Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Chemia i analiza kosmetyków:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia i analiza kosmetyków
Specjalność Chemia ogólna i analityka chemiczna
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Rozwadowski <Zbigniew.Rozwadowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Bosacka <Monika.Bosacka@zut.edu.pl>, Anna Błońska-Tabero <Anna.Blonska-Tabero@zut.edu.pl>, Grażyna Dąbrowska <Grazyna.Dabrowska@zut.edu.pl>, Elżbieta Filipek <Elzbieta.Filipek@zut.edu.pl>, Ewa Janus <Ewa.Janus@zut.edu.pl>, Beata Kołodziej <Beata.Kolodziej@zut.edu.pl>, Mateusz Piz <Mateusz.Piz@zut.edu.pl>, Zbigniew Rozwadowski <Zbigniew.Rozwadowski@zut.edu.pl>, Anna Szady <Anna.Szady@zut.edu.pl>, Piotr Tabero <Piotr.Tabero@zut.edu.pl>, Elżbieta Tomaszewicz <Elzbieta.Tomaszewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,00,62zaliczenie
laboratoriaL2 15 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1chemia organiczna i nieorganiczna
W-2wiedza w zakresie analizy instrumentalnej stosowanej w analizie związków organicznych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1student posiada wiedzę z zakresu substancji stosowanych w produkcji kosmetyków, ich budowy chemicznej, właściwości oraz nazewnictwa (nazewnictwo INCI, nazewnictwo funkcji surowca w wyrobie)
C-2student opanował wiedzę w zakresie segmentacji wyrobów kosmetycznych
C-3Poszerzenie umiejętności doboru i zastosowania różnych technik instrumentalnych służących do analizy jakościowej i ilościowej składników wyrobów kosmetycznych
C-4Student ma wiedzę z zakresu metod analitycznych stosowanych w analizie kosmetyków i kontroli jakości ich głównych składników
C-5ukształtowanie umiejętności stosowania nazewnictwa kosmetycznego i sporządzania etykiety wyrobu
C-6Student posiada wiedzę dotyczącą sposobu wyszukiwania i korzystania z uregulowań prawnych dotyczących kosmetyków

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie do laboratorium. Zasady BHP. Regulamin pracowni. Omówienie programu ćwiczeń1
T-L-2Analiza wybranych surowców kosmetycznych - oznaczanie profilu kwasów tłuszczowych i wybranych liczb charakteryzujących tłuszcze;5
T-L-3Oznaczanie punktu Kraffta, temperatury zmętnienia, krytycznego stężęnia micelizacji związków powerzchniowo czynnych5
T-L-4Oznaczanie zawartości nadtelku wodoru (manganometrycznie i jodometrycznie)4
15
wykłady
T-W-1Surowce kosmetyczne i ich charakterystyka. Surowce tłuszczowe, związki powierzchniowo czynne, substancje nawilżające i higroskopijne, konserwanty, antyutleniacze, substancje zapachowe, substancje żelotwórcze, barwniki5
T-W-2Składniki czynne kosmetyków - składniki promieniochronne, substancje brązowiące i wybielające skórę, repelenty, składniki o działaniu przeciwpotowym, przeciwstarzeniowym.3
T-W-3Metody analityczne (jakościowe i ilościowe) stosowane w badaniach różnych typów kosmetyków. Dobór metod analitycznych. Interpretacja wyników badań. Ocena bezpieczeństwa stosowania preparatów kosmetycznych, a ocena ich jakości6
T-W-4Elementy prawa dotyczącego wyrobów kosmetycznych (definicja kosmetyku, nazewnictwo składników kosmetyków i ich funkcji, ograniczenia stosowania i wymagania, informacje na etykiecie, znaki graficzne; bezpieczeństwo surowców i gotowego wyrobu)1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych3
A-L-2uczestnictwo w zajęciach25
A-L-3opracowanie sprawozdania z laboratorium3
31
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie się do egzaminu13
A-W-3konsultacje z wykładowcą2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3udostępniane studentowi przez prowadzącego, materiały wraz z instrukcją dotyczące ćwiczeń laboratoryjnych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: ocena wiedzy na zaliczeniu pisemnym
S-2Ocena formująca: ocena przygotowania studenta do poszczególnych zajęć laboratoryjnych (sprawdzian przed zajeciami)
S-3Ocena formująca: ocena sprawozdania z ćwiczenia laboratoryjnego
S-4Ocena podsumowująca: ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją ćwiczeń laboratoryjnych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D01-08_W01
Student posiada wiedzę na temat podstawowych składników wykorzystywanych w różnego typu kosmetykach, ich budowy chemicznej, najważniejszych właściwości oraz ich funkcji w produktach kosmetycznych. Zna zależności między ich budową, a posiadanymi właściwościami.
