Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Klimatyzacja:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Klimatyzacja
Specjalność Procesy i aparaty w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Bogdan Ambrożek <Bogdan.Ambrozek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 0,70,41zaliczenie
wykładyW2 15 1,30,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw inżynierii chemicznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi klimatyzacji
C-2Zapoznanie studentów z maszynami i urządzeniami stosowanymi w systemach klimatyzacji
C-3Ukształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy do obliczeń inżynierskich
C-4Zapoznanie studentów z pozatechnicznymi aspektami systemów klimatyzacji oraz jej wpływem na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Obliczanie własności fizycznych powietrza.1
T-A-2Wyrażanie stanów przemian powietrza na wykresie i-x.1
T-A-3Obliczanie zysków ciepła i pary wodnej.1
T-A-4Zyski ciepła od nasłonecznienia.1
T-A-5Kolokwium I1
T-A-6Dobór parametrów powietrza wewnątrz pomieszczeń.1
T-A-7Obliczanie ilości powietrza wentylacyjnego.1
T-A-8Obliczanie zasięgu strumienia wypływającego z otworów wentylacyjnych. Obliczanie wybranych elementów urządzeń klimatyzacyjnych; nawiewniki, wywiewniki, przewody wentylacyjne, filtry powietrza, komory zraszania, nagrzewnice, chłodnice.3
T-A-9Obliczanie wybranych elementów urządzeń klimatyzacyjnych; nawiewniki, wywiewniki, przewody wentylacyjne, filtry powietrza, komory zraszania, nagrzewnice, chłodnice.4
T-A-10Kolokwium II1
15
wykłady
T-W-1Parametry powietrza wilgotnego. Wykres i-x. Mieszanie powietrza. Zmiana stanu powietrza w wyniku bezpośredniego kontaktu z wodą.1
T-W-2Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego. Dobór parametrów powietrza w pomieszczeniu. Fizjologiczne podstawy wentylacji. Klimatyzacja komfortu. Klimatyzacja technologiczna. Wentylacja.1
T-W-3Wyznaczenie ilości powietrza wentylacyjnego dla wentylacji ogólnej i klimatyzacji.1
T-W-4Obliczanie obciążenia cieplnego pomieszczenia. Obliczanie zysków pary wodnej.1
T-W-5Podstawy organizowania przepływu powietrza w pomieszczeniach. Ocena skuteczności wentylacji i klimatyzacji.1
T-W-6Uzdatnianie powietrza klimatyzacyjnego.1
T-W-7Oczyszczanie powietrza przed wprowadzeniem go do pomieszczenia.1
T-W-8Podział urządzeń klimatyzacyjnych. Centralne urządzenia klimatyzacyjne. Jednoprzewodowe urządzenia o stałym strumieniu objętościowym powietrza. Urządzenia klimatyzacyjne z obiegiem powietrza.2
T-W-9Dwuprzewodowe urządzenia o stałym strumieniu objętościowym powietrza. Urządzenia klimatyzacyjne o zmiennym przepływie objętościowym powietrza.1
T-W-10Urządzenia strefowe. Urządzenia klimatyzacyjne z dowilżaniem powietrza w pomieszczeniu.1
T-W-11Urządzenia wysokociśnieniowe indukcyjne. Urządzenie dwu-, trzy- i czterorurowe.1
T-W-12Elementy urządzeń indukcyjnych. Urządzenia wysokociśnieniowe bezindukcyjne.1
T-W-13Urządzenia klimatyzacyjne z klimakonwektorami wentylatorowymi. Aparaty klimatyzacyjne.1
T-W-14Klimatyzacja a ochrona środowiska.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do kolokwium6
21
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie zalecanej literatury10
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia11
A-W-4Konsultacje1
A-W-5Zaliczenie2
39

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienia podczas konsultacji
M-2Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Pisemne kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-07_W04
Student zna metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu klimatyzacji
KOS_2A_W04T2A_W01C-1, C-3T-A-1, T-A-3, T-A-4, T-A-8, T-A-9, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1, M-2S-1, S-2, S-3
KOS_2A_C01-07_W07
Student ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych wentylacji i klimatyzacji
KOS_2A_W07T2A_W04C-1, C-3T-W-1, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2S-1, S-2, S-3
KOS_2A_C01-07_W10
Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia, aparaturę i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska
KOS_2A_W10T2A_W07InzA2_W02C-2T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-8M-1S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-07_U01
Student potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu klimatyzacji metody analityczne
KOS_2A_U12T2A_U09InzA2_U02C-3T-A-1, T-A-3, T-A-7, T-A-8, T-A-9M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-07_K01
Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej w zakresie klimatyzacji, w tym jej wpływu na środowisko w pomieszczeniach klimatyzowanych, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
KOS_2A_K02T2A_K02InzA2_K01C-4T-W-14M-1S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-07_W04
Student zna metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu klimatyzacji
2,0
3,0Student zna w podstawowym zakresie metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu klimatyzacji
