Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Chemia organiczna III:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia organiczna III
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Sośnicki <Jacek.Sosnicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Tadeusz Jagodziński <Tadeusz.Jagodzinski@zut.edu.pl>, Joanna Nowicka-Scheibe <Joanna.Nowicka-Scheibe@zut.edu.pl>, Jacek Sośnicki <Jacek.Sosnicki@zut.edu.pl>, Aneta Wesołowska <Aneta.Wesolowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 15 1,00,32zaliczenie
laboratoriaL1 30 2,00,32zaliczenie
wykładyW1 30 2,00,36egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomośc podstawowych zagadnień z zakrasu chemii organicznej. (Znajomość zagadnień poruszanych w kursie chemia organiczna I i chemia organiczna II)

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zaawansowanymi aspektami chemii organicznej.
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi właściwościami spektralnymi zwiazków organicznych.
C-3Wykształcenie umiejętności pisania mechanizmów przemian zwiazków organicznych ze zrozumieniem ich natury.
C-4Rozwijanie umiejętności pracy w laboratorium syntezy związków organicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Ćwiczenia w pisaniu mechanizmów reakcji.5
T-A-2Rozwiązywanie zadań problemowych z zakresu zaawansowanej chemii organicznej.5
T-A-3Ćwiczenia w rozwiązywaniu prostych problemów związanych z analizą struktury zwiazków organicznych.4
T-A-4Zaliczenie pisemne.1
15
laboratoria
T-L-1Laboratoryjne metody przygotowania reagentów użytecznych w syntezie organicznej (np. synteza NIS, NBS itp.). Kwerenda literaturowa, wykonanie syntezy, oczyszczanie produktów reakcji.6
T-L-2Zastosowanie katalizy międzyfazowej w syntezie organicznej. Analiza mieszaniny poreakcyjnej metodą GC/MS.6
T-L-3Zastosowanie cykloaddycji w syntezie organicznej. Oczyszczanie produktów reakcji. Badania struktury otrzymanych produktów metodą IR oraz 1H i 13C NMR.8
T-L-4Synteza funkcjonalnego związku organicznego (np. synteza luminolu). Zebranie danych literaturowych.10
30
wykłady
T-W-1Przegląd właściwości spektroskopowych związków organicznych. Praktyczne aspekty badania struktury związków organicznych metodami NMR, IR, MS.7
T-W-2Badanie mechanizmów reakcji. Sztuka pisania mechanizmów reakcji.1
T-W-3Mechanizmy reakcji polarnych zachodzących w warunkach zasadowych i kwaśnych.3
T-W-4Zaawansowane reakcje wolnorodnikowe.2
T-W-5Reakcje pericykliczne (reakcje cykloaddycji, sigmatropowe i pericykliczne).4
T-W-6Kwasy i zasady w syntezie organicznej .2
T-W-7Chemia anionów enolanowych. Kondensacje aldolowe.3
T-W-8Kataliza przeniesienia międzyfazowego (PTC). Zastępcze podstawienie nukleofilowe (VNS).1
T-W-9Przegrupowania i fragmentacja w chemii organicznej.2
T-W-10Chemia karbenów.1
T-W-11Cyklizacje. Reguły Baldwina. Efekt Thorpe’a - Ingolda.1
T-W-12Wybrane zastosowania w syntezie organicznej, organicznych związków siarki, krzemu i cyny.3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-A-2Przygotowanie do zajęć poprzez samodzielne ćwiczenie pisania mechanizmów reakcji oraz rozwiązywania prostych zadań problemowych.8
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu.7
30
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-L-2Przygotowanie do zajęć poprzez zapoznaie się procedurą laboratoryjną, zebranie danych literaturowych oraz poprzez przygotowanie merytoryczne pod kątem przebiegu reakcji, mechanizmu reakcji, zakresu stosowania, ograniczeń, stosowanych metod oraz właściwości spektroskopowych przewidywanych produktów itp.15
A-L-3Przygotowanie sprawozdania z wykonanego ćwiczenia laboratoryjnego.10
A-L-4Przygotowanie do zaliczenia.5
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Praca z literaturą wskazaną przez wykładowcę.13
A-W-3Przygotowanie do egzaminu.13
A-W-4Konsultacje z wykładowcą.2
A-W-5Egzamin2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
M-3Wykład połaczony z prezentacją multimedialną.
