Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Laboratorium przeddyplomowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Laboratorium przeddyplomowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Wieczorek <Andrzej.Wieczorek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 6,0 ECTS (formy) 6,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 105 6,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Spełnia kryteria wydania tematu pracy dyplomowej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przygotowanie studenta do wykonania pracy magisterskiej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Przygotowanie informacji, metod badawczych, materiałów i szprzętów potrzebnych do pracy magisterskiej: w zależności od charakteru pracy zgromadzenie i wstępne opracowanie literatury potrzebnej do realizacji pracy dyplomowej, przygotowanie materiałów i odczynników, opracowanie metod pomiarowych i obliczeniowych, przygotowanie lub budowa aparatury, pomiary wstępne, wstępne symulacje komputerowe, itp...105
105

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach85
A-L-2praca własna studenta75
A-L-3Konsultacje19
179

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
M-2Samodzielna praca studenta

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie obserwacji postępów i oceny finalnej wykonanej pracy

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_C07_W01
Student ma opanowaną minimalną wiedzę niezbędną dla planowania i wykonywania eksperymentów chemicznych oraz projektowania procesów i aparatów na potrzeby laboratoriów i przemysłu chemicznego
Ch_2A_W03, Ch_2A_W07, Ch_2A_W12, Ch_2A_W14X2A_W03, X2A_W07InzA2_W02, InzA2_W05C-1T-L-1M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_C07_U01
Student potrafi pozyskiwać i krytycznie oceniać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł
Ch_2A_U03X2A_U03C-1T-L-1M-2S-1
Ch_2A_C07_U02
Student potrafi planować i wykonywać podstawowe eksperymenty chemiczne oraz projektować podstawowe procesy i aparaty na potrzeby laboratoriów i przemysłu chemicznego
Ch_2A_U01, Ch_2A_U02, Ch_2A_U14, Ch_2A_U15X2A_U01, X2A_U02InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U07, InzA2_U08C-1T-L-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_C07_K01
student potrafi rozwiązywać problemy chemiczne i okołochemiczne pracując w grupie współpracowników i w otoczeniu społecznym oraz rozumie potrzebę ciagłego kształcenia i doskonalenia zawodowego
Ch_2A_K01, Ch_2A_K02, Ch_2A_K03, Ch_2A_K05X2A_K01, X2A_K02, X2A_K03, X2A_K05C-1T-L-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_C07_W01
Student ma opanowaną minimalną wiedzę niezbędną dla planowania i wykonywania eksperymentów chemicznych oraz projektowania procesów i aparatów na potrzeby laboratoriów i przemysłu chemicznego
2,0student nie potrafi objaśniać kluczowych operacji i procesów z zakresu specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska
3,0student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska
3,5student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska w stopniu więcej niż podstawowym
4,0student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska w stopniu zaawansowanym
4,5student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska w stopniu zaawansowanym i przedstawić ich opis matematyczny
5,0student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności TProcesy i aparaty w ochronie środowiska w stopniu zaawansowanym, przedstawic ich szczegółowy opis matematyczny

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_C07_U01
Student potrafi pozyskiwać i krytycznie oceniać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł
2,0student nie potrafi pozyskiwać i krytycznie oceniać informacji z literatury
3,0student potrafi pozyskiwać informacje z literatury w stopniu podstawowym
3,5student potrafi pozyskiwać informacje z literatury i oceniać je w stopniu podstawowym
4,0student potrafi pozyskiwać i krytycznie oceniać informacje z literatury w języku polskim
4,5student potrafi pozyskiwać i krytycznie opracować informacje z literatury z wybranych źródeł
5,0student potrafi pozyskiwać informacje z literatury z różnych źródeł i krytycznie analizować materiał obcojęzyczny
Ch_2A_C07_U02
Student potrafi planować i wykonywać podstawowe eksperymenty chemiczne oraz projektować podstawowe procesy i aparaty na potrzeby laboratoriów i przemysłu chemicznego
2,0student nie potrafi weryfikować koncepcji rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska
3,0student potrafi weryfikować koncepcje rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska w stopniu podstawowym
3,5student potrafi weryfikować koncepcje rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska w stopniu więcej niż podstawowym
4,0student potrafi weryfikować rożne koncepcje rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska
4,5student potrafi weryfikować wiele koncepcji rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska
5,0student potrafi weryfikować wiele koncepcji rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska w stopniu zaawansowanym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_C07_K01
student potrafi rozwiązywać problemy chemiczne i okołochemiczne pracując w grupie współpracowników i w otoczeniu społecznym oraz rozumie potrzebę ciagłego kształcenia i doskonalenia zawodowego
2,0student nie rozumie potrzeby ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego
3,0student w podstawowym stopniu rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego
3,5student w więcej niż podstawowym stopniu rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego
4,0student w szerokim stopniu rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego
4,5student w bardzo szerokim stopniu rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego
5,0student w bardzo szerokim stopniu rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego i wykazuje kreatywną postawę w tym kierunku

