Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Metody chemii kombinatorycznej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody chemii kombinatorycznej
Specjalność Chemia bioorganiczna
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Halina Kwiecień <Halina.Kwiecien@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Huzar <Elzbieta.Huzar@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1wiedza w zakresie chemii organicznej na poziomie studiów I stopnia

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami syntezy organicznej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Przegląd tradycyjnych metod odkrywania leków. Historia rozwoju techniki syntezy z wykorzystaniem fazy stałej. Synteza kombinatoryczna w projektowaniu leku. Synteza kombinatoryczna w optymalizacji działania leku3
T-W-2Techniki chemii kombinatorycznej. Założenia ogólne. Metoda syntezy równoległej. Technika "mieszaj i dziel" (mix and split). Żywice-nośniki, kotwica/łącznik i inne odczynniki stosowane w technikach chemii kombinatorycznej3
T-W-3Metody wydzielania aktywnego składnika z mieszaniny. Ustalanie struktury aktywnych związków. Ograniczenia w syntezie kombinatorycznej3
T-W-4Przykłady syntez i optymalizacji aktywności biologicznej z wykorzystaniem technik chemii kombinatorycznej. Odkrycia nowych aktywnych biologicznie związków z grupy benzodiazepin, hydantoin i innych3
T-W-5Badania aktywności biologicznej. Wysoko wydajne metody przesiewowe (HPST). Badania związków umocowanych na nośniku2
T-W-6Kolokwium1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje2
A-W-3przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu13
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D02-01_W01
ma pogłębioną wiedzę dotyczącą metod odkrywania nowych związków biologicznie aktywnych, optymalizacji aktywności
Ch_2A_W01, Ch_2A_W04, Ch_2A_W06X2A_W01, X2A_W04, X2A_W06C-1T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-W-1, T-W-5, T-W-3M-1S-1
Ch_2A_D02-01_W02
zna techniki syntezy na stałym nośniku, sposoby tworzenia bibliotek związków, stosowane reagnety i odczynniki oraz metody izolacji aktywnych związków z mieszanin
Ch_2A_W05, Ch_2A_W06X2A_W05, X2A_W06C-1T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-W-5M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D02-01_U01
potrafi zaproponować metodę otrzymywania biblioteki związków organicznych o spodziewanej aktywności biologicznej
Ch_2A_U01X2A_U01InzA2_U01, InzA2_U02C-1T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-W-5, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D02-01_K01
rozumie znaczenie poznanych technik w rozwiązywaniu problemów związanych z poszukiwaniem nowych substancji aktywnych biologicznie i związaną z tymi zagadnieniami potrzebę dalszego pogłębiania wiedzy
Ch_2A_K05X2A_K05C-1T-W-2, T-W-6, T-W-1, T-W-5, T-W-4, T-W-3M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D02-01_W01
ma pogłębioną wiedzę dotyczącą metod odkrywania nowych związków biologicznie aktywnych, optymalizacji aktywności
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić metody odkrywania nowych związków biologicznie czynnych
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D02-01_W02
zna techniki syntezy na stałym nośniku, sposoby tworzenia bibliotek związków, stosowane reagnety i odczynniki oraz metody izolacji aktywnych związków z mieszanin
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić podstawowe reagenty i odczynniki stosowane w syntezie kombinatorycznej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D02-01_U01
potrafi zaproponować metodę otrzymywania biblioteki związków organicznych o spodziewanej aktywności biologicznej
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wskazać metodę otrzymywania bibloioteki związków i krótko uzasadnić swój wybór
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D02-01_K01
rozumie znaczenie poznanych technik w rozwiązywaniu problemów związanych z poszukiwaniem nowych substancji aktywnych biologicznie i związaną z tymi zagadnieniami potrzebę dalszego pogłębiania wiedzy
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0jest otwarty na poznawanie i stosowanie nowych technik w poszukiwaniu nowych substancji biologicznie aktywnych, a w szczególności leków
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Patrick G. L., Chemia medyczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2001
  2. Patrick G., Chemia leków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Artykuły naukowe z zakresu chemii kombinatorycznej

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przegląd tradycyjnych metod odkrywania leków. Historia rozwoju techniki syntezy z wykorzystaniem fazy stałej. Synteza kombinatoryczna w projektowaniu leku. Synteza kombinatoryczna w optymalizacji działania leku3
T-W-2Techniki chemii kombinatorycznej. Założenia ogólne. Metoda syntezy równoległej. Technika "mieszaj i dziel" (mix and split). Żywice-nośniki, kotwica/łącznik i inne odczynniki stosowane w technikach chemii kombinatorycznej3
T-W-3Metody wydzielania aktywnego składnika z mieszaniny. Ustalanie struktury aktywnych związków. Ograniczenia w syntezie kombinatorycznej3
T-W-4Przykłady syntez i optymalizacji aktywności biologicznej z wykorzystaniem technik chemii kombinatorycznej. Odkrycia nowych aktywnych biologicznie związków z grupy benzodiazepin, hydantoin i innych3
T-W-5Badania aktywności biologicznej. Wysoko wydajne metody przesiewowe (HPST). Badania związków umocowanych na nośniku2
T-W-6Kolokwium1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje2
A-W-3przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu13
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-01_W01ma pogłębioną wiedzę dotyczącą metod odkrywania nowych związków biologicznie aktywnych, optymalizacji aktywności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Ch_2A_W04zna teoretyczne podstawy technik informatycznych oraz metod obliczeniowych stosowanych do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii
