Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Fotochemia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Fotochemia
Specjalność Chemia bioorganiczna
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Soroka <Jacek.Soroka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Gąsiorowska <Monika.Jedras@zut.edu.pl>, Marta Sawicka <Marta.Sawicka@zut.edu.pl>, Elwira Wróblewska <Elwira.Wroblewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1chemia organiczna oraz fizyczna na poziomie i stopnia, metody spektralne w analizie chemicznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i prawami fotochemii
C-2zapoznanie z podstawami spektroskopii molekularnej i elektronowej
C-3zapoznanie z typami reakcji fotochemicznych, ich mechanizmami oraz sposobami badania reakcji fotochemicznych
C-4przedstawienie znaczenia fotochemii w biologii, medycynie i przemyśle

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Promieniowanie elektromagnetyczne. Źródła promieniowania. Lasery. Monochromatyczność, polaryzacja.2
T-W-2Reaktory fotochemiczne (naturalne i laboratoryjne). Rozpuszczalniki, wpływ domieszek (odgazowywanie).2
T-W-3Oddziaływanie promieniowania z materią, prawo absorpcji i jego ograniczenia (Lambert-Beer).2
T-W-4Stany wzbudzone cząsteczek, diagram Jabłońskiego, stany podstawowy i wzbudzony, stan singletowy i trypletowy, cząsteczki w stanie dubletowym.2
T-W-5Fotowzbudzenie bezpośrednie i sensybilizowane1
T-W-6Procesy promieniste i bezpromieniste. Fluorescencja i fosforescencje (zwykła, fluorescencje opóźnione typy E i P), chemiluminescencja.3
T-W-7Pierwotne produkty fotowzbudzenia i kaskady reakcji następczych. Cząsteczki gorące i chłodne.2
T-W-8Reakcje fotochemiczne w roztworach. Reakcje fotochemiczne w ciele stałym (procesy topochemiczne).2
T-W-9Kinetyka procesów fotochemicznych. Równanie Sterna-Volmera, aktynometry chemiczne i fizyczne, wydajności kwantowe i energetyczne. Procesy fotosensybilizowane.2
T-W-10Fotodysocjacja. Fotocyklizacja (reakcje elektrocykliczne, cykloaddycje), reguły Woodwarda-Hoffmanna. Fotochemiczne syntezy heterocykli.3
T-W-11Reakcja Paterno-Büchi, reakcje Norrisha typów I, II, i III, przegrupowanie di-π-metanowe Zimmermana, izomeryzacje Z/E.2
T-W-12Reakcje fotoutlenienia, fotoredukcji, fotosubstytucji.2
T-W-13Fotobiologia, fotochemia aminokwasów, DNA/RNA, fotochemia widzenia, fotosynteza.2
T-W-14Fotochemia przemysłowa (chlorowanie, nitrozowanie, utwardzanie/sieciowanie, proces fotograficzny, związki fotochromowe), fotokatalityczne usuwanie polutantów.3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2przygotowanie do egzaminu15
A-W-3praca własna, czytanie polecanej przez prowadzącego zajęcia literatury15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny, objaśnienie, wyjaśnienie

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D02-06_W01
student ma wiedzę na temat podstawowych pojęć i praw funkcjonujących w fotochemii
Ch_2A_W02, Ch_2A_W03X2A_W02, X2A_W03C-1, C-2T-W-2, T-W-7, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-6, T-W-3M-1S-1
Ch_2A_D02-06_W02
student opisuje podstawowe typy reakcji fotochemicznych oraz zna ich mechanizmy
Ch_2A_W03X2A_W03C-3T-W-9, T-W-10, T-W-8, T-W-12, T-W-11M-1S-1
Ch_2A_D02-06_W03
student objaśnia znaczenie fotochemii w innych dziedzinach nauki
Ch_2A_W06X2A_W06C-4T-W-14, T-W-13M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D02-06_U01
student analizuje problem oraz potrafi znajdować jego rozwiązanie w oparciu o poznane prawa
Ch_2A_U04X2A_U04C-2, C-1T-W-2, T-W-13, T-W-3, T-W-11, T-W-6, T-W-12, T-W-10, T-W-7, T-W-1, T-W-8, T-W-9, T-W-5, T-W-4, T-W-14M-1S-1
Ch_2A_D02-06_U02
student wyciąga wnioski oraz dowodzi ich prawidłowości w oparciu o dostępne dane literaturowe
Ch_2A_U02, Ch_2A_U03, Ch_2A_U04X2A_U02, X2A_U03, X2A_U04InzA2_U01C-3, C-4T-W-12, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-2, T-W-5, T-W-9, T-W-1, T-W-10, T-W-13, T-W-14, T-W-11, T-W-8M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D02-06_K01
