Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Systemy ograniczania emisji:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Systemy ograniczania emisji
Specjalność Procesy i aparaty w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Wojciech Paterkowski <Wojciech.Paterkowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW2 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student posiada wiedzę w zakresie treści programowych inzynierii procesowej oraz rozprzestrzeniania zanieczyszczeń

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student posiada wiedzę nt. uregulowań prawnych związanych z problematyką zanieczyszczenia powietrza oraz metod ogranicznia emisji i procesów oczyszczania powietrza.
C-2Student potrafi dokonać obliczenia stężeń zanieczyszczeń i wielkości emisji oraz sporządzić projekt instalacji do oczyszczania gazów odlotowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Obliczanie stężeń zanieczyszczeń i wielkości emisji. Bilans masowy zanieczyszczeń. Projekt instalacji do oczyszczania gazów odlotowych. Obliczanie kosztów instalacji oczyszczającej (koszty inwestycyjne, koszty eksploatacyjne, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)15
15
wykłady
T-W-1Uregulowania prawne związane z problematyką zanieczyszczenia powietrza. Definicje i charakterystyka zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Wpływ zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi. Źródła emisji zanieczyszczeń(źródła naturalne, sztuczne, ilość i rodzaj emitowanych zanieczyszczeń). Monitoring powietrza atmosferycznego. Systemy ewidencji i kontroli emisji. Technologie ograniczania emisji zanieczyszczeń (adsorpcja, absorpcja, kondensacja, spalanie termiczne, spalanie katalityczne, biotechnologie, metody łączone). Przemysłowe instalacje oczyszczania gazów (odsiarczanie, redukcja tlenków azotu, odpylanie, rozpuszczalniki organiczne). Ograniczenie emisji ze źródeł powierzchniowych i liniowych. Koszty ograniczania emisji.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie do zaliczenia14
A-A-3zaliczenie2
31
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje z prowadzacym przedmiot7
A-W-3przygotowanie do zaliczenia6
A-W-4zaliczenie2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wyklad informacyjny
M-2ćwiczenia audytoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: zaliczenie ustne z zakresu treści programowych
S-2Ocena formująca: zaliczenie polegające na sporządzeniu projektu instalacji do oczyszania gazów odlotowych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-05_W01
Student posiada wiedzę zakresu uregulowań prawnych związanych z problematyką zanieczyszczenia powietrza oraz metod ogranicznia emisji i procesów oczyszczania powietrza.
KOS_2A_W05, KOS_2A_W06T2A_W02, T2A_W03C-1T-A-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-05_U01
stunent potrafi dokonać obliczeń stężeń zanieczyszczeń i wielkości emisji oraz sporządzić projekt instalacji do oczyszczania gazów odlotowych
KOS_2A_U13T2A_U10InzA2_U03C-2T-A-1M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-05_K01
Student ma świadomość wpływu emisji zanieczyszczeń na środowisko naturalne i możliwości ich ograniczenia
KOS_2A_K02, KOS_2A_K03T2A_K02InzA2_K01C-1, C-2T-W-1, T-A-1M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-05_W01
Student posiada wiedzę zakresu uregulowań prawnych związanych z problematyką zanieczyszczenia powietrza oraz metod ogranicznia emisji i procesów oczyszczania powietrza.
2,0
3,0wiedza z zakresu treści progrzmowych przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-05_U01
stunent potrafi dokonać obliczeń stężeń zanieczyszczeń i wielkości emisji oraz sporządzić projekt instalacji do oczyszczania gazów odlotowych
2,0
3,0umiejetnosć sporządzenia projekt instalacji do oczyszczania gazów odlotowych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-05_K01
Student ma świadomość wpływu emisji zanieczyszczeń na środowisko naturalne i możliwości ich ograniczenia
2,0
3,0świadomość wpływu emisji zanieczyszczeń na środowisko naturalne
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. POŚ, Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 2008 (Dz. U. nr 25 poz.150), wraz z późniejszymi zmianami, 2008
  2. POŚ, Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz.493)., 2007
  3. POŚ, Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r., w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281), 2008
  4. POŚ, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska, jako całości (Dz. U. z 2002 r. Nr 122, poz.1055)., 2002
  5. POŚ, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12) w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu., 2002
  6. POŚ, Rozporządzenie MŚ z dnia 22.04.2011 r., w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2011, nr 95, poz. 558), 2011

Literatura dodatkowa

  1. Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Konwencja z Aarhaus ), ratyfikowana ustawa z dnia 21 czerwca 2001 Dz. U nr 89 z 2001 r. poz. 970, 2001
  2. Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym sporządzona w Espoo (Finlandia ) dnia 25 lutego 1991r. Oświadczenie Rządowe w sprawie ratyfikacji konwencji przez Rzeczypospolitą Polska z dnia 24 września 1999 r., Dz. U. Nr 96 z 1999 roku, poz. 1111, 1999
  3. Materiały informacyjne dostawców technologii i urządzeń ochrony atmosfery (LURGI, ABB,VHDE), 2009