M-4Seminarium.
M-5Ćwiczenia przedmiotowe.
M-6Ćwiczenie laboratoryjne.
M-7Pokaz z wykorzystaniem modeli.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania do zajęć laboratoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe.
S-3Ocena formująca: Ocena realizacji wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.
S-4Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny.
S-5Ocena formująca: Ocena ciągła w realizacji zadań problemowych.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A02_W01
Student zna i opisuje ważniejsze zagadnienia dotyczące zaawansowanej chemii organicznej.
Ch_2A_W01, Ch_2A_W06X2A_W01, X2A_W06C-2, C-1, C-3, C-4T-L-2, T-L-1, T-W-5, T-A-2, T-W-10, T-A-1, T-W-11, T-L-3, T-W-9, T-A-3, T-W-6, T-W-7, T-W-3, T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-8, T-W-12M-4, M-5, M-7, M-2, M-3, M-1S-4, S-5, S-1, S-2
Ch_2A_A02_W02
Student zna sposoby rozwiązywania typowych problemów związanych z syntezą, oczyszczaniem i identyfikacją związków organicznych.
Ch_2A_W01, Ch_2A_W03, Ch_2A_W12, Ch_2A_W14X2A_W01, X2A_W03InzA2_W02, InzA2_W05C-4, C-2T-L-1, T-L-3, T-W-1, T-L-4, T-A-2, T-A-3, T-L-2M-6, M-5, M-2, M-3, M-1S-3, S-1
Ch_2A_A02_W03
Student zna mechanizmy ważniejszych reakcji związków organicznych.
Ch_2A_W01X2A_W01C-3, C-1T-A-1, T-W-9, T-W-10, T-W-2, T-W-11, T-W-12, T-W-4, T-W-8, T-W-3, T-W-7, T-W-5M-5, M-1, M-3, M-4S-2, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A02_U01
Potrafi prawidłowo ocenić potencjalne zagrożenia wiążące się z danym typem reakcji i proponuje sposoby umożliwiające bezpieczne ich przeprowadzenie.
Ch_2A_U12, Ch_2A_U03, Ch_2A_U10, Ch_2A_U01X2A_U01, X2A_U03InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U03, InzA2_U05C-4T-L-3, T-L-4, T-L-2, T-L-1M-6S-1, S-3
Ch_2A_A02_U02
Potrafi zastosować wiedzę na temat właściwości spektralnych związków organicznych w ustaleniu/potwierdzeniu struktury prostych związków organicznych.
Ch_2A_U02, Ch_2A_U03, Ch_2A_U04, Ch_2A_U12, Ch_2A_U14X2A_U02, X2A_U03, X2A_U04InzA2_U01, InzA2_U05, InzA2_U07C-2, C-4T-L-2, T-A-3, T-L-3, T-W-1, T-A-2M-4, M-2, M-6, M-3S-3, S-1, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A02_K01
Rozumie znaczenie kwerend literaturowych w prowadzeniu badań naukowych oraz rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się.
Ch_2A_K01, Ch_2A_K05X2A_K01, X2A_K05C-4T-L-4, T-L-1M-6S-3, S-1, S-5
Ch_2A_A02_K02
Potrafi myśleć w sposób kreatywny i innowacyjny oraz działać w zespole.
Ch_2A_K02, Ch_2A_K03X2A_K02, X2A_K03C-4T-L-4, T-L-3, T-L-2, T-L-1M-6S-3, S-1, S-5

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A02_W01
Student zna i opisuje ważniejsze zagadnienia dotyczące zaawansowanej chemii organicznej.
