Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Chemia związków wielkocząsteczkowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia związków wielkocząsteczkowych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Polimerów
Nauczyciel odpowiedzialny Ryszard Ukielski <Ryszard.Ukielski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Katarzyna Wilpiszewska <Katarzyna.Wilpiszewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL1 30 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość chemii organicznej i chemii fizycznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studenta z wiedzą o: rodzajach polimeryzacji strukturze polimerów metodach otrzymywania polimerów zastosowaniu polimerów

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1polimeryzacja emulsyjna6
T-L-2polimeryzacja suspensyjna6
T-L-3Polikondensacja poliestrów alifatyczno-aromatycznych6
T-L-4Polikondensacja poliamidu 612
30
wykłady
T-W-1Podstawowe definicje: monomer - polimer, tworzywo sztuczne,rodzaje polimeryzacji, depolimeryzacja, degradacja, destrukcja, podział polimerów, masa cząsteczkowa - polidyspersja - stopień polimeryzacji, struktura makrocząsteczki polimeru2
T-W-2Polimeryzacja rodnikowa - kinetyka, techniki polimeryzacji, kopolimeryzacja rodnikowa. Polimery otrzymywane sposobem rodnikowym.4
T-W-3polimeryzacja jonowa: anionowa, kationowa. Polimeryzacja koordynacyjna4
T-W-4Polikondensacja i poliaddycja: kinetyka, sposoby prowadzenia prosesu,polimery otrzymywane w polimeryzacji stopniowej5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia i studiowanie literatury fachowej12
A-W-3konsultacje3
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie wejściówek i aktywności na wykładach
S-2Ocena podsumowująca: Do wyboru egzamin pisemny lub ustny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_C01_W01
W wyniku uczestnictwa w kursie student powinien umieć zdefiniować pojęcia dotyczące chemii polimerów. Nazwać i scharakteryzować podstawowe materiały polimerowe. Student powinien być w stanie opisać budowę chemiczną polimerów oraz scharakteryzować metodę ich syntezy.
Ch_2A_W05, Ch_2A_W01, Ch_2A_W14X2A_W01, X2A_W05InzA2_W05C-1T-L-1, T-L-3, T-W-1, T-W-4, T-W-3, T-L-2, T-W-2, T-L-4M-2, M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_C01_U01
W wyniku uczestnictwa w kursie student potrafi przedstawić schematycznie budowę związków polimerowych. Opisać syntezę określonej grupy polimerów oraz zaproponować jej zastosowanie
Ch_2A_U06, Ch_2A_U15, Ch_2A_U07X2A_U06, X2A_U07InzA2_U08C-1T-W-4, T-W-1, T-L-4, T-W-2, T-L-3, T-W-3, T-L-1, T-L-2M-2, M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_C01_K01
Kreatywność w zakresie stosowania wiedzy dotyczącej chemii polimerów. Nabycie świadomości szerokiego stosowania, wpływu i znaczenia materiałów polImerowych na co dzień.
Ch_2A_K02, Ch_2A_K03, Ch_2A_K06X2A_K02, X2A_K03, X2A_K06InzA2_K01C-1T-W-3, T-W-1, T-L-4, T-W-4, T-L-3, T-L-2, T-L-1, T-W-2M-2, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_C01_W01
W wyniku uczestnictwa w kursie student powinien umieć zdefiniować pojęcia dotyczące chemii polimerów. Nazwać i scharakteryzować podstawowe materiały polimerowe. Student powinien być w stanie opisać budowę chemiczną polimerów oraz scharakteryzować metodę ich syntezy.
2,0brak podstawowej wiedzy z zakresu chemii polimerów
3,0Student ma ograniczoną wiedzę z chemii polimerów
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_C01_U01
W wyniku uczestnictwa w kursie student potrafi przedstawić schematycznie budowę związków polimerowych. Opisać syntezę określonej grupy polimerów oraz zaproponować jej zastosowanie
2,0brak podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu
3,0Student ma ograniczoną wiedzę z chemii polimerów
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_C01_K01
Kreatywność w zakresie stosowania wiedzy dotyczącej chemii polimerów. Nabycie świadomości szerokiego stosowania, wpływu i znaczenia materiałów polImerowych na co dzień.
