Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Toksykologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Toksykologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Rozwadowski <Zbigniew.Rozwadowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Ewa Mijowska <Ewa.Borowiak-Palen@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1wiedza z zakresu chemii organicznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student zna podstawowe definicje stosowane w toksykologii
C-2Student zna toksyczność substancji chemicznych oraz potrafi wskazać drogi wnikania do oragnizmów żywych
C-3Student potrafi wyszukać w literaturze informacje na temat toksyczności substancji chemicznych oraz odczytać informacje związane z ich toksycznością
C-4Studnet rozumie i wie w jaki sposób substancje toksyczne zakłócają podstawowe procesy metaboliczne zachodzące w organizmach żywych
C-5Student orientuje się jak substancje toksyczne wpływaja na reakcje organizmów żywych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Historia toksykologii. Podstawowe definicje1
T-W-2Czynniki majace wpływ na toksyczność substancji chemicznych1
T-W-3Drogi wchłaniania substancji toksycznych1
T-W-4Reakcje organizmów żywych na działanie substancji toksycznych2
T-W-5Podstawowe procesy metaboliczne organizmu człowieka zakłócane przez toksyny1
T-W-6Toksyczność pierwiastków2
T-W-7Toskyczność związków nieorganicznych2
T-W-8Toksyczność substancji organicznych4
T-W-9Zaliczenie1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotownie do zaliczenia15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienia
M-2Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A08_W01
Student posiada wiedzę o toksyczności substancji chemicznych, drogach ich wnikania do organizmów żywych oraz wpływie na procesy metaboliczne
Ch_2A_W03, Ch_2A_W01X2A_W01, X2A_W03C-1, C-2T-W-3, T-W-5, T-W-2, T-W-4, T-W-8, T-W-1, T-W-6, T-W-7M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A08_U01
Student potrafi sklasyfikować substancje szkodliwe, określić jak budowa i właściwości substancji chemicznych wpływają na ich toksyczność
Ch_2A_U04, Ch_2A_U03X2A_U03, X2A_U04C-5, C-4, C-2T-W-4, T-W-8, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-3M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A08_K01
Student rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy związanej z toksycznością substancji chemicznych i ich oddziaływania na organizmy żywe
Ch_2A_K01, Ch_2A_K05X2A_K01, X2A_K05C-5, C-2T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-3, T-W-8, T-W-6, T-W-2M-2, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A08_W01
Student posiada wiedzę o toksyczności substancji chemicznych, drogach ich wnikania do organizmów żywych oraz wpływie na procesy metaboliczne
2,0
3,0Student wie, które substancji uznawane są za toksyczne, zna mechanizmy ich działania toksycznego oraz procesy metaboliczne zachodzące w organizmie
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A08_U01
Student potrafi sklasyfikować substancje szkodliwe, określić jak budowa i właściwości substancji chemicznych wpływają na ich toksyczność
2,0
3,0Student umie sklasyfikować oraz określić toksyczność pierwiastków i związków chemicznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A08_K01
Student rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy związanej z toksycznością substancji chemicznych i ich oddziaływania na organizmy żywe
2,0
3,0Student rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy w słabym stopniu
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Red.J.K.Piotrowski, Podstawy toksykologii : kompendium dla studentów szkół wyższych, WNT, Warszawa, 2006
  2. S, E. Manahan, Toksykologia środowiska – aspekty chemiczne i biochemiczne, PWN, Warszawa, 2006
  3. Red. W. Seńczuk, Toksykologia współczesna, PZWL, Warszawa, Warszawa, 2005

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Historia toksykologii. Podstawowe definicje1
T-W-2Czynniki majace wpływ na toksyczność substancji chemicznych1
T-W-3Drogi wchłaniania substancji toksycznych1
T-W-4Reakcje organizmów żywych na działanie substancji toksycznych2
T-W-5Podstawowe procesy metaboliczne organizmu człowieka zakłócane przez toksyny1
T-W-6Toksyczność pierwiastków2
T-W-7Toskyczność związków nieorganicznych2
T-W-8Toksyczność substancji organicznych4