2,0
3,0Student tylko pobieżnie zna i opisuje niektóre ważniejsze zagadnienia dotyczące zaawansowanej chemii organicznej.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_A02_W02
Student zna sposoby rozwiązywania typowych problemów związanych z syntezą, oczyszczaniem i identyfikacją związków organicznych.
2,0
3,0Student tylko w sposób ogólny zna sposoby rozwiązywania typowych problemów związanych z syntezą, oczyszczaniem i identyfikacją związków organicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_A02_W03
Student zna mechanizmy ważniejszych reakcji związków organicznych.
2,0
3,0Student zna pobieżnie mechanizmy niektórych ważniejszych reakcji związków organicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A02_U01
Potrafi prawidłowo ocenić potencjalne zagrożenia wiążące się z danym typem reakcji i proponuje sposoby umożliwiające bezpieczne ich przeprowadzenie.
2,0
3,0Student tylko w sposób dostateczny potrafi prawidłowo ocenić potencjalne zagrożenia wiążące się z danym typem reakcji i proponuje tylko ogólne sposoby umożliwiające bezpieczne ich przeprowadzenie.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_A02_U02
Potrafi zastosować wiedzę na temat właściwości spektralnych związków organicznych w ustaleniu/potwierdzeniu struktury prostych związków organicznych.
2,0
3,0Student tylko na dostatecznym poziomie potrafi zastosować wiedzę na temat właściwości spektralnych związków organicznych w ustaleniu/potwierdzeniu struktury prostych związków organicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A02_K01
Rozumie znaczenie kwerend literaturowych w prowadzeniu badań naukowych oraz rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się.
2,0
3,0Student tylko dostatecznie rozumie znaczenie kwerend literaturowych w prowadzeniu badań naukowych oraz w stopniu dostatecznym rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_A02_K02
Potrafi myśleć w sposób kreatywny i innowacyjny oraz działać w zespole.
2,0
3,0Student tylko dostatecznie potrafi myśleć w sposób kreatywny i innowacyjny oraz działać w zespole.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers, Chemia organiczna, WNT, Warszawa, 2009
  2. J. Gawroński, K. Gawrońska, K. Kacprzak, M. Kwit, Współczesna synteza organiczna. Wybór eksperymentów, PWN, Warszawa, 2004
  3. R. A. Jacson, Mechanizmy reakcji organicznych. Niezbędnik chemika, PWN, Warszawa, 2007
  4. J. Skarżewski, Wprowadzenie do syntezy organicznej, PWN, Warszawa, 1999
  5. J. McMurry, Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. R. B. Grossman, The Art of Writing Reasonable Organic Chemistry, Springer, New York, 1999
  2. R. W. Alder, R. Baker, J. M Brown, Mechanizmy reakcji w chemii organicznej, PWN, Warszawa, 1977
  3. M. B. Smith, J. March, March’s Advanced Organic Chemistry, Wiley & Sons, Inc, New York, 2007

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Ćwiczenia w pisaniu mechanizmów reakcji.5
T-A-2Rozwiązywanie zadań problemowych z zakresu zaawansowanej chemii organicznej.5
T-A-3Ćwiczenia w rozwiązywaniu prostych problemów związanych z analizą struktury zwiazków organicznych.4
T-A-4Zaliczenie pisemne.1
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Laboratoryjne metody przygotowania reagentów użytecznych w syntezie organicznej (np. synteza NIS, NBS itp.). Kwerenda literaturowa, wykonanie syntezy, oczyszczanie produktów reakcji.6
T-L-2Zastosowanie katalizy międzyfazowej w syntezie organicznej. Analiza mieszaniny poreakcyjnej metodą GC/MS.6
T-L-3Zastosowanie cykloaddycji w syntezie organicznej. Oczyszczanie produktów reakcji. Badania struktury otrzymanych produktów metodą IR oraz 1H i 13C NMR.8