2,0Brak podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu
3,0Student posiada ograniczoną wiedzę z chemii polimerów
3,5
4,0Wiedza z elementami praktycznego jej wykorzystania
4,5
5,0Wiedza z elementami praktycznego jej wykorzystania, z analizą zjawisk fizycznych i chemicznych

Literatura podstawowa

  1. Praca zbiorowa, Chemia Polimerów, Oficyna wyd. Polit. Wa-wskiej, Wa-wa, 1995
  2. J. Pielichowski, A. Puszyński, Chemia polimerów, Teza WN-T, Kraków, 2004
  3. J.F. Rabek, Współczesna wiedza o polimerach, PWN, Wa-wa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Najnowsze artykuły przeglądowe, Wa-Wa, 2013, np.: Polimery, IChP 2009 - 2013

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1polimeryzacja emulsyjna6
T-L-2polimeryzacja suspensyjna6
T-L-3Polikondensacja poliestrów alifatyczno-aromatycznych6
T-L-4Polikondensacja poliamidu 612
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe definicje: monomer - polimer, tworzywo sztuczne,rodzaje polimeryzacji, depolimeryzacja, degradacja, destrukcja, podział polimerów, masa cząsteczkowa - polidyspersja - stopień polimeryzacji, struktura makrocząsteczki polimeru2
T-W-2Polimeryzacja rodnikowa - kinetyka, techniki polimeryzacji, kopolimeryzacja rodnikowa. Polimery otrzymywane sposobem rodnikowym.4
T-W-3polimeryzacja jonowa: anionowa, kationowa. Polimeryzacja koordynacyjna4
T-W-4Polikondensacja i poliaddycja: kinetyka, sposoby prowadzenia prosesu,polimery otrzymywane w polimeryzacji stopniowej5
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia i studiowanie literatury fachowej12
A-W-3konsultacje3
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_C01_W01W wyniku uczestnictwa w kursie student powinien umieć zdefiniować pojęcia dotyczące chemii polimerów. Nazwać i scharakteryzować podstawowe materiały polimerowe. Student powinien być w stanie opisać budowę chemiczną polimerów oraz scharakteryzować metodę ich syntezy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W05zna teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury naukowej wykorzystywanej w obszarze nauk chemicznych
Ch_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Ch_2A_W14zna typowe technologie inżynierskie wykorzystywane w laboratorich i przemysle chemicznym
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
X2A_W05zna teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury naukowej z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z wiedzą o: rodzajach polimeryzacji strukturze polimerów metodach otrzymywania polimerów zastosowaniu polimerów
Treści programoweT-L-1polimeryzacja emulsyjna
T-L-3Polikondensacja poliestrów alifatyczno-aromatycznych
T-W-1Podstawowe definicje: monomer - polimer, tworzywo sztuczne,rodzaje polimeryzacji, depolimeryzacja, degradacja, destrukcja, podział polimerów, masa cząsteczkowa - polidyspersja - stopień polimeryzacji, struktura makrocząsteczki polimeru
T-W-4Polikondensacja i poliaddycja: kinetyka, sposoby prowadzenia prosesu,polimery otrzymywane w polimeryzacji stopniowej
T-W-3polimeryzacja jonowa: anionowa, kationowa. Polimeryzacja koordynacyjna
T-L-2polimeryzacja suspensyjna
T-W-2Polimeryzacja rodnikowa - kinetyka, techniki polimeryzacji, kopolimeryzacja rodnikowa. Polimery otrzymywane sposobem rodnikowym.
