Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Analiza cyklu życia produktu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Analiza cyklu życia produktu
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Lubkowski <Krzysztof.Lubkowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy ekonomii, zarządzania i marketingu
W-2Zarządzanie jakością
W-3Zarządzanie produkcją
W-4Podstawy informatyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z oceną cyklu zycia jako techniką zarządzania środowiskowego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Ocena cyklu życia (LCA) jako jedna z metod zarządzania środowiskowego1
T-W-2Definicja i struktura LCA2
T-W-3Cel i zakres ekologicznej oceny cyklu życia2
T-W-4Inwentaryzacja danych wejściowych i wyjściowych – alokacja, walidacja i analiza jakości danych1
T-W-5Ocena wpływu cyklu życia na środowisko1
T-W-6Kategorie wpływu, wskaźniki kategorii i modele charakteryzowania1
T-W-7Klasyfikacja, charakteryzowanie, normalizacja, grupowanie i wartościowanie wyników1
T-W-8Ekowskaźniki1
T-W-9Zasady wartościowania (ważenia) wyników1
T-W-10Interpretacja cyklu życia: analiza udziału, analiza zakłóceń, analiza wrażliwości niepewności4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2praca własna14
A-W-3zaliczenie pisemne2
31

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny wspomagany prezentacją multimedialną

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_B05_W01
objasnia podstawowe zasady oceny cyklu życia jako metody zarządzania środowiskiem naturalnym
KOS_2A_W04, KOS_2A_W05, KOS_2A_W08, KOS_2A_W10, KOS_2A_W11, KOS_2A_W12T2A_W01, T2A_W02, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W08, T2A_W09InzA2_W02, InzA2_W03, InzA2_W04C-1T-W-8, T-W-5, T-W-3, T-W-1, T-W-10, T-W-7, T-W-2, T-W-6, T-W-9, T-W-4M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_B05_W01
objasnia podstawowe zasady oceny cyklu życia jako metody zarządzania środowiskiem naturalnym
2,0Student nie opanował wiedzy w zakresie zagadnień objetych programem przedmiotu
3,0Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem nauczania wynosi 55%
3,5Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem nauczania wynosi 65%
4,0Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem nauczania wynosi 75%
4,5Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem nauczania wynosi 85%
5,0Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem nauczania wynosi 95%

Literatura podstawowa

  1. Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M., Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych, PWN, Warszawa, 2007
  2. Kulczycka J., Ekologiczna ocena cyklu życia (LCA) nową techniką zarządzania środowiskowego, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, 2001
  3. Lewandowska A., Środowiskowa ocena cyklu życia produktu na przykładzie wybranych typów pomp przemysłowych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, 2006
  4. Strykowski W., Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) wyrobów drzewnych, Wydawnictwo Instytutu Technologii Drewna, Poznań, 2006

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ocena cyklu życia (LCA) jako jedna z metod zarządzania środowiskowego1
T-W-2Definicja i struktura LCA2
T-W-3Cel i zakres ekologicznej oceny cyklu życia2
T-W-4Inwentaryzacja danych wejściowych i wyjściowych – alokacja, walidacja i analiza jakości danych1
T-W-5Ocena wpływu cyklu życia na środowisko1
T-W-6Kategorie wpływu, wskaźniki kategorii i modele charakteryzowania1
T-W-7Klasyfikacja, charakteryzowanie, normalizacja, grupowanie i wartościowanie wyników1
T-W-8Ekowskaźniki1
T-W-9Zasady wartościowania (ważenia) wyników1
T-W-10Interpretacja cyklu życia: analiza udziału, analiza zakłóceń, analiza wrażliwości niepewności4
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2praca własna14
A-W-3zaliczenie pisemne2
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_B05_W01objasnia podstawowe zasady oceny cyklu życia jako metody zarządzania środowiskiem naturalnym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W04zna metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej
KOS_2A_W05ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem, w szczególności zlokalizowanych w obszarach: nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne
KOS_2A_W08ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dyscyplin naukowych, takich jak: ochrona środowiska, inżynieria i technologia chemiczna oraz biotechnologia
KOS_2A_W10zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska
KOS_2A_W11ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
KOS_2A_W12ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i prowadzenia działalności gospodarczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
T2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
T2A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA2_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z oceną cyklu zycia jako techniką zarządzania środowiskowego
Treści programoweT-W-8Ekowskaźniki
T-W-5Ocena wpływu cyklu życia na środowisko
T-W-3Cel i zakres ekologicznej oceny cyklu życia
T-W-1Ocena cyklu życia (LCA) jako jedna z metod zarządzania środowiskowego
T-W-10Interpretacja cyklu życia: analiza udziału, analiza zakłóceń, analiza wrażliwości niepewności
T-W-7Klasyfikacja, charakteryzowanie, normalizacja, grupowanie i wartościowanie wyników
T-W-2Definicja i struktura LCA
T-W-6Kategorie wpływu, wskaźniki kategorii i modele charakteryzowania
T-W-9Zasady wartościowania (ważenia) wyników
T-W-4Inwentaryzacja danych wejściowych i wyjściowych – alokacja, walidacja i analiza jakości danych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny wspomagany prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował wiedzy w zakresie zagadnień objetych programem przedmiotu
3,0Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem nauczania wynosi 55%
3,5Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem nauczania wynosi 65%
4,0Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem nauczania wynosi 75%
4,5Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem nauczania wynosi 85%
5,0Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem nauczania wynosi 95%