Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Oczyszczanie gazów i cieczy metodami adsorpcyjnymi:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Oczyszczanie gazów i cieczy metodami adsorpcyjnymi
Specjalność Procesy i aparaty w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Gabruś <Elzbieta.Gabrus@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1termodynamika i kinetyka procesowa

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi procesów adsorpcyjnych.
C-2Zdobycie przez studenta umiejętności opisu statyki, kinetyki i dynamiki procesu adsorpcji.
C-3Zdobycie przez studenta umiejętności doboru odpowiedniego adsorbentu, adsorbera i parametrów procesowych do separacji i odzyskiwania składników mieszaniny gazowej lub ciekłej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Oznaczenia właściwości adsorbentów. Wyznaczanie równowag adsorpcji w układach ciecz-ciało stałe oraz gaz-ciało stałe. Obliczanie izosterycznego ciepła adsorpcji. Kinetyka adsorpcji. Dynamika adsorpcji w kolumnie z nieruchomym złożem adsorbentu. Oczyszczanie gazów w cyklicznym układzie TSA. Regeneracja adsorbentów "in situ"30
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych30
A-L-2Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych10
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych20
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda praktyczna: ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-09_W01
Posiada wiedzę teoretyczną z dziedziny adsorpcji i w oparciu o nią potrafi dobrać i/lub zweryfikować rozwiązanie techniczne
KOS_2A_W01, KOS_2A_W04, KOS_2A_W15T2A_W01InzA2_W05C-2, C-1T-L-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-09_U01
Potrafi sformułować problem inżynierski oraz dobrać metody wspomagające jego rozwiązanie, potrafi wykonać badania doświadczalne i adekwatne obliczenia, a następnie przeprowadzić analizę wyników.
KOS_2A_U10, KOS_2A_U11, KOS_2A_U12T2A_U07, T2A_U08, T2A_U09InzA2_U01, InzA2_U02C-2, C-3T-L-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-09_K01
Potrafi zaproponować rozwiązanie dla danego problemu z dziedziny adsorpcji
KOS_2A_K02, KOS_2A_K07T2A_K02, T2A_K06InzA2_K01C-3T-L-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-09_W01
Posiada wiedzę teoretyczną z dziedziny adsorpcji i w oparciu o nią potrafi dobrać i/lub zweryfikować rozwiązanie techniczne
2,0Student nie opanował wiedzy z dziedziny technik adsorpcyjnych
3,0Student opanował wiedzę z dziedziny technik adsorpcyjnych w niewielkim stopniu
3,5Student opanował wiedzę z dziedziny technik adsorpcyjnych i potrafi ją zinterpretować
4,0Student opanował wiedzę z dziedziny technik adsorpcyjnych i potrafi ją zastosować
4,5Student w pełni opanował wiedzę z dziedziny technik adsorpcyjnych, potrafi ją właściwie zinterpretować i w pełni wykorzystać praktycznie.
5,0Student opanował wiedzę z dziedziny technik adsorpcyjnych, potrafi efektywnie analizować wyniki i przeprowadzić dyskusję.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-09_U01
Potrafi sformułować problem inżynierski oraz dobrać metody wspomagające jego rozwiązanie, potrafi wykonać badania doświadczalne i adekwatne obliczenia, a następnie przeprowadzić analizę wyników.
2,0Student nie potrafi zastosować wiedzy teoretycznej do rozwiązywania zadań praktycznych
3,0Student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do rozwiązywania zadań praktycznych w ograniczonym zakresie
3,5Student potrafi poprawnie wykorzystać wiedzę teoretyczną do rozwiązywania zadań praktycznych
4,0Student potrafi zastosować całą zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań praktycznych
4,5Student potrafi przeprowadzić dyskusję o wynikach uzyskanych w zadaniach praktycznych
5,0Student potrafi przeprowadzić dyskusje wyników i uzasadnić dokonane wybory.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-09_K01
Potrafi zaproponować rozwiązanie dla danego problemu z dziedziny adsorpcji
2,0Student nie spełnia kryteriów dla oceny 3,0
3,0Student wykazuje ograniczoną samodzielność przy poszukiwaniu rozwiązań zadanego problemu
3,5Student jest otwarty na poszukiwanie narzędzi do rozwiązywania zadanego problemu ale wymaga przy tym znacznej pomocy
4,0Student jest otwarty na poszukiwanie efektywnych narzędzi do rozwiązywania zadanego problemu ale wymaga przy tym odpowiedniego ukierunkowania
4,5Student jest kreatywny w poszukiwaniu właściwych narzędzi do rozwiązywania zadanego problemu i wymaga przy tym tylko nieznacznej pomocy
5,0Student jest w pełni samodzielny i kreatywny w doborze właściwych narzędzi do rozwiązywania zadanego problemu

Literatura podstawowa

  1. M. L. Paderewski, Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1999
  2. Z.Sarbak, Adsorpcja i adsorbenty. Teoria i zastosowanie, WN UAM, Poznań, 2000
  3. D. Basmadjian, The Little Adsorption Book, CRC Press, New York, 1997

Literatura dodatkowa

  1. B.Crittenden, W.J. Thomas, Adsorption Technology &Design, B-H, Oxford, 1998
  2. D.D.Do, Adsorption analysis: equilibria and kinetics, ICP, London, 1998

