Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Spektralne metody analizy chemicznej I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Spektralne metody analizy chemicznej I
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Soroka <Jacek.Soroka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Gąsiorowska <Monika.Jedras@zut.edu.pl>, Marta Sawicka <Marta.Sawicka@zut.edu.pl>, Elwira Wróblewska <Elwira.Wroblewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,50,50zaliczenie
laboratoriaL1 30 1,50,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Posiadanie wiedzy z matematyki, fizyki i chemii, w tym organicznej i fizycznej
W-2Znajomość statystycznej obróbki wyników doświadczalnych
W-3Umiejętność sporządzania roztworów, przeliczania stężeń oraz przeprowadzenia obliczeń chemicznych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie teorii najważniejszych metod spektralnych
C-2Poznanie uniwersalnych podstaw działania większości instrumentów wykorzystywanych w analityce.
C-3Zdobycie wiedzy na temat praktycznych rozwiązań i naturalnych ograniczeń
C-4Zdobycie umiejętności pracy w zespole
C-5Zdobycie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zjawisko luminescencji i jego wykorzystanie w analizie ilościowej10
T-L-2Spektrometria mas w analizie związków organicznych10
T-L-3Określanie struktury związków organicznych na podstawie widm 1HNMR z wykorzystaniem programu do symulacji widm10
30
wykłady
T-W-1Podstawowe nośniki informacji w metodach instrumentalnych. Fala elektromagnetyczna, generowanie.2
T-W-2Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią: widma rotacyjne mikrofalowe, widma rotacyjno-oscylacyjne IR, widma rotacyjno-oscylacyjno-elektronowe UV-vis. Widma rozproszeniowe Ramana.4
T-W-3Spektrometria mas, typy spektrometrów. Spektrometr z pojedynczym i podwójnym ogniskowaniem. Analizatory na czas przelotu i kwadrupolowy. Detektory w spektrometrii mas, metody jonizacji.4
T-W-4Spektrometria magnetycznego rezonansu jądrowego. Magnetyzm jądrowy, zachowanie w zewnętrznym polu magnetycznym, pola lokalne i sprzężenia spinowo-spinowe. Metody detekcji rezonansu, sposoby prezentacji wyników, informacje zawarte w widmach. Typy spektrometrów: z fala ciągła (CW) i impulsowe z transformacja Fouriera (Pulse FT)5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Przygotowanie się studenta do zaliczenia zajęć laboratoryjnych10
A-L-2Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych30
A-L-3Przygotowanie sprawozdania5
45
wykłady
A-W-1Udział w wykładach z możliwością dyskusji (wykład interaktywny)15
A-W-2Studiowanie polecanej literatury, poszukiwanie nowych źródeł20
A-W-3Przygotowanie do zaliczenie wykładów10
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny interaktywny z prezentacją multimedialną
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe pisemne
S-2Ocena formująca: zaliczenie pisemne ćwiczeń (wejściówka)
S-3Ocena podsumowująca: sprawozdanie
S-4Ocena formująca: obserwacja

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_C02_W01
Ma wiedze na temat podstaw metod spektrometrycznych, wykorzystywanych zjawisk, typowych rozwiązań konstrukcyjnych i naturalnych ograniczeń.
Ch_2A_W03, Ch_2A_W12, Ch_2A_W01, Ch_2A_W13X2A_W01, X2A_W03InzA2_W02, InzA2_W03C-1, C-3T-W-2, T-W-1M-1S-1
Ch_2A_C02_W02
Zna podstawowe efekty oddziaływania promieniowania z materią, pomiarów intensywności tego zjawiska i zastosowań w analityce jakościowej (strukturalnej) i ilościowej
Ch_2A_W01, Ch_2A_W12, Ch_2A_W04, Ch_2A_W02, Ch_2A_W14X2A_W01, X2A_W02, X2A_W04InzA2_W02, InzA2_W05C-1T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-L-1M-1S-1
Ch_2A_C02_W03
Zna technikę spektrometrii mas.
Ch_2A_W01, Ch_2A_W05X2A_W01, X2A_W05C-2, C-1T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_C02_U01
Potrafi przeprowadzić analizę jakościową i/lub ilościową zarówno prostych jak i złożonych układów i przedstawić jej wyniki.