ma świadomość zdobywania i poszerzania swojej wiedzy
Ch_2A_K01X2A_K01C-4T-W-11, T-W-10, T-W-3, T-W-1, T-W-12, T-W-13, T-W-8, T-W-9, T-W-6, T-W-4, T-W-14, T-W-5, T-W-2, T-W-7M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D02-06_W01
student ma wiedzę na temat podstawowych pojęć i praw funkcjonujących w fotochemii
2,0
3,0student wymienia podstawowe pojęcia dotyczącefotochemii
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D02-06_W02
student opisuje podstawowe typy reakcji fotochemicznych oraz zna ich mechanizmy
2,0
3,0student wymienia kilka podstawowych typów reackci fotochemicznych
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D02-06_W03
student objaśnia znaczenie fotochemii w innych dziedzinach nauki
2,0
3,0student potrafi wymienic kilka zastosowań fotochemii w biologii, medycynie i przemyśle
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D02-06_U01
student analizuje problem oraz potrafi znajdować jego rozwiązanie w oparciu o poznane prawa
2,0
3,0student potrafi zastosować poznane prawa i zależności do konkretnego problemu
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D02-06_U02
student wyciąga wnioski oraz dowodzi ich prawidłowości w oparciu o dostępne dane literaturowe
2,0
3,0student ze zrozumieniem analizuje dostępną literaturę przedmiotu oraz potrafi ją wykorzystać do oceny prawidłowości wyciagniętych wniosków
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D02-06_K01
ma świadomość zdobywania i poszerzania swojej wiedzy
2,0
3,0student widzi potrzebę pogłebiania swojej wiedzy w kontekście interdyscyplinarnego zastosowania nabytych umiejętności
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. S. Paszyc, Podstawy fotochemii, PWN, Warszawa, 1992
  2. J.A. Barltrop, J.D. Coyle, Fotochemia. Podstawy, PWN, Warszawa, 1987
  3. P. Suppan, Chemia i światło, PWN, Warszawa, 1997

Literatura dodatkowa

  1. P.W. Atkins, Chemia fizyczna, PWN, 2012

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Promieniowanie elektromagnetyczne. Źródła promieniowania. Lasery. Monochromatyczność, polaryzacja.2
T-W-2Reaktory fotochemiczne (naturalne i laboratoryjne). Rozpuszczalniki, wpływ domieszek (odgazowywanie).2
T-W-3Oddziaływanie promieniowania z materią, prawo absorpcji i jego ograniczenia (Lambert-Beer).2
T-W-4Stany wzbudzone cząsteczek, diagram Jabłońskiego, stany podstawowy i wzbudzony, stan singletowy i trypletowy, cząsteczki w stanie dubletowym.2
T-W-5Fotowzbudzenie bezpośrednie i sensybilizowane1
T-W-6Procesy promieniste i bezpromieniste. Fluorescencja i fosforescencje (zwykła, fluorescencje opóźnione typy E i P), chemiluminescencja.3
T-W-7Pierwotne produkty fotowzbudzenia i kaskady reakcji następczych. Cząsteczki gorące i chłodne.2
T-W-8Reakcje fotochemiczne w roztworach. Reakcje fotochemiczne w ciele stałym (procesy topochemiczne).2
T-W-9Kinetyka procesów fotochemicznych. Równanie Sterna-Volmera, aktynometry chemiczne i fizyczne, wydajności kwantowe i energetyczne. Procesy fotosensybilizowane.2
T-W-10Fotodysocjacja. Fotocyklizacja (reakcje elektrocykliczne, cykloaddycje), reguły Woodwarda-Hoffmanna. Fotochemiczne syntezy heterocykli.3
T-W-11Reakcja Paterno-Büchi, reakcje Norrisha typów I, II, i III, przegrupowanie di-π-metanowe Zimmermana, izomeryzacje Z/E.2
T-W-12Reakcje fotoutlenienia, fotoredukcji, fotosubstytucji.2
T-W-13Fotobiologia, fotochemia aminokwasów, DNA/RNA, fotochemia widzenia, fotosynteza.2
T-W-14Fotochemia przemysłowa (chlorowanie, nitrozowanie, utwardzanie/sieciowanie, proces fotograficzny, związki fotochromowe), fotokatalityczne usuwanie polutantów.3
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2przygotowanie do egzaminu15
A-W-3praca własna, czytanie polecanej przez prowadzącego zajęcia literatury15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-06_W01student ma wiedzę na temat podstawowych pojęć i praw funkcjonujących w fotochemii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W02ma znajomość matematyki w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów z zakresu chemii o średnim poziomie złożoności
