Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Ocena uciążliwości zakładów przemysłowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ocena uciążliwości zakładów przemysłowych
Specjalność Procesy i aparaty w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Ewa Połom <Ewa.Polom@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 30 1,50,50zaliczenie
wykładyW2 15 1,50,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu ochrony środowiska

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student ma wiedzę z zakresu oddziaływania na środowisko zakładów przemysłowych
C-2Student potrafi oszacować ryzyko środowiskowe na wybranym przykladzie zakladu przemysłowego i zaproponować metodę pozwalającą zminimalizować negatywny wpływ produkcji na środowisko

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Ćwiczenia z wykorzystaniem symulacyjnego, środowiskowego programu komputerowego BCTC (studenci poznają zintegrowane podejście do problemu uciążliwości zakładu przemysłowego dla środowiska); program oferuje różne narzędzia oceny: od analiz chemicznych, próbek wody, osadów rzecznych i ryb żyjących w rzece, do której zakład odprowadza ścieki zanieczyszczone związkiem BCTC, o działaniu podobnym do dioksyn; poprzez testy biologiczne na zwierzętach, umożliwiające wyznaczenie LD50 dla tego związku; do analizy raportów nt. chorób i śmiertelności ludzi mieszkających w pobliżu zakładu i pijących wodę z ujęcia wody powierzchniowej; zadaniem do rozwiązania jest oszacowanie ryzyka środowiskowego i zaproponowanie najlepszej dostępnej technologii minimalizującej wpływ zakładu na środowisko z uwzględnieniem zintegrowanego podejścia do problemów środowiskowych oraz sporządzenie wybranych etapów oceny oddziaływania na środowisko.30
30
wykłady
T-W-1Podstawowe wiadomości na temat procedury OOS (oceny oddziaływania na środowisko): podstawowe pojęcia, zakres (podsystemy społeczny i środowiskowy), etapy postępowania, w tym konsultacje społeczne; rodzaje OOS (strategiczne, transgraniczne); raport z postępowania OOS; Uwarunkowania prawne dotyczące OOS.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2przygotowanie sprawozdania15
45
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje z prowadzącym przedmiot15
A-W-3przygotowanie do zaliczenia15
A-W-4zaliczenie1
46

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia audytoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne pod koniec zajęć
S-2Ocena formująca: Sprawozdanie z wykonanych ćwiczeń oraz wybór optymalnej pod wzgledem ekonomicznym i spolecznym metody pozwalającej na zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska lub utylizacji powtałych zanieczyszczzeń na wybranym przykładzie zakładu przemysłowego

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-06_W01
Student ma wiedzę z zakresu oddziaływania na środowisko przemysłu w zakresie treści programowych przedmiotu.
KOS_2A_W06, KOS_2A_W08T2A_W03, T2A_W05C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-06_U01
Student potrafi oszacować ryzyko środowiskowe na wybranym przykladzie zakladu przemysłowego i zaproponować metodę pozwalającą zminimalizować negatywny wpływ produkcji na środowiskoi
KOS_2A_U01, KOS_2A_U13T2A_U01, T2A_U10InzA2_U03C-2T-A-1M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-06_K01
Student ma świadość wpływu na środowisko zakładów przemysłowych
KOS_2A_K02T2A_K02InzA2_K01C-2T-W-1, T-A-1M-1, M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-06_W01
Student ma wiedzę z zakresu oddziaływania na środowisko przemysłu w zakresie treści programowych przedmiotu.
2,0
3,0Student ma podstwowa wiedzę z zakresu oddziaływania zakładów przemysłowych na środowisko
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-06_U01
Student potrafi oszacować ryzyko środowiskowe na wybranym przykladzie zakladu przemysłowego i zaproponować metodę pozwalającą zminimalizować negatywny wpływ produkcji na środowiskoi
2,0
3,0Student potrafi sporzadzić sprawozdanie z wykonanych ćwiczeń.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-06_K01
Student ma świadość wpływu na środowisko zakładów przemysłowych
2,0
3,0świadomość wpływu na środowisko zakładów przemysłowych
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. W. Semczuk, Toksykologia, PZWL, Warszawa, 1999
  2. A. Sadowska, G. Obidowska, M.Rumowska, Ekotoksykologia. Toksyczne czynniki środowiskowe i metody ich wykrywania, SGGW, Warszawa, 2000
  3. POŚ, Ustawa z dn 03.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie i udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227), 2008

Literatura dodatkowa

  1. J. Glasson, R. Therivel, A. Chadwick, Introduction to Environmental Impact AssessmentPrinciples and procedures, process, practice and prospects, UCL Press, 1994