Ch_2A_W01X2A_W01C-1, C-2T-W-1, T-W-2M-1S-1
Ch_2A_D01-08_W02
Student ma wiedze z zakresu metod analitycznych stosowanych w analizie preparatów kosmetycznych i kontroli jakości głównych składników kosmetyków
Ch_2A_W03, Ch_2A_W07, Ch_2A_W05X2A_W03, X2A_W05, X2A_W07C-4T-L-2, T-L-3, T-W-3, T-L-1M-2, M-1S-1, S-2
Ch_2A_D01-08_W03
Student ma wiedzę z zakresu sposobu wyszukiwania aktualnych danych dotyczących prawa i bezpieczeństwa kosmetyków
Ch_2A_W09X2A_W09C-6T-W-4M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D01-08_U02
Student posiada umiejetność sporządzania różnego typu kosmetyków w oparciu o wiedzę na temat surowców i ich wpływu na postać fizykochemiczną kosmetyku; potrafi ocenić i kontrolować skład i jakość surowców kosmetycznych oraz preparatów kosmetycznych
Ch_2A_U02, Ch_2A_U14, Ch_2A_U01, Ch_2A_U13X2A_U01, X2A_U02InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U06, InzA2_U07C-3, C-5T-L-3, T-L-1, T-L-4, T-W-3, T-W-2, T-L-2, T-W-1M-2S-2, S-4
Ch_2A_D01-08_U03
Student umie korzystać z przepisów i wymagań określonych przez prawo dotyczące kosmetyków
Ch_2A_U03, Ch_2A_U04, Ch_2A_U07X2A_U03, X2A_U04, X2A_U07C-5, C-6T-W-4M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D01-08_K01
ma świadomość ważności aspektów prawnych i zdrowotnych związanych z recepturowaniem produktów kosmetycznych i konieczności poszerzania wiedzy w tej dziedzinie
Ch_2A_K06, Ch_2A_K05X2A_K05, X2A_K06InzA2_K01C-1, C-6, C-5T-W-4, T-W-1, T-W-2M-1, M-2, M-3S-1, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D01-08_W01
Student posiada wiedzę na temat podstawowych składników wykorzystywanych w różnego typu kosmetykach, ich budowy chemicznej, najważniejszych właściwości oraz ich funkcji w produktach kosmetycznych. Zna zależności między ich budową, a posiadanymi właściwościami.
2,0
3,0Student potrafi wymienić składniki kosmetyków z uwzględnieniem ich funkcji pełnionych w kosmetyku oraz zna najważniejsze zależności pomiędzy ich budową a własciwościami. Student potrafi wymienić niektóre składniki określonego segmentu kosmetyków.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D01-08_W02
Student ma wiedze z zakresu metod analitycznych stosowanych w analizie preparatów kosmetycznych i kontroli jakości głównych składników kosmetyków
2,0
3,0Student ma wiedzę na temat podstawowych metod analitycznych stosowanych w badaniach składu i jakości wyrobów kosmetycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D01-08_W03
Student ma wiedzę z zakresu sposobu wyszukiwania aktualnych danych dotyczących prawa i bezpieczeństwa kosmetyków
2,0
3,0Student ma wybiórczą wiedzę odnośnie sposobu wyszukiwania aktualnych danych dotyczących uregulowań prawnych i bezpieczeństwa kosmetyków
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D01-08_U02
Student posiada umiejetność sporządzania różnego typu kosmetyków w oparciu o wiedzę na temat surowców i ich wpływu na postać fizykochemiczną kosmetyku; potrafi ocenić i kontrolować skład i jakość surowców kosmetycznych oraz preparatów kosmetycznych
2,0
3,0Student potrafi prawidłowo sporządzić niektóre formulacje kosmetyczne z dostępnych składników. Potrafi częściowo ocenić wyrób, zaproponować metodę analityczną i prawidłowo kontrolować jakość wyrobu.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D01-08_U03
Student umie korzystać z przepisów i wymagań określonych przez prawo dotyczące kosmetyków
2,0
3,0Student zna podstawowe przepisy prawne dotyczące kosmetyków
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D01-08_K01
ma świadomość ważności aspektów prawnych i zdrowotnych związanych z recepturowaniem produktów kosmetycznych i konieczności poszerzania wiedzy w tej dziedzinie
2,0
3,0Student potrafi postepować zgodnie z niektórymi uregulowaniami prawnymi - potrafi prawidłowo sporządzić etykietę wyrobu; ma częściową świadomość oddziaływania na bezpieczeństwo produktu kosmetycznego dla zdrowia człowieka
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Alicja Marzec, Chemia kosmetyków, surowce, półprodukty, preparatyka wyrobów, TNOiK, Toruń, 2005
  2. W. Malinka, Zarys chemii kosmetycznej, Volumed, Wrocław, 1999
  3. J. Marcinkiewicz-Salmonowiczowa, Zarys chemii i technologii kosmetyków, WPG, Gdańsk, 1999
  4. W.S. Brud, R. Glinka, Technologia kosmetyków, Łódź, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Uri Zoller, Handbook and detergents. Part E: Applications, CRC Press Taylor&Francis Group, 2009, Surfactant Science Series:141