Ch_2A_U01, Ch_2A_U03, Ch_2A_U06X2A_U01, X2A_U03, X2A_U06InzA2_U01, InzA2_U02C-1, C-3, C-5T-L-1, T-L-3, T-L-2M-2S-1, S-2
Ch_2A_C02_U02
Umie rozpoznać stopień zaawansowania rozwiązania konkretnego instrumentu i jego ograniczenia (ocenić dokładność, wskazać mankamenty)
Ch_2A_U01, Ch_2A_U02, Ch_2A_U10, Ch_2A_U14X2A_U01, X2A_U02InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U03, InzA2_U07C-2, C-5T-W-4, T-L-1, T-W-3M-2, M-1S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_C02_K01
Potrafi zidentyfikować zagrożenia cywilizacyjne. Rozumie potrzebę zrównoważonego rozwoju
Ch_2A_K01, Ch_2A_K03, Ch_2A_K04, Ch_2A_K06X2A_K01, X2A_K03, X2A_K04, X2A_K06InzA2_K01C-3T-W-2, T-W-1M-1, M-2S-4
Ch_2A_C02_K02
Potrafi współpracować w zespole. Ma wykształtowany nawyk tolerancji społecznej.
Ch_2A_K02, Ch_2A_K04X2A_K02, X2A_K04C-3, C-4T-L-2, T-L-3, T-L-1M-2S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_C02_W01
Ma wiedze na temat podstaw metod spektrometrycznych, wykorzystywanych zjawisk, typowych rozwiązań konstrukcyjnych i naturalnych ograniczeń.
2,0
3,0Ma podstawową wiedzę na temat kilku metod spektrometrycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_C02_W02
Zna podstawowe efekty oddziaływania promieniowania z materią, pomiarów intensywności tego zjawiska i zastosowań w analityce jakościowej (strukturalnej) i ilościowej
2,0
3,0Ma wiedzę na temat generowania i właściwości światła oraz fizycznych podstaw pomiarów instrumentalnych
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_C02_W03
Zna technikę spektrometrii mas.
2,0
3,0Zna podstawy techniki spektrometrii mas.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_C02_U01
Potrafi przeprowadzić analizę jakościową i/lub ilościową zarówno prostych jak i złożonych układów i przedstawić jej wyniki.
2,0
3,0Potrafi wykonać pomiar i zinerpretować jego wynik
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_C02_U02
Umie rozpoznać stopień zaawansowania rozwiązania konkretnego instrumentu i jego ograniczenia (ocenić dokładność, wskazać mankamenty)
2,0
3,0Potrafi zaplanować eksperyment i wykonać pomiary
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_C02_K01
Potrafi zidentyfikować zagrożenia cywilizacyjne. Rozumie potrzebę zrównoważonego rozwoju
2,0
3,0Potrafi identyfikować zagrożenia i ocenić je.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_C02_K02
Potrafi współpracować w zespole. Ma wykształtowany nawyk tolerancji społecznej.
2,0
3,0Potrafi pracować w grupie pod nadzorem
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Harald Gunther, Spektroskopia NMR, PWN, Warszawa, 1983
  2. R.P. Feynman, R.B Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z fizyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009
  3. W. Zielinski, A. Rajca, Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa, 1995

Literatura dodatkowa

  1. L.A. Kazicyna, N.B. Kupletska, Metody spektroskopowe wyznaczania struktury zwiazk.w organicznych, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1974

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zjawisko luminescencji i jego wykorzystanie w analizie ilościowej10
T-L-2Spektrometria mas w analizie związków organicznych10
T-L-3Określanie struktury związków organicznych na podstawie widm 1HNMR z wykorzystaniem programu do symulacji widm10
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe nośniki informacji w metodach instrumentalnych. Fala elektromagnetyczna, generowanie.2
T-W-2Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią: widma rotacyjne mikrofalowe, widma rotacyjno-oscylacyjne IR, widma rotacyjno-oscylacyjno-elektronowe UV-vis. Widma rozproszeniowe Ramana.4
T-W-3Spektrometria mas, typy spektrometrów. Spektrometr z pojedynczym i podwójnym ogniskowaniem. Analizatory na czas przelotu i kwadrupolowy. Detektory w spektrometrii mas, metody jonizacji.4
T-W-4Spektrometria magnetycznego rezonansu jądrowego. Magnetyzm jądrowy, zachowanie w zewnętrznym polu magnetycznym, pola lokalne i sprzężenia spinowo-spinowe. Metody detekcji rezonansu, sposoby prezentacji wyników, informacje zawarte w widmach. Typy spektrometrów: z fala ciągła (CW) i impulsowe z transformacja Fouriera (Pulse FT)5
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie się studenta do zaliczenia zajęć laboratoryjnych10
A-L-2Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych30
A-L-3Przygotowanie sprawozdania5
