T-A-3, T-A-4, T-A-2M-1, M-2S-2, S-1
KOS_2A_C01-11b_W15
student zna technologie inżynierskie w obszarze biologicznego oczyszczania gazów
KOS_2A_W15InzA2_W05C-1T-W-1, T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-11b_U11
student potrafi przeprowadzać pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
KOS_2A_U11T2A_U08InzA2_U01C-2, C-3T-A-1, T-A-3, T-A-4, T-A-2, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5M-2, M-3S-2, S-4, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-11b_K02
student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej
KOS_2A_K02T2A_K02InzA2_K01C-1T-W-1, T-W-3, T-W-5, T-W-6M-1S-1
KOS_2A_C01-11b_K04
student potrafi współdziałać i pracować w grupie
KOS_2A_K04T2A_K03InzA2_K02C-2, C-3T-A-1, T-A-3, T-A-4, T-A-2, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5M-2, M-3S-2, S-3, S-5, S-6, S-7

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-11b_W10
student zna podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania gazów
2,0student nie zna podstawowych metod stosowanych przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania gazów
3,0student umie dobrać podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania gazów
3,5student umie dobrać i opisać podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania gazów
4,0student umie dobrać i szeroko opisać podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania gazów
4,5student umie dobrać i wyczerpująco opisać podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania gazów
5,0student umie dobrać i bardzo wyczerpująco opisać podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania gazów
KOS_2A_C01-11b_W15
student zna technologie inżynierskie w obszarze biologicznego oczyszczania gazów
2,0student nie zna technologii inżynierskich stosowanych do biologicznego oczyszczania gazów
3,0student umie w podstawowym stopniu scharakteryzować technologie inżynierskie stosowane do biologicznego oczyszczania gazów
3,5student umie w więcej niż podstawowym stopniu scharakteryzować technologie inżynierskie stosowane do biologicznego oczyszczania gazów
4,0student umie w szerokim stopniu scharakteryzować technologie inżynierskie stosowane do biologicznego oczyszczania gazów
4,5student umie w szerokim stopniu scharakteryzować technologie inżynierskie stosowane do biologicznego oczyszczania gazów oraz potrafi zaproponować odpowiednie rozwiązanie do określonego zadania
5,0student umie w szerokim stopniu scharakteryzować technologie inżynierskie stosowane do biologicznego oczyszczania gazów oraz potrafi zaproponować odpowiednie rozwiązanie do określonego zadania i uzasadnić wybór

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-11b_U11
student potrafi przeprowadzać pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
2,0student nie potrafi przeprowadzać pomiarów i symulacji komputerowych
3,0Student potrafi przepowadzać pomiary i symulacje komputerowe oraz wykonywać podstawowe obliczenia
3,5Student potrafi przepowadzać pomiary i symulacje komputerowe oraz wykonywać obliczenia
4,0Student potrafi przepowadzać pomiary i symulacje komputerowe, wykonywać obliczenia i interpretować uzyskane wyniki
4,5Student potrafi przepowadzać pomiary i symulacje komputerowe, wykonywać obliczenia, interpretować uzyskane wyniki oraz wyciągać wnioski
5,0Student potrafi przepowadzać pomiary i symulacje komputerowe, wykonywać obliczenia, szeroko interpretować uzyskane wyniki oraz wyciągać wnioski

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-11b_K02
student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej
2,0student nie rozumie ważności pozatechnicznych skutków działalności inzynierskiej
3,0student rozumie w podstawowym stopniu pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej
3,5student rozumie w więcej niż podstawowym stopniu pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej
4,0student rozumie w szerokim stopniu pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej
4,5student rozumie w szerokim stopniu pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej i potrafi wskazać wybrane przykłady
5,0student rozumie w szerokim stopniu pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej i potrafi wskazać wiele przykładów
KOS_2A_C01-11b_K04
student potrafi współdziałać i pracować w grupie
2,0student nie potrafi współdziałać i pracować w grupie
3,0student potrafi współdziałać i pracować w grupie
3,5student wykazuje ponadprzeciętną postawę w zakresie współdziałania i współpracy w grupie
4,0student wykazuje aktywną postawę w zakresie współdziałania i współpracy w grupie
4,5student wykazuje bardzo aktywną postawę w zakresie współdziałania i współpracy w grupie
5,0student wykazuje bardzo aktywną postawę w zakresie współdziałania i kreatywnej współpracy w grupie