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Oznaczenia właściwości adsorbentów. Wyznaczanie równowag adsorpcji w układach ciecz-ciało stałe oraz gaz-ciało stałe. Obliczanie izosterycznego ciepła adsorpcji. Kinetyka adsorpcji. Dynamika adsorpcji w kolumnie z nieruchomym złożem adsorbentu. Oczyszczanie gazów w cyklicznym układzie TSA. Regeneracja adsorbentów "in situ"30
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych30
A-L-2Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych10
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-09_W01Posiada wiedzę teoretyczną z dziedziny adsorpcji i w oparciu o nią potrafi dobrać i/lub zweryfikować rozwiązanie techniczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W01ma wiedzę z zakresu matematyki i fizyki, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań w zakresie ochrony środowiska, w szczególności niezbędną do rozumienia i opisu praw fizycznych i chemicznych oraz wykonywania obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej
KOS_2A_W04zna metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej
KOS_2A_W15zna technologie inżynierskie w zakresie inżynierii i technologii ochrony środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zdobycie przez studenta umiejętności opisu statyki, kinetyki i dynamiki procesu adsorpcji.
C-1Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi procesów adsorpcyjnych.
Treści programoweT-L-1Oznaczenia właściwości adsorbentów. Wyznaczanie równowag adsorpcji w układach ciecz-ciało stałe oraz gaz-ciało stałe. Obliczanie izosterycznego ciepła adsorpcji. Kinetyka adsorpcji. Dynamika adsorpcji w kolumnie z nieruchomym złożem adsorbentu. Oczyszczanie gazów w cyklicznym układzie TSA. Regeneracja adsorbentów "in situ"
Metody nauczaniaM-1Metoda praktyczna: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował wiedzy z dziedziny technik adsorpcyjnych
3,0Student opanował wiedzę z dziedziny technik adsorpcyjnych w niewielkim stopniu
3,5Student opanował wiedzę z dziedziny technik adsorpcyjnych i potrafi ją zinterpretować
4,0Student opanował wiedzę z dziedziny technik adsorpcyjnych i potrafi ją zastosować
4,5Student w pełni opanował wiedzę z dziedziny technik adsorpcyjnych, potrafi ją właściwie zinterpretować i w pełni wykorzystać praktycznie.
5,0Student opanował wiedzę z dziedziny technik adsorpcyjnych, potrafi efektywnie analizować wyniki i przeprowadzić dyskusję.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-09_U01Potrafi sformułować problem inżynierski oraz dobrać metody wspomagające jego rozwiązanie, potrafi wykonać badania doświadczalne i adekwatne obliczenia, a następnie przeprowadzić analizę wyników.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U10potrafi posługiwać się programami komputerowymi przeznaczonymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie ochrony środowiska
KOS_2A_U11potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, pomiary i analizy, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
KOS_2A_U12potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
T2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-2Zdobycie przez studenta umiejętności opisu statyki, kinetyki i dynamiki procesu adsorpcji.
C-3Zdobycie przez studenta umiejętności doboru odpowiedniego adsorbentu, adsorbera i parametrów procesowych do separacji i odzyskiwania składników mieszaniny gazowej lub ciekłej.
Treści programoweT-L-1Oznaczenia właściwości adsorbentów. Wyznaczanie równowag adsorpcji w układach ciecz-ciało stałe oraz gaz-ciało stałe. Obliczanie izosterycznego ciepła adsorpcji. Kinetyka adsorpcji. Dynamika adsorpcji w kolumnie z nieruchomym złożem adsorbentu. Oczyszczanie gazów w cyklicznym układzie TSA. Regeneracja adsorbentów "in situ"
Metody nauczaniaM-1Metoda praktyczna: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zastosować wiedzy teoretycznej do rozwiązywania zadań praktycznych
3,0Student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do rozwiązywania zadań praktycznych w ograniczonym zakresie
3,5Student potrafi poprawnie wykorzystać wiedzę teoretyczną do rozwiązywania zadań praktycznych
4,0Student potrafi zastosować całą zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań praktycznych
4,5Student potrafi przeprowadzić dyskusję o wynikach uzyskanych w zadaniach praktycznych
5,0Student potrafi przeprowadzić dyskusje wyników i uzasadnić dokonane wybory.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-09_K01Potrafi zaproponować rozwiązanie dla danego problemu z dziedziny adsorpcji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
KOS_2A_K07potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Zdobycie przez studenta umiejętności doboru odpowiedniego adsorbentu, adsorbera i parametrów procesowych do separacji i odzyskiwania składników mieszaniny gazowej lub ciekłej.
Treści programoweT-L-1Oznaczenia właściwości adsorbentów. Wyznaczanie równowag adsorpcji w układach ciecz-ciało stałe oraz gaz-ciało stałe. Obliczanie izosterycznego ciepła adsorpcji. Kinetyka adsorpcji. Dynamika adsorpcji w kolumnie z nieruchomym złożem adsorbentu. Oczyszczanie gazów w cyklicznym układzie TSA. Regeneracja adsorbentów "in situ"
Metody nauczaniaM-1Metoda praktyczna: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie spełnia kryteriów dla oceny 3,0
3,0Student wykazuje ograniczoną samodzielność przy poszukiwaniu rozwiązań zadanego problemu
3,5Student jest otwarty na poszukiwanie narzędzi do rozwiązywania zadanego problemu ale wymaga przy tym znacznej pomocy
4,0Student jest otwarty na poszukiwanie efektywnych narzędzi do rozwiązywania zadanego problemu ale wymaga przy tym odpowiedniego ukierunkowania
4,5Student jest kreatywny w poszukiwaniu właściwych narzędzi do rozwiązywania zadanego problemu i wymaga przy tym tylko nieznacznej pomocy
5,0Student jest w pełni samodzielny i kreatywny w doborze właściwych narzędzi do rozwiązywania zadanego problemu