Literatura podstawowa

  1. Kotulski Z., Szczepiński W., Rachunek błędów dla inżyniera, WNT, Warszawa, 2004
  2. Praca zbiorowa pod red. Szydłowski H., Teoria pomiarów, PWN, Warszawa, 1981

Literatura dodatkowa

  1. Kembłowski Z., Michałowski S., Strumiłło Cz., Zarzycki R., Podstawy teoretyczne inżynierii chemicznej i procesowej, WNT, Warszawa, 1985
  2. Serwiński M., Zasady inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1982
  3. Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M., Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. Tom 1. Ochrona środowiska naturalnego, WNT, Warszawa, 2007
  4. Zarzycki R., Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. Tom 2. Fizykochemiczne podstawy inżynierii środowiska, WNT, Warszawa, 2007
  5. Zarzycki R., Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska, WNT, Warszawa, 2005
  6. Rup K., Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym, WNT, Warszawa, 2006

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Przygotowanie informacji, metod badawczych, materiałów i szprzętów potrzebnych do pracy magisterskiej: w zależności od charakteru pracy zgromadzenie i wstępne opracowanie literatury potrzebnej do realizacji pracy dyplomowej, przygotowanie materiałów i odczynników, opracowanie metod pomiarowych i obliczeniowych, przygotowanie lub budowa aparatury, pomiary wstępne, wstępne symulacje komputerowe, itp...105
105