Literatura podstawowa

  1. Praca zbiorowa pod red. W. Bednarskiego i J. Fiedurka, Podstawy biotechnologii przemysłowej, WNT, Warszawa, 2007
  2. Szewczyk K.W., Bilansowanie i kinetyka procesów biochemicznych, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1993
  3. Brauer H., Biotechnology, VCH, Weinheim, 1985
  4. Błaszczyk M.K., Mikroorganizmy w ochronie środowiska, PWN, Warszawa, 2007
  5. Warych J., Oczyszczanie gazów - procesy i aparatura, WNT, Warszawa, 1998

Literatura dodatkowa

  1. Klimiuk E. Łebkowska M., Biotechnologia w ochronie środowiska, PWN, Warszawa, 2003

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Komputerowe modelowanie bioprocesów w biofiltrze otwartym3
T-A-2Komputerowe modelowanie bioprocesów w biofiltrze zamkniętym3
T-A-3Komputerowe modelowanie bioprocesów w płuczce biologicznej4
T-A-4Kompuerowe modelowanie kinetyki procesu biofiltracji3
T-A-5Kolokwium zaliczające2
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Pomiary rozkładu stężenia składnika biodegradowanego w biofiltrze3
T-L-2Pomiary sprawności oczyszczania gazu w biofiltrze3
T-L-3Badania parametrów fizycznych wypełnienia biofiltra3
T-L-4Pomiary hydrodynamiki kolumny nawilżającej strumień gazu3
T-L-5Pomiary spadku ciśnienia w biofiltrze3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Obszar działania biotechnologii środowiskowej. Bioochrona. Gazy przemysłowe. Przykłady procesów biologicznych w oczyszczaniu gazów2
T-W-2Charakterystyka materiału biologicznego. Czynniki wpływające na szybkość wzrostu drobnoustrojów. Bilanse masowe bioprocesu okresowego. Bilanse masowe bioprocesu ciagłego.3
T-W-3Biologiczne oczyszczanie gazów. Charakterystyka gazów oczyszczanych metodą biologiczną.2
T-W-4Sorpcja zanieczyszczeń. Mechanizm biologicznego rozkładu związków chemiczncyh. Struktura i rola biofilmu.2
T-W-5Zastosowania biologicznej metody oczyszczania gazów. Materiały stosowane jako złoża w biofiltrach. Wpływ parametrów procesowych na sprawność biologicznego oczyszczania gazów.2
T-W-6Aparaty stosowane do biologicznego oczyszczania gazów. Biofiltry otwarte. Biofiltry zamkniete. Płuczki biologiczne4
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo ćwiczeniach audytoryjnych15
A-A-2przygotowanie sie studenta do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-2przygotowanie się studenta do ćwiczeń laboratoryjnych6
A-L-3przygotowanie się studenta do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych9
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2przygotowanie sie studenta do egzaminu25
A-W-3studiowanie przez studenta zalecanej literatury20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-11b_W10student zna podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania gazów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W10zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi bioprocesów w urządzeniach oczyszczania gazów
C-2Ukształtowanie u studentów umiejętności obliczeń związanych z modelowaniem bioprocesów w urządzeniach do oczyszczania gazów
Treści programoweT-W-1Obszar działania biotechnologii środowiskowej. Bioochrona. Gazy przemysłowe. Przykłady procesów biologicznych w oczyszczaniu gazów
T-W-2Charakterystyka materiału biologicznego. Czynniki wpływające na szybkość wzrostu drobnoustrojów. Bilanse masowe bioprocesu okresowego. Bilanse masowe bioprocesu ciagłego.
T-W-3Biologiczne oczyszczanie gazów. Charakterystyka gazów oczyszczanych metodą biologiczną.
T-W-4Sorpcja zanieczyszczeń. Mechanizm biologicznego rozkładu związków chemiczncyh. Struktura i rola biofilmu.
T-A-1Komputerowe modelowanie bioprocesów w biofiltrze otwartym
T-A-3Komputerowe modelowanie bioprocesów w płuczce biologicznej
T-A-4Kompuerowe modelowanie kinetyki procesu biofiltracji
T-A-2Komputerowe modelowanie bioprocesów w biofiltrze zamkniętym
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody programowane: ćwiczenia z użyciem komputera