T-L-4Synteza funkcjonalnego związku organicznego (np. synteza luminolu). Zebranie danych literaturowych.10
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przegląd właściwości spektroskopowych związków organicznych. Praktyczne aspekty badania struktury związków organicznych metodami NMR, IR, MS.7
T-W-2Badanie mechanizmów reakcji. Sztuka pisania mechanizmów reakcji.1
T-W-3Mechanizmy reakcji polarnych zachodzących w warunkach zasadowych i kwaśnych.3
T-W-4Zaawansowane reakcje wolnorodnikowe.2
T-W-5Reakcje pericykliczne (reakcje cykloaddycji, sigmatropowe i pericykliczne).4
T-W-6Kwasy i zasady w syntezie organicznej .2
T-W-7Chemia anionów enolanowych. Kondensacje aldolowe.3
T-W-8Kataliza przeniesienia międzyfazowego (PTC). Zastępcze podstawienie nukleofilowe (VNS).1
T-W-9Przegrupowania i fragmentacja w chemii organicznej.2
T-W-10Chemia karbenów.1
T-W-11Cyklizacje. Reguły Baldwina. Efekt Thorpe’a - Ingolda.1
T-W-12Wybrane zastosowania w syntezie organicznej, organicznych związków siarki, krzemu i cyny.3
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-A-2Przygotowanie do zajęć poprzez samodzielne ćwiczenie pisania mechanizmów reakcji oraz rozwiązywania prostych zadań problemowych.8
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu.7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-L-2Przygotowanie do zajęć poprzez zapoznaie się procedurą laboratoryjną, zebranie danych literaturowych oraz poprzez przygotowanie merytoryczne pod kątem przebiegu reakcji, mechanizmu reakcji, zakresu stosowania, ograniczeń, stosowanych metod oraz właściwości spektroskopowych przewidywanych produktów itp.15
A-L-3Przygotowanie sprawozdania z wykonanego ćwiczenia laboratoryjnego.10
A-L-4Przygotowanie do zaliczenia.5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Praca z literaturą wskazaną przez wykładowcę.13
A-W-3Przygotowanie do egzaminu.13
A-W-4Konsultacje z wykładowcą.2
A-W-5Egzamin2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A02_W01Student zna i opisuje ważniejsze zagadnienia dotyczące zaawansowanej chemii organicznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Ch_2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie chemii i nauk pokrewnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
X2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawowymi właściwościami spektralnymi zwiazków organicznych.
C-1Zapoznanie studentów z zaawansowanymi aspektami chemii organicznej.
C-3Wykształcenie umiejętności pisania mechanizmów przemian zwiazków organicznych ze zrozumieniem ich natury.
C-4Rozwijanie umiejętności pracy w laboratorium syntezy związków organicznych.
Treści programoweT-L-2Zastosowanie katalizy międzyfazowej w syntezie organicznej. Analiza mieszaniny poreakcyjnej metodą GC/MS.
T-L-1Laboratoryjne metody przygotowania reagentów użytecznych w syntezie organicznej (np. synteza NIS, NBS itp.). Kwerenda literaturowa, wykonanie syntezy, oczyszczanie produktów reakcji.
T-W-5Reakcje pericykliczne (reakcje cykloaddycji, sigmatropowe i pericykliczne).
T-A-2Rozwiązywanie zadań problemowych z zakresu zaawansowanej chemii organicznej.
T-W-10Chemia karbenów.
T-A-1Ćwiczenia w pisaniu mechanizmów reakcji.
T-W-11Cyklizacje. Reguły Baldwina. Efekt Thorpe’a - Ingolda.
T-L-3Zastosowanie cykloaddycji w syntezie organicznej. Oczyszczanie produktów reakcji. Badania struktury otrzymanych produktów metodą IR oraz 1H i 13C NMR.
T-W-9Przegrupowania i fragmentacja w chemii organicznej.
T-A-3Ćwiczenia w rozwiązywaniu prostych problemów związanych z analizą struktury zwiazków organicznych.