Ch_2A_W03zna techniki doświadczalne i numeryczne oraz metody budowy modeli matematycznych stosowane w obszarze chemii; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa chemiczne i fizyczne oraz przeprowadzić ich dowody
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W02ma znajomość matematyki w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X2A_W03zna techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne oraz metody budowy modeli matematycznych właściwych dla studiowanego kierunku studiów; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa oraz ich dowody
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i prawami fotochemii
C-2zapoznanie z podstawami spektroskopii molekularnej i elektronowej
Treści programoweT-W-2Reaktory fotochemiczne (naturalne i laboratoryjne). Rozpuszczalniki, wpływ domieszek (odgazowywanie).
T-W-7Pierwotne produkty fotowzbudzenia i kaskady reakcji następczych. Cząsteczki gorące i chłodne.
T-W-4Stany wzbudzone cząsteczek, diagram Jabłońskiego, stany podstawowy i wzbudzony, stan singletowy i trypletowy, cząsteczki w stanie dubletowym.
T-W-5Fotowzbudzenie bezpośrednie i sensybilizowane
T-W-1Promieniowanie elektromagnetyczne. Źródła promieniowania. Lasery. Monochromatyczność, polaryzacja.
T-W-6Procesy promieniste i bezpromieniste. Fluorescencja i fosforescencje (zwykła, fluorescencje opóźnione typy E i P), chemiluminescencja.
T-W-3Oddziaływanie promieniowania z materią, prawo absorpcji i jego ograniczenia (Lambert-Beer).
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, objaśnienie, wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student wymienia podstawowe pojęcia dotyczącefotochemii
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-06_W02student opisuje podstawowe typy reakcji fotochemicznych oraz zna ich mechanizmy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W03zna techniki doświadczalne i numeryczne oraz metody budowy modeli matematycznych stosowane w obszarze chemii; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa chemiczne i fizyczne oraz przeprowadzić ich dowody
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W03zna techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne oraz metody budowy modeli matematycznych właściwych dla studiowanego kierunku studiów; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa oraz ich dowody
Cel przedmiotuC-3zapoznanie z typami reakcji fotochemicznych, ich mechanizmami oraz sposobami badania reakcji fotochemicznych
Treści programoweT-W-9Kinetyka procesów fotochemicznych. Równanie Sterna-Volmera, aktynometry chemiczne i fizyczne, wydajności kwantowe i energetyczne. Procesy fotosensybilizowane.
T-W-10Fotodysocjacja. Fotocyklizacja (reakcje elektrocykliczne, cykloaddycje), reguły Woodwarda-Hoffmanna. Fotochemiczne syntezy heterocykli.
T-W-8Reakcje fotochemiczne w roztworach. Reakcje fotochemiczne w ciele stałym (procesy topochemiczne).
T-W-12Reakcje fotoutlenienia, fotoredukcji, fotosubstytucji.
T-W-11Reakcja Paterno-Büchi, reakcje Norrisha typów I, II, i III, przegrupowanie di-π-metanowe Zimmermana, izomeryzacje Z/E.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, objaśnienie, wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student wymienia kilka podstawowych typów reackci fotochemicznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-06_W03student objaśnia znaczenie fotochemii w innych dziedzinach nauki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie chemii i nauk pokrewnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4przedstawienie znaczenia fotochemii w biologii, medycynie i przemyśle
Treści programoweT-W-14Fotochemia przemysłowa (chlorowanie, nitrozowanie, utwardzanie/sieciowanie, proces fotograficzny, związki fotochromowe), fotokatalityczne usuwanie polutantów.