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C01-07_W07
Student ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych wentylacji i klimatyzacji
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych wentylacji i klimatyzacji
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C01-07_W10
Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia, aparaturę i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska
2,0
3,0Student zna w podstawowym zakresie podstawowe metody, techniki, narzędzia, aparaturę i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-07_U01
Student potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu klimatyzacji metody analityczne
2,0
3,0Student opanował w podstawowym zakresie umiejętność formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu klimatyzacji metody analityczne
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-07_K01
Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej w zakresie klimatyzacji, w tym jej wpływu na środowisko w pomieszczeniach klimatyzowanych, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
2,0
3,0Student ma wyrobioną w podstawowym zakresie świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej w zakresie klimatyzacji, w tym jej wpływu na środowisko w pomieszczeniach klimatyzowanych, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Jones W.P., Klimatyzacja, Arkady, Warszawa, 1981
  2. Malicki M., Wentylacja i klimatyzacja, PWN, Warszawa, 1980
  3. Pełech A, Wentylacja i klimatyzacja – podstawy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2010
  4. Przydróżny S., Ferencowicz J., Klimatyzacja, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1989

Literatura dodatkowa

  1. Kreider J. F., Handbook of Heating, Ventilation, and Air Conditioning, CRC Press, Boca, 2001
  2. Sugarman S. C., HVAC Fundamentals, The Fairmont Press, Lilburn, 2005

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Obliczanie własności fizycznych powietrza.1
T-A-2Wyrażanie stanów przemian powietrza na wykresie i-x.1
T-A-3Obliczanie zysków ciepła i pary wodnej.1
T-A-4Zyski ciepła od nasłonecznienia.1
T-A-5Kolokwium I1
T-A-6Dobór parametrów powietrza wewnątrz pomieszczeń.1
T-A-7Obliczanie ilości powietrza wentylacyjnego.1
T-A-8Obliczanie zasięgu strumienia wypływającego z otworów wentylacyjnych. Obliczanie wybranych elementów urządzeń klimatyzacyjnych; nawiewniki, wywiewniki, przewody wentylacyjne, filtry powietrza, komory zraszania, nagrzewnice, chłodnice.3
T-A-9Obliczanie wybranych elementów urządzeń klimatyzacyjnych; nawiewniki, wywiewniki, przewody wentylacyjne, filtry powietrza, komory zraszania, nagrzewnice, chłodnice.4
T-A-10Kolokwium II1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Parametry powietrza wilgotnego. Wykres i-x. Mieszanie powietrza. Zmiana stanu powietrza w wyniku bezpośredniego kontaktu z wodą.1
T-W-2Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego. Dobór parametrów powietrza w pomieszczeniu. Fizjologiczne podstawy wentylacji. Klimatyzacja komfortu. Klimatyzacja technologiczna. Wentylacja.1
T-W-3Wyznaczenie ilości powietrza wentylacyjnego dla wentylacji ogólnej i klimatyzacji.1
T-W-4Obliczanie obciążenia cieplnego pomieszczenia. Obliczanie zysków pary wodnej.1
T-W-5Podstawy organizowania przepływu powietrza w pomieszczeniach. Ocena skuteczności wentylacji i klimatyzacji.1
T-W-6Uzdatnianie powietrza klimatyzacyjnego.1
T-W-7Oczyszczanie powietrza przed wprowadzeniem go do pomieszczenia.1
T-W-8Podział urządzeń klimatyzacyjnych. Centralne urządzenia klimatyzacyjne. Jednoprzewodowe urządzenia o stałym strumieniu objętościowym powietrza. Urządzenia klimatyzacyjne z obiegiem powietrza.2
T-W-9Dwuprzewodowe urządzenia o stałym strumieniu objętościowym powietrza. Urządzenia klimatyzacyjne o zmiennym przepływie objętościowym powietrza.1
T-W-10Urządzenia strefowe. Urządzenia klimatyzacyjne z dowilżaniem powietrza w pomieszczeniu.1
T-W-11Urządzenia wysokociśnieniowe indukcyjne. Urządzenie dwu-, trzy- i czterorurowe.1
T-W-12Elementy urządzeń indukcyjnych. Urządzenia wysokociśnieniowe bezindukcyjne.1
T-W-13Urządzenia klimatyzacyjne z klimakonwektorami wentylatorowymi. Aparaty klimatyzacyjne.1
T-W-14Klimatyzacja a ochrona środowiska.1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do kolokwium6
21
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie zalecanej literatury10
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia11
A-W-4Konsultacje1
A-W-5Zaliczenie2
39
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-07_W04Student zna metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu klimatyzacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W04zna metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi klimatyzacji
C-3Ukształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy do obliczeń inżynierskich
Treści programoweT-A-1Obliczanie własności fizycznych powietrza.
