Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Chemia pestycydów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia pestycydów
Specjalność Chemia bioorganiczna
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Alicja Wodnicka <Alicja.Wodnicka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Dzięcioł <Malgorzata.Dzieciol@zut.edu.pl>, Elżbieta Huzar <Elzbieta.Huzar@zut.edu.pl>, Monika Kowalewska <Monika.Kowalewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość chemii organicznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z klasyfikacją pestycydów
C-2Zapoznanie studentów z formami użytkowymi pestycydów
C-3Zapoznanie studentów z mechanizmami działania pestycydów
C-4Zapoznanie studentów z syntezą wybranych pestycydów
C-5Zapoznanie studentów z zagrożeniami dla środowiska wynikającymi ze stosowania pestycydów

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Rynek i produkcja pestycydów. Klasyfikacja pestycydów1
T-W-2Formy użytkowe pestycydów1
T-W-3Charakterystyka insektycydów syntetycznych - podział, mechanizm działania oraz metody otrzymywania3
T-W-4Insektycydy naturalne1
T-W-5Inne preparaty stosowane w walce z owadami (repelenty, feromony, atraktanty, antyfidanty)1
T-W-6Podział i mechanizmy działania herbicydów. Synteza wybranych herbicydów3
T-W-7Klasyfikacja fungicydów. Metody otrzymywania wybranych fungicydów2
T-W-8Krótka charakterystyka pozostałych klas pestycydów (rodentycydy, moluskocydy, limacydy, nematocydy)1
T-W-9Pestycydy a środowisko1
T-W-10Kolokwium1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Udział w konsultacjach3
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia12
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny połączony z wyjaśnieniem i dyskusją

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: ocena wiedzy z zakresu przedmiotu na podstawie kolokwium w formie pytań testowych i otwartych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D02-03_W01
ma wiedzę na temat klasyfikacji i form użytkowych pestycydów
Ch_2A_W01X2A_W01C-1T-W-5, T-W-1, T-W-6, T-W-10, T-W-8, T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-2M-1S-1
Ch_2A_D02-03_W02
zna mechanizm działania wybranych pestycydów
Ch_2A_W01X2A_W01C-3T-W-3, T-W-6, T-W-8, T-W-5, T-W-4, T-W-7, T-W-10M-1S-1
Ch_2A_D02-03_W03
potrafi przedstawić syntezę wybranych pestycydów
Ch_2A_W01X2A_W01C-4T-W-5, T-W-3, T-W-6, T-W-7, T-W-10, T-W-8M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D02-03_U01
potrafi przewidzieć i zaproponować przebieg syntezy wybranych pestycydów
Ch_2A_U01X2A_U01InzA2_U01, InzA2_U02C-4T-W-10, T-W-6, T-W-7, T-W-3, T-W-5, T-W-8M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D02-03_K01
ma świadomość oddziaływania środków ochrony roślin na środowisko
Ch_2A_K06X2A_K06InzA2_K01C-5T-W-9, T-W-10M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D02-03_W01
ma wiedzę na temat klasyfikacji i form użytkowych pestycydów
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić kryteria klasyfikacji pestycydów i podstawowe formy użytkowe pestycydów
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D02-03_W02
zna mechanizm działania wybranych pestycydów
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi ogólnie przedstawić mechanizm działania wybranej substancji pestycydowej
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D02-03_W03
potrafi przedstawić syntezę wybranych pestycydów
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić substaty do syntezy wybranego pestycydu, nie zna warunków i mechanizmu reakcji
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D02-03_U01
potrafi przewidzieć i zaproponować przebieg syntezy wybranych pestycydów
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi zaproponować warunki reakcji pojedynczego etapu syntezy, gdy ma podane substraty
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D02-03_K01
ma świadomość oddziaływania środków ochrony roślin na środowisko
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wskazać najważniejsze aspekty środowiskowe stosowania pestycydów
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Praczyk T., Skrzypczak G., Herbicydy, PWRiL, Poznań, 2004
  2. red. M. Biziuk, Pestycydy. Występowanie, oznaczaniei unieszkodliwianie, WNT, Warszawa, 2001