Ch_2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie chemii i nauk pokrewnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
X2A_W04zna teoretyczne podstawy metod obliczeniowych oraz technik informatycznych stosowanych do rozwiązywania typowych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami syntezy organicznej
Treści programoweT-W-2Techniki chemii kombinatorycznej. Założenia ogólne. Metoda syntezy równoległej. Technika "mieszaj i dziel" (mix and split). Żywice-nośniki, kotwica/łącznik i inne odczynniki stosowane w technikach chemii kombinatorycznej
T-W-4Przykłady syntez i optymalizacji aktywności biologicznej z wykorzystaniem technik chemii kombinatorycznej. Odkrycia nowych aktywnych biologicznie związków z grupy benzodiazepin, hydantoin i innych
T-W-6Kolokwium
T-W-1Przegląd tradycyjnych metod odkrywania leków. Historia rozwoju techniki syntezy z wykorzystaniem fazy stałej. Synteza kombinatoryczna w projektowaniu leku. Synteza kombinatoryczna w optymalizacji działania leku
T-W-5Badania aktywności biologicznej. Wysoko wydajne metody przesiewowe (HPST). Badania związków umocowanych na nośniku
T-W-3Metody wydzielania aktywnego składnika z mieszaniny. Ustalanie struktury aktywnych związków. Ograniczenia w syntezie kombinatorycznej
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić metody odkrywania nowych związków biologicznie czynnych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-01_W02zna techniki syntezy na stałym nośniku, sposoby tworzenia bibliotek związków, stosowane reagnety i odczynniki oraz metody izolacji aktywnych związków z mieszanin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W05zna teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury naukowej wykorzystywanej w obszarze nauk chemicznych
Ch_2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie chemii i nauk pokrewnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W05zna teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury naukowej z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami syntezy organicznej
Treści programoweT-W-3Metody wydzielania aktywnego składnika z mieszaniny. Ustalanie struktury aktywnych związków. Ograniczenia w syntezie kombinatorycznej
T-W-2Techniki chemii kombinatorycznej. Założenia ogólne. Metoda syntezy równoległej. Technika "mieszaj i dziel" (mix and split). Żywice-nośniki, kotwica/łącznik i inne odczynniki stosowane w technikach chemii kombinatorycznej
T-W-4Przykłady syntez i optymalizacji aktywności biologicznej z wykorzystaniem technik chemii kombinatorycznej. Odkrycia nowych aktywnych biologicznie związków z grupy benzodiazepin, hydantoin i innych
T-W-6Kolokwium
T-W-5Badania aktywności biologicznej. Wysoko wydajne metody przesiewowe (HPST). Badania związków umocowanych na nośniku
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić podstawowe reagenty i odczynniki stosowane w syntezie kombinatorycznej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-01_U01potrafi zaproponować metodę otrzymywania biblioteki związków organicznych o spodziewanej aktywności biologicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym wkonwać pomiary i symulacje komputerowe dotyczące zagadnień poznawczych i inżynierskich w dziedzinie chemii oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U01potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami syntezy organicznej
Treści programoweT-W-3Metody wydzielania aktywnego składnika z mieszaniny. Ustalanie struktury aktywnych związków. Ograniczenia w syntezie kombinatorycznej
T-W-2Techniki chemii kombinatorycznej. Założenia ogólne. Metoda syntezy równoległej. Technika "mieszaj i dziel" (mix and split). Żywice-nośniki, kotwica/łącznik i inne odczynniki stosowane w technikach chemii kombinatorycznej
T-W-4Przykłady syntez i optymalizacji aktywności biologicznej z wykorzystaniem technik chemii kombinatorycznej. Odkrycia nowych aktywnych biologicznie związków z grupy benzodiazepin, hydantoin i innych
T-W-6Kolokwium
T-W-5Badania aktywności biologicznej. Wysoko wydajne metody przesiewowe (HPST). Badania związków umocowanych na nośniku
T-W-1Przegląd tradycyjnych metod odkrywania leków. Historia rozwoju techniki syntezy z wykorzystaniem fazy stałej. Synteza kombinatoryczna w projektowaniu leku. Synteza kombinatoryczna w optymalizacji działania leku
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wskazać metodę otrzymywania bibloioteki związków i krótko uzasadnić swój wybór
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D02-01_K01rozumie znaczenie poznanych technik w rozwiązywaniu problemów związanych z poszukiwaniem nowych substancji aktywnych biologicznie i związaną z tymi zagadnieniami potrzebę dalszego pogłębiania wiedzy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową związaną z chemią i dziedzinami pokrewnymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami syntezy organicznej
Treści programoweT-W-2Techniki chemii kombinatorycznej. Założenia ogólne. Metoda syntezy równoległej. Technika "mieszaj i dziel" (mix and split). Żywice-nośniki, kotwica/łącznik i inne odczynniki stosowane w technikach chemii kombinatorycznej
T-W-6Kolokwium
T-W-1Przegląd tradycyjnych metod odkrywania leków. Historia rozwoju techniki syntezy z wykorzystaniem fazy stałej. Synteza kombinatoryczna w projektowaniu leku. Synteza kombinatoryczna w optymalizacji działania leku
T-W-5Badania aktywności biologicznej. Wysoko wydajne metody przesiewowe (HPST). Badania związków umocowanych na nośniku
T-W-4Przykłady syntez i optymalizacji aktywności biologicznej z wykorzystaniem technik chemii kombinatorycznej. Odkrycia nowych aktywnych biologicznie związków z grupy benzodiazepin, hydantoin i innych
T-W-3Metody wydzielania aktywnego składnika z mieszaniny. Ustalanie struktury aktywnych związków. Ograniczenia w syntezie kombinatorycznej
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0jest otwarty na poznawanie i stosowanie nowych technik w poszukiwaniu nowych substancji biologicznie aktywnych, a w szczególności leków
3,5
4,0
4,5
5,0