T-A-3Obliczanie zysków ciepła i pary wodnej.
T-A-4Zyski ciepła od nasłonecznienia.
T-A-8Obliczanie zasięgu strumienia wypływającego z otworów wentylacyjnych. Obliczanie wybranych elementów urządzeń klimatyzacyjnych; nawiewniki, wywiewniki, przewody wentylacyjne, filtry powietrza, komory zraszania, nagrzewnice, chłodnice.
T-A-9Obliczanie wybranych elementów urządzeń klimatyzacyjnych; nawiewniki, wywiewniki, przewody wentylacyjne, filtry powietrza, komory zraszania, nagrzewnice, chłodnice.
T-W-2Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego. Dobór parametrów powietrza w pomieszczeniu. Fizjologiczne podstawy wentylacji. Klimatyzacja komfortu. Klimatyzacja technologiczna. Wentylacja.
T-W-3Wyznaczenie ilości powietrza wentylacyjnego dla wentylacji ogólnej i klimatyzacji.
T-W-4Obliczanie obciążenia cieplnego pomieszczenia. Obliczanie zysków pary wodnej.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienia podczas konsultacji
M-2Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pisemne kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna w podstawowym zakresie metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu klimatyzacji
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-07_W07Student ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych wentylacji i klimatyzacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W07ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami, takimi jak ocena oddziaływania na środowisko, minimalizowanie zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi klimatyzacji
C-3Ukształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy do obliczeń inżynierskich
Treści programoweT-W-1Parametry powietrza wilgotnego. Wykres i-x. Mieszanie powietrza. Zmiana stanu powietrza w wyniku bezpośredniego kontaktu z wodą.
T-W-5Podstawy organizowania przepływu powietrza w pomieszczeniach. Ocena skuteczności wentylacji i klimatyzacji.
T-W-6Uzdatnianie powietrza klimatyzacyjnego.
T-W-7Oczyszczanie powietrza przed wprowadzeniem go do pomieszczenia.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienia podczas konsultacji
M-2Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pisemne kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych wentylacji i klimatyzacji
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-07_W10Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia, aparaturę i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W10zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z maszynami i urządzeniami stosowanymi w systemach klimatyzacji
Treści programoweT-W-9Dwuprzewodowe urządzenia o stałym strumieniu objętościowym powietrza. Urządzenia klimatyzacyjne o zmiennym przepływie objętościowym powietrza.
T-W-10Urządzenia strefowe. Urządzenia klimatyzacyjne z dowilżaniem powietrza w pomieszczeniu.
T-W-11Urządzenia wysokociśnieniowe indukcyjne. Urządzenie dwu-, trzy- i czterorurowe.
T-W-12Elementy urządzeń indukcyjnych. Urządzenia wysokociśnieniowe bezindukcyjne.
T-W-13Urządzenia klimatyzacyjne z klimakonwektorami wentylatorowymi. Aparaty klimatyzacyjne.
T-W-8Podział urządzeń klimatyzacyjnych. Centralne urządzenia klimatyzacyjne. Jednoprzewodowe urządzenia o stałym strumieniu objętościowym powietrza. Urządzenia klimatyzacyjne z obiegiem powietrza.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienia podczas konsultacji
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna w podstawowym zakresie podstawowe metody, techniki, narzędzia, aparaturę i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-07_U01Student potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu klimatyzacji metody analityczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U12potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy do obliczeń inżynierskich
Treści programoweT-A-1Obliczanie własności fizycznych powietrza.
T-A-3Obliczanie zysków ciepła i pary wodnej.
T-A-7Obliczanie ilości powietrza wentylacyjnego.
T-A-8Obliczanie zasięgu strumienia wypływającego z otworów wentylacyjnych. Obliczanie wybranych elementów urządzeń klimatyzacyjnych; nawiewniki, wywiewniki, przewody wentylacyjne, filtry powietrza, komory zraszania, nagrzewnice, chłodnice.
T-A-9Obliczanie wybranych elementów urządzeń klimatyzacyjnych; nawiewniki, wywiewniki, przewody wentylacyjne, filtry powietrza, komory zraszania, nagrzewnice, chłodnice.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienia podczas konsultacji
M-2Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pisemne kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował w podstawowym zakresie umiejętność formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu klimatyzacji metody analityczne
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-07_K01Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej w zakresie klimatyzacji, w tym jej wpływu na środowisko w pomieszczeniach klimatyzowanych, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów z pozatechnicznymi aspektami systemów klimatyzacji oraz jej wpływem na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.
Treści programoweT-W-14Klimatyzacja a ochrona środowiska.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienia podczas konsultacji
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pisemne kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma wyrobioną w podstawowym zakresie świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej w zakresie klimatyzacji, w tym jej wpływu na środowisko w pomieszczeniach klimatyzowanych, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
3,5
4,0
4,5
5,0