T-W-6Kwasy i zasady w syntezie organicznej .
T-W-7Chemia anionów enolanowych. Kondensacje aldolowe.
T-W-3Mechanizmy reakcji polarnych zachodzących w warunkach zasadowych i kwaśnych.
T-W-2Badanie mechanizmów reakcji. Sztuka pisania mechanizmów reakcji.
T-W-1Przegląd właściwości spektroskopowych związków organicznych. Praktyczne aspekty badania struktury związków organicznych metodami NMR, IR, MS.
T-W-4Zaawansowane reakcje wolnorodnikowe.
T-W-8Kataliza przeniesienia międzyfazowego (PTC). Zastępcze podstawienie nukleofilowe (VNS).
T-W-12Wybrane zastosowania w syntezie organicznej, organicznych związków siarki, krzemu i cyny.
Metody nauczaniaM-4Seminarium.
M-5Ćwiczenia przedmiotowe.
M-7Pokaz z wykorzystaniem modeli.
M-2Wykład problemowy.
M-3Wykład połaczony z prezentacją multimedialną.
M-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny.
S-5Ocena formująca: Ocena ciągła w realizacji zadań problemowych.
S-1Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania do zajęć laboratoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student tylko pobieżnie zna i opisuje niektóre ważniejsze zagadnienia dotyczące zaawansowanej chemii organicznej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A02_W02Student zna sposoby rozwiązywania typowych problemów związanych z syntezą, oczyszczaniem i identyfikacją związków organicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Ch_2A_W03zna techniki doświadczalne i numeryczne oraz metody budowy modeli matematycznych stosowane w obszarze chemii; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa chemiczne i fizyczne oraz przeprowadzić ich dowody
Ch_2A_W12zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu chemii
Ch_2A_W14zna typowe technologie inżynierskie wykorzystywane w laboratorich i przemysle chemicznym
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
X2A_W03zna techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne oraz metody budowy modeli matematycznych właściwych dla studiowanego kierunku studiów; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa oraz ich dowody
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4Rozwijanie umiejętności pracy w laboratorium syntezy związków organicznych.
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi właściwościami spektralnymi zwiazków organicznych.
Treści programoweT-L-1Laboratoryjne metody przygotowania reagentów użytecznych w syntezie organicznej (np. synteza NIS, NBS itp.). Kwerenda literaturowa, wykonanie syntezy, oczyszczanie produktów reakcji.
T-L-3Zastosowanie cykloaddycji w syntezie organicznej. Oczyszczanie produktów reakcji. Badania struktury otrzymanych produktów metodą IR oraz 1H i 13C NMR.
T-W-1Przegląd właściwości spektroskopowych związków organicznych. Praktyczne aspekty badania struktury związków organicznych metodami NMR, IR, MS.
T-L-4Synteza funkcjonalnego związku organicznego (np. synteza luminolu). Zebranie danych literaturowych.
T-A-2Rozwiązywanie zadań problemowych z zakresu zaawansowanej chemii organicznej.
T-A-3Ćwiczenia w rozwiązywaniu prostych problemów związanych z analizą struktury zwiazków organicznych.
T-L-2Zastosowanie katalizy międzyfazowej w syntezie organicznej. Analiza mieszaniny poreakcyjnej metodą GC/MS.
Metody nauczaniaM-6Ćwiczenie laboratoryjne.
M-5Ćwiczenia przedmiotowe.
M-2Wykład problemowy.
M-3Wykład połaczony z prezentacją multimedialną.
M-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena realizacji wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.
S-1Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania do zajęć laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student tylko w sposób ogólny zna sposoby rozwiązywania typowych problemów związanych z syntezą, oczyszczaniem i identyfikacją związków organicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A02_W03Student zna mechanizmy ważniejszych reakcji związków organicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
Cel przedmiotuC-3Wykształcenie umiejętności pisania mechanizmów przemian zwiazków organicznych ze zrozumieniem ich natury.