T-W-13Fotobiologia, fotochemia aminokwasów, DNA/RNA, fotochemia widzenia, fotosynteza.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, objaśnienie, wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi wymienic kilka zastosowań fotochemii w biologii, medycynie i przemyśle
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-06_U01student analizuje problem oraz potrafi znajdować jego rozwiązanie w oparciu o poznane prawa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie chemii do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Cel przedmiotuC-2zapoznanie z podstawami spektroskopii molekularnej i elektronowej
C-1zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i prawami fotochemii
Treści programoweT-W-2Reaktory fotochemiczne (naturalne i laboratoryjne). Rozpuszczalniki, wpływ domieszek (odgazowywanie).
T-W-13Fotobiologia, fotochemia aminokwasów, DNA/RNA, fotochemia widzenia, fotosynteza.
T-W-3Oddziaływanie promieniowania z materią, prawo absorpcji i jego ograniczenia (Lambert-Beer).
T-W-11Reakcja Paterno-Büchi, reakcje Norrisha typów I, II, i III, przegrupowanie di-π-metanowe Zimmermana, izomeryzacje Z/E.
T-W-6Procesy promieniste i bezpromieniste. Fluorescencja i fosforescencje (zwykła, fluorescencje opóźnione typy E i P), chemiluminescencja.
T-W-12Reakcje fotoutlenienia, fotoredukcji, fotosubstytucji.
T-W-10Fotodysocjacja. Fotocyklizacja (reakcje elektrocykliczne, cykloaddycje), reguły Woodwarda-Hoffmanna. Fotochemiczne syntezy heterocykli.
T-W-7Pierwotne produkty fotowzbudzenia i kaskady reakcji następczych. Cząsteczki gorące i chłodne.
T-W-1Promieniowanie elektromagnetyczne. Źródła promieniowania. Lasery. Monochromatyczność, polaryzacja.
T-W-8Reakcje fotochemiczne w roztworach. Reakcje fotochemiczne w ciele stałym (procesy topochemiczne).
T-W-9Kinetyka procesów fotochemicznych. Równanie Sterna-Volmera, aktynometry chemiczne i fizyczne, wydajności kwantowe i energetyczne. Procesy fotosensybilizowane.
T-W-5Fotowzbudzenie bezpośrednie i sensybilizowane
T-W-4Stany wzbudzone cząsteczek, diagram Jabłońskiego, stany podstawowy i wzbudzony, stan singletowy i trypletowy, cząsteczki w stanie dubletowym.
T-W-14Fotochemia przemysłowa (chlorowanie, nitrozowanie, utwardzanie/sieciowanie, proces fotograficzny, związki fotochromowe), fotokatalityczne usuwanie polutantów.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, objaśnienie, wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi zastosować poznane prawa i zależności do konkretnego problemu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-06_U02student wyciąga wnioski oraz dowodzi ich prawidłowości w oparciu o dostępne dane literaturowe
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
Ch_2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe z zakresu chemii
Ch_2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie chemii do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
X2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe podstawowe dla studiowanego kierunku studiów
X2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-3zapoznanie z typami reakcji fotochemicznych, ich mechanizmami oraz sposobami badania reakcji fotochemicznych
C-4przedstawienie znaczenia fotochemii w biologii, medycynie i przemyśle
Treści programoweT-W-12Reakcje fotoutlenienia, fotoredukcji, fotosubstytucji.
T-W-3Oddziaływanie promieniowania z materią, prawo absorpcji i jego ograniczenia (Lambert-Beer).
T-W-4Stany wzbudzone cząsteczek, diagram Jabłońskiego, stany podstawowy i wzbudzony, stan singletowy i trypletowy, cząsteczki w stanie dubletowym.
T-W-6Procesy promieniste i bezpromieniste. Fluorescencja i fosforescencje (zwykła, fluorescencje opóźnione typy E i P), chemiluminescencja.
T-W-7Pierwotne produkty fotowzbudzenia i kaskady reakcji następczych. Cząsteczki gorące i chłodne.
