Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Urządzenia mechaniczne w procesach oczyszczania ścieków:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Urządzenia mechaniczne w procesach oczyszczania ścieków
Specjalność Procesy i aparaty w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Marian Kordas <Marian.Kordas@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Rafał Rakoczy <Rafal.Rakoczy@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW2 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Matematyka
W-2Grafika inżnierska

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student w ramach wykładów zdobędzie wiedzę teoretyczną o roli, budowie i rozwiązaniach konstrukcyjnych urządzeń mechanicznych w procesach oczyszczania ścieków. Pozna metody oceny jakości przeprowadzonych procesów oczyszczania wybranych rodzajów ścieków.
C-2Student w ramach ćwiczeń audytoryjnych nabędzie umiejętność projektowania mechanicznych urządzeń wykorzystywanych w procesach oczyszczania ścieków.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Podstawy i zasady projektowania urządzeń do oczyszczania ścieków. Obliczenia liczbowe projektowania mechanicznych urządzeń wykorzystywanych w procesach oczyszczania ścieków: kraty, sita, piaskowniki, osadniki, rozdrabniarki, transport przenośnikami (taśmowy, ślimakowy). Fizykochemiczne wskaźniki zanieczyszczenia ścieków.15
15
wykłady
T-W-1Rola urządzeń mechanicznych w procesach oczyszczania ścieków. Rodzaje ścieków oraz ich charakterystyka. Nierównomierności dopływu ścieków. Zasady oczyszczania ścieków metodą mechaniczną. Rodzaje systemów zbierania ścieków. Oddziaływanie ścieków na środowisko. Wskaźniki zanieczyszczenia ścieków. Charakterystyka, wpływ na odbiornik oraz dalsza obróbka ścieków z wybranych gałęzi przemysłu (przetwórczy, rolno-spożywczy, paliwowo-energetyczny, chemiczny, farmakologiczny, celulozowo-papierniczy). Schematy technologiczne oczyszczalni ścieków. Mechaniczne urządzenia do zatrzymywania zanieczyszczeń (kraty, sita, piaskowniki, odtłuszczacze, osadniki). Urządzenia do flokulacji i sedymentacji. Wspomaganie procesu koagulacji. Unieszkodliwianie odpadów ciekłych. Usuwanie ze ścieków substancji pożywkowych. Oczyszczanie ścieków deszczowych. Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych we własnym zakresie na przykładach przydomowych oczyszczalni ścieków.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Studiowanie wskazanej literatury6
A-A-3Konsultacje z prowadzącym4
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia5
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zajęć5
A-W-3Studiowanie wskazanej literatury6
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia4
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład (metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody problemowe: dyskusja dydaktyczna; metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna)
M-2Ćwiczenia audytoryjne (metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna; metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Wykład - zaliczenie pisemne
S-2Ocena podsumowująca: Ćwiczenia audytoryjne - zaliczenie pisemne oraz opracowanie pisemne wybranego przez studenta zagadnienia

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-10_W01
Student posiada wiedzę z zakresu projektowania wybranej aparatury minimalizującej wpływ człowieka na naturalne środowisko. Wiedza ta związana jest z ochroną środowiska przez stosowanie najlepszych dostępnych technologii minimalizujących ilość odpadów docierających do odbiornika. Ma podstawową wiedzę o działaniu i eksploatacji oraz cyklu życia urządzeń.
KOS_2A_W07, KOS_2A_W09T2A_W04, T2A_W06InzA2_W01C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-10_U01
Student w ramach ćwiczeń audytoryjnych nabędzie umiejętność dokonania oceny istniejących konstrukcji urządzeń w oparciu o pozyskane informacje z literatury z zakresu ukończonego kierunku studiów. Zna podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy przy urządzeniach mechanicznych, analizuje ich konstrukcję oraz podejmuje próby ich usprawnienia.
KOS_2A_U04, KOS_2A_U16, KOS_2A_U19T2A_U03, T2A_U13, T2A_U16C-2T-A-1M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-10_K01
Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, potrafi kreatywnie myśleć i działać przy rozwiązywaniu problemu inżynierskiego. Myśli i działa ze zrozumieniem, widzi związek pomiędzy procesami produkcyjnymi a środowiskiem innowacyjnych rozwiązań.
KOS_2A_K02, KOS_2A_K03, KOS_2A_K07T2A_K02, T2A_K06InzA2_K01C-2T-A-1M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-10_W01
Student posiada wiedzę z zakresu projektowania wybranej aparatury minimalizującej wpływ człowieka na naturalne środowisko. Wiedza ta związana jest z ochroną środowiska przez stosowanie najlepszych dostępnych technologii minimalizujących ilość odpadów docierających do odbiornika. Ma podstawową wiedzę o działaniu i eksploatacji oraz cyklu życia urządzeń.