  2. L. D. Rhein, Surfactants in personal care products and decorative cosmetics, CRC Press Taylor&Francis Group, 2007, trzecie, Surfactant Science Series:135
  3. redaktor naczelny - Jacek Arct, SOFW-Journal Wydanie Polskie, Polskie Towarzystwo Kosmetologów, 2011, kwartalnik
  4. http://www.biotechnologia.pl/biotechnologia-portal, 2012, 29.05.2012
  5. http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/, 2012, 29.05.2012
  6. http://www.ifraorg.org/, 2012, 29.05.2012

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie do laboratorium. Zasady BHP. Regulamin pracowni. Omówienie programu ćwiczeń1
T-L-2Analiza wybranych surowców kosmetycznych - oznaczanie profilu kwasów tłuszczowych i wybranych liczb charakteryzujących tłuszcze;5
T-L-3Oznaczanie punktu Kraffta, temperatury zmętnienia, krytycznego stężęnia micelizacji związków powerzchniowo czynnych5
T-L-4Oznaczanie zawartości nadtelku wodoru (manganometrycznie i jodometrycznie)4
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Surowce kosmetyczne i ich charakterystyka. Surowce tłuszczowe, związki powierzchniowo czynne, substancje nawilżające i higroskopijne, konserwanty, antyutleniacze, substancje zapachowe, substancje żelotwórcze, barwniki5
T-W-2Składniki czynne kosmetyków - składniki promieniochronne, substancje brązowiące i wybielające skórę, repelenty, składniki o działaniu przeciwpotowym, przeciwstarzeniowym.3
T-W-3Metody analityczne (jakościowe i ilościowe) stosowane w badaniach różnych typów kosmetyków. Dobór metod analitycznych. Interpretacja wyników badań. Ocena bezpieczeństwa stosowania preparatów kosmetycznych, a ocena ich jakości6
T-W-4Elementy prawa dotyczącego wyrobów kosmetycznych (definicja kosmetyku, nazewnictwo składników kosmetyków i ich funkcji, ograniczenia stosowania i wymagania, informacje na etykiecie, znaki graficzne; bezpieczeństwo surowców i gotowego wyrobu)1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych3
A-L-2uczestnictwo w zajęciach25
A-L-3opracowanie sprawozdania z laboratorium3
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie się do egzaminu13
A-W-3konsultacje z wykładowcą2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-08_W01Student posiada wiedzę na temat podstawowych składników wykorzystywanych w różnego typu kosmetykach, ich budowy chemicznej, najważniejszych właściwości oraz ich funkcji w produktach kosmetycznych. Zna zależności między ich budową, a posiadanymi właściwościami.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
Cel przedmiotuC-1student posiada wiedzę z zakresu substancji stosowanych w produkcji kosmetyków, ich budowy chemicznej, właściwości oraz nazewnictwa (nazewnictwo INCI, nazewnictwo funkcji surowca w wyrobie)
C-2student opanował wiedzę w zakresie segmentacji wyrobów kosmetycznych
Treści programoweT-W-1Surowce kosmetyczne i ich charakterystyka. Surowce tłuszczowe, związki powierzchniowo czynne, substancje nawilżające i higroskopijne, konserwanty, antyutleniacze, substancje zapachowe, substancje żelotwórcze, barwniki
T-W-2Składniki czynne kosmetyków - składniki promieniochronne, substancje brązowiące i wybielające skórę, repelenty, składniki o działaniu przeciwpotowym, przeciwstarzeniowym.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena wiedzy na zaliczeniu pisemnym
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wymienić składniki kosmetyków z uwzględnieniem ich funkcji pełnionych w kosmetyku oraz zna najważniejsze zależności pomiędzy ich budową a własciwościami. Student potrafi wymienić niektóre składniki określonego segmentu kosmetyków.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-08_W02Student ma wiedze z zakresu metod analitycznych stosowanych w analizie preparatów kosmetycznych i kontroli jakości głównych składników kosmetyków
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W03zna techniki doświadczalne i numeryczne oraz metody budowy modeli matematycznych stosowane w obszarze chemii; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa chemiczne i fizyczne oraz przeprowadzić ich dowody
Ch_2A_W07zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym
Ch_2A_W05zna teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury naukowej wykorzystywanej w obszarze nauk chemicznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W03zna techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne oraz metody budowy modeli matematycznych właściwych dla studiowanego kierunku studiów; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa oraz ich dowody