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Obliczanie stężeń zanieczyszczeń i wielkości emisji. Bilans masowy zanieczyszczeń. Projekt instalacji do oczyszczania gazów odlotowych. Obliczanie kosztów instalacji oczyszczającej (koszty inwestycyjne, koszty eksploatacyjne, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Uregulowania prawne związane z problematyką zanieczyszczenia powietrza. Definicje i charakterystyka zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Wpływ zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi. Źródła emisji zanieczyszczeń(źródła naturalne, sztuczne, ilość i rodzaj emitowanych zanieczyszczeń). Monitoring powietrza atmosferycznego. Systemy ewidencji i kontroli emisji. Technologie ograniczania emisji zanieczyszczeń (adsorpcja, absorpcja, kondensacja, spalanie termiczne, spalanie katalityczne, biotechnologie, metody łączone). Przemysłowe instalacje oczyszczania gazów (odsiarczanie, redukcja tlenków azotu, odpylanie, rozpuszczalniki organiczne). Ograniczenie emisji ze źródeł powierzchniowych i liniowych. Koszty ograniczania emisji.15
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie do zaliczenia14
A-A-3zaliczenie2
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje z prowadzacym przedmiot7
A-W-3przygotowanie do zaliczenia6
A-W-4zaliczenie2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-05_W01Student posiada wiedzę zakresu uregulowań prawnych związanych z problematyką zanieczyszczenia powietrza oraz metod ogranicznia emisji i procesów oczyszczania powietrza.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W05ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem, w szczególności zlokalizowanych w obszarach: nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne
KOS_2A_W06ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze) oraz zmian klimatycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Student posiada wiedzę nt. uregulowań prawnych związanych z problematyką zanieczyszczenia powietrza oraz metod ogranicznia emisji i procesów oczyszczania powietrza.
Treści programoweT-A-1Obliczanie stężeń zanieczyszczeń i wielkości emisji. Bilans masowy zanieczyszczeń. Projekt instalacji do oczyszczania gazów odlotowych. Obliczanie kosztów instalacji oczyszczającej (koszty inwestycyjne, koszty eksploatacyjne, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)
Metody nauczaniaM-1wyklad informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie ustne z zakresu treści programowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0wiedza z zakresu treści progrzmowych przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-05_U01stunent potrafi dokonać obliczeń stężeń zanieczyszczeń i wielkości emisji oraz sporządzić projekt instalacji do oczyszczania gazów odlotowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U13potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-2Student potrafi dokonać obliczenia stężeń zanieczyszczeń i wielkości emisji oraz sporządzić projekt instalacji do oczyszczania gazów odlotowych.
Treści programoweT-A-1Obliczanie stężeń zanieczyszczeń i wielkości emisji. Bilans masowy zanieczyszczeń. Projekt instalacji do oczyszczania gazów odlotowych. Obliczanie kosztów instalacji oczyszczającej (koszty inwestycyjne, koszty eksploatacyjne, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: zaliczenie polegające na sporządzeniu projektu instalacji do oczyszania gazów odlotowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0umiejetnosć sporządzenia projekt instalacji do oczyszczania gazów odlotowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-05_K01Student ma świadomość wpływu emisji zanieczyszczeń na środowisko naturalne i możliwości ich ograniczenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
KOS_2A_K03wykazuje zrozumienie podstawowych zjawisk społecznych i ich wpływu na relacje pomiędzy bytowaniem społeczeństw, procesami produkcyjnymi a środowiskiem; zna i umie stosować w praktyce ideę zrównoważonego rozwoju
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Student posiada wiedzę nt. uregulowań prawnych związanych z problematyką zanieczyszczenia powietrza oraz metod ogranicznia emisji i procesów oczyszczania powietrza.
C-2Student potrafi dokonać obliczenia stężeń zanieczyszczeń i wielkości emisji oraz sporządzić projekt instalacji do oczyszczania gazów odlotowych.
Treści programoweT-W-1Uregulowania prawne związane z problematyką zanieczyszczenia powietrza. Definicje i charakterystyka zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Wpływ zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi. Źródła emisji zanieczyszczeń(źródła naturalne, sztuczne, ilość i rodzaj emitowanych zanieczyszczeń). Monitoring powietrza atmosferycznego. Systemy ewidencji i kontroli emisji. Technologie ograniczania emisji zanieczyszczeń (adsorpcja, absorpcja, kondensacja, spalanie termiczne, spalanie katalityczne, biotechnologie, metody łączone). Przemysłowe instalacje oczyszczania gazów (odsiarczanie, redukcja tlenków azotu, odpylanie, rozpuszczalniki organiczne). Ograniczenie emisji ze źródeł powierzchniowych i liniowych. Koszty ograniczania emisji.
T-A-1Obliczanie stężeń zanieczyszczeń i wielkości emisji. Bilans masowy zanieczyszczeń. Projekt instalacji do oczyszczania gazów odlotowych. Obliczanie kosztów instalacji oczyszczającej (koszty inwestycyjne, koszty eksploatacyjne, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)
Metody nauczaniaM-1wyklad informacyjny
M-2ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie ustne z zakresu treści programowych
S-2Ocena formująca: zaliczenie polegające na sporządzeniu projektu instalacji do oczyszania gazów odlotowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0świadomość wpływu emisji zanieczyszczeń na środowisko naturalne
3,5
4,0
4,5
5,0