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy o roli urządzeń mechanicznych w procesach oczyszczania ścieków.
3,0Student posiada podstawową wiedzę o roli urządzeń mechanicznych w procesach oczyszczania ścieków.
3,5Student w podstawowym stopniu opanował wiedzę teoretyczną i rozumie konieczność rozwiązania problemów z wpływem człowieka na naturalne środowisko.
4,0Student w rozszerzonym stopniu opanował wiedzę teoretyczną i rozumie konieczność rozwiązania problemów z wpływem człowieka na naturalne środowisko zna możliwości urządzeń mechanicznych stosowanych w procesach oczyszczania ścieków.
4,5Student w rozszerzonym stopniu opanował wiedzę teoretyczną i rozumie konieczność rozwiązania problemów zanieczyszczeń, zna w stopniu rozszerzonym możliwości urządzeń mechanicznych stosowanych w procesach oczyszczania ścieków.
5,0Student w rozszerzonym stopniu opanował wiedzę teoretyczną i rozumie konieczność rozwiązania problemów zanieczyszczeń, zna w stopniu rozszerzonym możliwości urządzeń mechanicznych stosowanych w procesach oczyszczania ścieków. Wiedza studenta z zakresu teorii obejmuje działanie, eksploatacje oraz cykl życia urządzeń.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-10_U01
Student w ramach ćwiczeń audytoryjnych nabędzie umiejętność dokonania oceny istniejących konstrukcji urządzeń w oparciu o pozyskane informacje z literatury z zakresu ukończonego kierunku studiów. Zna podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy przy urządzeniach mechanicznych, analizuje ich konstrukcję oraz podejmuje próby ich usprawnienia.
2,0Student nie posiada podstawowych umiejętności z zakresu podstawy projektowania urządzeń do oczyszczania ścieków.
3,0Student posiada podstawowe umiejętności z zakresu podstawy projektowania urządzeń do oczyszczania ścieków.
3,5Student posiada umiejętności z zakresu podstawy projektowania urządzeń do oczyszczania ścieków oraz w ograniczonym stopniu potrafi dokonać oceny analizowanego przypadku.
4,0Student posiada umiejętności z zakresu podstawy projektowania urządzeń do oczyszczania ścieków oraz potrafi dokonać oceny analizowanego przypadku w oparciu o uzyskane wyniki.
4,5Student posiada umiejętności z zakresu podstawy projektowania urządzeń do oczyszczania ścieków oraz potrafi dokonać oceny analizowanego przypadku w oparciu o uzyskane wyniki i literaturę przedmiotu.
5,0Student posiada umiejętności z zakresu podstawy projektowania urządzeń do oczyszczania ścieków oraz potrafi dokonać oceny analizowanego przypadku w oparciu o uzyskane wyniki oraz literaturę przedmiotu. Analizuje problem pod względem konstrukcji, działania i podejmuje próbę wprowadzenia usprawnień.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-10_K01
Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, potrafi kreatywnie myśleć i działać przy rozwiązywaniu problemu inżynierskiego. Myśli i działa ze zrozumieniem, widzi związek pomiędzy procesami produkcyjnymi a środowiskiem innowacyjnych rozwiązań.
2,0Nie spełnia kryterium uzyskania oceny 3,0 .
3,0Student potrafi działać odtwórczo nie ma potrzeby ciągłego kształcenia.
3,5Student potrafi działać odtwórczo wykazując niewielką kreatywność, wykazuje potrzebę kształcenia.
4,0Student wykazuje kreatywność przy stawianych zadaniach inspiruje innych do działania i kształcenia.
4,5Student wykazuje kreatywność przy stawianych zadaniach inspiruje innych do działania i kształcenia. Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki swoich działań.
5,0Student wykazuje kreatywność przy stawianych zadaniach inspiruje innych do działania i kształcenia. Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki swoich działań myśli w sposób innowacyjny i przedsiębiorczy. Widzi wyraźny związek pomiędzy wpływem procesów produkcyjnych a środowiskiem naturalnym.