X2A_W05zna teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury naukowej z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X2A_W07zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym
Cel przedmiotuC-4Student ma wiedzę z zakresu metod analitycznych stosowanych w analizie kosmetyków i kontroli jakości ich głównych składników
Treści programoweT-L-2Analiza wybranych surowców kosmetycznych - oznaczanie profilu kwasów tłuszczowych i wybranych liczb charakteryzujących tłuszcze;
T-L-3Oznaczanie punktu Kraffta, temperatury zmętnienia, krytycznego stężęnia micelizacji związków powerzchniowo czynnych
T-W-3Metody analityczne (jakościowe i ilościowe) stosowane w badaniach różnych typów kosmetyków. Dobór metod analitycznych. Interpretacja wyników badań. Ocena bezpieczeństwa stosowania preparatów kosmetycznych, a ocena ich jakości
T-L-1Wprowadzenie do laboratorium. Zasady BHP. Regulamin pracowni. Omówienie programu ćwiczeń
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
M-1wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena wiedzy na zaliczeniu pisemnym
S-2Ocena formująca: ocena przygotowania studenta do poszczególnych zajęć laboratoryjnych (sprawdzian przed zajeciami)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma wiedzę na temat podstawowych metod analitycznych stosowanych w badaniach składu i jakości wyrobów kosmetycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-08_W03Student ma wiedzę z zakresu sposobu wyszukiwania aktualnych danych dotyczących prawa i bezpieczeństwa kosmetyków
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W09zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W09zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Cel przedmiotuC-6Student posiada wiedzę dotyczącą sposobu wyszukiwania i korzystania z uregulowań prawnych dotyczących kosmetyków
Treści programoweT-W-4Elementy prawa dotyczącego wyrobów kosmetycznych (definicja kosmetyku, nazewnictwo składników kosmetyków i ich funkcji, ograniczenia stosowania i wymagania, informacje na etykiecie, znaki graficzne; bezpieczeństwo surowców i gotowego wyrobu)
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena wiedzy na zaliczeniu pisemnym
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma wybiórczą wiedzę odnośnie sposobu wyszukiwania aktualnych danych dotyczących uregulowań prawnych i bezpieczeństwa kosmetyków
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-08_U02Student posiada umiejetność sporządzania różnego typu kosmetyków w oparciu o wiedzę na temat surowców i ich wpływu na postać fizykochemiczną kosmetyku; potrafi ocenić i kontrolować skład i jakość surowców kosmetycznych oraz preparatów kosmetycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
Ch_2A_U14potrafi ocenić przydatność typowej aparatury pomiarowej i typowych metod służących do rozwiązywania zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w obszarze chemii oraz wybrać i zastosować optymalną metodę i aparaturę pomiarową
Ch_2A_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym wkonwać pomiary i symulacje komputerowe dotyczące zagadnień poznawczych i inżynierskich w dziedzinie chemii oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Ch_2A_U13potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w zakresie chemii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U01potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-3Poszerzenie umiejętności doboru i zastosowania różnych technik instrumentalnych służących do analizy jakościowej i ilościowej składników wyrobów kosmetycznych
C-5ukształtowanie umiejętności stosowania nazewnictwa kosmetycznego i sporządzania etykiety wyrobu
Treści programoweT-L-3Oznaczanie punktu Kraffta, temperatury zmętnienia, krytycznego stężęnia micelizacji związków powerzchniowo czynnych
T-L-1Wprowadzenie do laboratorium. Zasady BHP. Regulamin pracowni. Omówienie programu ćwiczeń
T-L-4Oznaczanie zawartości nadtelku wodoru (manganometrycznie i jodometrycznie)
T-W-3Metody analityczne (jakościowe i ilościowe) stosowane w badaniach różnych typów kosmetyków. Dobór metod analitycznych. Interpretacja wyników badań. Ocena bezpieczeństwa stosowania preparatów kosmetycznych, a ocena ich jakości
T-W-2Składniki czynne kosmetyków - składniki promieniochronne, substancje brązowiące i wybielające skórę, repelenty, składniki o działaniu przeciwpotowym, przeciwstarzeniowym.
