Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Współczesne problemy chemii (wykład monograficzny):

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Współczesne problemy chemii (wykład monograficzny)
Specjalność Chemia bioorganiczna
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Wieczorek <Andrzej.Wieczorek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Joanna Nowicka-Scheibe <Joanna.Nowicka-Scheibe@zut.edu.pl>, Jacek Sośnicki <Jacek.Sosnicki@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ukończony kurs: Chemia organiczna III, Chemia związków wielkocząsteczkowych, Biokataliza w przemyśle farmaceutycznym. i biotechnologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z aktualnymi trendami badań naukowych prowadzonych w obszarze chemii organicznej na świecie, w Polsce i na ZUT.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Chemia organiczna jako nauka i jej związki z innymi współczesnymi obszarami naukowymi, tj. chemia leków, chemia produktów naturalnych, chemia supramolekularna, nanotechnologia, chemia materiałów, chemia polimerów, itp.2
T-W-2Główne kierunki światowych badań chemicznych w obszarze chemii organicznej i bioorganicznej.2
T-W-3Przełomowe odkrycia i Nagrody Nobla w chemii organicznej.3
T-W-4Kierunki badań podstawowych i stosowanych w chemii organicznej w Polsce.2
T-W-5Badania naukowe w obszarze chemii oragnicznej i bioorganiczniej prowadzone na ZUT.6
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Studiowanie zalecanej literatury oraz wskazanych publikacji naukowych.15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład połączony z prezentacją multimedialną.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D02-12_W01
Zna najważniejsze trendy badań naukowych w zakresie chemii organicznej na świecie, w Polsce i na ZUT.
Ch_2A_W01, Ch_2A_W06X2A_W01, X2A_W06C-1T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-4M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D02-12_U01
Umie znaleźć elementy wspólne badań naukowych prowadzonych w zakresie chemii organicznej i bioorganicznej z innymi dyscyplinami naukowymi.
Ch_2A_U04X2A_U04C-1T-W-3, T-W-1, T-W-4, T-W-2, T-W-5M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D02-12_K01
Jest świadomy dynamicznego rozwoju i dużego znaczenia badań naukowych prowadzonych w obszarze chemii organicznej i bioorganicznej.
Ch_2A_K05, Ch_2A_K01X2A_K01, X2A_K05C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D02-12_W01
Zna najważniejsze trendy badań naukowych w zakresie chemii organicznej na świecie, w Polsce i na ZUT.
2,0
3,0Zna niektóre ważne kierunki światowych badań w zakresie chemii organicznej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D02-12_U01
Umie znaleźć elementy wspólne badań naukowych prowadzonych w zakresie chemii organicznej i bioorganicznej z innymi dyscyplinami naukowymi.
2,0
3,0Dostatecznie potrafi znaleźć elementy wspólne badań naukowych prowadzonych w zakresie chemii organicznej z innymi dyscyplinami naukowymi.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D02-12_K01
Jest świadomy dynamicznego rozwoju i dużego znaczenia badań naukowych prowadzonych w obszarze chemii organicznej i bioorganicznej.
2,0
3,0W dostateczny sposób rozumie rangę chemii organicznej i bioorganicznej w rozwijaniu badań naukowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers, Chemia Organiczna, WNT, Warszawa, 2009, tomy I-IV 2009-2011