T-L-4Polikondensacja poliamidu 6
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Do wyboru egzamin pisemny lub ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak podstawowej wiedzy z zakresu chemii polimerów
3,0Student ma ograniczoną wiedzę z chemii polimerów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_C01_U01W wyniku uczestnictwa w kursie student potrafi przedstawić schematycznie budowę związków polimerowych. Opisać syntezę określonej grupy polimerów oraz zaproponować jej zastosowanie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U06potrafi w sposób przystępny przedstawić wyniki odkryć dokonanych w dziedzinie nauki chemiczne – dyscyplina chemia oraz w pokrewnych dyscyplinach naukowych
Ch_2A_U15potrafi w oparciu o zadaną specyfikację zaprojektować prosty zestaw aparatury, obiekt, system lub proces służący do przeprowadzenia typowych dla chemii przemian i operacji oraz używając właściwych metod, technik i narzędzi zbudować niezbędne urządzenia i przeprowadzić zaplanowany proces
Ch_2A_U07potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U06potrafi w sposób przystępny przedstawić wyniki odkryć dokonanych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz w zakresie obszarów leżących na pograniczu pokrewnych dyscyplin naukowych
X2A_U07potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z wiedzą o: rodzajach polimeryzacji strukturze polimerów metodach otrzymywania polimerów zastosowaniu polimerów
Treści programoweT-W-4Polikondensacja i poliaddycja: kinetyka, sposoby prowadzenia prosesu,polimery otrzymywane w polimeryzacji stopniowej
T-W-1Podstawowe definicje: monomer - polimer, tworzywo sztuczne,rodzaje polimeryzacji, depolimeryzacja, degradacja, destrukcja, podział polimerów, masa cząsteczkowa - polidyspersja - stopień polimeryzacji, struktura makrocząsteczki polimeru
T-L-4Polikondensacja poliamidu 6
T-W-2Polimeryzacja rodnikowa - kinetyka, techniki polimeryzacji, kopolimeryzacja rodnikowa. Polimery otrzymywane sposobem rodnikowym.
T-L-3Polikondensacja poliestrów alifatyczno-aromatycznych
T-W-3polimeryzacja jonowa: anionowa, kationowa. Polimeryzacja koordynacyjna
T-L-1polimeryzacja emulsyjna
T-L-2polimeryzacja suspensyjna
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Do wyboru egzamin pisemny lub ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu
3,0Student ma ograniczoną wiedzę z chemii polimerów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_C01_K01Kreatywność w zakresie stosowania wiedzy dotyczącej chemii polimerów. Nabycie świadomości szerokiego stosowania, wpływu i znaczenia materiałów polImerowych na co dzień.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K02potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role
Ch_2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Ch_2A_K06ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji oraz skutki działalności inżynierskiej; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą wpływać na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
X2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
X2A_K06ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z wiedzą o: rodzajach polimeryzacji strukturze polimerów metodach otrzymywania polimerów zastosowaniu polimerów
Treści programoweT-W-3polimeryzacja jonowa: anionowa, kationowa. Polimeryzacja koordynacyjna
T-W-1Podstawowe definicje: monomer - polimer, tworzywo sztuczne,rodzaje polimeryzacji, depolimeryzacja, degradacja, destrukcja, podział polimerów, masa cząsteczkowa - polidyspersja - stopień polimeryzacji, struktura makrocząsteczki polimeru
T-L-4Polikondensacja poliamidu 6
T-W-4Polikondensacja i poliaddycja: kinetyka, sposoby prowadzenia prosesu,polimery otrzymywane w polimeryzacji stopniowej
T-L-3Polikondensacja poliestrów alifatyczno-aromatycznych
T-L-2polimeryzacja suspensyjna
T-L-1polimeryzacja emulsyjna
T-W-2Polimeryzacja rodnikowa - kinetyka, techniki polimeryzacji, kopolimeryzacja rodnikowa. Polimery otrzymywane sposobem rodnikowym.
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie wejściówek i aktywności na wykładach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu
3,0Student posiada ograniczoną wiedzę z chemii polimerów
3,5
4,0Wiedza z elementami praktycznego jej wykorzystania
4,5
5,0Wiedza z elementami praktycznego jej wykorzystania, z analizą zjawisk fizycznych i chemicznych