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ćwiczenia: zaliczenie pisemne każdego z ćwiczeń
S-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie zna podstawowych metod stosowanych przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania gazów
3,0student umie dobrać podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania gazów
3,5student umie dobrać i opisać podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania gazów
4,0student umie dobrać i szeroko opisać podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania gazów
4,5student umie dobrać i wyczerpująco opisać podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania gazów
5,0student umie dobrać i bardzo wyczerpująco opisać podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania gazów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-11b_W15student zna technologie inżynierskie w obszarze biologicznego oczyszczania gazów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W15zna technologie inżynierskie w zakresie inżynierii i technologii ochrony środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi bioprocesów w urządzeniach oczyszczania gazów
Treści programoweT-W-1Obszar działania biotechnologii środowiskowej. Bioochrona. Gazy przemysłowe. Przykłady procesów biologicznych w oczyszczaniu gazów
T-W-6Aparaty stosowane do biologicznego oczyszczania gazów. Biofiltry otwarte. Biofiltry zamkniete. Płuczki biologiczne
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie zna technologii inżynierskich stosowanych do biologicznego oczyszczania gazów
3,0student umie w podstawowym stopniu scharakteryzować technologie inżynierskie stosowane do biologicznego oczyszczania gazów
3,5student umie w więcej niż podstawowym stopniu scharakteryzować technologie inżynierskie stosowane do biologicznego oczyszczania gazów
4,0student umie w szerokim stopniu scharakteryzować technologie inżynierskie stosowane do biologicznego oczyszczania gazów
4,5student umie w szerokim stopniu scharakteryzować technologie inżynierskie stosowane do biologicznego oczyszczania gazów oraz potrafi zaproponować odpowiednie rozwiązanie do określonego zadania
5,0student umie w szerokim stopniu scharakteryzować technologie inżynierskie stosowane do biologicznego oczyszczania gazów oraz potrafi zaproponować odpowiednie rozwiązanie do określonego zadania i uzasadnić wybór
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-11b_U11student potrafi przeprowadzać pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U11potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, pomiary i analizy, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie u studentów umiejętności obliczeń związanych z modelowaniem bioprocesów w urządzeniach do oczyszczania gazów
C-3Ukształtowanie u studentów umiejętności wykonywania pomiarów w urządzeniach do biologicznego oczyszczania gazów
Treści programoweT-A-1Komputerowe modelowanie bioprocesów w biofiltrze otwartym
T-A-3Komputerowe modelowanie bioprocesów w płuczce biologicznej
T-A-4Kompuerowe modelowanie kinetyki procesu biofiltracji
T-A-2Komputerowe modelowanie bioprocesów w biofiltrze zamkniętym
T-L-1Pomiary rozkładu stężenia składnika biodegradowanego w biofiltrze
T-L-2Pomiary sprawności oczyszczania gazu w biofiltrze
T-L-3Badania parametrów fizycznych wypełnienia biofiltra
T-L-4Pomiary hydrodynamiki kolumny nawilżającej strumień gazu
T-L-5Pomiary spadku ciśnienia w biofiltrze
Metody nauczaniaM-2Metody programowane: ćwiczenia z użyciem komputera
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ćwiczenia: zaliczenie pisemne każdego z ćwiczeń
S-4Ocena formująca: Laboratorium: Poprawnie wykonane przez grupe studentów sprawozdanie z każdego ćwiczenia laboratoryjnego
S-5Ocena formująca: Laboratorium: zaliczenie pisemne każdego z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi przeprowadzać pomiarów i symulacji komputerowych
3,0Student potrafi przepowadzać pomiary i symulacje komputerowe oraz wykonywać podstawowe obliczenia