Literatura podstawowa

  1. Piotrowski I., Roman M., Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków, PWN, Warszawa, 1974
  2. Cywinski B., Gdula S., Kempa E., Kurbiel J., Plosyański H., Oczyszczanie ścieków. Oczyszczanie mechaniczne i chemiczne, Arkady, Warszawa, 1983
  3. Heinrich Z., Witkowski A., Urządzenia do oczyszczania ścieków, Seidel-Przywecki, Warszawa, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Imhoff K., Imhoff K.R., Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków, Projprzem-EKO, Bydgoszcz, 1996

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Podstawy i zasady projektowania urządzeń do oczyszczania ścieków. Obliczenia liczbowe projektowania mechanicznych urządzeń wykorzystywanych w procesach oczyszczania ścieków: kraty, sita, piaskowniki, osadniki, rozdrabniarki, transport przenośnikami (taśmowy, ślimakowy). Fizykochemiczne wskaźniki zanieczyszczenia ścieków.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rola urządzeń mechanicznych w procesach oczyszczania ścieków. Rodzaje ścieków oraz ich charakterystyka. Nierównomierności dopływu ścieków. Zasady oczyszczania ścieków metodą mechaniczną. Rodzaje systemów zbierania ścieków. Oddziaływanie ścieków na środowisko. Wskaźniki zanieczyszczenia ścieków. Charakterystyka, wpływ na odbiornik oraz dalsza obróbka ścieków z wybranych gałęzi przemysłu (przetwórczy, rolno-spożywczy, paliwowo-energetyczny, chemiczny, farmakologiczny, celulozowo-papierniczy). Schematy technologiczne oczyszczalni ścieków. Mechaniczne urządzenia do zatrzymywania zanieczyszczeń (kraty, sita, piaskowniki, odtłuszczacze, osadniki). Urządzenia do flokulacji i sedymentacji. Wspomaganie procesu koagulacji. Unieszkodliwianie odpadów ciekłych. Usuwanie ze ścieków substancji pożywkowych. Oczyszczanie ścieków deszczowych. Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych we własnym zakresie na przykładach przydomowych oczyszczalni ścieków.15
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Studiowanie wskazanej literatury6
A-A-3Konsultacje z prowadzącym4
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zajęć5
A-W-3Studiowanie wskazanej literatury6
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-10_W01Student posiada wiedzę z zakresu projektowania wybranej aparatury minimalizującej wpływ człowieka na naturalne środowisko. Wiedza ta związana jest z ochroną środowiska przez stosowanie najlepszych dostępnych technologii minimalizujących ilość odpadów docierających do odbiornika. Ma podstawową wiedzę o działaniu i eksploatacji oraz cyklu życia urządzeń.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W07ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami, takimi jak ocena oddziaływania na środowisko, minimalizowanie zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji
KOS_2A_W09ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W06ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Cel przedmiotuC-1Student w ramach wykładów zdobędzie wiedzę teoretyczną o roli, budowie i rozwiązaniach konstrukcyjnych urządzeń mechanicznych w procesach oczyszczania ścieków. Pozna metody oceny jakości przeprowadzonych procesów oczyszczania wybranych rodzajów ścieków.
Treści programoweT-W-1Rola urządzeń mechanicznych w procesach oczyszczania ścieków. Rodzaje ścieków oraz ich charakterystyka. Nierównomierności dopływu ścieków. Zasady oczyszczania ścieków metodą mechaniczną. Rodzaje systemów zbierania ścieków. Oddziaływanie ścieków na środowisko. Wskaźniki zanieczyszczenia ścieków. Charakterystyka, wpływ na odbiornik oraz dalsza obróbka ścieków z wybranych gałęzi przemysłu (przetwórczy, rolno-spożywczy, paliwowo-energetyczny, chemiczny, farmakologiczny, celulozowo-papierniczy). Schematy technologiczne oczyszczalni ścieków. Mechaniczne urządzenia do zatrzymywania zanieczyszczeń (kraty, sita, piaskowniki, odtłuszczacze, osadniki). Urządzenia do flokulacji i sedymentacji. Wspomaganie procesu koagulacji. Unieszkodliwianie odpadów ciekłych. Usuwanie ze ścieków substancji pożywkowych. Oczyszczanie ścieków deszczowych. Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych we własnym zakresie na przykładach przydomowych oczyszczalni ścieków.
Metody nauczaniaM-1Wykład (metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody problemowe: dyskusja dydaktyczna; metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład - zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy o roli urządzeń mechanicznych w procesach oczyszczania ścieków.
3,0Student posiada podstawową wiedzę o roli urządzeń mechanicznych w procesach oczyszczania ścieków.
3,5Student w podstawowym stopniu opanował wiedzę teoretyczną i rozumie konieczność rozwiązania problemów z wpływem człowieka na naturalne środowisko.
4,0Student w rozszerzonym stopniu opanował wiedzę teoretyczną i rozumie konieczność rozwiązania problemów z wpływem człowieka na naturalne środowisko zna możliwości urządzeń mechanicznych stosowanych w procesach oczyszczania ścieków.
4,5Student w rozszerzonym stopniu opanował wiedzę teoretyczną i rozumie konieczność rozwiązania problemów zanieczyszczeń, zna w stopniu rozszerzonym możliwości urządzeń mechanicznych stosowanych w procesach oczyszczania ścieków.