C-1Zapoznanie studentów z zaawansowanymi aspektami chemii organicznej.
Treści programoweT-A-1Ćwiczenia w pisaniu mechanizmów reakcji.
T-W-9Przegrupowania i fragmentacja w chemii organicznej.
T-W-10Chemia karbenów.
T-W-2Badanie mechanizmów reakcji. Sztuka pisania mechanizmów reakcji.
T-W-11Cyklizacje. Reguły Baldwina. Efekt Thorpe’a - Ingolda.
T-W-12Wybrane zastosowania w syntezie organicznej, organicznych związków siarki, krzemu i cyny.
T-W-4Zaawansowane reakcje wolnorodnikowe.
T-W-8Kataliza przeniesienia międzyfazowego (PTC). Zastępcze podstawienie nukleofilowe (VNS).
T-W-3Mechanizmy reakcji polarnych zachodzących w warunkach zasadowych i kwaśnych.
T-W-7Chemia anionów enolanowych. Kondensacje aldolowe.
T-W-5Reakcje pericykliczne (reakcje cykloaddycji, sigmatropowe i pericykliczne).
Metody nauczaniaM-5Ćwiczenia przedmiotowe.
M-1Wykład informacyjny.
M-3Wykład połaczony z prezentacją multimedialną.
M-4Seminarium.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe.
S-4Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna pobieżnie mechanizmy niektórych ważniejszych reakcji związków organicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A02_U01Potrafi prawidłowo ocenić potencjalne zagrożenia wiążące się z danym typem reakcji i proponuje sposoby umożliwiające bezpieczne ich przeprowadzenie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U12potrafi ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie chemii oraz przygotować opracowanie określonego problemu o charakterze inżynierskim związanego z ich fukcjonowaniem i zaproponować sposoby jego rozwiązania
Ch_2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe z zakresu chemii
Ch_2A_U10podczas formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich potrafi dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Ch_2A_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym wkonwać pomiary i symulacje komputerowe dotyczące zagadnień poznawczych i inżynierskich w dziedzinie chemii oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U01potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe podstawowe dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-4Rozwijanie umiejętności pracy w laboratorium syntezy związków organicznych.
Treści programoweT-L-3Zastosowanie cykloaddycji w syntezie organicznej. Oczyszczanie produktów reakcji. Badania struktury otrzymanych produktów metodą IR oraz 1H i 13C NMR.
T-L-4Synteza funkcjonalnego związku organicznego (np. synteza luminolu). Zebranie danych literaturowych.
T-L-2Zastosowanie katalizy międzyfazowej w syntezie organicznej. Analiza mieszaniny poreakcyjnej metodą GC/MS.
T-L-1Laboratoryjne metody przygotowania reagentów użytecznych w syntezie organicznej (np. synteza NIS, NBS itp.). Kwerenda literaturowa, wykonanie syntezy, oczyszczanie produktów reakcji.
Metody nauczaniaM-6Ćwiczenie laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania do zajęć laboratoryjnych.
S-3Ocena formująca: Ocena realizacji wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student tylko w sposób dostateczny potrafi prawidłowo ocenić potencjalne zagrożenia wiążące się z danym typem reakcji i proponuje tylko ogólne sposoby umożliwiające bezpieczne ich przeprowadzenie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A02_U02Potrafi zastosować wiedzę na temat właściwości spektralnych związków organicznych w ustaleniu/potwierdzeniu struktury prostych związków organicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
Ch_2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe z zakresu chemii
Ch_2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie chemii do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Ch_2A_U12potrafi ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie chemii oraz przygotować opracowanie określonego problemu o charakterze inżynierskim związanego z ich fukcjonowaniem i zaproponować sposoby jego rozwiązania
Ch_2A_U14potrafi ocenić przydatność typowej aparatury pomiarowej i typowych metod służących do rozwiązywania zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w obszarze chemii oraz wybrać i zastosować optymalną metodę i aparaturę pomiarową
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
X2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe podstawowe dla studiowanego kierunku studiów
X2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawowymi właściwościami spektralnymi zwiazków organicznych.