T-W-9Zaliczenie1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotownie do zaliczenia15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A08_W01Student posiada wiedzę o toksyczności substancji chemicznych, drogach ich wnikania do organizmów żywych oraz wpływie na procesy metaboliczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W03zna techniki doświadczalne i numeryczne oraz metody budowy modeli matematycznych stosowane w obszarze chemii; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa chemiczne i fizyczne oraz przeprowadzić ich dowody
Ch_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
X2A_W03zna techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne oraz metody budowy modeli matematycznych właściwych dla studiowanego kierunku studiów; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa oraz ich dowody
Cel przedmiotuC-1Student zna podstawowe definicje stosowane w toksykologii
C-2Student zna toksyczność substancji chemicznych oraz potrafi wskazać drogi wnikania do oragnizmów żywych
Treści programoweT-W-3Drogi wchłaniania substancji toksycznych
T-W-5Podstawowe procesy metaboliczne organizmu człowieka zakłócane przez toksyny
T-W-2Czynniki majace wpływ na toksyczność substancji chemicznych
T-W-4Reakcje organizmów żywych na działanie substancji toksycznych
T-W-8Toksyczność substancji organicznych
T-W-1Historia toksykologii. Podstawowe definicje
T-W-6Toksyczność pierwiastków
T-W-7Toskyczność związków nieorganicznych
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienia
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wie, które substancji uznawane są za toksyczne, zna mechanizmy ich działania toksycznego oraz procesy metaboliczne zachodzące w organizmie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A08_U01Student potrafi sklasyfikować substancje szkodliwe, określić jak budowa i właściwości substancji chemicznych wpływają na ich toksyczność
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie chemii do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Ch_2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe z zakresu chemii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe podstawowe dla studiowanego kierunku studiów
X2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Cel przedmiotuC-5Student orientuje się jak substancje toksyczne wpływaja na reakcje organizmów żywych.
C-4Studnet rozumie i wie w jaki sposób substancje toksyczne zakłócają podstawowe procesy metaboliczne zachodzące w organizmach żywych
C-2Student zna toksyczność substancji chemicznych oraz potrafi wskazać drogi wnikania do oragnizmów żywych
Treści programoweT-W-4Reakcje organizmów żywych na działanie substancji toksycznych
T-W-8Toksyczność substancji organicznych
T-W-5Podstawowe procesy metaboliczne organizmu człowieka zakłócane przez toksyny
T-W-6Toksyczność pierwiastków
T-W-7Toskyczność związków nieorganicznych
T-W-3Drogi wchłaniania substancji toksycznych
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienia
M-2Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student umie sklasyfikować oraz określić toksyczność pierwiastków i związków chemicznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A08_K01Student rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy związanej z toksycznością substancji chemicznych i ich oddziaływania na organizmy żywe
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Ch_2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową związaną z chemią i dziedzinami pokrewnymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
X2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Cel przedmiotuC-5Student orientuje się jak substancje toksyczne wpływaja na reakcje organizmów żywych.
C-2Student zna toksyczność substancji chemicznych oraz potrafi wskazać drogi wnikania do oragnizmów żywych
Treści programoweT-W-4Reakcje organizmów żywych na działanie substancji toksycznych
T-W-5Podstawowe procesy metaboliczne organizmu człowieka zakłócane przez toksyny
T-W-7Toskyczność związków nieorganicznych
T-W-3Drogi wchłaniania substancji toksycznych
T-W-8Toksyczność substancji organicznych
T-W-6Toksyczność pierwiastków
T-W-2Czynniki majace wpływ na toksyczność substancji chemicznych
Metody nauczaniaM-2Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienia
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy w słabym stopniu
3,5
4,0
4,5
5,0