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rynek i produkcja pestycydów. Klasyfikacja pestycydów1
T-W-2Formy użytkowe pestycydów1
T-W-3Charakterystyka insektycydów syntetycznych - podział, mechanizm działania oraz metody otrzymywania3
T-W-4Insektycydy naturalne1
T-W-5Inne preparaty stosowane w walce z owadami (repelenty, feromony, atraktanty, antyfidanty)1
T-W-6Podział i mechanizmy działania herbicydów. Synteza wybranych herbicydów3
T-W-7Klasyfikacja fungicydów. Metody otrzymywania wybranych fungicydów2
T-W-8Krótka charakterystyka pozostałych klas pestycydów (rodentycydy, moluskocydy, limacydy, nematocydy)1
T-W-9Pestycydy a środowisko1
T-W-10Kolokwium1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Udział w konsultacjach3
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia12
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-03_W01ma wiedzę na temat klasyfikacji i form użytkowych pestycydów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z klasyfikacją pestycydów
Treści programoweT-W-5Inne preparaty stosowane w walce z owadami (repelenty, feromony, atraktanty, antyfidanty)
T-W-1Rynek i produkcja pestycydów. Klasyfikacja pestycydów
T-W-6Podział i mechanizmy działania herbicydów. Synteza wybranych herbicydów
T-W-10Kolokwium
T-W-8Krótka charakterystyka pozostałych klas pestycydów (rodentycydy, moluskocydy, limacydy, nematocydy)
T-W-3Charakterystyka insektycydów syntetycznych - podział, mechanizm działania oraz metody otrzymywania
T-W-4Insektycydy naturalne
T-W-7Klasyfikacja fungicydów. Metody otrzymywania wybranych fungicydów
T-W-2Formy użytkowe pestycydów
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny połączony z wyjaśnieniem i dyskusją
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena wiedzy z zakresu przedmiotu na podstawie kolokwium w formie pytań testowych i otwartych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić kryteria klasyfikacji pestycydów i podstawowe formy użytkowe pestycydów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-03_W02zna mechanizm działania wybranych pestycydów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z mechanizmami działania pestycydów
Treści programoweT-W-3Charakterystyka insektycydów syntetycznych - podział, mechanizm działania oraz metody otrzymywania
T-W-6Podział i mechanizmy działania herbicydów. Synteza wybranych herbicydów
T-W-8Krótka charakterystyka pozostałych klas pestycydów (rodentycydy, moluskocydy, limacydy, nematocydy)
T-W-5Inne preparaty stosowane w walce z owadami (repelenty, feromony, atraktanty, antyfidanty)
T-W-4Insektycydy naturalne
T-W-7Klasyfikacja fungicydów. Metody otrzymywania wybranych fungicydów
T-W-10Kolokwium
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny połączony z wyjaśnieniem i dyskusją
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena wiedzy z zakresu przedmiotu na podstawie kolokwium w formie pytań testowych i otwartych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi ogólnie przedstawić mechanizm działania wybranej substancji pestycydowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-03_W03potrafi przedstawić syntezę wybranych pestycydów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów z syntezą wybranych pestycydów
Treści programoweT-W-5Inne preparaty stosowane w walce z owadami (repelenty, feromony, atraktanty, antyfidanty)
T-W-3Charakterystyka insektycydów syntetycznych - podział, mechanizm działania oraz metody otrzymywania
T-W-6Podział i mechanizmy działania herbicydów. Synteza wybranych herbicydów
T-W-7Klasyfikacja fungicydów. Metody otrzymywania wybranych fungicydów
T-W-10Kolokwium
T-W-8Krótka charakterystyka pozostałych klas pestycydów (rodentycydy, moluskocydy, limacydy, nematocydy)
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny połączony z wyjaśnieniem i dyskusją
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena wiedzy z zakresu przedmiotu na podstawie kolokwium w formie pytań testowych i otwartych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić substaty do syntezy wybranego pestycydu, nie zna warunków i mechanizmu reakcji
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-03_U01potrafi przewidzieć i zaproponować przebieg syntezy wybranych pestycydów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym wkonwać pomiary i symulacje komputerowe dotyczące zagadnień poznawczych i inżynierskich w dziedzinie chemii oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U01potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów z syntezą wybranych pestycydów
Treści programoweT-W-10Kolokwium
T-W-6Podział i mechanizmy działania herbicydów. Synteza wybranych herbicydów
T-W-7Klasyfikacja fungicydów. Metody otrzymywania wybranych fungicydów
T-W-3Charakterystyka insektycydów syntetycznych - podział, mechanizm działania oraz metody otrzymywania
T-W-5Inne preparaty stosowane w walce z owadami (repelenty, feromony, atraktanty, antyfidanty)
T-W-8Krótka charakterystyka pozostałych klas pestycydów (rodentycydy, moluskocydy, limacydy, nematocydy)
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny połączony z wyjaśnieniem i dyskusją
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena wiedzy z zakresu przedmiotu na podstawie kolokwium w formie pytań testowych i otwartych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi zaproponować warunki reakcji pojedynczego etapu syntezy, gdy ma podane substraty
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-03_K01ma świadomość oddziaływania środków ochrony roślin na środowisko
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K06ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji oraz skutki działalności inżynierskiej; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą wpływać na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K06ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-5Zapoznanie studentów z zagrożeniami dla środowiska wynikającymi ze stosowania pestycydów
Treści programoweT-W-9Pestycydy a środowisko
T-W-10Kolokwium
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny połączony z wyjaśnieniem i dyskusją
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena wiedzy z zakresu przedmiotu na podstawie kolokwium w formie pytań testowych i otwartych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wskazać najważniejsze aspekty środowiskowe stosowania pestycydów
3,5
4,0
4,5
5,0