Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Język obcy (niemiecki):

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Język obcy (niemiecki)
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Nauczyciel odpowiedzialny Robert Bomba <Robert.Bomba@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Katarzyna Głębocka <Katarzyna.Glebocka@zut.edu.pl>, Grażyna Kamińska <Grazyna.Kaminska@zut.edu.pl>, Dorota Karelus <Dorota.Karelus@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 50 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
lektoratLK1 45 3,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość języka na poziomie B2 potwierdzona egzaminem uczelnianym bądź certyfikatem językowym na wymaganym poziomie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
C-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
lektorat
T-LK-1Chemia w technice i w środowisku. Procesy chemiczne i fizyczne. Stan skupienia i właściwości materii. Mieszaniny. Analiza i synteza.5
T-LK-2Okresowy układ pierwiastków.3
T-LK-3Chemia jądrowa i energia jądrowa. Cząstki elementarne. Budowa atomu. Reakcje jądrowe.3
T-LK-4Wiązania chemiczne i ich struktura. Wiązania metaliczne . Stopy metali. Struktura kryształu. Ceramika techniczna.5
T-LK-5W laboratorium chemicznym.3
T-LK-6Reakcje chemiczne.3
T-LK-7Elektrochemia. Baterie i akumulatory. Ogniwa paliwowe. Elektroliza.5
T-LK-8Nanotechnologia i nanomateriały.6
T-LK-9Zastosowanie nanotechnologii w życiu codziennym.6
T-LK-10Wpływ nanotechnologii na środowisko i zdrowie.6
45

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
lektorat
A-LK-1zajęcia praktyczne45
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć30
A-LK-3Udział w konsultacjach5
A-LK-4Przygotowanie się do egzaminu8
A-LK-5Egzamin2
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-5praca z tekstem
M-6słuchanie ze zrozumieniem

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: prezentacja
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A12-200_W01
posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
Ch_2A_W13InzA2_W03C-1T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-8, T-LK-9, T-LK-10M-2, M-3, M-5S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A12-200_U01
potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
Ch_2A_U08, Ch_2A_U09X2A_U08, X2A_U09, X2A_U10C-1T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-8, T-LK-9, T-LK-10M-2, M-3, M-4, M-6S-1
Ch_2A_A12-200_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
Ch_2A_U09X2A_U10C-2T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-8, T-LK-9, T-LK-10M-5S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A12-200_K01
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
Ch_2A_K01X2A_K01C-2T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-8, T-LK-9, T-LK-10M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A12-200_W01
posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A12-200_U01
potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
2,0
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_A12-200_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
2,0
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A12-200_K01
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
2,0
3,0Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Peter Kurzweil , Paul Scheipers, Chemie, Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2012, Wiesbaden, 2012
  2. 2. Piero Baglioni, Maria Angeles, Febrer Canals, – Chemie –, Neuer Kaiser Verlag GmbH – Klagenfurt 1992, Klagenfurt, 1992
  3. 3. Bildwörterbuch, 2011

Literatura dodatkowa

  1. www.che-bio.de/elektrochemie.html, 2011
  2. www.experimentalchemie.de/index-01.htm, 2011
  3. www.chemie-schule.de/chemieAnorganische/anKap2-10-chemische-symbole-und-formeln.php, 2011
  4. www.lernmaus.de/cont/schulch/kap-i.pdf, 2011
  5. www.techportal.de/uploads/publications/609/nanotechnologie_aktuell_3_2010_ebook.exe, 2011
  6. www.techportal.de/uploads/publications/607/nanospotlight%204_2009.pdf, 2011
  7. www.welt.de/wissenschaft/article1402738/Nanotechnologie-ist-Experten-nicht-geheuer.html, 2011

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Chemia w technice i w środowisku. Procesy chemiczne i fizyczne. Stan skupienia i właściwości materii. Mieszaniny. Analiza i synteza.5
T-LK-2Okresowy układ pierwiastków.3
T-LK-3Chemia jądrowa i energia jądrowa. Cząstki elementarne. Budowa atomu. Reakcje jądrowe.3
T-LK-4Wiązania chemiczne i ich struktura. Wiązania metaliczne . Stopy metali. Struktura kryształu. Ceramika techniczna.5
T-LK-5W laboratorium chemicznym.3
T-LK-6Reakcje chemiczne.3
T-LK-7Elektrochemia. Baterie i akumulatory. Ogniwa paliwowe. Elektroliza.5
T-LK-8Nanotechnologia i nanomateriały.6
T-LK-9Zastosowanie nanotechnologii w życiu codziennym.6
T-LK-10Wpływ nanotechnologii na środowisko i zdrowie.6
45

