Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Seminarium dyplomowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium dyplomowe
Specjalność Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Wieczorek <Andrzej.Wieczorek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 8,0 ECTS (formy) 8,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS3 15 8,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Spełnienia kryteria rejestracji na ostatni semestr studiów.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Utrwalenie szczegółowej wiedzy związanej z kluczowymi zagadnieniami ochrony środowiska w zakresie specjalności Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
C-2Ukształtowanie u studentów umiejętności pozyskiwania i krytycznej oceny informacji z literatury i formułowania na tej podstawie raportów
C-3Ukształtowanie u studentów umiejętności przygotowania opracowania wyników badań z zakresu specjalności Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
C-4Ukształtowanie u studentów umiejętności przygotowania i przedstawienia w języku polskim prezentacji ustnej dotyczącej szczegółowych zagadnień z zakresu ochrony środowiska
C-5Ukształtowanie u studentów umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy do krytycznej analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych z zakresu specjalności Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
C-6Ukształtowanie u studentów świadomości potrzeby ciągłego kształcenia i doskonalenia zawodowego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Zapoznanie studentów z zasadami opracowania tekstów naukowych. Podział treści. Poprawność językowa. Cytowanie literatury. Plagiaty1
T-S-2Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania prezentacji z postępów w pracy dyplomowej. Zasady i kultura dyskutowania1
T-S-3Prezentowanie przez studentów postępów w badaniach stanowiących przedmiot prac magisterskich. Dyskusja nad wynikami uzyskanymi w kolejnych etapach prac dyplomowych9
T-S-4Dyskusja zagadnień ochrony środowiska objętych treściami programowymi na specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1uczestnictwo w zajęciach15
A-S-2przygotowanie prezentacji125
A-S-3przygotowanie się do dyskusji nad zagadnieniami objętymi treściami programowymi na specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska100
240

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody aktywizujące: seminarium
M-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie przedstawionych prezentacji ustnych
S-2Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie oceny ciagłej aktywności studenta w dyskusjach objętych programem seminarium
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe na podstawie średniej z pozytywnych ocen z prezentacji ustnych i udziału w dyskusjach

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-18_W01
Student ma utrwaloną szczegółową wiedzę związaną z kluczowymi zagadnieniami ochrony środowiska w zakresie specjalności Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
KOS_2A_W07, KOS_2A_W10, KOS_2A_W13, KOS_2A_W15T2A_W04, T2A_W07, T2A_W10InzA2_W02, InzA2_W05C-1T-S-4M-1, M-2S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-18_U01
student posiada umiejętność pozyskiwania i krytycznej oceny informacji z literatury i formułowania na tej podstawie raportów
KOS_2A_U01, KOS_2A_U02, KOS_2A_U08T2A_U01, T2A_U02, T2A_U06C-2T-S-4, T-S-3M-2S-1
KOS_2A_C03-18_U02
student potrafi przygotować opracowanie wyników badań z zakresu specjalności Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
KOS_2A_U03, KOS_2A_U04T2A_U03C-3T-S-3, T-S-1M-1S-1
KOS_2A_C03-18_U03
student potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim prezentację ustną dotyczącyą zagadnień z zakresu ochrony środowiska
KOS_2A_U03T2A_U03C-4T-S-4, T-S-3, T-S-2M-1, M-2S-1
KOS_2A_C03-18_U04
student potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych z zakresu specjalności Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
KOS_2A_U01, KOS_2A_U13, KOS_2A_U15T2A_U01, T2A_U10, T2A_U12InzA2_U03C-5T-S-4M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-18_K01
student posiada świadomość potrzeby ciągłego kształcenia i doskonalenia zawodowego
KOS_2A_K01, KOS_2A_K04T2A_K01, T2A_K03InzA2_K02C-6T-S-4, T-S-3M-1, M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-18_W01
Student ma utrwaloną szczegółową wiedzę związaną z kluczowymi zagadnieniami ochrony środowiska w zakresie specjalności Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.
3,0student jest w stanie scharakteryzować podstawowe operacje i procesy z obszaru specjalności Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-18_U01
student posiada umiejętność pozyskiwania i krytycznej oceny informacji z literatury i formułowania na tej podstawie raportów
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.
3,0student potrafi w stopniu podstawowym pozyskiwać i krytycznie oceniać informacje z literatury i na tej podstawie formułować raporty
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-18_U02
student potrafi przygotować opracowanie wyników badań z zakresu specjalności Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.
3,0student potrafi przygotować podstawowe opracowanie wyników badań z zakresu specjalności Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-18_U03
student potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim prezentację ustną dotyczącyą zagadnień z zakresu ochrony środowiska
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.
3,0student potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim prezentację ustną dotyczącą zagadnień z zakresu ochrony środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-18_U04
student potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych z zakresu specjalności Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.
3,0student potrafi w podstawowym wymiarze wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych z zakresu specjalności Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-18_K01
student posiada świadomość potrzeby ciągłego kształcenia i doskonalenia zawodowego
2,0Nie spełnia kryteriów na icene dostateczna.
3,0stuent w podstawowym wymiarze posiada świadomość potrzeby ciągłego kształcenia i doskonalenia zawodowego
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura dodatkowa