3,5Student potrafi przepowadzać pomiary i symulacje komputerowe oraz wykonywać obliczenia
4,0Student potrafi przepowadzać pomiary i symulacje komputerowe, wykonywać obliczenia i interpretować uzyskane wyniki
4,5Student potrafi przepowadzać pomiary i symulacje komputerowe, wykonywać obliczenia, interpretować uzyskane wyniki oraz wyciągać wnioski
5,0Student potrafi przepowadzać pomiary i symulacje komputerowe, wykonywać obliczenia, szeroko interpretować uzyskane wyniki oraz wyciągać wnioski
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-11b_K02student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi bioprocesów w urządzeniach oczyszczania gazów
Treści programoweT-W-1Obszar działania biotechnologii środowiskowej. Bioochrona. Gazy przemysłowe. Przykłady procesów biologicznych w oczyszczaniu gazów
T-W-3Biologiczne oczyszczanie gazów. Charakterystyka gazów oczyszczanych metodą biologiczną.
T-W-5Zastosowania biologicznej metody oczyszczania gazów. Materiały stosowane jako złoża w biofiltrach. Wpływ parametrów procesowych na sprawność biologicznego oczyszczania gazów.
T-W-6Aparaty stosowane do biologicznego oczyszczania gazów. Biofiltry otwarte. Biofiltry zamkniete. Płuczki biologiczne
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie rozumie ważności pozatechnicznych skutków działalności inzynierskiej
3,0student rozumie w podstawowym stopniu pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej
3,5student rozumie w więcej niż podstawowym stopniu pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej
4,0student rozumie w szerokim stopniu pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej
4,5student rozumie w szerokim stopniu pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej i potrafi wskazać wybrane przykłady
5,0student rozumie w szerokim stopniu pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej i potrafi wskazać wiele przykładów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-11b_K04student potrafi współdziałać i pracować w grupie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K04potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie u studentów umiejętności obliczeń związanych z modelowaniem bioprocesów w urządzeniach do oczyszczania gazów
C-3Ukształtowanie u studentów umiejętności wykonywania pomiarów w urządzeniach do biologicznego oczyszczania gazów
Treści programoweT-A-1Komputerowe modelowanie bioprocesów w biofiltrze otwartym
T-A-3Komputerowe modelowanie bioprocesów w płuczce biologicznej
T-A-4Kompuerowe modelowanie kinetyki procesu biofiltracji
T-A-2Komputerowe modelowanie bioprocesów w biofiltrze zamkniętym
T-L-1Pomiary rozkładu stężenia składnika biodegradowanego w biofiltrze
T-L-2Pomiary sprawności oczyszczania gazu w biofiltrze
T-L-3Badania parametrów fizycznych wypełnienia biofiltra
T-L-4Pomiary hydrodynamiki kolumny nawilżającej strumień gazu
T-L-5Pomiary spadku ciśnienia w biofiltrze
Metody nauczaniaM-2Metody programowane: ćwiczenia z użyciem komputera
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ćwiczenia: zaliczenie pisemne każdego z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: Ćwiczenia: zaliczenie końcowe jako ocena średnia z zaliczeń każdego z ćwiczeń
S-5Ocena formująca: Laboratorium: zaliczenie pisemne każdego z ćwiczeń laboratoryjnych
S-6Ocena podsumowująca: Laboratorium: obserwacja pracy w grupie
S-7Ocena podsumowująca: Laboratorium: zaliczenie końcowe jako ocena średnia z zaliczeń każdego z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi współdziałać i pracować w grupie
3,0student potrafi współdziałać i pracować w grupie
3,5student wykazuje ponadprzeciętną postawę w zakresie współdziałania i współpracy w grupie
4,0student wykazuje aktywną postawę w zakresie współdziałania i współpracy w grupie
4,5student wykazuje bardzo aktywną postawę w zakresie współdziałania i współpracy w grupie
5,0student wykazuje bardzo aktywną postawę w zakresie współdziałania i kreatywnej współpracy w grupie