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach z możliwością dyskusji (wykład interaktywny)15
A-W-2Studiowanie polecanej literatury, poszukiwanie nowych źródeł20
A-W-3Przygotowanie do zaliczenie wykładów10
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_C02_W01Ma wiedze na temat podstaw metod spektrometrycznych, wykorzystywanych zjawisk, typowych rozwiązań konstrukcyjnych i naturalnych ograniczeń.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W03zna techniki doświadczalne i numeryczne oraz metody budowy modeli matematycznych stosowane w obszarze chemii; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa chemiczne i fizyczne oraz przeprowadzić ich dowody
Ch_2A_W12zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu chemii
Ch_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Ch_2A_W13ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
X2A_W03zna techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne oraz metody budowy modeli matematycznych właściwych dla studiowanego kierunku studiów; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa oraz ich dowody
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Poznanie teorii najważniejszych metod spektralnych
C-3Zdobycie wiedzy na temat praktycznych rozwiązań i naturalnych ograniczeń
Treści programoweT-W-2Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią: widma rotacyjne mikrofalowe, widma rotacyjno-oscylacyjne IR, widma rotacyjno-oscylacyjno-elektronowe UV-vis. Widma rozproszeniowe Ramana.
T-W-1Podstawowe nośniki informacji w metodach instrumentalnych. Fala elektromagnetyczna, generowanie.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny interaktywny z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma podstawową wiedzę na temat kilku metod spektrometrycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_C02_W02Zna podstawowe efekty oddziaływania promieniowania z materią, pomiarów intensywności tego zjawiska i zastosowań w analityce jakościowej (strukturalnej) i ilościowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Ch_2A_W12zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu chemii
Ch_2A_W04zna teoretyczne podstawy technik informatycznych oraz metod obliczeniowych stosowanych do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii
Ch_2A_W02ma znajomość matematyki w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów z zakresu chemii o średnim poziomie złożoności
Ch_2A_W14zna typowe technologie inżynierskie wykorzystywane w laboratorich i przemysle chemicznym
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
X2A_W02ma znajomość matematyki w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X2A_W04zna teoretyczne podstawy metod obliczeniowych oraz technik informatycznych stosowanych do rozwiązywania typowych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Poznanie teorii najważniejszych metod spektralnych
Treści programoweT-W-2Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią: widma rotacyjne mikrofalowe, widma rotacyjno-oscylacyjne IR, widma rotacyjno-oscylacyjno-elektronowe UV-vis. Widma rozproszeniowe Ramana.
T-W-1Podstawowe nośniki informacji w metodach instrumentalnych. Fala elektromagnetyczna, generowanie.
T-W-4Spektrometria magnetycznego rezonansu jądrowego. Magnetyzm jądrowy, zachowanie w zewnętrznym polu magnetycznym, pola lokalne i sprzężenia spinowo-spinowe. Metody detekcji rezonansu, sposoby prezentacji wyników, informacje zawarte w widmach. Typy spektrometrów: z fala ciągła (CW) i impulsowe z transformacja Fouriera (Pulse FT)
T-L-1Zjawisko luminescencji i jego wykorzystanie w analizie ilościowej
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny interaktywny z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma wiedzę na temat generowania i właściwości światła oraz fizycznych podstaw pomiarów instrumentalnych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_C02_W03Zna technikę spektrometrii mas.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Ch_2A_W05zna teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury naukowej wykorzystywanej w obszarze nauk chemicznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
X2A_W05zna teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury naukowej z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Poznanie uniwersalnych podstaw działania większości instrumentów wykorzystywanych w analityce.