  1. Kembłowski Z., Michałowski S., Strumiłło Cz., Zarzycki R., Podstawy teoretyczne inżynierii chemicznej i procesowej, WNT, Warszawa, 1985
  2. Serwiński M., Zasady inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1982
  3. Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M., Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. Tom 1. Ochrona środowiska naturalnego, WNT, Warszawa, 2007
  4. Zarzycki R., Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. Tom 2. Fizykochemiczne podstawy inżynierii środowiska, WNT, Warszawa, 2007
  5. Zarzycki R., Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska, WNT, Warszawa, 2005
  6. Rup K., Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym, WNT, Warszawa, 2006

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Zapoznanie studentów z zasadami opracowania tekstów naukowych. Podział treści. Poprawność językowa. Cytowanie literatury. Plagiaty1
T-S-2Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania prezentacji z postępów w pracy dyplomowej. Zasady i kultura dyskutowania1
T-S-3Prezentowanie przez studentów postępów w badaniach stanowiących przedmiot prac magisterskich. Dyskusja nad wynikami uzyskanymi w kolejnych etapach prac dyplomowych9
T-S-4Dyskusja zagadnień ochrony środowiska objętych treściami programowymi na specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska4
15

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1uczestnictwo w zajęciach15
A-S-2przygotowanie prezentacji125
A-S-3przygotowanie się do dyskusji nad zagadnieniami objętymi treściami programowymi na specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska100
240
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-18_W01Student ma utrwaloną szczegółową wiedzę związaną z kluczowymi zagadnieniami ochrony środowiska w zakresie specjalności Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W07ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami, takimi jak ocena oddziaływania na środowisko, minimalizowanie zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji
KOS_2A_W10zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska
KOS_2A_W13zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
KOS_2A_W15zna technologie inżynierskie w zakresie inżynierii i technologii ochrony środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Utrwalenie szczegółowej wiedzy związanej z kluczowymi zagadnieniami ochrony środowiska w zakresie specjalności Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Treści programoweT-S-4Dyskusja zagadnień ochrony środowiska objętych treściami programowymi na specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska
Metody nauczaniaM-1Metody aktywizujące: seminarium
M-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie oceny ciagłej aktywności studenta w dyskusjach objętych programem seminarium
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe na podstawie średniej z pozytywnych ocen z prezentacji ustnych i udziału w dyskusjach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.
3,0student jest w stanie scharakteryzować podstawowe operacje i procesy z obszaru specjalności Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-18_U01student posiada umiejętność pozyskiwania i krytycznej oceny informacji z literatury i formułowania na tej podstawie raportów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
KOS_2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach w języku ojczystym oraz co najmniej w jednym z języków obcych uznawanych za język komunikacji międzynarodowej
KOS_2A_U08ma umiejętności posługiwania się językiem obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U06ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie u studentów umiejętności pozyskiwania i krytycznej oceny informacji z literatury i formułowania na tej podstawie raportów
Treści programoweT-S-4Dyskusja zagadnień ochrony środowiska objętych treściami programowymi na specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska
T-S-3Prezentowanie przez studentów postępów w badaniach stanowiących przedmiot prac magisterskich. Dyskusja nad wynikami uzyskanymi w kolejnych etapach prac dyplomowych
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie przedstawionych prezentacji ustnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.
3,0student potrafi w stopniu podstawowym pozyskiwać i krytycznie oceniać informacje z literatury i na tej podstawie formułować raporty
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-18_U02student potrafi przygotować opracowanie wyników badań z zakresu specjalności Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U03potrafi przygotować na podstawie danych literaturowych i wyników prac własnych opracowanie naukowe w języku polskim i co najmniej jednym języku obcym, spośród uznawanych za podstawowe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