Literatura dodatkowa

  1. Marciniec, B. (praca zbiorowa), Misja Chemii, Poznańskie, Poznań, 2004

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Chemia organiczna jako nauka i jej związki z innymi współczesnymi obszarami naukowymi, tj. chemia leków, chemia produktów naturalnych, chemia supramolekularna, nanotechnologia, chemia materiałów, chemia polimerów, itp.2
T-W-2Główne kierunki światowych badań chemicznych w obszarze chemii organicznej i bioorganicznej.2
T-W-3Przełomowe odkrycia i Nagrody Nobla w chemii organicznej.3
T-W-4Kierunki badań podstawowych i stosowanych w chemii organicznej w Polsce.2
T-W-5Badania naukowe w obszarze chemii oragnicznej i bioorganiczniej prowadzone na ZUT.6
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Studiowanie zalecanej literatury oraz wskazanych publikacji naukowych.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-12_W01Zna najważniejsze trendy badań naukowych w zakresie chemii organicznej na świecie, w Polsce i na ZUT.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Ch_2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie chemii i nauk pokrewnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
X2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z aktualnymi trendami badań naukowych prowadzonych w obszarze chemii organicznej na świecie, w Polsce i na ZUT.
Treści programoweT-W-3Przełomowe odkrycia i Nagrody Nobla w chemii organicznej.
T-W-1Chemia organiczna jako nauka i jej związki z innymi współczesnymi obszarami naukowymi, tj. chemia leków, chemia produktów naturalnych, chemia supramolekularna, nanotechnologia, chemia materiałów, chemia polimerów, itp.
T-W-2Główne kierunki światowych badań chemicznych w obszarze chemii organicznej i bioorganicznej.
T-W-5Badania naukowe w obszarze chemii oragnicznej i bioorganiczniej prowadzone na ZUT.
T-W-4Kierunki badań podstawowych i stosowanych w chemii organicznej w Polsce.
Metody nauczaniaM-2Wykład połączony z prezentacją multimedialną.
M-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna niektóre ważne kierunki światowych badań w zakresie chemii organicznej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-12_U01Umie znaleźć elementy wspólne badań naukowych prowadzonych w zakresie chemii organicznej i bioorganicznej z innymi dyscyplinami naukowymi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie chemii do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z aktualnymi trendami badań naukowych prowadzonych w obszarze chemii organicznej na świecie, w Polsce i na ZUT.
Treści programoweT-W-3Przełomowe odkrycia i Nagrody Nobla w chemii organicznej.
T-W-1Chemia organiczna jako nauka i jej związki z innymi współczesnymi obszarami naukowymi, tj. chemia leków, chemia produktów naturalnych, chemia supramolekularna, nanotechnologia, chemia materiałów, chemia polimerów, itp.
T-W-4Kierunki badań podstawowych i stosowanych w chemii organicznej w Polsce.
T-W-2Główne kierunki światowych badań chemicznych w obszarze chemii organicznej i bioorganicznej.
T-W-5Badania naukowe w obszarze chemii oragnicznej i bioorganiczniej prowadzone na ZUT.
Metody nauczaniaM-2Wykład połączony z prezentacją multimedialną.
M-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Dostatecznie potrafi znaleźć elementy wspólne badań naukowych prowadzonych w zakresie chemii organicznej z innymi dyscyplinami naukowymi.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-12_K01Jest świadomy dynamicznego rozwoju i dużego znaczenia badań naukowych prowadzonych w obszarze chemii organicznej i bioorganicznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową związaną z chemią i dziedzinami pokrewnymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Ch_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
X2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z aktualnymi trendami badań naukowych prowadzonych w obszarze chemii organicznej na świecie, w Polsce i na ZUT.
Treści programoweT-W-2Główne kierunki światowych badań chemicznych w obszarze chemii organicznej i bioorganicznej.
T-W-1Chemia organiczna jako nauka i jej związki z innymi współczesnymi obszarami naukowymi, tj. chemia leków, chemia produktów naturalnych, chemia supramolekularna, nanotechnologia, chemia materiałów, chemia polimerów, itp.
T-W-3Przełomowe odkrycia i Nagrody Nobla w chemii organicznej.
T-W-4Kierunki badań podstawowych i stosowanych w chemii organicznej w Polsce.
T-W-5Badania naukowe w obszarze chemii oragnicznej i bioorganiczniej prowadzone na ZUT.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład połączony z prezentacją multimedialną.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W dostateczny sposób rozumie rangę chemii organicznej i bioorganicznej w rozwijaniu badań naukowych.
3,5
4,0
4,5
5,0