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Ćwiczenia z wykorzystaniem symulacyjnego, środowiskowego programu komputerowego BCTC (studenci poznają zintegrowane podejście do problemu uciążliwości zakładu przemysłowego dla środowiska); program oferuje różne narzędzia oceny: od analiz chemicznych, próbek wody, osadów rzecznych i ryb żyjących w rzece, do której zakład odprowadza ścieki zanieczyszczone związkiem BCTC, o działaniu podobnym do dioksyn; poprzez testy biologiczne na zwierzętach, umożliwiające wyznaczenie LD50 dla tego związku; do analizy raportów nt. chorób i śmiertelności ludzi mieszkających w pobliżu zakładu i pijących wodę z ujęcia wody powierzchniowej; zadaniem do rozwiązania jest oszacowanie ryzyka środowiskowego i zaproponowanie najlepszej dostępnej technologii minimalizującej wpływ zakładu na środowisko z uwzględnieniem zintegrowanego podejścia do problemów środowiskowych oraz sporządzenie wybranych etapów oceny oddziaływania na środowisko.30
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe wiadomości na temat procedury OOS (oceny oddziaływania na środowisko): podstawowe pojęcia, zakres (podsystemy społeczny i środowiskowy), etapy postępowania, w tym konsultacje społeczne; rodzaje OOS (strategiczne, transgraniczne); raport z postępowania OOS; Uwarunkowania prawne dotyczące OOS.15
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2przygotowanie sprawozdania15
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje z prowadzącym przedmiot15
A-W-3przygotowanie do zaliczenia15
A-W-4zaliczenie1
46
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-06_W01Student ma wiedzę z zakresu oddziaływania na środowisko przemysłu w zakresie treści programowych przedmiotu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W06ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze) oraz zmian klimatycznych
KOS_2A_W08ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dyscyplin naukowych, takich jak: ochrona środowiska, inżynieria i technologia chemiczna oraz biotechnologia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
Cel przedmiotuC-1Student ma wiedzę z zakresu oddziaływania na środowisko zakładów przemysłowych
Treści programoweT-W-1Podstawowe wiadomości na temat procedury OOS (oceny oddziaływania na środowisko): podstawowe pojęcia, zakres (podsystemy społeczny i środowiskowy), etapy postępowania, w tym konsultacje społeczne; rodzaje OOS (strategiczne, transgraniczne); raport z postępowania OOS; Uwarunkowania prawne dotyczące OOS.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne pod koniec zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstwowa wiedzę z zakresu oddziaływania zakładów przemysłowych na środowisko
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-06_U01Student potrafi oszacować ryzyko środowiskowe na wybranym przykladzie zakladu przemysłowego i zaproponować metodę pozwalającą zminimalizować negatywny wpływ produkcji na środowiskoi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
KOS_2A_U13potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-2Student potrafi oszacować ryzyko środowiskowe na wybranym przykladzie zakladu przemysłowego i zaproponować metodę pozwalającą zminimalizować negatywny wpływ produkcji na środowisko
Treści programoweT-A-1Ćwiczenia z wykorzystaniem symulacyjnego, środowiskowego programu komputerowego BCTC (studenci poznają zintegrowane podejście do problemu uciążliwości zakładu przemysłowego dla środowiska); program oferuje różne narzędzia oceny: od analiz chemicznych, próbek wody, osadów rzecznych i ryb żyjących w rzece, do której zakład odprowadza ścieki zanieczyszczone związkiem BCTC, o działaniu podobnym do dioksyn; poprzez testy biologiczne na zwierzętach, umożliwiające wyznaczenie LD50 dla tego związku; do analizy raportów nt. chorób i śmiertelności ludzi mieszkających w pobliżu zakładu i pijących wodę z ujęcia wody powierzchniowej; zadaniem do rozwiązania jest oszacowanie ryzyka środowiskowego i zaproponowanie najlepszej dostępnej technologii minimalizującej wpływ zakładu na środowisko z uwzględnieniem zintegrowanego podejścia do problemów środowiskowych oraz sporządzenie wybranych etapów oceny oddziaływania na środowisko.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawozdanie z wykonanych ćwiczeń oraz wybór optymalnej pod wzgledem ekonomicznym i spolecznym metody pozwalającej na zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska lub utylizacji powtałych zanieczyszczzeń na wybranym przykładzie zakładu przemysłowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi sporzadzić sprawozdanie z wykonanych ćwiczeń.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-06_K01Student ma świadość wpływu na środowisko zakładów przemysłowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Student potrafi oszacować ryzyko środowiskowe na wybranym przykladzie zakladu przemysłowego i zaproponować metodę pozwalającą zminimalizować negatywny wpływ produkcji na środowisko
Treści programoweT-W-1Podstawowe wiadomości na temat procedury OOS (oceny oddziaływania na środowisko): podstawowe pojęcia, zakres (podsystemy społeczny i środowiskowy), etapy postępowania, w tym konsultacje społeczne; rodzaje OOS (strategiczne, transgraniczne); raport z postępowania OOS; Uwarunkowania prawne dotyczące OOS.
T-A-1Ćwiczenia z wykorzystaniem symulacyjnego, środowiskowego programu komputerowego BCTC (studenci poznają zintegrowane podejście do problemu uciążliwości zakładu przemysłowego dla środowiska); program oferuje różne narzędzia oceny: od analiz chemicznych, próbek wody, osadów rzecznych i ryb żyjących w rzece, do której zakład odprowadza ścieki zanieczyszczone związkiem BCTC, o działaniu podobnym do dioksyn; poprzez testy biologiczne na zwierzętach, umożliwiające wyznaczenie LD50 dla tego związku; do analizy raportów nt. chorób i śmiertelności ludzi mieszkających w pobliżu zakładu i pijących wodę z ujęcia wody powierzchniowej; zadaniem do rozwiązania jest oszacowanie ryzyka środowiskowego i zaproponowanie najlepszej dostępnej technologii minimalizującej wpływ zakładu na środowisko z uwzględnieniem zintegrowanego podejścia do problemów środowiskowych oraz sporządzenie wybranych etapów oceny oddziaływania na środowisko.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawozdanie z wykonanych ćwiczeń oraz wybór optymalnej pod wzgledem ekonomicznym i spolecznym metody pozwalającej na zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska lub utylizacji powtałych zanieczyszczzeń na wybranym przykładzie zakładu przemysłowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0świadomość wpływu na środowisko zakładów przemysłowych
3,5
4,0
4,5
5,0