KOS_2A_U04potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego lub dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonego kierunku studiów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie u studentów umiejętności przygotowania opracowania wyników badań z zakresu specjalności Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Treści programoweT-S-3Prezentowanie przez studentów postępów w badaniach stanowiących przedmiot prac magisterskich. Dyskusja nad wynikami uzyskanymi w kolejnych etapach prac dyplomowych
T-S-1Zapoznanie studentów z zasadami opracowania tekstów naukowych. Podział treści. Poprawność językowa. Cytowanie literatury. Plagiaty
Metody nauczaniaM-1Metody aktywizujące: seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie przedstawionych prezentacji ustnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.
3,0student potrafi przygotować podstawowe opracowanie wyników badań z zakresu specjalności Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-18_U03student potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim prezentację ustną dotyczącyą zagadnień z zakresu ochrony środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U03potrafi przygotować na podstawie danych literaturowych i wyników prac własnych opracowanie naukowe w języku polskim i co najmniej jednym języku obcym, spośród uznawanych za podstawowe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
Cel przedmiotuC-4Ukształtowanie u studentów umiejętności przygotowania i przedstawienia w języku polskim prezentacji ustnej dotyczącej szczegółowych zagadnień z zakresu ochrony środowiska
Treści programoweT-S-4Dyskusja zagadnień ochrony środowiska objętych treściami programowymi na specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska
T-S-3Prezentowanie przez studentów postępów w badaniach stanowiących przedmiot prac magisterskich. Dyskusja nad wynikami uzyskanymi w kolejnych etapach prac dyplomowych
T-S-2Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania prezentacji z postępów w pracy dyplomowej. Zasady i kultura dyskutowania
Metody nauczaniaM-1Metody aktywizujące: seminarium
M-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie przedstawionych prezentacji ustnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.
3,0student potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim prezentację ustną dotyczącą zagadnień z zakresu ochrony środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-18_U04student potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych z zakresu specjalności Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
KOS_2A_U13potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
KOS_2A_U15potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
T2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-5Ukształtowanie u studentów umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy do krytycznej analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych z zakresu specjalności Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Treści programoweT-S-4Dyskusja zagadnień ochrony środowiska objętych treściami programowymi na specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie oceny ciagłej aktywności studenta w dyskusjach objętych programem seminarium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.
3,0student potrafi w podstawowym wymiarze wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych z zakresu specjalności Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-18_K01student posiada świadomość potrzeby ciągłego kształcenia i doskonalenia zawodowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
KOS_2A_K04potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-6Ukształtowanie u studentów świadomości potrzeby ciągłego kształcenia i doskonalenia zawodowego
Treści programoweT-S-4Dyskusja zagadnień ochrony środowiska objętych treściami programowymi na specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska
T-S-3Prezentowanie przez studentów postępów w badaniach stanowiących przedmiot prac magisterskich. Dyskusja nad wynikami uzyskanymi w kolejnych etapach prac dyplomowych
Metody nauczaniaM-1Metody aktywizujące: seminarium
M-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie oceny ciagłej aktywności studenta w dyskusjach objętych programem seminarium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia kryteriów na icene dostateczna.
3,0stuent w podstawowym wymiarze posiada świadomość potrzeby ciągłego kształcenia i doskonalenia zawodowego
3,5
4,0
4,5
5,0