5,0Student w rozszerzonym stopniu opanował wiedzę teoretyczną i rozumie konieczność rozwiązania problemów zanieczyszczeń, zna w stopniu rozszerzonym możliwości urządzeń mechanicznych stosowanych w procesach oczyszczania ścieków. Wiedza studenta z zakresu teorii obejmuje działanie, eksploatacje oraz cykl życia urządzeń.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-10_U01Student w ramach ćwiczeń audytoryjnych nabędzie umiejętność dokonania oceny istniejących konstrukcji urządzeń w oparciu o pozyskane informacje z literatury z zakresu ukończonego kierunku studiów. Zna podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy przy urządzeniach mechanicznych, analizuje ich konstrukcję oraz podejmuje próby ich usprawnienia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U04potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego lub dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonego kierunku studiów
KOS_2A_U16ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
KOS_2A_U19potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
T2A_U13ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
T2A_U16potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych
Cel przedmiotuC-2Student w ramach ćwiczeń audytoryjnych nabędzie umiejętność projektowania mechanicznych urządzeń wykorzystywanych w procesach oczyszczania ścieków.
Treści programoweT-A-1Podstawy i zasady projektowania urządzeń do oczyszczania ścieków. Obliczenia liczbowe projektowania mechanicznych urządzeń wykorzystywanych w procesach oczyszczania ścieków: kraty, sita, piaskowniki, osadniki, rozdrabniarki, transport przenośnikami (taśmowy, ślimakowy). Fizykochemiczne wskaźniki zanieczyszczenia ścieków.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne (metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna; metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ćwiczenia audytoryjne - zaliczenie pisemne oraz opracowanie pisemne wybranego przez studenta zagadnienia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowych umiejętności z zakresu podstawy projektowania urządzeń do oczyszczania ścieków.
3,0Student posiada podstawowe umiejętności z zakresu podstawy projektowania urządzeń do oczyszczania ścieków.
3,5Student posiada umiejętności z zakresu podstawy projektowania urządzeń do oczyszczania ścieków oraz w ograniczonym stopniu potrafi dokonać oceny analizowanego przypadku.
4,0Student posiada umiejętności z zakresu podstawy projektowania urządzeń do oczyszczania ścieków oraz potrafi dokonać oceny analizowanego przypadku w oparciu o uzyskane wyniki.
4,5Student posiada umiejętności z zakresu podstawy projektowania urządzeń do oczyszczania ścieków oraz potrafi dokonać oceny analizowanego przypadku w oparciu o uzyskane wyniki i literaturę przedmiotu.
5,0Student posiada umiejętności z zakresu podstawy projektowania urządzeń do oczyszczania ścieków oraz potrafi dokonać oceny analizowanego przypadku w oparciu o uzyskane wyniki oraz literaturę przedmiotu. Analizuje problem pod względem konstrukcji, działania i podejmuje próbę wprowadzenia usprawnień.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-10_K01Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, potrafi kreatywnie myśleć i działać przy rozwiązywaniu problemu inżynierskiego. Myśli i działa ze zrozumieniem, widzi związek pomiędzy procesami produkcyjnymi a środowiskiem innowacyjnych rozwiązań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
KOS_2A_K03wykazuje zrozumienie podstawowych zjawisk społecznych i ich wpływu na relacje pomiędzy bytowaniem społeczeństw, procesami produkcyjnymi a środowiskiem; zna i umie stosować w praktyce ideę zrównoważonego rozwoju
KOS_2A_K07potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Student w ramach ćwiczeń audytoryjnych nabędzie umiejętność projektowania mechanicznych urządzeń wykorzystywanych w procesach oczyszczania ścieków.
Treści programoweT-A-1Podstawy i zasady projektowania urządzeń do oczyszczania ścieków. Obliczenia liczbowe projektowania mechanicznych urządzeń wykorzystywanych w procesach oczyszczania ścieków: kraty, sita, piaskowniki, osadniki, rozdrabniarki, transport przenośnikami (taśmowy, ślimakowy). Fizykochemiczne wskaźniki zanieczyszczenia ścieków.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne (metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna; metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ćwiczenia audytoryjne - zaliczenie pisemne oraz opracowanie pisemne wybranego przez studenta zagadnienia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia kryterium uzyskania oceny 3,0 .
3,0Student potrafi działać odtwórczo nie ma potrzeby ciągłego kształcenia.
3,5Student potrafi działać odtwórczo wykazując niewielką kreatywność, wykazuje potrzebę kształcenia.
4,0Student wykazuje kreatywność przy stawianych zadaniach inspiruje innych do działania i kształcenia.
4,5Student wykazuje kreatywność przy stawianych zadaniach inspiruje innych do działania i kształcenia. Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki swoich działań.
5,0Student wykazuje kreatywność przy stawianych zadaniach inspiruje innych do działania i kształcenia. Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki swoich działań myśli w sposób innowacyjny i przedsiębiorczy. Widzi wyraźny związek pomiędzy wpływem procesów produkcyjnych a środowiskiem naturalnym.