T-L-2Analiza wybranych surowców kosmetycznych - oznaczanie profilu kwasów tłuszczowych i wybranych liczb charakteryzujących tłuszcze;
T-W-1Surowce kosmetyczne i ich charakterystyka. Surowce tłuszczowe, związki powierzchniowo czynne, substancje nawilżające i higroskopijne, konserwanty, antyutleniacze, substancje zapachowe, substancje żelotwórcze, barwniki
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena przygotowania studenta do poszczególnych zajęć laboratoryjnych (sprawdzian przed zajeciami)
S-4Ocena podsumowująca: ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi prawidłowo sporządzić niektóre formulacje kosmetyczne z dostępnych składników. Potrafi częściowo ocenić wyrób, zaproponować metodę analityczną i prawidłowo kontrolować jakość wyrobu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-08_U03Student umie korzystać z przepisów i wymagań określonych przez prawo dotyczące kosmetyków
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe z zakresu chemii
Ch_2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie chemii do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Ch_2A_U07potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe podstawowe dla studiowanego kierunku studiów
X2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
X2A_U07potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Cel przedmiotuC-5ukształtowanie umiejętności stosowania nazewnictwa kosmetycznego i sporządzania etykiety wyrobu
C-6Student posiada wiedzę dotyczącą sposobu wyszukiwania i korzystania z uregulowań prawnych dotyczących kosmetyków
Treści programoweT-W-4Elementy prawa dotyczącego wyrobów kosmetycznych (definicja kosmetyku, nazewnictwo składników kosmetyków i ich funkcji, ograniczenia stosowania i wymagania, informacje na etykiecie, znaki graficzne; bezpieczeństwo surowców i gotowego wyrobu)
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena wiedzy na zaliczeniu pisemnym
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe przepisy prawne dotyczące kosmetyków
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-08_K01ma świadomość ważności aspektów prawnych i zdrowotnych związanych z recepturowaniem produktów kosmetycznych i konieczności poszerzania wiedzy w tej dziedzinie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K06ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji oraz skutki działalności inżynierskiej; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą wpływać na środowisko
Ch_2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową związaną z chemią i dziedzinami pokrewnymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
X2A_K06ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1student posiada wiedzę z zakresu substancji stosowanych w produkcji kosmetyków, ich budowy chemicznej, właściwości oraz nazewnictwa (nazewnictwo INCI, nazewnictwo funkcji surowca w wyrobie)
C-6Student posiada wiedzę dotyczącą sposobu wyszukiwania i korzystania z uregulowań prawnych dotyczących kosmetyków
C-5ukształtowanie umiejętności stosowania nazewnictwa kosmetycznego i sporządzania etykiety wyrobu
Treści programoweT-W-4Elementy prawa dotyczącego wyrobów kosmetycznych (definicja kosmetyku, nazewnictwo składników kosmetyków i ich funkcji, ograniczenia stosowania i wymagania, informacje na etykiecie, znaki graficzne; bezpieczeństwo surowców i gotowego wyrobu)
T-W-1Surowce kosmetyczne i ich charakterystyka. Surowce tłuszczowe, związki powierzchniowo czynne, substancje nawilżające i higroskopijne, konserwanty, antyutleniacze, substancje zapachowe, substancje żelotwórcze, barwniki
T-W-2Składniki czynne kosmetyków - składniki promieniochronne, substancje brązowiące i wybielające skórę, repelenty, składniki o działaniu przeciwpotowym, przeciwstarzeniowym.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3udostępniane studentowi przez prowadzącego, materiały wraz z instrukcją dotyczące ćwiczeń laboratoryjnych
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena wiedzy na zaliczeniu pisemnym
S-4Ocena podsumowująca: ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi postepować zgodnie z niektórymi uregulowaniami prawnymi - potrafi prawidłowo sporządzić etykietę wyrobu; ma częściową świadomość oddziaływania na bezpieczeństwo produktu kosmetycznego dla zdrowia człowieka
3,5
4,0
4,5
5,0