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach85
A-L-2praca własna studenta75
A-L-3Konsultacje19
179
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_C07_W01Student ma opanowaną minimalną wiedzę niezbędną dla planowania i wykonywania eksperymentów chemicznych oraz projektowania procesów i aparatów na potrzeby laboratoriów i przemysłu chemicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W03zna techniki doświadczalne i numeryczne oraz metody budowy modeli matematycznych stosowane w obszarze chemii; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa chemiczne i fizyczne oraz przeprowadzić ich dowody
Ch_2A_W07zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym
Ch_2A_W12zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu chemii
Ch_2A_W14zna typowe technologie inżynierskie wykorzystywane w laboratorich i przemysle chemicznym
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W03zna techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne oraz metody budowy modeli matematycznych właściwych dla studiowanego kierunku studiów; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa oraz ich dowody
X2A_W07zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie studenta do wykonania pracy magisterskiej
Treści programoweT-L-1Przygotowanie informacji, metod badawczych, materiałów i szprzętów potrzebnych do pracy magisterskiej: w zależności od charakteru pracy zgromadzenie i wstępne opracowanie literatury potrzebnej do realizacji pracy dyplomowej, przygotowanie materiałów i odczynników, opracowanie metod pomiarowych i obliczeniowych, przygotowanie lub budowa aparatury, pomiary wstępne, wstępne symulacje komputerowe, itp...
Metody nauczaniaM-1Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
M-2Samodzielna praca studenta
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie obserwacji postępów i oceny finalnej wykonanej pracy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi objaśniać kluczowych operacji i procesów z zakresu specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska
3,0student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska
3,5student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska w stopniu więcej niż podstawowym
4,0student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska w stopniu zaawansowanym
4,5student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska w stopniu zaawansowanym i przedstawić ich opis matematyczny
5,0student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności TProcesy i aparaty w ochronie środowiska w stopniu zaawansowanym, przedstawic ich szczegółowy opis matematyczny
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_C07_U01Student potrafi pozyskiwać i krytycznie oceniać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe z zakresu chemii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe podstawowe dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie studenta do wykonania pracy magisterskiej
Treści programoweT-L-1Przygotowanie informacji, metod badawczych, materiałów i szprzętów potrzebnych do pracy magisterskiej: w zależności od charakteru pracy zgromadzenie i wstępne opracowanie literatury potrzebnej do realizacji pracy dyplomowej, przygotowanie materiałów i odczynników, opracowanie metod pomiarowych i obliczeniowych, przygotowanie lub budowa aparatury, pomiary wstępne, wstępne symulacje komputerowe, itp...
Metody nauczaniaM-2Samodzielna praca studenta
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie obserwacji postępów i oceny finalnej wykonanej pracy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi pozyskiwać i krytycznie oceniać informacji z literatury
3,0student potrafi pozyskiwać informacje z literatury w stopniu podstawowym
3,5student potrafi pozyskiwać informacje z literatury i oceniać je w stopniu podstawowym
4,0student potrafi pozyskiwać i krytycznie oceniać informacje z literatury w języku polskim
4,5student potrafi pozyskiwać i krytycznie opracować informacje z literatury z wybranych źródeł
5,0student potrafi pozyskiwać informacje z literatury z różnych źródeł i krytycznie analizować materiał obcojęzyczny
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_C07_U02Student potrafi planować i wykonywać podstawowe eksperymenty chemiczne oraz projektować podstawowe procesy i aparaty na potrzeby laboratoriów i przemysłu chemicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym wkonwać pomiary i symulacje komputerowe dotyczące zagadnień poznawczych i inżynierskich w dziedzinie chemii oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Ch_2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
Ch_2A_U14potrafi ocenić przydatność typowej aparatury pomiarowej i typowych metod służących do rozwiązywania zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w obszarze chemii oraz wybrać i zastosować optymalną metodę i aparaturę pomiarową
Ch_2A_U15potrafi w oparciu o zadaną specyfikację zaprojektować prosty zestaw aparatury, obiekt, system lub proces służący do przeprowadzenia typowych dla chemii przemian i operacji oraz używając właściwych metod, technik i narzędzi zbudować niezbędne urządzenia i przeprowadzić zaplanowany proces
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U01potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA2_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie studenta do wykonania pracy magisterskiej
Treści programoweT-L-1Przygotowanie informacji, metod badawczych, materiałów i szprzętów potrzebnych do pracy magisterskiej: w zależności od charakteru pracy zgromadzenie i wstępne opracowanie literatury potrzebnej do realizacji pracy dyplomowej, przygotowanie materiałów i odczynników, opracowanie metod pomiarowych i obliczeniowych, przygotowanie lub budowa aparatury, pomiary wstępne, wstępne symulacje komputerowe, itp...
Metody nauczaniaM-1Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie obserwacji postępów i oceny finalnej wykonanej pracy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi weryfikować koncepcji rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska
3,0student potrafi weryfikować koncepcje rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska w stopniu podstawowym
3,5student potrafi weryfikować koncepcje rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska w stopniu więcej niż podstawowym
4,0student potrafi weryfikować rożne koncepcje rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska
4,5student potrafi weryfikować wiele koncepcji rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska
5,0student potrafi weryfikować wiele koncepcji rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska w stopniu zaawansowanym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_C07_K01student potrafi rozwiązywać problemy chemiczne i okołochemiczne pracując w grupie współpracowników i w otoczeniu społecznym oraz rozumie potrzebę ciagłego kształcenia i doskonalenia zawodowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Ch_2A_K02potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role
Ch_2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Ch_2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową związaną z chemią i dziedzinami pokrewnymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
X2A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
X2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
X2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie studenta do wykonania pracy magisterskiej
Treści programoweT-L-1Przygotowanie informacji, metod badawczych, materiałów i szprzętów potrzebnych do pracy magisterskiej: w zależności od charakteru pracy zgromadzenie i wstępne opracowanie literatury potrzebnej do realizacji pracy dyplomowej, przygotowanie materiałów i odczynników, opracowanie metod pomiarowych i obliczeniowych, przygotowanie lub budowa aparatury, pomiary wstępne, wstępne symulacje komputerowe, itp...
Metody nauczaniaM-1Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie obserwacji postępów i oceny finalnej wykonanej pracy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie rozumie potrzeby ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego
3,0student w podstawowym stopniu rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego
3,5student w więcej niż podstawowym stopniu rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego
4,0student w szerokim stopniu rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego
4,5student w bardzo szerokim stopniu rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego
5,0student w bardzo szerokim stopniu rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego i wykazuje kreatywną postawę w tym kierunku