C-4Rozwijanie umiejętności pracy w laboratorium syntezy związków organicznych.
Treści programoweT-L-2Zastosowanie katalizy międzyfazowej w syntezie organicznej. Analiza mieszaniny poreakcyjnej metodą GC/MS.
T-A-3Ćwiczenia w rozwiązywaniu prostych problemów związanych z analizą struktury zwiazków organicznych.
T-L-3Zastosowanie cykloaddycji w syntezie organicznej. Oczyszczanie produktów reakcji. Badania struktury otrzymanych produktów metodą IR oraz 1H i 13C NMR.
T-W-1Przegląd właściwości spektroskopowych związków organicznych. Praktyczne aspekty badania struktury związków organicznych metodami NMR, IR, MS.
T-A-2Rozwiązywanie zadań problemowych z zakresu zaawansowanej chemii organicznej.
Metody nauczaniaM-4Seminarium.
M-2Wykład problemowy.
M-6Ćwiczenie laboratoryjne.
M-3Wykład połaczony z prezentacją multimedialną.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena realizacji wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.
S-1Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania do zajęć laboratoryjnych.
S-5Ocena formująca: Ocena ciągła w realizacji zadań problemowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student tylko na dostatecznym poziomie potrafi zastosować wiedzę na temat właściwości spektralnych związków organicznych w ustaleniu/potwierdzeniu struktury prostych związków organicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A02_K01Rozumie znaczenie kwerend literaturowych w prowadzeniu badań naukowych oraz rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Ch_2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową związaną z chemią i dziedzinami pokrewnymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
X2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Cel przedmiotuC-4Rozwijanie umiejętności pracy w laboratorium syntezy związków organicznych.
Treści programoweT-L-4Synteza funkcjonalnego związku organicznego (np. synteza luminolu). Zebranie danych literaturowych.
T-L-1Laboratoryjne metody przygotowania reagentów użytecznych w syntezie organicznej (np. synteza NIS, NBS itp.). Kwerenda literaturowa, wykonanie syntezy, oczyszczanie produktów reakcji.
Metody nauczaniaM-6Ćwiczenie laboratoryjne.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena realizacji wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.
S-1Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania do zajęć laboratoryjnych.
S-5Ocena formująca: Ocena ciągła w realizacji zadań problemowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student tylko dostatecznie rozumie znaczenie kwerend literaturowych w prowadzeniu badań naukowych oraz w stopniu dostatecznym rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A02_K02Potrafi myśleć w sposób kreatywny i innowacyjny oraz działać w zespole.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K02potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role
Ch_2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
X2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-4Rozwijanie umiejętności pracy w laboratorium syntezy związków organicznych.
Treści programoweT-L-4Synteza funkcjonalnego związku organicznego (np. synteza luminolu). Zebranie danych literaturowych.
T-L-3Zastosowanie cykloaddycji w syntezie organicznej. Oczyszczanie produktów reakcji. Badania struktury otrzymanych produktów metodą IR oraz 1H i 13C NMR.
T-L-2Zastosowanie katalizy międzyfazowej w syntezie organicznej. Analiza mieszaniny poreakcyjnej metodą GC/MS.
T-L-1Laboratoryjne metody przygotowania reagentów użytecznych w syntezie organicznej (np. synteza NIS, NBS itp.). Kwerenda literaturowa, wykonanie syntezy, oczyszczanie produktów reakcji.
Metody nauczaniaM-6Ćwiczenie laboratoryjne.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena realizacji wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.
S-1Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania do zajęć laboratoryjnych.
S-5Ocena formująca: Ocena ciągła w realizacji zadań problemowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student tylko dostatecznie potrafi myśleć w sposób kreatywny i innowacyjny oraz działać w zespole.
3,5
4,0
4,5
5,0