C-1Poznanie teorii najważniejszych metod spektralnych
Treści programoweT-W-3Spektrometria mas, typy spektrometrów. Spektrometr z pojedynczym i podwójnym ogniskowaniem. Analizatory na czas przelotu i kwadrupolowy. Detektory w spektrometrii mas, metody jonizacji.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny interaktywny z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna podstawy techniki spektrometrii mas.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_C02_U01Potrafi przeprowadzić analizę jakościową i/lub ilościową zarówno prostych jak i złożonych układów i przedstawić jej wyniki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym wkonwać pomiary i symulacje komputerowe dotyczące zagadnień poznawczych i inżynierskich w dziedzinie chemii oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Ch_2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe z zakresu chemii
Ch_2A_U06potrafi w sposób przystępny przedstawić wyniki odkryć dokonanych w dziedzinie nauki chemiczne – dyscyplina chemia oraz w pokrewnych dyscyplinach naukowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U01potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe podstawowe dla studiowanego kierunku studiów
X2A_U06potrafi w sposób przystępny przedstawić wyniki odkryć dokonanych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz w zakresie obszarów leżących na pograniczu pokrewnych dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Poznanie teorii najważniejszych metod spektralnych
C-3Zdobycie wiedzy na temat praktycznych rozwiązań i naturalnych ograniczeń
C-5Zdobycie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce
Treści programoweT-L-1Zjawisko luminescencji i jego wykorzystanie w analizie ilościowej
T-L-3Określanie struktury związków organicznych na podstawie widm 1HNMR z wykorzystaniem programu do symulacji widm
T-L-2Spektrometria mas w analizie związków organicznych
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe pisemne
S-2Ocena formująca: zaliczenie pisemne ćwiczeń (wejściówka)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi wykonać pomiar i zinerpretować jego wynik
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_C02_U02Umie rozpoznać stopień zaawansowania rozwiązania konkretnego instrumentu i jego ograniczenia (ocenić dokładność, wskazać mankamenty)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym wkonwać pomiary i symulacje komputerowe dotyczące zagadnień poznawczych i inżynierskich w dziedzinie chemii oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Ch_2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
Ch_2A_U10podczas formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich potrafi dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Ch_2A_U14potrafi ocenić przydatność typowej aparatury pomiarowej i typowych metod służących do rozwiązywania zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w obszarze chemii oraz wybrać i zastosować optymalną metodę i aparaturę pomiarową
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U01potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Poznanie uniwersalnych podstaw działania większości instrumentów wykorzystywanych w analityce.
C-5Zdobycie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce
Treści programoweT-W-4Spektrometria magnetycznego rezonansu jądrowego. Magnetyzm jądrowy, zachowanie w zewnętrznym polu magnetycznym, pola lokalne i sprzężenia spinowo-spinowe. Metody detekcji rezonansu, sposoby prezentacji wyników, informacje zawarte w widmach. Typy spektrometrów: z fala ciągła (CW) i impulsowe z transformacja Fouriera (Pulse FT)
T-L-1Zjawisko luminescencji i jego wykorzystanie w analizie ilościowej
T-W-3Spektrometria mas, typy spektrometrów. Spektrometr z pojedynczym i podwójnym ogniskowaniem. Analizatory na czas przelotu i kwadrupolowy. Detektory w spektrometrii mas, metody jonizacji.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-1Wykład informacyjny interaktywny z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: sprawozdanie
S-2Ocena formująca: zaliczenie pisemne ćwiczeń (wejściówka)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi zaplanować eksperyment i wykonać pomiary
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_C02_K01Potrafi zidentyfikować zagrożenia cywilizacyjne. Rozumie potrzebę zrównoważonego rozwoju
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Ch_2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Ch_2A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu magistra inżyniera chemika
Ch_2A_K06ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji oraz skutki działalności inżynierskiej; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą wpływać na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
X2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
X2A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
X2A_K06ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Zdobycie wiedzy na temat praktycznych rozwiązań i naturalnych ograniczeń
Treści programoweT-W-2Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią: widma rotacyjne mikrofalowe, widma rotacyjno-oscylacyjne IR, widma rotacyjno-oscylacyjno-elektronowe UV-vis. Widma rozproszeniowe Ramana.
T-W-1Podstawowe nośniki informacji w metodach instrumentalnych. Fala elektromagnetyczna, generowanie.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny interaktywny z prezentacją multimedialną
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: obserwacja
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi identyfikować zagrożenia i ocenić je.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_C02_K02Potrafi współpracować w zespole. Ma wykształtowany nawyk tolerancji społecznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K02potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role
Ch_2A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu magistra inżyniera chemika
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
X2A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-3Zdobycie wiedzy na temat praktycznych rozwiązań i naturalnych ograniczeń
C-4Zdobycie umiejętności pracy w zespole
Treści programoweT-L-2Spektrometria mas w analizie związków organicznych
T-L-3Określanie struktury związków organicznych na podstawie widm 1HNMR z wykorzystaniem programu do symulacji widm
T-L-1Zjawisko luminescencji i jego wykorzystanie w analizie ilościowej
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: obserwacja
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi pracować w grupie pod nadzorem
3,5
4,0
4,5
5,0