T-W-2Reaktory fotochemiczne (naturalne i laboratoryjne). Rozpuszczalniki, wpływ domieszek (odgazowywanie).
T-W-5Fotowzbudzenie bezpośrednie i sensybilizowane
T-W-9Kinetyka procesów fotochemicznych. Równanie Sterna-Volmera, aktynometry chemiczne i fizyczne, wydajności kwantowe i energetyczne. Procesy fotosensybilizowane.
T-W-1Promieniowanie elektromagnetyczne. Źródła promieniowania. Lasery. Monochromatyczność, polaryzacja.
T-W-10Fotodysocjacja. Fotocyklizacja (reakcje elektrocykliczne, cykloaddycje), reguły Woodwarda-Hoffmanna. Fotochemiczne syntezy heterocykli.
T-W-13Fotobiologia, fotochemia aminokwasów, DNA/RNA, fotochemia widzenia, fotosynteza.
T-W-14Fotochemia przemysłowa (chlorowanie, nitrozowanie, utwardzanie/sieciowanie, proces fotograficzny, związki fotochromowe), fotokatalityczne usuwanie polutantów.
T-W-11Reakcja Paterno-Büchi, reakcje Norrisha typów I, II, i III, przegrupowanie di-π-metanowe Zimmermana, izomeryzacje Z/E.
T-W-8Reakcje fotochemiczne w roztworach. Reakcje fotochemiczne w ciele stałym (procesy topochemiczne).
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, objaśnienie, wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ze zrozumieniem analizuje dostępną literaturę przedmiotu oraz potrafi ją wykorzystać do oceny prawidłowości wyciagniętych wniosków
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-06_K01ma świadomość zdobywania i poszerzania swojej wiedzy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-4przedstawienie znaczenia fotochemii w biologii, medycynie i przemyśle
Treści programoweT-W-11Reakcja Paterno-Büchi, reakcje Norrisha typów I, II, i III, przegrupowanie di-π-metanowe Zimmermana, izomeryzacje Z/E.
T-W-10Fotodysocjacja. Fotocyklizacja (reakcje elektrocykliczne, cykloaddycje), reguły Woodwarda-Hoffmanna. Fotochemiczne syntezy heterocykli.
T-W-3Oddziaływanie promieniowania z materią, prawo absorpcji i jego ograniczenia (Lambert-Beer).
T-W-1Promieniowanie elektromagnetyczne. Źródła promieniowania. Lasery. Monochromatyczność, polaryzacja.
T-W-12Reakcje fotoutlenienia, fotoredukcji, fotosubstytucji.
T-W-13Fotobiologia, fotochemia aminokwasów, DNA/RNA, fotochemia widzenia, fotosynteza.
T-W-8Reakcje fotochemiczne w roztworach. Reakcje fotochemiczne w ciele stałym (procesy topochemiczne).
T-W-9Kinetyka procesów fotochemicznych. Równanie Sterna-Volmera, aktynometry chemiczne i fizyczne, wydajności kwantowe i energetyczne. Procesy fotosensybilizowane.
T-W-6Procesy promieniste i bezpromieniste. Fluorescencja i fosforescencje (zwykła, fluorescencje opóźnione typy E i P), chemiluminescencja.
T-W-4Stany wzbudzone cząsteczek, diagram Jabłońskiego, stany podstawowy i wzbudzony, stan singletowy i trypletowy, cząsteczki w stanie dubletowym.
T-W-14Fotochemia przemysłowa (chlorowanie, nitrozowanie, utwardzanie/sieciowanie, proces fotograficzny, związki fotochromowe), fotokatalityczne usuwanie polutantów.
T-W-5Fotowzbudzenie bezpośrednie i sensybilizowane
T-W-2Reaktory fotochemiczne (naturalne i laboratoryjne). Rozpuszczalniki, wpływ domieszek (odgazowywanie).
T-W-7Pierwotne produkty fotowzbudzenia i kaskady reakcji następczych. Cząsteczki gorące i chłodne.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, objaśnienie, wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student widzi potrzebę pogłebiania swojej wiedzy w kontekście interdyscyplinarnego zastosowania nabytych umiejętności
3,5
4,0
4,5
5,0