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1zajęcia praktyczne45
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć30
A-LK-3Udział w konsultacjach5
A-LK-4Przygotowanie się do egzaminu8
A-LK-5Egzamin2
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A12-200_W01posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W13ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-1Chemia w technice i w środowisku. Procesy chemiczne i fizyczne. Stan skupienia i właściwości materii. Mieszaniny. Analiza i synteza.
T-LK-2Okresowy układ pierwiastków.
T-LK-3Chemia jądrowa i energia jądrowa. Cząstki elementarne. Budowa atomu. Reakcje jądrowe.
T-LK-4Wiązania chemiczne i ich struktura. Wiązania metaliczne . Stopy metali. Struktura kryształu. Ceramika techniczna.
T-LK-5W laboratorium chemicznym.
T-LK-6Reakcje chemiczne.
T-LK-7Elektrochemia. Baterie i akumulatory. Ogniwa paliwowe. Elektroliza.
T-LK-8Nanotechnologia i nanomateriały.
T-LK-9Zastosowanie nanotechnologii w życiu codziennym.
T-LK-10Wpływ nanotechnologii na środowisko i zdrowie.
Metody nauczaniaM-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-5praca z tekstem
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: prezentacja
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A12-200_U01potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U08potrafi przygotowywać w języku polskim i angielskim lub niemieckim, w dziedzinie nauki chemiczne – dyscyplina chemia oraz w pokrewnych dyscyplinach naukowych różnego typu prace pisemne oraz wystąpienia ustne o zwiększonym stopniu złożoności
Ch_2A_U09ma umiejętności językowe w zakresie chemii zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U08posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
X2A_U09posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
X2A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-1Chemia w technice i w środowisku. Procesy chemiczne i fizyczne. Stan skupienia i właściwości materii. Mieszaniny. Analiza i synteza.
T-LK-2Okresowy układ pierwiastków.
T-LK-3Chemia jądrowa i energia jądrowa. Cząstki elementarne. Budowa atomu. Reakcje jądrowe.
T-LK-4Wiązania chemiczne i ich struktura. Wiązania metaliczne . Stopy metali. Struktura kryształu. Ceramika techniczna.
T-LK-5W laboratorium chemicznym.
T-LK-6Reakcje chemiczne.
T-LK-7Elektrochemia. Baterie i akumulatory. Ogniwa paliwowe. Elektroliza.
T-LK-8Nanotechnologia i nanomateriały.
T-LK-9Zastosowanie nanotechnologii w życiu codziennym.
T-LK-10Wpływ nanotechnologii na środowisko i zdrowie.
Metody nauczaniaM-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-6słuchanie ze zrozumieniem
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: prezentacja
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A12-200_U02posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U09ma umiejętności językowe w zakresie chemii zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.
Treści programoweT-LK-1Chemia w technice i w środowisku. Procesy chemiczne i fizyczne. Stan skupienia i właściwości materii. Mieszaniny. Analiza i synteza.
T-LK-2Okresowy układ pierwiastków.
T-LK-3Chemia jądrowa i energia jądrowa. Cząstki elementarne. Budowa atomu. Reakcje jądrowe.
T-LK-4Wiązania chemiczne i ich struktura. Wiązania metaliczne . Stopy metali. Struktura kryształu. Ceramika techniczna.
T-LK-5W laboratorium chemicznym.
T-LK-6Reakcje chemiczne.
T-LK-7Elektrochemia. Baterie i akumulatory. Ogniwa paliwowe. Elektroliza.
T-LK-8Nanotechnologia i nanomateriały.
T-LK-9Zastosowanie nanotechnologii w życiu codziennym.
T-LK-10Wpływ nanotechnologii na środowisko i zdrowie.
Metody nauczaniaM-5praca z tekstem
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
S-1Ocena podsumowująca: prezentacja
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A12-200_K01ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.
Treści programoweT-LK-1Chemia w technice i w środowisku. Procesy chemiczne i fizyczne. Stan skupienia i właściwości materii. Mieszaniny. Analiza i synteza.
T-LK-2Okresowy układ pierwiastków.
T-LK-3Chemia jądrowa i energia jądrowa. Cząstki elementarne. Budowa atomu. Reakcje jądrowe.
T-LK-4Wiązania chemiczne i ich struktura. Wiązania metaliczne . Stopy metali. Struktura kryształu. Ceramika techniczna.
T-LK-5W laboratorium chemicznym.
T-LK-6Reakcje chemiczne.
T-LK-7Elektrochemia. Baterie i akumulatory. Ogniwa paliwowe. Elektroliza.
T-LK-8Nanotechnologia i nanomateriały.
T-LK-9Zastosowanie nanotechnologii w życiu codziennym.
T-LK-10Wpływ nanotechnologii na środowisko i zdrowie.
Metody nauczaniaM-3prezentacja
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
S-1Ocena podsumowująca: prezentacja
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych.
3,5
4,0
4,5
5,0